Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 030101 "Соціологія" Шифр дисципліни за опп пп 32. Львів 2016 Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні соціологічні теоріїСкачати 167.61 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір167.61 Kb.
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н-3.03


Міністерство освіти і науки України


"СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
(СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ)"

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів
спеціальності – 6.030101 – “Соціологія”


Шифр дисципліни за ОПП – ПП 3.32.

Львів – 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні соціологічні теорії (соціологія політики)» для студентів за напрямом підготовки 6.030101 - соціологія, 2015 року. __ с.

Розробник: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та теорії соціології Демків О.Б.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії та теорії соціології.

Протокол № 9 від 25 січня 2016 р.

Завідувач кафедри д. с. н., проф. Черниш Н.Й.

____________________ (__________________)(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом підготовки 6.030101 - соціологія

Протокол №6 від 3 лютого 2016 р.

Голова проф. Шуст Р.М.

______________(_____________________) (підпис) (прізвище та ініціали)Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Соціологія політики” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030101 – «Соціологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності взаємозв’язку між елементами політичної системи суспільства та методи і процедури соціологічного дослідження політичних систем. Міждисциплінарні зв’язки: курс пов’язаний із такими дисциплінами як «Соціологія міжнародних відносин», «Етносоціологія», «Історія соціології», «Соціальний капітал та соціальні мережі». Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.Мета курсу – сформувати у майбутніх соціологів знання про взаємозв’язок між суспільством і державою, суспільством і політичними інститутами, про соціальні механізми влади, ознайомити з методами і процедурами соціологічного дослідження політичних відносин, процесів та явищ. Курс спрямований на виявлення соціальних механізмів структурування, функціонування і розвитку політичного простору суспільства. Особлива увага приділена розгляду нових тенденцій та форм, які виявляються в соціально–політичній сфері сучасних суспільств.

Цілі курсу полягають у: ознайомленні з теоретичними поглядами західних та вітчизняних соціологів, а також ознайомленні з методами практичного дослідження політики та низкою практичних механізмів впливу на політичні процеси, зокрема, у межах соціологічного супроводу виборчої кампанії; засвоєнні студентами практичних навичок, необхідних для емпіричного дослідження політичних процесів.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: навчитися системно аналізувати політичні події та процеси у їхньому взаємозв’язку з культурною, економічною та соціальною підсистемами суспільства, використовуючи широкий спектр соціологічних методів. Знати особливості соціології політики як науки, її центральні категорії, етапи становлення, національні школи та парадигми. Вміти охарактеризувати протосоціологічний етап інституціоналізації соціології політики, етап її становлення у період розвитку класичної соціології та зміст наукового дискурсу соціології політики у новітній час. У студента мають сформуватися поглиблені знання теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних соціологів і фахівців зі споріднених дисциплін, які дають змогу аналізувати соціальні чинники розгортання політичних процесів та конституювання політичного простору.Зміст понять: політика та влада, соціальні показники ефективності влади, держава як соціальний інститут, політичний простір, політична система, партійна система, політична стратифікація, правлячий клас, група інтересів, політична культура та соціальний капітал, соціологічні індикатори стану масової свідомості, деформації масової свідомості (патерналізм та ксенофобія, національна відокремленість, ізоляціонізм), партійно–ідентифікаційна модель.

Місце в структурно–логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна Соціологія політики є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, є однією зі складових набуття фахових знань і вмінь, необхідних для якісного соціологічного аналізу актуальних політичних процесів сучасності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- критерії оцінки рівня легітимності та ефективності державної влади;

- методологічні та методичні засади порівняльного дослідження політичних інститутів;

- основні соціологічні підходи до розуміння і дослідження політчиних систем.вміти :

- застосовувати спеціальні знання з прикладних галузей науки при розв’язанні професійних задач;

- порівнювати суспільний розвиток різних країн в умовах глобалізації та визначати специфіку перебігу соціальних процесів в Україні;

- здійснювати пошук і використання інформаційних джерел, баз даних для теоретичного дослідження стану соціального об’єкту.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.

Структура навчальної дисциплінитеми


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

1.

Становлення соціології політики як науки. Соціологія політики: предмет, методи, парадигми

4

4

7

2.

Політика та влада як соціальні феномени. Держава як центральний елемент політичної системи. Політична система

4

4

7

3.

Концептуалізації політичного простору. Стратифікація політичного простору

4

4

7


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

4.

Суб’єкти політики. Еліти: функціонування і дослідження. Партії та партійні системи

4

4

7

5.

Суб’єкти політики. Групи інтересів, соціальні рухи та «третій сектор». Етноси і політика. Політика і релігійні групи

4

4

7

6.

Політична культура в механізмах соціальних взаємодій. Політична культура та соціальний капітал. Політичні ідеології: феномен, історія та тенденції сучасного розвитку. Форми вияву і вивчення масової політичної свідомості

4

4

7

7.

Форми і фактори політичної участі. Специфіка політичного вибору, його вивчення. Методика проведення exit-pool

4

4

7

8.

Крос-національні компаративні дослідження у галузі соціології політики. Тенденції розвитку українського суспільства у політичній сфері

4

4

7


Всього:

32

32

56


Система оцінюванняКомпонент, що оцінюється

Кількість балів

Виступ-презентація

Від 0 до 3 балів (максимальна кількість 5; 5Х3 =15)

Реферат

Від 0 до 3 балів (максимальна кількість 3; 3Х3=9)

Есей

Від 0 до 5 балів (максимальна кількість 2; 3Х5=10)

Доповнення/участь в обговоренні/дискусії/груповій роботі на занятті

Від 0 до 1 балів (максимальна кількість 6; 1Х6=6)

Модульні тестування

Від 0 до 5 балів (максимальна кількість 2; 2Х5=10)

Іспит

50
(2 теоретичних завдання: від 0 до 15 балів кожне; 10 тестових завдань: 3 бали за правильну відповідь на кожне)

Загалом:

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів.

Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):


Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90-100

А

Відмінно

Відмінно

81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

21-50

FX

Не достатньо

Незадовільно

11. Методичне забезпеченняСоціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : навч.-метод. посібн. (частина 1) : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 564 с.
12. Рекомендована література

 1. Артемов Г.П. Политическая социология. – М., 2002;

 2. Бабосов Е.М. Социология в текстах. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов. Минск: ТетраСистемс, 2003. - 352с. *

 3. Борцов Ю.С., Сопов Г.П. Политическая социология. – М., 2001;

 4. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология. СПб., 1997;

 5. Вятр Е. Социология политических отношений. М.:Прогрессе, 1985;

 6. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматия. Тексты / Отв. Ред. В.Г. Городяненко. Днепропетровск, 2001. - 336 с. *

 7. Кола. Д. Политическая социология. М. 2001;

 8. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. Москва, Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. - 736 с. *

 9. Політична соціологія: Навчально-методичні розробки для студентів. – Харків, 1999;

 10. Политология: хрестоматия/ Сост. Проф. М. А. Василик, доц. М. С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000. - 843 с. *

 11. Амелин В. Социология политики: Спецкурс. - М.: МГУ, 1992**

 12. Барматова С.П. Поле політики: до проблеми теоретичної ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. - № 4. – С. 165 – 173. **

 13. Барматова С.П. Політична соціологія. Курс лекцій. Київ: Аналітичний центр вивчення суспільства, 2003. 252 с. *

 14. Кутуєв П.В. Ключові проблеми політичної соціології: Підручник. Київ: Центр Вільної Преси, 2001. 236 с. *

 15. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. Друге вид., доп. Львів: Новий світ-2000, Альтаїр-2002, 2003. 172 с.*

 16. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. Львів: Кальварія, 1995. 288 с. *

 17. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения. // Полис. – 1996. – № 3. – С. 107 – 111.**

 18. Символ и власть. Роль символических структур в построение картины социального мира. Киев, 2002. - 266 с. *

 19. Нація. Державність. Націоналізм. Дрогобич, 1992. 200 с. *

 20. Подьем и упадок государственного социализма. Индустриальное общество и социалистическое государство. / Пер. с англ. под. ред. О.Куценко. Харков Харковський национальний университет им. В.Н.Каразина, 2006. - 256 с. *

 21. Представницькі інститути влади в Україні: Історичні традиції та січасний розвиток. Львів, 2001*

 22. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. К.: ВД "Стилос"; ПЦ "Фоліант", 2005. - 254 с. *

 23. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 1-1992.

 24. Київ: Нукова думка, 1992. *
 25. Амелин В. Социология политики: Спецкурс. - М.: МГУ, 1992*


 26. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. М., 1988;

 27. Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. - М.: Мысль, 1985;

 28. Ленин В.И. Государство и революция. ПСС., т.33;
 29. Рікер П. Держава й насильство. www.ji.lviv.ua/n25texts/25-zmist.htm**.


 30. Амелин В. Социология политики: Спецкурс. - М.: МГУ, 1992**

 31. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998. *

 32. Кола. Д. Политическая социология. М. 2001;

 33. Фреик Н. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки // Социологические исследования. 2006.  № 11. С. 10-18. ** 

 34. Барматова С.П. Поле політики: до проблеми теоретичної ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. - № 4. – С. 165 – 173. **

 35. Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология политики. Пер. с фр. - М., 1993**

 36. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть http://courses.edu.nstu.ru/getfile.php?curs=365&file_id=4378

 37. Кутуєв П.В. Ключові проблеми політичної соціології: Підручник. Київ: Центр Вільної Преси, 2001. 236 с. *

 38. Куценко О.Д. Классовый анализ трансформации украинского общества: к вопросу о методологии // Вестник МГУ. Серия 18. социология и политология. 2000. №3. С.143-150.**

 39. Новые социальние неравенства / Под. Ред. С.Макеева. К.: Институт социологии НАН Украини, 2006. - 355 с. *

 40. Нерівності у сучасному суспільстві: Навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. - 136 с. *

 41. Основи соціальної стратифікації: Навчальний посібник. Львів: "Магнолія 2006", 2007. - 328 с. *

 42. Амелин В. Социология политики: Спецкурс. - М.: МГУ, 1992**

 43. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.— М.: "Советская Россия" совм. с МП "Октябрь", 1991.- 624 с. **

 44. Кола. Д. Политическая социология. М. 2001;

 45. Парето В. Трансформация демократии // Западно-европейская социология XIX–начала XX веков / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1996. С. 155–166.**
 1. Дюверже М. Политические партии. М. 2002;

 2. Скочиляс Л.С. Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період*

 3. Київ: Політичні партії, громадські організації, благодійні фонди. Вип. 2. Довідник україномовних інтернет-ресурсів для неприбуткових організацій. Київ: Центр інновацій та розвитку, 2001. 96 с. *

 4. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность. // Полис, 1992, 5-6, с.156-162.**

 5. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навчальний посібник

 6. Львів: Тріада плюс, 2004. 528 с. *

 7. Гардашук Т.В. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. К.:ТОВ "ВПЦ"Техпринт", 2000. - 126 с. *

 8. Діяльність громадських організацій по профілактиці ВІЛ / СНІДу серед жінок секс-бізнесу: За результатами проекту "Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками секс-бізнесу в Україні" / О. Балакірєва, Л. Андрущак, М. Варбан та ін. Київ: Український ін-т соціальних дослуджень, 2000. 176 с. *

 9. Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг. Київ: Основи, 2001. 726 с. *

 10. Патнам Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки //НКЖ “Ї”. — 2001. —№21. — С. 30–47. **

 11. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. / Під загальною редакцією Ю. Тищенко. Київ, 2004. - 312 с. *

 12. Доган М. Угасание национализма в Западной Европе // Социологические исследования. 1993.  № 3. С. 86-98.*** 

 13. Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ, 2000. 872 с. *

 14. Пешкова В. Инсценирование «украинскости»: некоторые культурные практики репрезентации этнических различий в современной Москве // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005.  Т. 8. № 1. С. 136-148.*** 

 15. Этнос и политика: Хрестоматия / Авт.-сост. А.А. Празаускас. Москва, 2000. - 400 с. *

 16. Brubaker Rogers. Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe. Great Britan: Cambridge Universiti Press, - 1996, 202 c. *

 17. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. У 2 т. – К., 1998;

 18. Манхейм К. Идеология и утопия. Часть 1. / Специализированная информация по академической программе “Человек, наука, общество: комплексные исследования”. - М.: ИНИОН РАН, 1992;

 19. Райх В. Массовая психология фашизма // Свободная мысль, 1992, № 10;

 20. Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004. 170 с. *

 21. Политическая культура населения Украины (Результаты социологических исследований). Киев: Наукова думка, 1993, 136 с. *

 22. Culture Matters. The Peace Corps Cross-Cultural Workbook Washington, 1990*

 23. Бабенко С.С. Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства. Харків, 2004*

 24. Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг: 1994-2006. К.: Інститут соціології НАН України, 2006. - 203 с. *

 25. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. Доступне на: http:/yudinvova.narod.ru/stat/Vebra.doc**

 26. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження. - 1998. - № 4-5. - С. 5-20. **

 27. Роуз-Екерман Сьюзен. Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни / Пер. з англійської С.Кокізюк, Р.Ткачук. К.: "К.І.С.", 2004. - Х, 296 с. *

 28. Патнам Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки //НКЖ “Ї”. — 2001. —№21. — С. 30–47. **

 29. Адорно Т. Типы и синдромы (фрагменты из «Авторитарной личности») // Социологические исследования. 1993.  № 3. С. 75-85.**

 30. Райх В. Массовая психология фашизма // Свободная мысль, 1992, № 10;

 31. Лебон Г. Психология масс. Минск: Харвест, 2000. - 320 с. *

 32. Темкина А. А. Теоретические подходы к проблеме политического участия: гендерное измерение // Доступнее на: http://www.a-z.ru/women/texts/temkin_ir.htm;

 33. Хабермас Ю., Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма. — "Thesis", 1993, Т. 1. Вып. 2, с. 123- 136.
 1. Кейзеров Н. Доктрина персонализации власти // Социологические исследования. 1990.  № 3. С. 79-87***

 2. БандуровичО., Стегний А., Чурилов Н. Образ лидера: представления и предпочтения жителей Украины // Социологические исследования. 2003.  № 3. С. 38-47.**  

 3. Итвелл Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий // Социологические исследования. 2003.  № 3. С. 9-20. *** 

 4. Социологическое обеспечение избирательных компаний // Социологические исследования. 1996.  № 4. С. 80-90. 

 5. Україна рік після виборів. Моніторинг регіонів. Київ-Львів.Видавництво "Мс", 2007. - 336 с. *

 6. Потоцька С., Чурилов М. Перший «екзит-пол» в Україні: методика і основні принципи організації опитування // Загальнонаціональні опитування exit-pool. K. – Заповіт, - 2002. – 120 с. – С. 18-27**

 7. Kerbo Harold R. Social Stratification and Inequality. Class Conflict in Historical and Comparative Perspective New York, San Francisco, Sidney, Tokyo, Toronto, 1996*

 8. Culture Matters. The Peace Corps Cross-Cultural Workbook Washington, 1990*

 9. Brettell Caroline B., Carolyn F. Sargent. Gender in Cross-Cultural Perspective. 1993*

 10. Шляпентох В. Советский Союз - нормальное тоталитарное общество. Опыт объективного анализа // Социологические исследования. 2000.  № 2. С. 115-124**. 

 11. Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості у п’ятнадцяти державах Європи // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 3***.

 12. Головаха Є.І., Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 р.р.). Соціологічні показники. К.: ІС НАН України, 1998. *

 13. Соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України. Українське суспільство: соціологічний моніторинг. 1994-2004. / За ред. Н. Паніної. Київ, 2004. ***

 14. Полохало, В. Негражданское общество как социополитический феномен Украины // Полис, №6, 1999, С.25-32.**

 15. Друль О. Україна vs українськости. // Ї. 2001. Ч. 23: Федеративна республіка Україна (www.ji.lviv.ua/n23texts/N23-feder.htm).**

 16. Садовий A. Населення Львова в дзеркалі опитування громадської думки // www.ji.lviv.ua/n23texts/sadovyj.htm**

 17. Запорожець Т.В. Утопічна свідомість як атрибутивна характеристика перехідного періоду*

 18. Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. Москва, 2002. - 536 с.*

 19. Inglehart R., Norris P. The True Clash of Civilizations // Foreign Policy, No. 135. (Mar. - Apr., 2003), pp. 62-70.**Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка