Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка7/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


 • Закон України "Про музеї та музейну справу"// Відомості Верховної Ради, 1995. №25.

 • Закон України "Про охорону культурної спадщини"// Відомості Верховної Ради. 2000. №39.

 • Кепін Д.В. Історія формування музеєзнавства як наукової дисципліни у Європі // Праці центру пам'яткознавства. К., 2003. Вип.5.

 • Климишин О.С. Кодекс музейної етики від ІСОМ // Наукові записки Державного природничого музею. 2007.

 • Куделко С, Морозов Л. В мире исторических вещей: К проблеме преподавания курса "Музееведение" в университете // Советский музей. 1987. №2.

 • Культурна спадщина України: Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища. Збірник офіційних документів. / Відп. ред. М.В.Гарник. К., 2002.

 • Недков С. Музей и музеология. София, 1998. [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з:

  http://www.build.bg/bg/gallery/simeonnedkov/bg-museology.htm.


  1. Разгон А.М. Место музееведения в системе наук // Музей и современность: Сб. науч. тр. Москва, 1986.

  2. Ривьер Ж.А. Эволюционное определение экомузея // Museum. 1985. №148.

  3. Сотникова С.И. Музеология как междисциплинарное знание // Музейные фонды и зкспозиция в научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской научной конференции. Томск, 18-20 марта 2002 г. / Отв. ред. З.И.Черняк. Томск, 2002.

  4. Странский З. Понимание музееведения // Музееведение. Му­зей мира. Москва, 1991.

  5. Шола Т. Предмет и особенности музеологии // Museum. 1987. №153.

  6. Шрайнер К. Предмет исследования музееведения и происхождение дисциплины // Музееведение. Музей мира. Москва, 1991.

  7. The problem of museology. [цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з:

  http://www.utoronto.ca /mouseia/course2/ Museum2.pdf>.

  Тема. Історія розвитку музеїв в Україні (ХІХ – ХХ ст.) крізь призму світових тенденцій в розвитку музейної справи

  Заняття № 1


  1. Витоки музейної справи. Історичні передумови виникнення музеїв в добу Відродження

  2. Музейна справа в епоху Просвітництва і Нового часу (ХVІІІ – ХІХ ст.)

  Тематика наукових рефератів і творчих есе:

  ▪ Зародження музейної справи в епоху ранньогрецької цивілізації.

  ▪ Храмове колекціонування епохи Середньовіччя та його сакральна сутність.

  ▪ Зародження музейної справи на середньовічному Сході.

  ▪ Музейна справа епохи Ренесансу та її гуманістичний характер.

  ▪ Природничо-наукові кабінети ХУІ-ХVІІ ст.

  ▪ Формування загальнонаціональних художніх зібрань в Італії та Франції в епоху Нового часу.

  ▪ Розвиток музейної мережі в Російській імперії ХVІІІ – початку ХІХ ст.

  Питання для самостійної роботи:

  1.Який зміст вкладався у старогрецьке поняття „мусейон”?

  2.Які особливості створення приватних скарбниць у добу раннього Середньовіччя?

  3.Які найхарактерніші риси виникнення музейної справи в країнах середньовічного Сходу?

  4.Яким чином географічні відкриття вплинули на розвиток музейної справи?

  5.У чому полягає сутність концепції публічного музею?

  6.Назвіть основні напрями розвитку музейної справи в Російській імперії.

  Рекомендована література:  1. Арнольд-Форстер К. Развивать чувство кризиса: Новый взгляд на университетские коллекции в Великобритании // Museum. № 207.

  2. Британский музей. Лондон: Альбом / Автор-состав. Б.И.Ривкин. Москва, 1980.

  3. Грицкевич В.П. История музейного дела до конца ХУШ в.: В 2-х ч.СПб., 2001.

  4. Жигульский З. Музей мира: Введение в музееведение. Москва, 1989.

  5. Зейдевитц Р., Зейдевитц М. Дрезденская галерея. Москва, 1965.

  6. Итс Р.Ф. Кунсткамера. Ленинград, 1989.

  7. Калугина Т.П. Истоки культурно-коммуникативной функции экспозиции художественного музея // Музееведение: Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. Москва, 1989.

  8. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. Санкт-Петербург, 2001.

  9. Кончин Е.В. Сохраненные сокровища. О спасении художественных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Москва, 1985.

  10. Лувр. Шедеври мировой живописи в вашем доме. Москва, 2003.

  11. Музей Ватикана. Рим / Сост. альбома и автор текста З.Борисова. Москва, 1974.

  12. Музей Метрополитен. Нью-Йорк.: Альбом / Автор-состав. В А.Сус­лов. Москва, 1983.

  13. Музей Прадо. Мадрид / Сост. альбома и автор текста К.Малицкая. Москва, 1971.

  14. Омельченко Ю.А. Домузейні форми нагромадження та вико­ристання історико-культурних цінностей. [Цит. 2008, 20 серпня]. — Доступний з: <http://archaeology. kiev.ua/pub/omelchenko.htm>

  15. Семененко Т.П. Экомузеи Франции: Новые тенденции в развитии музейной идеологии // Музейное дело: Музей-культура-общество. Моск­ва, 1992.

  16. Сокровища Британского музея. Москва, 1984.

  17. Степанова О. В музеях світу. К., 2004.

  18. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. Москва, 2003.

  19. Эрмитаж. История и коллекции. Ленинград, 1981.

  20. Hudson K. A social history of museums: What the visitor thought. London, 1975.

  21. ІСОМ. — Доступний з: <http://icom. museum/centre.html>

  22. Museums of the World. Munchen, 1992.

  Заняття № 2
  3. Зародження та розвиток музейної справи в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

  4. Становлення теоретичних та організаційних підвалин музейництва в період національно-визвольних змагань українського народу (1917-1921 рр.). Музеї України в 20-30-х рр. ХХ ст.

  Тематика наукових рефератів і творчих есе:

  ▪ Розвиток музейної справи в Україні ХІХ ст.

  ▪ Перші університетські музеї в Україні (Харків, Київ).

  ▪ Церковно-археологічні музеї в Україні.

  ▪ Розвиток музейної справи на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини.

  ▪ Діяльність Центрального комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва в Україні (1917-1918 рр.).

  ▪ Розбудова музеїв України в умовах радянської влади ( 1917-1921 рр.).

  ▪ Репресоване українське музейництво 30-х рр. ХХ ст.

  ▪ Розвиток музейної справи в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

  ▪ Музейна справа й ідеологічна боротьба в епоху тоталітарних режимів.

  ▪ Музейна мережа в Радянській Україні: стан і тенденції розвитку.

  Питання для самостійної роботи:

  1. Назвіть основні напрями розвитку музейної справи в Україні в ХІХ ст.?

  2. Вкажіть місце і час створення першого музею в Україні.

  3. Які особливості створення меморіальних музеїв в Україні?

  4. Назвіть основні принципи побудови єдиної музейної мережі в Радянському Союзі.

  5. Які основні принципи було покладено в основу класифікації музеїв радянської пори?

  6. У чому полягала сутність дискусії щодо висвітлення музейних експонатів в пореволюційний період?

  7. Які існували підходи до проведення радянської кадрової політики?

  Рекомендована література:  1. Акуленко В. Охорона пам'яток культури в Україні (1917-1990 рр.). К., 1991.

  2. Акуленко В. Охорона пам'яток культури в Українській РСР (1922-1929 рр.) // Український історичний журнал. 1972. №6.

  3. Білокінь С. Зізнання С.Глеваського про грабування української культурної спадщини за більшовиків. [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: < http://www.heritage.com.ua/spadshina/istorija/index.phpid=66>.

  4. Білокінь С. Перший том "Українського музею" (1927) // Український музей. 36. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К., 2007.

  5. Білокінь С. Репресії проти музейників у ряду різних типів те­рору // Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. К.: Златограф, 2004.

  6. Білокінь С. Федір Ернст// Пам'ятки України. 1985. №2.

  7. Білокінь С. Федір Людвігович Ернст: Бібліографічний покажчик. Суми, 1987.

  8. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста про діяльність Ґосторгу та пограбування українських музеїв // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9. Част. 2. К., 2002 (= Збірка наукових праць на пошану [...] Я.І.Дзири).

  9. Біляшівський М.Ф. Наші національні скарби. К., 1918.

  10. Буланый И.Т. Явтушенко И.Г. Громадські музеї України: Історія, досвід, проблеми. К., 1979.

  11. Буланый И.Т., Явтушенко И.Г. Народные сокровищницы: О деятельности народних музеев Украинской ССР. К., 1984.

  12. Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейницт­ва. Полтава, 1995.

  13. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі Украї­ни 1917-1933 рр. Автореф.... канд.іст.наук. Харків, 2005.

  14. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст у музейному будівництві України // Історична пам'ять. Полтава, 2004. №1.

  15. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст як музейний працівник // Тези інтернет-конференції "Україна наукова-2003", Дніпропетровськ-Черкаси,2003.

  16. Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Досвід і проблеми охорони пам'яток історії та культури в 60-80-х роках // Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР / Інсти­тут історії АН УРСР. К., 1989. Ч.ІУ.

  17. Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки. Вид. 4 // Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Кн. 10. Нью-Йорк-К., 1991.

  18. Гирич І. Архів-музей переходової доби // Старожитності. 1992. №1.

  19. Гіляров С. Новознайдений твір Кранаха в Музеї мистецтва ВУАН. К., 1929.

  20. Грімстед П.К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Львів, 1992 (також у: Пам'ятки України: історія та культура. 1994. Ч. 3-6).

  21. Грушевський М. Бережіння та дослідження побутового й фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання //Україна. 1925. Кн.5.

  22. Данилюк Ю.З. Розвиток громадських ініціатив по збереженню історико-культурної спадщини в 60-80-х роках // Охорона, використання та пропагада пам'яток історії та культури в Українській РСР / Інститут історії АН УРСР. К., 1989. Ч. IV.

  23. Державні історико-культурні заповідники УСРР. Харків, 1932.

  24. Дубровський В.В. Музеї на Україні. Харків, 1929.

  25. Дубровський В.В. Охорона пам'яток культури в УСРР // Охорона пам'яток культури на Україні. Харків, 1927. 3б.1.

  26. Дубровський В.В. Чергові завдання сучасного музейного будів­ництва на Україні. К., 1927.

  27. Ернст Ф.Л. Справа охорони пам'ятників мистецтва та старо­вини в Києві // Збірник секції мистецтв. К., 1921. Вип. 1.

  28. Ернст Ф.Л. Художественные сокровища Києва, пострадавшие в 1918 г. К., 1918.

  29. Жуков Ю.Н. Операция "Эрмитаж". Опыт историко-архивного исследования. Москва, 1993.

  30. Жуков Ю.Н. Становление и деятельность органов охраны памятников истории и культури. 1917-1920. Москва, 1989.

  31. 3 досвіду роботи музеїв УРСР. К., 1961. Вип.2.

  32. Закс А.Б. Первая Всероссийская музейная конференция // Музейное дело в СССР. Вып. 14. Москва, 1979.

  33. Закс А.Б. Речь А.В. Луначарского на конференции по делам музеев//Археографический ежегодник. 1976. Москва, 1977.

  34. Заремба С. Українське пам'яткознавство: історія, теорія, су­часність. К., 1995.

  35. Іванов Ю. Гілярови - на всі часи. Історія одного родоводу // Дзеркало тижня. №26 (554) 9-15 липня 2005.

  36. Коваль М.В. Преступления фашистов протав культури украинского народа // Немецко-фашистский оккупационньїй режим (1941-1945 гг.). Москва, 1965.

  37. Кот С. З історії повернення українських культурних цінностей з Росії // Історія України: маловідомі імена, події, факти (3б. ста­тей). К., 2001. Вип.10.

  38. Кот С.І. Нові документи про долю культурних цінностей, пе­реданих з музеїв РСФРР на Україну // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип.2. К., 1993.

  39. Кот С. Первый на Украине (К образованию всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины) // Историческое краеведение в СССР. Вопросы теории и практики. Сб. Науч. статей. К., 1991.

  40. Кот С.І. Проблема повернення в Україну культурних цінностей у контексті історії та права. Українські культурні втрати за радянсь­кого часу//Розбудова держави. 1995. Ч. 10-12; 1996. Ч. 1,3 та ін.

  41. Кот С, Нестуля О. Українські культурні цінності в Росії: перша спроба повернення 1917—1918рр. / НАН України. К.,1996.

  42. Кот С. Історико-культурна спадщина України: проблеми до­слідження та збереження. К., 1998.

  43. Кролевець С. Хранителі // Дзеркало тижня. №42 (621). 4-10 листопада 2006 р.

  44. Крук О.І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х-1980-ті рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський на­ціональний ун-т ім. В.Каразіна. Харків, 2000.

  45. Крук О.І. Українські музеї у 1940-1970-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: 3б. ст. 2003. Вип.20-21.

  46. Крутенко Н. Сергей Гиляров: Штрихи к портрету // Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конференції. Вип.4. Київ, 2002.

  47. Крутенко Н. Сергій Гіляров // Пам'ятки України. 1998. 4.1 (118).

  48. Кузина Г.А. Государственная политика в областе музейного дела в 1917-1941 гг. // Музей и власть. 4.1. Москва, 1991.

  49. Культурне будівництво в Українській РСР, червень 1941-1950. Збірник документів і матеріалів. К., 1989.

  50. Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий. К., 1991.

  51. Максакова Л.В. Спасенне культурних ценностей в годы Великой Отечественной войны. Москва, 1990.

  52. Маньківська Р.В. Федоровський та його вклад в пам'ятко-охоронну та музейну справу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. 3б. статей. К., 1996.

  53. Маньковська Р.В. Музеєзнавство в Україні. К., 2000.

  54. Маньківська Р. Репресії серед музейних працівників в кінці 20-30-х рр. // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1997. №1/2 (4/5). [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: <http://ssu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43137>

  55. Мезенцева Г. Музеї України. К., 1959.

  56. Мезенцева Г. Музейне будівництво на Україні за сорок років радянської влади // Наукові записки Київського державного універси­тету. Т.ХУІ. К., 1957.

  57. Миллер М.А. Советский музей в системе пропаганды // Вестник Института по изучению истории и культури СССР. Мюнхен, 1953. Апрель-Июнь. №5.

  58. Миллер М.А. Уничтожение большевиками памятников исто­рии, культуры и искуства в СССР // Вестник Института по изучению истории и культури СССР, Мюнхен, 1952. Том 3. Декабрь.

  59. Музеї України XIX - початку XX століть: 3б. наук. пр. / Ред.: Г.А. Скрипник; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Нац. музей історії України, Наук.-метод. від. музеєзнав., Асоц. етнологів. К., 2005.

  60. "Музеї України" журнал. - Доступний з: <http://www.museum-ukraine.org.ua>

  61. Музейний простір України. - Доступний з: < http://prostir. museum >

  62. Нестерець М. Виникнення і діяльність сільських громадських музеїв, музейних кімнат// Архіви України. 1971. №5.

  63. Нестуля О.О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). К.-Полтава, 1994.

  64. Нестуля О.О. Доля церковної старовини в Україні 1917-1941. В 2-х.ч. К„ 1995.

  65. Нове у музеях України. К., 1963.

  66. Омельченко Ю.А. До питання про німецько-фашистські плани пограбування культурних цінностей українського народу // Питання нової та новітньої історії. Вип.12. К., 1971.

  67. Омельченко Ю.А. История музейного строительства на Украине. 1917-1932. Автореф.... канд. ист. наук. К., 1970.

  68. Омельченко Ю.А. Музейне будівництво на Україні в 1921-1945 рр. // Український історичний журнал. 1975. №3.

  69. Омельченко Ю. Охорона пам'яток і музейне будівництво на Україні в перші роки радянської влади // Український історичний жур­нал. 1975. №3.

  70. Охорона пам'яток культури на Україні. Харків, 1927.

  71. Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР: Збірник методичних матеріалів. У 6-ти ч. К., 1989.

  72. Паньків В.М. Музеї західних областей України // Соціалістична культура. 1940. №2.

  73. Підгайний С. З концепцій українського історичного процесу в музейній практиці. Харків, 1930.

  74. Піскова Е.М. До питання про класифікацію музейної мережі України к. ХІХ-поч. XX ст. // VII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність". К., 1995.

  75. Плаггенборг Ш. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. Санкт-Петербург, 2000.

  76. Проданные сокровища России. Москва, 2000.

  77. Равиковт Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 г.-1-я половина 60-х гг.). Москва, 1988.

  78. Реабілітовані історією. К.-Полтава,1992.

  79. Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). К-Хмельницький, 1991.

  80. Рудик Г. Як "Ширванський водолій" XIII століття з колекції Бог­дана Ханенка опинився в Ермітажі // Україна молода. 8 лютого 2005.

  81. Симкин М.П. Советские музеи в период Великой Отечественной войны // Труды НИИ музееведения. Вьш. 2. Москва, 1961.

  82. Ситник А. "Провина" страченого - причетність до Музею Реріха //
   З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. 1994. №1. [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: <http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42925>

  83. Скрипник Г.Г. Етнографічні музеї України. Становлення і роз­виток. К., 1989.

  84. Скрипник Г. Українські етнографічні старожитності в музеях Росії//Пам'ятки України. 1994. №1-2.

  85. Соловей О. Довкола шедевру Лукаса Кранаха Старшого // Пам'ятки України. 1994. Ч. 1-2 (102-103).

  86. Сом-Сердюкова О.М. Сучасний музей України: зміст-форма // Магістеріум. Культурологія. 2005. Вип.19.

  87. Ткаченко М.І. Київський державний історичний музей у 1943-1945 рр. // Матеріали міжнародної наукової конференції "50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та уроки" 4-5 травня 1995 р. Ч. II. К., 1995.

  88. Ткаченко М.І. Музейні скарби України під час Другої світової війни: евакуація на Схід // Київська старовина. 1995. №3.

  89. Ткаченко М.І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1996.

  90. Ткаченко М.І. Організація реставраційних робіт в системі українських художніх музеїв (1944-1945 рр.) // Розвиток проблем психолого педагогічної науки в науково-технічній творчості молоді. 3б. наук.пр. студ., аспір., докторантів. Вип.1. К., 1993.

  91. Ткаченко М.І. Художні музеї України під час Другої світової війни: поновлення діяльності (1943-1945 рр.) // Наукові записки з історії України. 3б. стат. Вип.3. Кіровоград, 1994.

  92. Ткаченко М.І. Центральний державний музей Т.Г.Шевченка під час німецької окупації // Репетитор: Український громадський науково-методичний бюлетень. Вип.7. К., 1995.

  93. Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930 / Упоряд.: О.Нестуля, С.Нестуля. Полтава, 2002.

  94. Федорченко В.К., Костпюкова О.М., Дьорова ТА. Історія екс­курсійної діяльності в Україні. К., 2004.

  95. Шмит Ф. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919.

  96. Юренева Т.Ю. Формирование кадров советских музейних работников 1917-1941. Москва, 1991.

  Заняття № 3

  5. Музейництво на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Українське музейництво в роки Другої світової війни.

  6. Розвиток музейної мережі в Україні в другій половині ХХ ст. та нові світові тенденції в розвитку музейної сфери в другій половині ХХ ст.

  Тематика наукових рефератів і творчих есе:

  ▪ Діяльність музейних закладів Львова у міжвоєнний період.

  ▪ Етнографічне музейництво на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.

  ▪ Українські культурні втрати за радянського часу.

  ▪ Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).

  ▪ Нові тенденції розвитку музейної сфери в другій половині ХХ століття.

  ▪ Питання реституції національних пам’яток в Україну: досвід та перспективи.

  ▪ Виникнення нових музеїв в Україні в час перебудови та у перші роки незалежності.

  ▪ Українське музейництво у міжнародному контексті.

  Питання для самостійної роботи:

  1. Проаналізуйте трагічні наслідки евакуації музейних колекцій з України, здійсненої радянськими органами влади влітку-восени 1941 р.

  2. Дайте оцінку нацистській політиці в Україні у питаннях культурних цінностей.

  3. З’ясуйте нові тенденції у профільній структурі музейних закладів в УРСР у післявоєнний період.

  4. Окресліть нові тенденції у профільній структурі музейних закладів в УРСР.

  5. Проаналізуйте розмах музейного будівництва в Україні в 70-х рр. ХХ ст.

  6. Проаналізуйте участь Українського товариства охорони пам’яток історії та культури в музейному будівництві.

  7. В чому полягав розвиток громадського музейного руху?

  8. Роль Міжнародної Ради музеїв при ЮНЕСКО.

  9. У чому полягає сутність проведення міжнародних музейних форумів.  Рекомендована література:

  1. Акуленко В. Охорона пам'яток культури в Україні (1917-1990 рр.). К., 1991.

  2. Акуленко В. Охорона пам'яток культури в Українській РСР (1922-1929 рр.) // Український історичний журнал. 1972. №6.

  3. Білокінь С. Зізнання С.Глеваського про грабування української культурної спадщини за більшовиків. [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: < http://www.heritage.com.ua/spadshina/istorija/index.phpid=66>.

  4. Білокінь С. Перший том "Українського музею" (1927) // Український музей. 36. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К., 2007.

  5. Білокінь С. Репресії проти музейників у ряду різних типів те­рору // Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. К.: Златограф, 2004.

  6. Білокінь С. Федір Ернст// Пам'ятки України. 1985. №2.

  7. Білокінь С. Федір Людвігович Ернст: Бібліографічний покажчик. Суми, 1987.

  8. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста про діяльність Ґосторгу та пограбування українських музеїв // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9. Част. 2. К., 2002 (= Збірка наукових праць на пошану [...] Я.І.Дзири).

  9. Біляшівський М.Ф. Наші національні скарби. К., 1918.

  10. Буланый И.Т. Явтушенко И.Г. Громадські музеї України: Історія, досвід, проблеми. К., 1979.

  11. Буланый И.Т., Явтушенко И.Г. Народные сокровищницы: О деятельности народних музеев Украинской ССР. К., 1984.

  12. Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейницт­ва. Полтава, 1995.

  13. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі Украї­ни 1917-1933 рр. Автореф.... канд.іст.наук. Харків, 2005.

  14. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст у музейному будівництві України // Історична пам'ять. Полтава, 2004. №1.

  15. Верезомська С.Ж. Ф.Ернст як музейний працівник // Тези інтернет-конференції "Україна наукова-2003", Дніпропетровськ-Черкаси,2003.

  16. Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Досвід і проблеми охорони пам'яток історії та культури в 60-80-х роках // Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР / Інсти­тут історії АН УРСР. К., 1989. Ч.ІУ.

  17. Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки. Вид. 4 // Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Кн. 10. Нью-Йорк-К., 1991.

  18. Гирич І. Архів-музей переходової доби // Старожитності. 1992. №1.

  19. Гіляров С. Новознайдений твір Кранаха в Музеї мистецтва ВУАН. К., 1929.

  20. Грімстед П.К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Львів, 1992 (також у: Пам'ятки України: історія та культура. 1994. Ч. 3-6).

  21. Грушевський М. Бережіння та дослідження побутового й фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання //Україна. 1925. Кн.5.

  22. Данилюк Ю.З. Розвиток громадських ініціатив по збереженню історико-культурної спадщини в 60-80-х роках // Охорона, використання та пропагада пам'яток історії та культури в Українській РСР / Інститут історії АН УРСР. К., 1989. Ч. IV.

  23. Державні історико-культурні заповідники УСРР. Харків, 1932.

  24. Дубровський В.В. Музеї на Україні. Харків, 1929.

  25. Дубровський В.В. Охорона пам'яток культури в УСРР // Охорона пам'яток культури на Україні. Харків, 1927. 3б.1.

  26. Дубровський В.В. Чергові завдання сучасного музейного будів­ництва на Україні. К., 1927.

  27. Ернст Ф.Л. Справа охорони пам'ятників мистецтва та старо­вини в Києві // Збірник секції мистецтв. К., 1921. Вип. 1.

  28. Ернст Ф.Л. Художественные сокровища Києва, пострадавшие в 1918 г. К., 1918.

  29. Жуков Ю.Н. Операция "Эрмитаж". Опыт историко-архивного исследования. Москва, 1993.

  30. Жуков Ю.Н. Становление и деятельность органов охраны памятников истории и культури. 1917-1920. Москва, 1989.

  31. 3 досвіду роботи музеїв УРСР. К., 1961. Вип.2.

  32. Закс А.Б. Первая Всероссийская музейная конференция // Музейное дело в СССР. Вып. 14. Москва, 1979.

  33. Закс А.Б. Речь А.В. Луначарского на конференции по делам музеев//Археографический ежегодник. 1976. Москва, 1977.

  34. Заремба С. Українське пам'яткознавство: історія, теорія, су­часність. К., 1995.

  35. Іванов Ю. Гілярови - на всі часи. Історія одного родоводу // Дзеркало тижня. №26 (554) 9-15 липня 2005.

  36. Коваль М.В. Преступления фашистов протав культури украинского народа // Немецко-фашистский оккупационньїй режим (1941-1945 гг.). Москва, 1965.

  37. Кот С. З історії повернення українських культурних цінностей з Росії // Історія України: маловідомі імена, події, факти (3б. ста­тей). К., 2001. Вип.10.

  38. Кот С.І. Нові документи про долю культурних цінностей, пе­реданих з музеїв РСФРР на Україну // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип.2. К., 1993.

  39. Кот С. Первый на Украине (К образованию всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины) // Историческое краеведение в СССР. Вопросы теории и практики. Сб. Науч. статей. К., 1991.

  40. Кот С.І. Проблема повернення в Україну культурних цінностей у контексті історії та права. Українські культурні втрати за радянсь­кого часу//Розбудова держави. 1995. Ч. 10-12; 1996. Ч. 1,3 та ін.

  41. Кот С, Нестуля О. Українські культурні цінності в Росії: перша спроба повернення 1917—1918рр. / НАН України. К.,1996.

  42. Кот С. Історико-культурна спадщина України: проблеми до­слідження та збереження. К., 1998.

  43. Кролевець С. Хранителі // Дзеркало тижня. №42 (621). 4-10 листопада 2006 р.

  44. Крук О.І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х-1980-ті рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський на­ціональний ун-т ім. В.Каразіна. Харків, 2000.

  45. Крук О.І. Українські музеї у 1940-1970-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: 3б. ст. 2003. Вип.20-21.

  46. Крутенко Н. Сергей Гиляров: Штрихи к портрету // Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конференції. Вип.4. Київ, 2002.

  47. Крутенко Н. Сергій Гіляров // Пам'ятки України. 1998. 4.1 (118).

  48. Кузина Г.А. Государственная политика в областе музейного дела в 1917-1941 гг. // Музей и власть. 4.1. Москва, 1991.

  49. Культурне будівництво в Українській РСР, червень 1941-1950. Збірник документів і матеріалів. К., 1989.

  50. Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий. К., 1991.

  51. Максакова Л.В. Спасенне культурних ценностей в годы Великой Отечественной войны. Москва, 1990.

  52. Маньківська Р.В. Федоровський та його вклад в пам'ятко-охоронну та музейну справу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. 3б. статей. К., 1996.

  53. Маньковська Р.В. Музеєзнавство в Україні. К., 2000.

  54. Маньківська Р. Репресії серед музейних працівників в кінці 20-30-х рр. // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1997. №1/2 (4/5). [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: <http://ssu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43137>

  55. Мезенцева Г. Музеї України. К., 1959.

  56. Мезенцева Г. Музейне будівництво на Україні за сорок років радянської влади // Наукові записки Київського державного універси­тету. Т.ХУІ. К., 1957.

  57. Миллер М.А. Советский музей в системе пропаганды // Вестник Института по изучению истории и культури СССР. Мюнхен, 1953. Апрель-Июнь. №5.

  58. Миллер М.А. Уничтожение большевиками памятников исто­рии, культуры и искуства в СССР // Вестник Института по изучению истории и культури СССР, Мюнхен, 1952. Том 3. Декабрь.

  59. Музеї України XIX - початку XX століть: 3б. наук. пр. / Ред.: Г.А. Скрипник; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Нац. музей історії України, Наук.-метод. від. музеєзнав., Асоц. етнологів. К., 2005.

  60. "Музеї України" журнал. - Доступний з: <http://www.museum-ukraine.org.ua>

  61. Музейний простір України. - Доступний з: < http://prostir. museum >

  62. Нестерець М. Виникнення і діяльність сільських громадських музеїв, музейних кімнат// Архіви України. 1971. №5.

  63. Нестуля О.О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). К.-Полтава, 1994.

  64. Нестуля О.О. Доля церковної старовини в Україні 1917-1941. В 2-х.ч. К„ 1995.

  65. Нове у музеях України. К., 1963.

  66. Омельченко Ю.А. До питання про німецько-фашистські плани пограбування культурних цінностей українського народу // Питання нової та новітньої історії. Вип.12. К., 1971.

  67. Омельченко Ю.А. История музейного строительства на Украине. 1917-1932. Автореф.... канд. ист. наук. К., 1970.

  68. Омельченко Ю.А. Музейне будівництво на Україні в 1921-1945 рр. // Український історичний журнал. 1975. №3.

  69. Омельченко Ю. Охорона пам'яток і музейне будівництво на Україні в перші роки радянської влади // Український історичний жур­нал. 1975. №3.

  70. Охорона пам'яток культури на Україні. Харків, 1927.

  71. Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР: Збірник методичних матеріалів. У 6-ти ч. К., 1989.

  72. Паньків В.М. Музеї західних областей України // Соціалістична культура. 1940. №2.

  73. Підгайний С. З концепцій українського історичного процесу в музейній практиці. Харків, 1930.

  74. Піскова Е.М. До питання про класифікацію музейної мережі України к. ХІХ-поч. XX ст. // VII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність". К., 1995.

  75. Плаггенборг Ш. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. Санкт-Петербург, 2000.

  76. Проданные сокровища России. Москва, 2000.

  77. Равиковт Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 г.-1-я половина 60-х гг.). Москва, 1988.

  78. Реабілітовані історією. К.-Полтава,1992.

  79. Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). К-Хмельницький, 1991.

  80. Рудик Г. Як "Ширванський водолій" XIII століття з колекції Бог­дана Ханенка опинився в Ермітажі // Україна молода. 8 лютого 2005.

  81. Симкин М.П. Советские музеи в период Великой Отечественной войны // Труды НИИ музееведения. Вьш. 2. Москва, 1961.

  82. Ситник А. "Провина" страченого - причетність до Музею Реріха //
   З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. 1994. №1. [Цит. 2008, 20 серпня]. - Доступний з: <http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42925>

  83. Скрипник Г.Г. Етнографічні музеї України. Становлення і роз­виток. К., 1989.

  84. Скрипник Г. Українські етнографічні старожитності в музеях Росії//Пам'ятки України. 1994. №1-2.

  85. Соловей О. Довкола шедевру Лукаса Кранаха Старшого // Пам'ятки України. 1994. Ч. 1-2 (102-103).

  86. Сом-Сердюкова О.М. Сучасний музей України: зміст-форма // Магістеріум. Культурологія. 2005. Вип.19.

  87. Ткаченко М.І. Київський державний історичний музей у 1943-1945 рр. // Матеріали міжнародної наукової конференції "50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та уроки" 4-5 травня 1995 р. Ч. II. К., 1995.

  88. Ткаченко М.І. Музейні скарби України під час Другої світової війни: евакуація на Схід // Київська старовина. 1995. №3.

  89. Ткаченко М.І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1996.

  90. Ткаченко М.І. Організація реставраційних робіт в системі українських художніх музеїв (1944-1945 рр.) // Розвиток проблем психолого педагогічної науки в науково-технічній творчості молоді. 3б. наук.пр. студ., аспір., докторантів. Вип.1. К., 1993.

  91. Ткаченко М.І. Художні музеї України під час Другої світової війни: поновлення діяльності (1943-1945 рр.) // Наукові записки з історії України. 3б. стат. Вип.3. Кіровоград, 1994.

  92. Ткаченко М.І. Центральний державний музей Т.Г.Шевченка під час німецької окупації // Репетитор: Український громадський науково-методичний бюлетень. Вип.7. К., 1995.

  93. Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930 / Упоряд.: О.Нестуля, С.Нестуля. Полтава, 2002.

  94. Федорченко В.К., Костпюкова О.М., Дьорова ТА. Історія екс­курсійної діяльності в Україні. К., 2004.

  95. Шмит Ф. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919.

  96. Юренева Т.Ю. Формирование кадров советских музейних работников 1917-1941. Москва, 1991.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка