Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка9/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема. Соціально-економічні чинники формування масової культури

Предмет і завдання курсу.

Походження терміна “масова культура”. Проблема часу та місця виникнення масової культури. Теорії масової культури (теорія масової культури як культури масового суспільства; теорія Франкфуртської школи; теорія Д.Белла).

Д.Белл про постіндустріальну добу людської історії. Роль науково-технічного прогресу в становленні культури сучасної епохи.

Соціокультурні наслідки індустріалізації: урбанізація, культурна маргіналізація, прискорення темпів життя та відчуття його ефемерності, фрагментація суспільства, девальвація традиційних цінностей.

Глобалізація як чинник становлення масової культури. Культурний імперіалізм та вестернізація як одновимірна глобалізація. Чотири сценарії можливого розвитку процесу глобалізації.


Тема. Маскульт як феномен масового суспільства

Становлення масового суспільства як передумова формування масової культури. Ідеологічні засади суспільства споживання. Зміни в соціальній стратифікації. Вплив нової техніки комунікацій на становлення маскульту.

Маса як феномен індустріальної та постіндустріальної доби. Аналіз психології маси у працях Г.Лебона та З.Фройда.

Людина маси у праці Х.Ортеги-і-Гасета “Бунт мас”.


Тема. Типологічна характеристика масової культури

Маскульт в контексті аналізу типологічних ознак сучасної культури.

Маскульт як вияв мозаїчної культури (за книгою А.Моля “Соціодинаміка культури”). Масова культура як культура аудіовізуальна (за концепцією М.Маклюена).

Спосіб виробництва продуктів маскульту. Комерційний характер масової культури. Роль маркетологів у виробництві продуктів маскульту.Реклама як спосіб поширення та запровадження продуктів маскульту на споживчий ринок.

Тиражована річ як артефакт маскульту.

Соціально-психологічний механізм трансляції маскульту – маніпуляція, сублімація, проекція.

Мейнстрім масової культури. Етика та філософія прагматизму як основа установок маскульту на досягнення, успіх, володіння матеріальними благами.

Гламур як вияв гедоністичної установки маскульту. Концепція суспільства видовищ та споживання Гі Дебора.

Вплив ідеології ескейпізму на характер масової культури. Кік та екстрім в маскульті.

Моральний релятивізм маскульту та політкоректність як його вияв.

Ідол як сурогат морального ідеалу в маскульті.
Тема. Функції маскульту

Масова та елітарна культура. У.Еко про їх взаємодію. Масова культура та буденна свідомість.

Суб’єкт та об’єкт маскульту.

Маскульт як засіб первинної (неспеціалізованої) інкультурації особистості.

Здійснення маскультом функції соціальної стабілізації, адаптації до нової форми соціального життя – масового суспільства.

Регулятивна функція масової культури.

Ціннісно-орієнтаційна роль маскульту: підкріплення існуючих ціннісних установок, зняття “конфлікту інтересів”, дослідження межі між дозволеним та забороненим, включення змін у традиційні ціннісні конструкти.

Масова культура як засіб релаксації. Дж. Кавелті про психологічний механізм ескейпістської установки маскульту.
Змістовний модуль 2. Структура масової культури

Тема. Форми масової культури

Індустрія формування іміджу. Видовищна культура та вимоги спеціалізації тіл. Культурні смисли трансформації тіла у спортивних шоу. Боді-арт. Конкурси краси.

Індустрія розваг. Лас-Вегас як символ вічного свята.

Рольова гра. Польові, павільйонні, настольні, словесні рольові ігри. Комп’ютерні ігри та їх різновиди.

Туризм в контексті індустрії розваг.

Ідеологія та технологія флешмоба.

Індустрія свідомості маскульту. Поширення радикальних політичних ідей, квазірелігійної інформації, паранаукових гіпотез.
Тема. Масове мистецтво

Формульність масового мистецтва в концепції Дж. Кавелті.

Літературний маскульт. Поняття бестселера. Методика створення бестселера. Жанри масової літератури - детектив, трилер, пригодницько-авантурний роман, фентезі, психологічний роман.

Комікс та його різновиди.

Музична попса. Методика розкрутки виконавців. Хіт. Сюжети попсових пісень.

Кіно як “фабрика мрій” та “парк екранних розваг”. “Попкорн” як феномен сучасного розважального кіно.

Театральна арт-акція сучасного маскульту.
Тема. Кітч як форма побутування масової культури

Поняття кітчу. Кітч як породження процесів урбанізації та демократизації культури. Етапи історичної еволюції кітчу. Треш як сучасна репрезентація кітчу.

Типові артефакти кітчевого мистецтва, його формальні та змістовні ознаки.

Взаємодія кітчу з класичним мистецтвом: переробка та зведення класичних зразків до більш низького рівня; трансформація морфології класичних художніх творів; імітація класики.


Тема. Маскульт і засоби масової комунікації

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини.

“Жовта преса” та “глянець”. “Сітература” у віртуальному просторі сучасної масової культури. Веб-альманах Ю.Андруховича “Потяг-76”.

Способи репрезентації реальності на ТБ. Новини як “вбивство реальності”. Форма та зміст новин.

Феномен треш-телебачення. ТБ у повсякденному житті. Мова телепослань та способи комунікації з глядачем. “Реальне ТБ”: проблема дійсного та правдоподібного. “Негативне ТБ”: скандали емоції, викриття. Ток-шоу: “така-як-усі людина” на телебаченні.
Тема. Самовідчуття масової культури початку ХХІ ст.

Трансформація масової культури в постмодерну добу. “Високолоба низьколобість” та “низьколоба високолобість”.Сучасні підходи до вивчення масової культури. Масова культура у працях представників “Франкфуртської школи” (М.Хоркхаймер, Т.Адорно). семіотичний підхід до вивчення масової культури (Р.Барт, П.Серіо). Критика сучасної масової культури у працях Ж.Бодрійяра.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

Ср

Л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Природа та функції масової культури

Тема 1. Соціально-економічні чинники формування масової культури.

12

2

28Тема 2. Масова культура як феномен масового суспільства

12

2

28Тема 3. Типологічна характеристика масової культури

12

2

28Тема 4. Функції масової культури

12

2

28Разом – зм. модуль 1


48


8

832


Змістовий модуль 2. Структура масової культури

Тема 5. Форми масової культури

12

2

28Тема 6. Масове мистецтво

12

2

28Тема 7. Кітч як форма побутування масової культури

12

2

28Тема 8. Масова культура і засоби масової комунікації

12

2

28Тема 9. Самовідчуття масової культури початку ХХІ ст..

12

2

28Разом – зм. модуль 2

70

10

1040Усього годин

108

18

1872
Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Соціально-економічні чинники становлення масової культури

2

2

Масова культура як феномен масового суспільства

2

3

Типологічна характеристика масової культури

2

4

Функції маскультур

2

5

Форми масової культури

2

6

Масове мистецтво

2

7

Форми масового мистецтва

2

8

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини

2

9

Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури

2

Разом

18


Тема. Соціально-економічні чинники становлення масової культури

 1. Соціокультурні наслідки процесу індустріалізації.

 2. Науково-технічний прогрес та його вплив на становлення масової культури.

 3. Глобалізація як чинник становлення масової культури.

Література

Аблеев С.Р., Кузьминская С.И. Массовая культура современного общества: теоретический анализ и практические выводы. http://aipe.roerich.com/russian/mas_kult.htm

Биричевская О.Ю., Стрельченко В.И. Массовая культура: онтологический смысл и тенденции концептуальной революции. http://www.orenburg.ru/culture/credo/03_2006/5.html

Гаспаров М.Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день. http://ec-dejavu.ru/m-2/Mass_culture.html

Культурологія: Культурологічні концепції масової та елітарної культури. http://www.readbookz.com/book/187/6764.html

Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М., 1985.

Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы. М., 2002.

Разлогов К. Феномен массовой культуры// Культура, традиции, образование. Вып.1. М., 1990

Разлогов К.Э. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. М., 1994. (http://www.library.cjes.ru/online/?a)

Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.

Тоффлер А. Футурошок. СПБ., 1997.

Теми наукових рефератів

Новизна як ознака культури постіндустріальної доби. (За Тоффлером).

Ефемерність світу сучасної культури. (За Тоффлером)

Темп життя в сучасному світі (За Тоффлером).

Глобалізація та її вплив на становлення масової культури (за С.Удовиком).


Тема. Маскульт як феномен масового суспільства

 1. Становлення масового суспільства як передумова формування масової культури.

 2. Масове суспільство: визначальні ознаки.

 3. Людина маси.

Література

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

Фройд З. Психологія мас і аналіз людського Я. К., 2001.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас// Вибрані твори.К., 1994.

Маркузе Г. Одномерный человек . М., 1994.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998.

Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.

Полисаєв О.П. Міфологічна складова українського маргіналізму . http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_51Polisaev.htm

Теми наукових рефератів

“Модульна людина” у праці О.Тоффлера “Футурошок”.

Людина маси в праці Г.Маркузе “Одновимірна людина”.
Тема. Типологічна характеристика масової культури


 1. Маскульт в контексті аналізу типологічних ознак сучасної культури.

 2. Спосіб виробництва продуктів маскульту.

 3. Соціально-психологічний механізм трансляції маскульту.

 4. Мейнстрім маскульту.

Література

Десятерик Д. Мейнстрим//Альтернативная культура. Энциклопедия. Екатеринбург. 2005.

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2005. С. 43-46.

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на наше сознание. М., 2003.

Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000.

Хорхмайер М., Адорно Т.В. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс// Хорхмайер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.:СПб., 1997. С.149-209.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000.

Массовая культура: современные западные исследования/ Пер. с англ. Отв. ред. и предисл. В.В.Зверевой. Послесл. В.А.Подороги. М., 2003.

Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002.

Теми наукових доповідей та рефератів

Концепція суспільства видовищ та споживання Гі Дебора. (Общество спектакля. М., 2000).

Критика сучасної масової культури у працях Ж.Бодрійяра. (Прозрачность зла. М., 2000).


Теми есеїв:

Ідоли маскульту.

Кік та екстрім як вияв ескейпістського характеру маскульту.

Гламур як стиль життя.

Артефакти масової культури.
Тема. Функції маскульту


 1. Маскульт як засіб первинної інкультурації.

 2. Здійснення маскультом функції соціальної стабілізації.

 3. Регулятивна та ціннісно-орієнтаційна функції маскульту.

 4. Релаксаційна функція масової культури.

Література

Эко У. “Низколобая высоколобость, високолобая низколобость”. М., 1987.

Разлогов К.Э. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. М., 1994. (http://www.library.cjes.ru/online/?a)

Кавелти Дж. Приключение, тайна и любовная история: формульное повествование как искусство и популярная культура. http://littera.websib.ru/ volsky/text.htm

Ерасов В. Социальная культурология. М., 1998.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса.

Милосердова Е.Н. Культурологические аспекты современной массововой культуры в ценностно-нравственном измерении. (http://www.anal…/index.php?module)

Капусцинский Р. Иной в глобальной деревне. (http://www.novpol.ru/sndex.php?id)

Теми наукових рефератів

Масова культура та буденна свідомість.

Ескейпістська спрямованість масової культури.
Тема. Форми масової культури


 1. Індустрія іміджу у масовій культурі.

 2. Індустрія розваг як форма маскульту.

 3. Індустрія свідомості: ідеологія і практика.

Література

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: экзистенциальные проблемы. Р.-н.-Д., 1994.

Лики массовой литературы США. М., 1991.

Массовая культура: современные западные исследования. М.,2003.

Теплиц К.Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек. М., 1996.

Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПб., 1992.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2008.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2001.

Разлогов К. Феномен массовой культуры //Культура. Традиции. Образование. Вып І. – М., 1990.

Разлогов К. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. – М., 1994. (http://www.library.cjes.ru/online/?a)

Теми есеїв

Боді-арт: історія та сучасні художні ідеї.

Конкурси краси як вияв маскульту.

Індустрія свідомості в системі маскульту.
Тема. Масове мистецтво


 1. Формульність масового мистецтва в концепції Дж. Кавелті.

 2. Літературний маскульт.

 3. Музична попса як форма масового мистецтва.

Література

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва//Вибрані твори. К., 1994.

Уорнер У. Живые и мертвые. М.-СПб., 2000.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул//Новое литературное обозрение. 1996. №22. http://literra.websib.ru/volsky/text.htm?240

Бочарова О. Формула женского счастья. Заметки о любовном романе// Новое литературнрое обозрение. 1996. №22.

Смирнов И.П. Порождение интертекста. СПб., 1995.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Теми есеїв

Комікс як жанр масового мистецтва.

Трансформація детективного жанру в сучасній літературі.

Музичний хіт: образи, герої, сюжети.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка