Програма нормативної навчальної дисципліни «Вікова психологія з основами геронтопсихології»Скачати 425.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.02.2019
Розмір425.6 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма нормативної навчальної дисципліни «Вікова психологія з основами геронтопсихології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «спеціаліст», галузі знань 05 «Соціально-поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія».Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності психічного розвитку в онтогенезі, особливості психічного розвитку людини на кожному віковому етапі.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Вікова психологія з основами геронтопсихології» у структурно-логічній схемі вивчають після дисциплін «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Вступ до спеціальності. Психологія пізнавальної сфери з практикумом». Знання й уміння, здобуті в процесі вивчення цієї дисципліни, готують слухачів до засвоєння навчальних дисциплін згідно зі структурно-логічною схемою підготовки спеціалістів і є опорними для професійної діяльності психолога.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни: надати слухачам поглиблені теоретичні знання про розвиток психіки в онтогенезі та психолого-педагогічні основи формування особистості, сформувати в них практичні навички психологічної роботи з врахуванням вікових особливостей людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вікова психологія з основами геронтопсихології» є:


 • створення умов для оволодіння слухачами теоретичними закономірностями розвитку психіки людини та її особливостями на кожному віковому етапі

 • оволодіння практичними вміннями організації та проведення психодіагностичного обстеження,

 • розробка психокорекційних засобів та надання рекомендацій щодо оптимізації психічного розвитку та життя людини певного віку

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повиннізнати:

 • основні поняття та категорії з вікової психології;

 • закономірності психічного розвитку та особливості розвитку на кожному віковому етапі

 • умови, фактори, джерела психічного розвитку людини;

 • якісні етапи та закономірності переходу від одного вікового періоду до іншого, кризи розвитку;

 • різні підходи до періодизації психічного розвитку людини;

 • особливості психічного розвитку, соціальну ситуацію розвитку, ведучий вид діяльності, та особистісні новоутворення людини на кожному віковому етапі;

 • зони ризику в психічному розвитку людини певного віку;

уміти:

 • користуватися на практиці конкретними методами психодіагностики та психокорекції; відбирати адекватні методи діагностування людини певного віку; складати програми діагностики та розвитку (або корекції) людини;

 • застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності і спілкування з особами різного віку;

 • враховувати в навчально-виховному процесі сенситивні періоди розвитку, вікові особливості дитини;

 • орієнтуватися на нормативи кожного вікового періоду у психодіагностичній і психокорекційній роботі;

 • оцінювати рівень психічного розвитку людини відповідно до його віку;

 • складати рекомендації для вихователів, вчителів, батьків або опікунів з оптимізації розвитку дитини, що потрібує допомоги;

 • вивчати, узагальнювати передовий досвід оптимізації психічного розвитку, навчання та виховання й організовувати впровадження його в практику власної роботи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС, 180 годин


Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи вікової психології.

Тема 1.1. Предмет та завдання вікової психології.

Мета, завдання, зміст, специфіка вікової психології. Поняття про вік та його різновиди: хронологічний, біологічний, соціальний, психологічний. Фактори впливаючи на психіку протягом життя: нормативні вікові, нормативні історичні, ненормативні. Особливості розглядання віку: фізіологічний розвиток, когнітивна сфера, особистісні особливості, психосоціальний розвиток. Структура віку: соціальна ситуація розвитку, ведучий вид діяльності, новоутворення віку. Розділи вікової психології. Зв`язок вікової психології з іншими галузями психології та науками. Значення вивчення віковій психології для психологів, які працюють у сфері освіти.

Тема 1.2. Методи вікової психології

Загальна характеристика психологічного дослідження. Стратегії організації дослідження в віковій психології. Етапи наукового дослідження. Класифікація методів за Ананьєвим. Характеристика методів збору даних: спостереження, методи опитування: анкета, інтерв`ю, бесіда; експеримент, тестування, проективні методи дослідження особистості та особливості їх використання в віковій психології. Аналіз процесу та продуктів діяльності; «близнюковий метод», біографічний метод. Синтетичні (ігрові, активні) методи психології.

Кінетичний малюнок сім’ї. Психодіагностика готовності до шкільного навчання. Психодіагностика готовності старшокласників до професійного самовизначення. Етичні принципи проведення наукового дослідження.

Тема 1.3. Фактори розвитку психіки

Біологізаторській та соціологізаторській підхід до проблеми психологічного розвитку. Біологічні фактори розвитку психіки. Соціальні фактори психічного розвитку; екологічна модель соціальних впливів У.Бронфенбреннера. Активність як фактор психічного розвитку. Теорія культурно-історичного розвитку Л.С.Виготського. Поняття умов i джерел психічного розвитку. Роль дiяльностi в психічному розвитку дитини: поняття ведучого виду діяльності. Роль спілкування в психічному розвитку дитини; вплив депривації на розвиток психіки, феномен госпітализма. Форми спілкування дитини з дорослим за М.І.Лисіної. Психічний розвиток i навчання; зона найближчого розвитку, сенситивні періоди розвитку. Закони психічного розвитку дитини за Л.С.Виготським. Проблема рушійних сил психічного розвитку. Поняття рушійних сил розвитку психіки у вітчизняній психології.

Тема 1.4. Періодизації психічного розвитку

Три типи критеріїв періодизацій психічного розвитку. Періодизації за біогенетичним принципом розвитку С.Холла, Гетчинсона, В.Штерна. Періодизації психічного розвитку Р.Заззо, П.П.Блонського. Психоаналiтична теорія дитячого розвитку З.Фрейда; стадії психосексуального розвитку дитини. Епiгенетична теорія розвитку особистості Е.Ерiксона; стадії психо-соцiального розвитку особистості. Розвиток моральних суджень особистості за Л.Колбергом. Перiодизацiя інтелектуального розвитку Ж.Пiаже. Періодизація розвитку А.Валлона. Періодизація розвитку людини Ш.Бюлер. Критерії перiодизацiї психічного розвитку дитини Л.С.Виготського. Перiодизацiя психічного розвитку Д.Б.Ельконiна.Модуль 2. Особливості психічного розвитку у дитячому, підлітковому та юнацькому віці.

Тема 2.1. Психологічні особливості немовляти

Передумови i умови психiчного розвитку в перiод немовляти. Криза новонародженостi. "Комплекс пожвавлення". Загальна характеристика перiоду немовляти. Фізичний розвиток немовляти. Дитина i дорослий. Психiчний розвиток немовляти. Предметно-манiпулятивна дiяльнiсть немовляти. Домовнi засоби спiлкування немовляти. Криза одного року.

Тема 2.2. Психологічні особливості періоду раннього дитинства

Загальна характеристика періоду раннього дитинства. Фізичний розвиток в ранньому дитинстві. Сенсорний i інтелектуальний розвиток у ранньому дитинстві. Формування мови у ранньому дитинстві. Формування емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві. Розвиток особистості у ранньому дитинстві. Криза 3-х років. Психосоціальний розвиток дитини періоду раннього дитинства.

Тема 2.3. Психологічні особливості розвитку у дошкільному віці

Загальна характеристика розвитку у дошкільному вiцi. Гра як ведучий вид дiяльностi дошкільняти: структура, генезис, види, функції. Iншi види дiяльностi дошкільнят: образотворча дiяльнiсть, продуктивна дiяльнiсть, сприйняття казки, форми елементарної праці, навчання. Сенсорний розвиток в дошкільному вiцi. Інтелектуальний розвиток дошкільнят. Формування емоційно-вольової сфери i властивостей особистості в дошкільному вiцi. Психосексуальний розвиток у дошкільному вiцi. Спілкування дошкільнят. Проблема психологiчной готовності до шкільного навчання. Поняття про кризу семи років. Психосоціальний розвиток дитини дошкільного віку

Тема 2.4. Психологічні особливості розвитку у молодшому шкільному віці

Загальні умови розвитку в молодшому шкільному вiцi. Ведучий вид дiяльностi молодшого школяра. Основні новоутворення молодшого шкільного вiку. Розвиток пізнавальних процесів в молодшому шкільному вiцi. Розвиток особистості молодшого школяра. Соціальне життя молодшого школяра. Спілкування в класному колективі i поза ним.

Тема 2.5. Психологічні особливості розвитку та формування особистості у підлітковому віці

Пiдлiтковий вiк як соцiально-iсторичне явище. Анатомо-фiзiологiчнi i психологiчнi передумови переходу до підліткового вiку. Теоретичні підходи до проблеми кризи в підлітковому вiцi. "Почуття дорослого" як основне новоутворення підліткового вiку. Особливості спілкування підлітка. Розвиток особистості в підлітковому вiцi. Самоусвідомлення підлітка. Учбова i інтелектуальна діяльність підлітка

Тема 2.6. Психологія юнацького віку

Загальна характеристика юнацького вiку. Учбова i трудова діяльність в юнацькому вiцi. Професійне самовизначення юнаків. Особистість в юнацтвi. Розвиток самоусвідомлення та образ "Я" в юнацькому вiцi. Особливості спілкування юнаків. Юнацька суїцидальнiсть i засоби її запобігання.

Модуль 3. Психологія дорослої людини та основи геронтопсихології.

Тема 3.1. Психологічні особливості періоду ранньої дорослості

Загальна характеристика періоду ранньої дорослості. Фізичний розвиток в ранньої дорослості. Психофізіологічні особливості віку. Особливості когнітивного розвитку в ранньої дорослості: розвиток уваги, розвиток пам’яті, розвиток мислення, розвиток мови. Критерії когнітивної зрілості в період ранньої дорослості. Психосоціальний розвиток у ранньої дорослості. Сімейний цикл. Створення пари та розвиток відносин: вибір шлюбного партнера; теорії вибору партнера; вступ у шлюб; співжиття; одинокі люди; батьківство. Стадії батьківства. Особливості трудової дiяльностi в період ранньої дорослості. Професійний цикл. Соціальна активність в період ранньої дорослості. Доросла людина як зріла особистість. Специфіка вікових криз дорослих.

Тема 3.2. Психологічні особливості періоду середньої дорослості

Загальна характеристика періоду середньої дорослості. Фізичний розвиток в середньої дорослості. Психофізіологічні особливості віку. Поняття про клімактерій, його наслідки для чоловіків та жінок. Менопауза. Здоров’я та хвороби в середньої дорослості. Здоровий спосіб життя. Особливості когнітивного розвитку в середньої дорослості: розвиток уваги, розвиток пам’яті, розвиток мислення, розвиток мови. Критерії когнітивної зрілості в період середньої дорослості. Психосоціальний розвиток у середньої дорослості. Сімейний цикл. Феномен спустошеного гнізда. Особливості трудової дiяльностi в період середньої дорослості. Професійний цикл. Соціальна активність в період середньої дорослості. Доросла людина як зріла особистість. Специфіка вікових кризи середини життя.

Тема 3.3. Основи геронтопсихології та психологічні особливості людини в старості

Предмет і задачі геронтопсихології. Поняття вітаукта. Вікові межі старості. Загальна характеристика періоду старості; ейджизм; негативні та позитивні стереотипи сприйняття людини похилого віку. Періодизації старіння. Періодизація Д.Бромлей. Періодизація М.С.Пряжникова. Періодизація пізньої дорослості Бернсайда. Теорії старіння. біологічні теорії старіння: стохастичні теорії старіння; теорії запрограмованого старіння. Соціально-психологічні підходи до старості та старіння: біологічне, соціальне та психологічне старіння. Психологічні підходи до старості: екзістенційна психологія та погляди К.Ясперса на призначення старості, погляди К.Юнга на задачі старості, теорія І.С.Кона, теорія Е.Еріксона, теорія Р.Пека. Критерій старості як психологічного віку. Адаптація до старіння по типу «замкнутого контуру». Задачі періоду старіння.

Фізичні аспекти старіння: зовнішність, органи почуттів, м’язи, кістки, внутрішні органи; імунна система, лікування в старості. Когнітивна сфера в старості: увага, пам'ять, інтелектуальні здібності, мудрість. Причини зниження інтелектуальних функцій.

Поняття про конструктивну та деструктивну стратегію старіння. Концепція збереження емоційних ресурсів. Особливості емоційної сфери людини похилого віку. Психічні порушення в старості. Характеристика особистості в старості. Підходи до особистісних змін в процесі старіння.

Смерть як фінальна стадія розвитку людини. Стадії пристосування до смерті (теорія Кюблер-Росс). Хосписи, їх призначення. Евтаназія. Види евтаназії. Ступені смерті.


Засоби діагностики успішності навчання:

поточне тестування, додаткові бонуси, модульний контроль, підсумкове тестування та виконання практичних завдань.


Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.
Інформаційні джерела для вивчення дисципліни

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Г.С.Абрамова. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 672 с.

 2. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб.пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр Академия. – 1998. – 320 с.

 3. Божович Л.И. Отношение школьника к учению как психологическая проблема // Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И.Фельдштейна – М.: Институт практической психологии, 1995. – С.21-54.

 4. Бурменская Г.В. Возрастно - психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей /Г.В.Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс А.Г. - М.: Изд-во МГУ, 1990.- 136 с.

 5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2003. — 416 с.

 6. Вікова психологія /За ред. Г. С. Костюка — К.: Рад. шк., 1976.- 417с.

 7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо и др. — СПб.: Питер, 2004.- 328с.

 8. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений / Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М.: Издательский центр Академия, 1998. –320 с.

 9. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студ.пед.ин- тов/ Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1979.

 10. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы /Б.С. Волков, Н.В.Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с.

 11. Волков Б.С. Детская психология в задачах и ответах /Б.С. Волков, Н.В.Волкова. - М.: Просвещение, 1996.

 12. Кон И.С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности). Учеб пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1979. – 175 с.

 13. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ И.Ю.Куланина, В.Н.Колюцкий.- М.: Сфера, 2001.- 464 с.

 14. Крайг Г. Психология развития / Г.Крайг. - СПб: Питер, 2000. –

 15. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов / В.С.Мухина. - М.: Изд.центр Академия, 1997. - 456 с.

 16. Обухова Л.С. Детская (возрастная) психология: Учебник / Л.И.Обухова. - М.: Роспедагентство, 1996.-374 с.

 17. Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. / Род ред. И.В. Дубровиной – М.: ТЦ Сфера, 1998. – 528 с.

 18. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс развития /Под ред.. А.А. Реана – СПб: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 416 с.

 19. Психология подростка. Полное руководство. /Под ред. А.А. Реана – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 432 с.

 20. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф.Райс. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 624 с.

 21. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности / Пер.с нем. - М.: Мир, 1994.- 320 с.

 22. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. Учеб.пособие /* Е.И.Рогов. - М.:Владос, 1996.- 529 с.

 23. Смирнова Е.О. Психология ребенка / Е.О.Смирнова. - М.: Школа Пресс, 1996.

 24. Степанов Г.В. Психология трудного школьника. Учеб. пособие для учителей и родителей / Г.В.Степанов. - М.: Изд. центр Академия, 1997.-320 с.

 25. Урунтаева Г.А. Школьная психология / Г.А.Урунтаева. - М.: Просвещение, 1996.

 26. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология / Г.А.Урунтаева. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. – 336с.

 27. Хижняк М.В. Возрастная психология с основами геронтопсихологии: методические рекомендации по курсу / М. В. Хижняк. – Харьков: ХНПУ, 2013. – 100 с.

 28. Хижняк М.В. Психодіагностика готовності до шкільного навчання. Психологічний практикум / М.В.Хижняк. - Харків: ХНПУ, 2005.- 100 с.

 29. Хижняк М.В. Основы геронтопсихологии: Учебное пособие / М.В.Хижняк. – Харьков: ХНПУ, 2007. – 108 с.

 30. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Просвещение, 1981 – 514с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇ»
Практичне заняття № 1
Предмет і методи вікової психології

Мета: - поглибити знання про методологію та методику дослідження психіки людини; сформувати уміння самостійно організовувати психолого-педагогічне дослідження; сформувати навички правильного використання психологічних методів;

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.

План проведення

I. Опитування за наступними питаннями:

1. Загальна характеристика психологічного дослідження. Стратегії організації та методи дослідження в віковій психології.

2. Етапи наукового дослідження.

3. Характеристика методів збору даних: спостереження, методи опитування: анкета, інтерв`ю, бесіда; експеримент, проективні методи дослідження особистості; аналіз процесу та продуктів діяльності; «близнюковий метод», тестування та особливості їх використання в віковій психології.

4. Синтетичні (ігрові, активні) методи психології.

5. Етичні принципи проведення наукового дослідження.II. Психологічний практикум

Мета: узагальнити та конкретизувати знання про вік та його види; формувати вміння визначати психологічний вік.

План проведення 1. Теоретичний блок

Опитування за питаннями:

 1. Поняття віку у віковій психології.

 2. Різновиди віку.

 3. Роль нормативних і ненормативних чинників у розвитку особистості протягом періодів життя.

ІІ. Практичний блок

 1. Визначити психологічного віку за допомогою методики «Визначення психологічного часу».

 2. Проаналізуйте зв'язок психологічного віку з поняттям психологічного часу

 3. Шляхи оберненості психологічного віку.

 4. Вирішення практичних ситуацій з теми.

Завдання до лабораторного заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 1), дайте характеристику віку та його різновидам.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.

Додатки


Визначення психологічного віку

Інструкція. Уявіть собі подумки все своє життя - минуле, сьогодення, майбутнє. В якому році Ви народились? Як ви думаєте, до якого віку ви доживете? .............. (Дайте більш-менш реалістичну оцінку).

У наведеній нижче таблиці обведіть кружком число, відповідне вказаному вами віку (з точністю до п'яти років).

А тепер за допомогою таблиці спробуйте оцінити кожне п'ятиріччя вашому житті за ступенем насиченості важливими для вас подіями. Подіями можуть бути будь-які зміни в природі і суспільстві, в вашому внутрішньому світі (думках, почуттях, переживаннях), в стані вашого здоров'я, нарешті, в поведінці, в ваших діях і вчинках в сім'ї і на роботі, у навчанні, спілкуванні з друзями і так далі. Виходячи з такого розуміння слова "подія", оціните спочатку насиченість першого-п'ятиріччя (до п'яти років). Свою оцінку відзначте знаком + у відповідній клітці таблиці, враховуючи, що:

10 балів - максимальний ступінь насиченості,

1 бал - мінімальна ступінь насиченості

Так само оціните насиченість кожного з решти п'ятиріччя (як минулих, так і майбутніх аж до зазначеного вами віку).

Увага! Кожне п'ятиріччя повинно мати тільки одну оцінку насиченості, але мати її воно повинно обов'язково.

Обробка результатів.

1. Підрахуйте загальну суму балів за всіма п’ятиріччями, - і минулими, і майбутніми.

2. Підрахуйте, скільки балів припадає на минулі п'ятиріччя. Якщо вам, наприклад, 30 років, то слід взяти суму балів від 1-5 до 26-30 років включно. Але якщо 31 рік, то потрібна невелика поправка - до наявної "сумі минулого" додайте 1/5 бала, що стоїть в графі 31-35 років. Якщо вам 32 роки, додайте 2/5 цього бала і так далі.

3. Розділіть суму "балів минулого" на загальну суму балів по всіх п'ятиріччях. Отриманий результат - показник суб'єктивної "реалізованості життя".

4. Помножте цей показник на очікувану вами тривалість життя.

Отримане число і є ваш психологічний вік.Лист відповідей

П'ятиріччя життя і ступінь насиченості важливими подіями


10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 5 лет

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86- 90

91- 95

96-100

101-105Література.

 1. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии. – В кн.: Психологические методы. – Л., 1976. – С. 23-25. (скласти тези)

 2. Учебно-методические рекомендации по методам практической психологии / Сост. Мельник И.М., Невоенная Е.А. – Х., 1992. (законспектувати)

 3. Хижняк М.В. Психодіагностика готовності до шкільного навчання. Психологічний практикум. Харків: ХНПУ, 2005. 100 с.


Практичне заняття № 2
Психологічні особливості дитини дошкільного віку
Мета: формувати вміння проведення та аналізу практичного діагностування дітей дошкільного віку: оволодіти технікою проведення та аналізу проективних малюнкових методик та методик визначення психологічної готовності до шкільного навчання, формувати вміння аналізувати особливості психологічного розвитку дитини дошкільного віку.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.

План проведення

I. Опитування за наступними питаннями:

 1. Особливості проведення дослідження з дітьми дошкільного віку.

 2. Сутність проективних методів дослідження. Методики «Кінетичний малюнок сім’ї» Бернса, Кауфмана; «Сім’я тварин»; «Чудовий малюнок».

 3. Методики вивчення психодіагностики готовності дитини до шкільного навчання.

II. Психологічний практикум

Мета: оволодіти технікою проведення та аналізу проективних малюнкових методик та методик визначення психологічної готовності до шкільного навчання, формувати вміння аналізувати особливості психологічного розвитку дитини дошкільного віку.

  1. Домашнє завдання: провести дослідження емоційних відносин в сім’ї за допомогою методики «Кінетичний рисунок сім’ї» з дітьми 5-ті, 6-ті, та 7-мі років(по 3 дитини кожного віку).

  2. Скласти заключення про психологічні особливості кожної дитини: інтелектуальний та емоційний розвиток.

  3. Порівняти психічний розвиток дитини 5-ті, 6-ті та 7-мі років.

  4. Надати рекомендації батькам, вихователям та вчителям дитини щодо покращення її емоційних відносин та оптимізації розвитку.

  5. Ознайомитися з аналізом методик психодіагностики готовності дитини до шкільного навчання. Визначити рівні готовності.


Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1.

Тема: Психологiчнi особливостi немовляти

Мета:формувати знання з психологічних особливостей немовляти.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.
План проведення

 1. Опитування за питаннями:

1. Опитування за питаннями:

1. Передумови i умови психiчного розвитку в перiод немовляти.

2. Криза новонародженостi.

3. "Комплекс пожвавлення".

4. Загальна характеристика перiоду немовляти. Дитина i дорослий.

5. Психiчний розвиток немовляти.

6. Предметно-манiпулятивна дiяльнiсть немовляти.

7. Домовнi засоби спiлкування немовляти.

8. Криза одного року.

ІІ. Практичний блок

Вирішення практичних ситуацій з теми.Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.


Семінарське заняття № 2.

Тема: Психологiчнi особливостi дитини в перiод раннього дитинства

Мета: формувати знання з розвитку психіки дитини в період раннього дитинства.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.
План проведення

 1. Опитування за питаннями:

1. Загальна характеристика перiоду раннього дитинства.

2. Сенсорний i iнтелектуальний розвиток у ранньому дитинствi.

3. Формування мови у ранньому дитинствi.

4. Формування емоцiйно-вольової сфери у ранньому дитинствi.

5. Розвиток особистостi у ранньому дитинствi. Криза 3-х рокiв.

ІІ. Практичний блок

Вирішення практичних ситуацій з теми.Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.


Семінарське заняття № 3.

Тема: Психологiчнi особливостi розвитку дитини у дошкiльному вiцi

Мета: формувати знання з психічного розвитку дітей дошкільного віку.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.
План проведення

 1. Опитування за питаннями:

1. Загальна характеристика розвитку у дошкiльному вiцi.

2. Гра як ведучий вид дiяльностi дошкiльняти: структура, генезiс, види, функцiї.

3. Iншi види дiяльностi дошкiльнят: образотворча дiяльнiсть, продуктивна дiяльнiсть, сприйняття казки, форми елементарної працi, навчання.

4. Сенсорний розвиток вудошкiльному вiцi.

5. Iнтелектуальний розвиток дошкiльнят.

6. Формування емоцiйно-вольової сфери i властивостей особистостi в дошкiльному вiцi.

7. Психосексуальний розвиток у дошкiльному вiцi.

8. Спiлкування дошкiльнят.

9. Проблема психологiчной готовностi до шкiльного навчання.

10. Поняття про кризу семи рокiв.ІІ. Практичний блок

 1. Ознайомлення з медико-педагогічними таблицями та матеріалами щодо розвитку пізнавальної сфери у дошкільному віці.

 2. Ознайомлення слухачів з розвитком дитячих графічних проявів, надати етапи малювання дитиною чоловічої фігури.

 3. Вирішення практичних ситуацій з теми.

Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.


Семінарське заняття № 4.
Тема: Психологiчні особливості розвитку в молодшому шкiльному вiцi

Мета: формувати знання з психічного розвитку в молодшому шкільному віці.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.

План проведення 1. Опитування за питаннями:

1. Загальнi умови розвитку в молодшому шкiльному вiцi.

2. Ведучий вид дiяльностi молодшого школяра.

3. Основнi новоутворення молодшого шкiльного вiку.

4. Розвиток пiзнавальних процесiв в молодшому шкiльному вiцi.

5. Розвиток особистостi молодшого школяра.

6. Соцiальне життя молодшого школяра. Спiлкування в класному колективi i поза ним.ІІ. Практичний блок

 1. Огляд методик діагностики готовності до шкільного навчання.

 2. Вирішення практичних ситуацій з теми.

Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.


Семінарське заняття № 5.

Тема: Психологічні особливості розвитку та формування особистості у підлітковому віці.

Мета: сформувати знання про психологічні особливості розвитку в підлітковому віці.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.

План проведення 1. Опитування за питаннями:

1. Пiдлiтковий вiк як соцiально-iсторичне явище.

2. Анатомо-фiзiологiчнi i психологiчнi передумови переходу до підліткового вiку.

3. Теоретичні підходи до проблеми кризи в підлітковому вiцi.

4. "Почуття дорослого" як основне новоутворення підліткового вiку.

5. Особливості спілкування підлітка.

6. Розвиток особистості в підлітковому вiцi. Самоусвідомлення підлітка.

7. Учбова i інтелектуальна діяльність підлітка.

ІІ. Практичний блок

Вирішення практичних ситуацій з теми.Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.


Питання для контролю (самоконтролю).

 1. Визначити основні новоутворення особистості підлітка.

 2. Охарактеризувати специфіку учбової діяльності підлітка.

 3. Визначити основні протиріччя в психології підлітка та розглянути умови їх вирішення.

 4. Надати приклади (з особистого досвіду) використання вчителем вербальних та невербальних засобів впливу на учнів та оцінити можливості відносно підліткового віку.


Семінарське заняття № 6.

Тема: Психологія юнацького віку.

Мета: формувати знання про психологічні особливості розвитку в юнацькому віці.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.

План проведення 1. Опитування за питаннями:

1. Загальна характеристика юнацького вiку.

2. Учбова i трудова діяльність в юнацькому вiцi.

3. Професійне самовизначення юнаків.

4. Особистість в юнацтвi. Розвиток самоусвідомлення та образ "Я" в юнацькому вiцi.

5. Особливості спілкування юнаків.

6. Юнацька суiцiдальнiсть i засоби її запобігання.ІІ. Практичний блок

2.1 Вирішення практичних ситуацій з теми.

2.2 Заповнення опитувальника: «Чи знаєте Ви юнацьку психологію»(додатки).

Завдання до семінарського заняття:


 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.Додатки

Тест «Чи знаєте Ви юнацьку психологію?»
Перевірте свої знання з юнацької психології за допомогою наступного тесту.

Інструкція. Якщо ви згодні з даним виступом, то зліва, поруч з номером цього висловлювання, ставте знак «+»; якщо не згодні - знак «-»; якщо важко дати певну відповідь - знак «?».

Примітка. У пропонованих висловлюваннях будуть зустрічатися слова «діти», «юнаки», «дорослі». Мається на увазі, що «діти - це учні молодших класів; «Юнаки» - молоді люди від 15 до 21 року; «Дорослі» - люди у віці 25-45 років.

Питання

1) Поверховість - характерна риса юнаків.

2) У порівнянні з дорослими юнаки більш схильні до теоретизування.

3) Якщо юнаки думають більшою мірою про дійсний (про те, що вже є), то дорослі виносять на перший план віз-можна (то, що очікується в майбутньому).

4) Юнацькому віку властива категоричність суджень.

5) Дорослі більшою мірою, ніж юнаки, схильні до пошуку спільних принципів і законів поведінки людей.

6) Юнаки схильні перебільшувати рівень своїх знань і переоцінювати свої розумові можливості.

7) До дітей в більшій мірі, ніж до тих людей, що потрібен індивідуальний підхід в навчанні і вихованні.

8) Підвищена емоційна збудливість і емоційна напруга - характерні риси юнацького віку.

9) Почуття гумору виникає і проявляється швидше в дитячому, ніж в юнацькому віці.

10) Діти більшою мірою, ніж юнаки, схильні до «пустим» розмов і суперечок про абстрактні предметах.

11) Серед дорослих меланхоліки зустрічаються частіше, ніж серед юнаків.

12) У творах художньої літератури юнаків більше цікавлять реальні вчинки і події, ніж думки і почуття дійових осіб, що пов’язані з цими вчинками і подіями.

13) Дітям більшою мірою, ніж юнакам, властиво підкреслювати свої відмінності від інших людей.

14) «Почуття самотності» - характерне переживання юнацького віку.

15) Суб'єктивна швидкість течії часу з віком помітно сповільнюється.

16) Особливості своєї зовнішності і свого фізичного розвитку більше хвилюють юнаків, ніж хлопчиків.

17) Почуття незадоволеності собою тим більшою мірою притаманне юнаку, чим нижче рівень його інтелектуального раз-витку.

18) Скарги на недостатньо розвинені вольові якості (на нестійкість, схильність до впливів та ін.) - характерна риса юнацької самооцінки.

19) Юнаки цінують в педагога його «людські якості» (сердечність, здатність до співпереживання та ін.) вище, ніж його професійну компетентність.

20) Юнаки схильні пред'являти максималістичні вимоги до колективу.

21) Юнаки зазвичай вище оцінюють ступінь свого контакту з педагогом, ніж самі педагоги.

22) Труднощі комунікативного характеру у юнаків виявляються в більшій мірі, ніж у дітей і дорослих.

23) Юнаки зазвичай більше цікавляться музикою, ніж художньої літературою.24) Прагнення привести своє життя у відповідність з тими чи іншими правіла¬мі більшою мірою притаманне дорослим, ніж юнакам.


Бланк відповідейвідповідьвідповідьвідповідьвідповідь

1

+

?

-

7

+

?

-

13

+

?

-

19

+

?

-

2

+

?

-

8

+

?

-

14

+

?

-

20

+

?

-

3

+

?

-

9

+

?

-

15

+

?

-

21

+

?

-

4

+

?

-

10

+

?

-

16

+

?

-

22

+

?

-

5

+

?

-

11

+

?

-

17

+

?

-

23

+

?

-

6

+

?

-

12

+

?

-

18

+

?

-

24

+

?

-Семінарське заняття № 7.
Тема: Основи геронтопсихології та психологічні особливості людини в старості.

Мета: формувати знання про психологічні особливості розвитку в похилому віці.

Форма проведення: опитування, психологічний практикум.
План проведення

 1. Теоретичний блок

Опитування за питаннями:

 1. Когнітивна сфера в старості.

 2. Особливості емоційної сфери людини похилого віку.

 3. Психічні порушення в старості

 4. Характеристика особистості в старості

 5. Особливості самосвідомості людини похилого віку.

 6. Спілкування в період старіння

 7. Смерть як фінальна стадія розвитку людини.

 8. Стадії пристосування до смерті (теорія Е.Кюблер-Росс). Фази смерті.

 9. Евтаназія. Види евтаназії.

ІІ. Практичний блок

2.1 Вирішення практичних ситуацій з теми.Завдання до семінарського заняття:

 1. Опрацюйте рекомендовані літературні й електронні джерела.

 2. Проаналізуйте опорну схему лекції (тема 4), дайте характеристику віку з позиції різних теорій періодизації психічного розвитку.

 3. Підготуйте свої запитання з даної теми.

 4. Продумайте додатковий матеріал щодо розгляду даної теми.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою

Скачати 425.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка