Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка5/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Морфологія культури”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0201 культура(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020101 культурологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування)

6.020101 культурологія2-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин 72 год.

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.
Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні

Год.

Год.

Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: поточний, проміжний, підсумковий

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - сформувати знання про культуру як складний феномен; її будову, форми, різновиди; особливості та можливості культурного моделювання, пояснити природу культурної багатоманітності.

Завдання

 • З’ясувати місце морфології культури в системі філософсько-культурологічного знання, виділити основну проблематику, визначити базові поняття, категорії, методи дослідження; прослідкувати історичні етапи становлення, національні школи, акцентувати на досягненнях вітчизняних досліджень у сфері морфології культури;

 • розглянути культуру як складний феномен, розкрити різні підходи до питання її будови;

 • з’ясувати особливості системного, структурно-функціонального підходів до культури;

 • виділити та розкрити сутнісний зміст головних структурних компонентів культури, особливості характеру їх взаємодії;

 • розкрити можливості методу культурного моделювання;

 • окреслити та визначити різні підходи до систематизації та типологізації культури; розкрити її (культури) антропологічний, аксіологічний, дуалістичний, цивілізаційний, історичний, просторовий різновиди.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати

 • специфіку предмету, завдань і наукових можливостей Морфології

культури;

 • зміст основних понять, категорій морфології культури (форма,

будова, тип, модель, структура, система, стиль, характер, код,

ідентичність, тощо); • різні підходи до питання будови культури, її складників;

 • особливості системного, структурно-функціонального, типологічного

аналізу культури,

 • змістовне наповнення і визначення різних форм предметного буття культури, особливості їх функціонування на рівні людини, суспільства;

 • специфіку аксіологічної, антропологічної, дуалістичної, історичної,

цивілізаційної, просторової моделей культури та особливості їх формотворення.

Вміти пояснити феномени культури, явище культурної багатоманітності, застосовувати типологічний, системний, структурно-функціональний, феноменологічний, антропологічний, цивілізаційний тощо підходи у культурному моделюванні.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Морфологія культури” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, базовою в системі вивчення культурології. Передумовою вивчення “Морфології культури” є знання з таких дисциплін, як “Основи культурології”, “Історія культурології”, “Філософії”, “Історія світової культури”, “«Релігієзнавство”. Знання з дисципліни “Морфологія культури” знаходить своє логічне продовження в навчальних курсах “Етнологія”, “Міфологія”, “Регіональна типологія культури”, “Масова культура”, “Етика”, “Естетика”, “Мистецтвознавство”.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема. Морфологія культури як сфера філософсько-гуманітарного і

культурологічного знання

 • Поняття “морфологія”; етимологія слова.

 • Морфологія як сфера природничого знання.

 • Морфологія як сфера філософсько-гуманітарного знання; історія становлення і розвитку.

 • Основні методи дослідження морфології культури.

 • Морфологія культури в основних поняттях та категоріях: форма, зміст, характер, стиль, тип, модель культури.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.
Тема. Модальності культури; поняття “культурна форма”


 • Модель культури; єдність внутрішнього і зовнішнього в культурі. Змістовне, внутрішнє наповнення культури: сутність, смисли і сенси культури. Засоби вираження культури, мова культури: цінність, норма, знак, символ.

 • Аксіологічний підхід до феномену культури.

 • Поняття “культурного артефакту”; предмет і об'єкт культури.

 • Поняття “культурна форма”.

 • Поліморфізм культури: наука, релігія, філософія, мораль, право, мистецтво.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – 728с..

Витгенштейн Л. Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философские работы. – Ч. 1. – М., 1994.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.


Тема. Будова культури; культура як система

 • Структурно-функціональний підхід до культури

 • Культура як системна цілісність; закритий і відкритий типи; культура як синергетична система. Значення принципу в системі культури. Поняття “культурна домінанта”, “культурна ієрархія”, “культурний код”, “культурний стиль” в системі культури.

 • Поняття природи, масштабу і виміру культури (матеріальне і духовне буття культури), “вертикалі та горизонталі”. Рівні організації культури.

 • Функції культури.

 • Культура як система цінностей; єдність Істини, Добра, Краси.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – 728с.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. – М., 1994. – 464с.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Тема. Антропологічний (су'єктний) підхід до будови культури


 • Проблема суб'єкту в культурології. Культура людини в категоріях: тіла, душі і духу; іманентного і трансцендентного; індивідуального і загального; вродженого і набутого; внутрішнього і зовнішнього. Духовний і ментальний світ культури (мислення, воління, емоції).

 • Співвідношення понять “суб'єкт культури” і “культурна одиниця”. Мікро- і макро-суб'єкт; особистісне і спільнотне буття культури.

 • Цілісність духовного світу як необхідна передумова творчої реалізації особистості. Поняття “харизма”, “творча енергія” і “творча особистість”.

 • Культура людства як макросистема; єдність індивідуального і загального. Поняття субкультури.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – 728с.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.,1997. – 387с.

Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология. - М., 2001. – С. 51-79.

Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб., 1997. – 384с.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.


Тема. Типологія культури; особливості культурного моделювання

 • Специфіка та основні завдання типології культури.

 • Типологія і характерологія.

 • Поняття “тип культури” та “культурна ідентифікація”.

 • Різність підходів до типології культури; проблема критерію, основ класифікації культури.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – 728с.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Лотман Ю. М. Избр. Статьи: В 3 т. – Т.1. – Таллинн, 1992.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Фейблман Дж. Типы культуры // Антология исследования культуры. – Т. 1. – М., 1997.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Змістовий модуль 2.

Тема. Дуалістична типологія культури


 • Поняття “дуалізм”.

 • Аполонівський і діонісіївський типи культур Ф. Ніцше.

 • Культура Еросу і Танатосу З. Фройда.

 • Некрофільний і біофільний, гуманістичний і авторитарний типи культури Е. Фрома.

 • Релігійний і світський типи культур.

 • Елітарна і масова культури.

 • Молодіжний і зрілий типи культур Х. Ортега-і-Гасета.

 • Чоловічий і жіночий типи культур.

 • Домашній і бездомний типи культурного буття М. Бубера.

 • Діяльнісний і споглядальний типи культур Й. Гейзінги.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Дуалізм. / Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. – С. 105-108.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.Тема. Історична класифікація культури

 • Поняття “історична модель культури”.

 • Часові виміри культури: минуле, сучасне майбутнє. Поняття історико-культурних етапу, доби, формації, епохи. Основні моделі культурного розвитку: лінійна, синусоїдна, циклічна, багатовекторна.

 • Закономірності культурного розвитку: ритм і темп, прогрес і регрес. Поступовий і вибуховий хід історії; еволюція і революція. Проблема перехідного часу в культурі: межа, криза, крах, конфлікт, вибух, трансформація; поняття “кризовий тип культури”; “межовий тип” культури .

 • Головні критерії історичної типології: соціально-економічний, природньо-біологічний, релігійний, політичний, художньо-мистецький, ментальний, світоглядний.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.Тема. Цивілізаційні моделі культури

 • Поняття “цивілізація”: питання етимології; проблема співвідношення понять “культура” і “цивілізація”.

 • Цивілізаційна класифікація: аграрні та індустріальні; приморські і континентальні; відкриті і закриті (екстравертні та інтровертні) цивілізації.

 • Типи міжцивілізаційної культурної взаємодії.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – 728с.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Губман Б. Л. Современная философия культуры. – М., 2005. – 536 с.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Философия культуры. Становление и развитие. – СПб., 1998. – 448 с.

Цивилизационная структура современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. – К., 2008.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Тема. Регіональні моделі культури


 • Поняття “культурний регіон” і “культурний простір”.

 • Світова культура як регіональна макросистема.

 • Підходи до регіоналізації світової культури.

 • Географічна класифікація культурних регіонів світу (Схід і Захід; Північ і Південь)

 • Регіоналізація світової культури за цивілізаційним критерієм; поняття “соціокультурний світ”.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб., - 1998.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темДенна форма

Усього

у тому числі

Л

п

Лаб

Інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Морфологія культури як сфера філософсько-гуманітарного і культурологічного знання
2

23

Тема 2. Модальності культури; поняття “культурна форма”
2

23

Тема 3. Будова культури; культура як система
2

24

Тема 4. Антропологічний (суб'єктний) підхід до будови культури
2

24

Тема 5. Типологія культури; особливості культурного моделювання
2

24

Разом – зм. Модуль1Тема 6. Дуалістична типологія культури
2

28

Тема 7. Часові форми бутя культури.
2

24

Тема 8. Цивілізаційні моделі культури
2

23

Тема 9. Регіональні моделі культури
2

23

Разом – зм. Модуль 2Усього годин

18

1836


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Предмет і завдання морфології культури.

2

2

Культура як багатоманітне явище, поняття “культурний поліморфізм”

2

3

Структура культури; складники і рівні організації.

2

4

Суб’єктні форми буття культури.

2

5

Класифікація культури.

2

6

Дуалістична класифікація культури.

2

7

Історична класифікація культури

2

8

Культура і цивілізація

2

9

Просторові моделі культури

2
РАЗОМ

18


Тема. Предмет і завдання морфології культури

 1. Історія становлення морфології культури як наукового напрямку.

 2. Предмет, завдання морфології культури.

 3. Методи дослідження морфології культури.

 4. Головні категорії і поняття морфології культури.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 44-100.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – 416с.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. - 512с.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. // Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Перевод с немецкого Ю. И. Айхенвальда. М.: “Московский Клуб”. – С.128-131; 154-173. ( 395).Тема. Культура як багатоманітне явище, поняття “культурний поліморфізм”

 1. Поняття “культурна форма”; єдність внутрішнього і зовнішнього.

 2. Когнітивні та когнітивно-лінгвістичні форми культури.

 3. Індивідуальна природа культурних форм: характер і стиль культури.

 4. Феномен культурного поліморфізму; багатоманітність культурних світів.

Література

Гатальська С. М. Морфологічний розділ.// Гатальська С.М. Філософія кульутри. Підручник. – К., 2005. –С. 91-98.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Типология культуры // Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. Учебное пособие для вузов. – М., 2001. – С. 32-36.

Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – С. 140-194.

Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры. – СПб., 1997. – С. 55-59.

Режабек Е.Г., Филатова А.А. Когнитивная культурология: Учебное пособие /Е.Г. Режабек, А.А. Филатова. – СПб.: Алетейя, 2010. – С.135-149; 233-260.

Теория культуры: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. – С. 118-197.

Форма культуры; Культурная форма. // Теоретическая культурология. – С. 299-304; 325-332Тема. Структура культури; складники і рівні організації

 1. Структурно-функціональний підхід до культури; складники культури.

 2. Культурний код і культурні ідентичності.

 3. Рівні культури.

 4. Антропологічні складники культури: тіло, душа, дух.

 5. Аксіологічна будова культури; культура як система цінностей.

Література

Бобахо В.А., Чучайкина И.Е. Сущность и смысл культуры // Культурология. – М., 1999. – С. 49-54.

Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – С. 140-253.

Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры. – СПб., 1997. – С. 20-55.

Культурологія: навчальний посіб. – К.: Вид. дім КМ Академія, 2003. – С. 96-116.

Культурология: Учеб. Для студ. Техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 132-157.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре.// Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре// Культурология. ХХ век. Антология. М.. 1995.- С. 69-71, 73-75, 82-83, 90-91.

Системный подход в культурологии. // Культурология ХХ век. – С. 428-429.

Складники культури. //Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. – Київ, 1995. – С. 694.

Смыслы культурные. // Культурология. ХХ век. – С. 428-429.

Теория культуры: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. – С. С.56-61, 95-102, 109-118.

Тема. Суб'єктні форми культури


 1. Культура особистості.

 2. Етнічна культура.

 3. Національна культура.

 4. Поняття субкультури.

Література

Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – С. 140-194.

Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры. – СПб., 1997. – С. 135-153, 253-271.

Культурологія: навчальний посіб. – К.: Вид. дім КМ Академія, 2003. – С. 96-116.

Культурология: Учеб. Для студ. Техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 132-157.

Марков Б.В. Философская антропология: очерки ыстории и теории. – СПб., 1997. – С. 116-195.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001. – С.24-32.

Тема. Класифікація культури


 1. Поняття типологія, тип і модель культури.

 2. Принципи і критерії культурної типології.

 3. Синхроний і діахронний принципи культурного моделювання.

 4. Аксіологічна типологія культури.

Література

Бобахо В.А, Левикова С.И., Чучайкина И.Е. Типология культуры.// Культурология. – М., 1999. – С. 56-87.

Гатальська С. М. Морфологічний розділ.// Гатальська С.М. Філософія кульутри. Підручник. – К., 2005. –С.44-99

Теоретическая культурология. – М., 2005. – С.294, 297, 299, 491-496, 529-557.

Фейблман Дж. Типы культуры // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 203-224.

Тема. Дуалістична класифікація культури


 1. Дуалізм як філософсько-культурологічне поняття і принцип культурного моделювання.

 2. Аполонівський і діонісійський типии культури.

 3. Чоловічий і жіночий типи культури.

 4. Молодіжний тип культури і культура зрілого покоління.

 5. Гуманістичний і авторитарний типи культури.

Література

Дуалізм. / Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. – С. 105-108.

Культурология: Учеб. Для студ. Техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 56-88.

Ніцше Ф. Народження трагедії // Культурология: Хрестоматия / Сост. проф. Гуревич. – М., 2000. – С. 341-350.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001. – С.38-39.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Тема нашої доби // Вибрані твори. - К., 1994.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. – С. 25-40, 45-99.

Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. – С. 33-97, 106-112, 119-123.


Тема. Історична класифікація культури

 1. Особливості історичного моделювання культури: стадіальне і

полілінійне бачення.

 1. Організмовий підхід до історичного моделювання культури.

 2. Особливості релігійного історико-культурного моделювання.

 3. Формаційна класифікація історії культури.

 4. Поняття культурно-історична епоха в історичній типології культури.

Література

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 57-74.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. – С. 331-357.

Кармин А. Исторические типы культуры // Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб.: Издательство «Лань», 1997. – С. 273-327.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с. Культурология ХХ век. Энциклопедия. – В 2-х тт.- С-Пб.,- 1998.

Морфология культуры. Структура и динамика.- М., 1994.

Наглядно о религиях. / Сост. Р. Грей, Д. Хэнлон; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Мн., 2000. – С. 21-22, 51,71,98, 108, 134, 147, 152, 154, 173-174,177, 198, 201, 213.

Тема. Культура і цивілізація


 1. Поняття цивілізація.

 2. Архітектоніка культури; відношення культури і цивілізації.

 3. Соціально-економічні характеристики цивілізації; типи господарювання.

 4. Політико-правовий вимір цивілізації культури.

Література

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – С. 225-271, 285-343.

Гатальська С.М. Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. - К., 2005. – С. 80-98.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. – С. 273-328.

Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учебное пособие для вузов.–М.,2001.

Теоретическая культурология. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.
Тема. Просторові моделі культури


 1. Простір як принцип культурного моделювання.

 2. Схід і Захід як культурні моделі.

 3. Цивілізаційні типи регіональних культур.

Література

Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – С. 13 – 42.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 2000.

Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. – С.328-344.

Культурология: Учеб. Для студ. Техн. вузов / Кол. Авт.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 56-88. (511 с.)

Рижкова С. А. Типологія релігій: Навч. посібник. – К., 2005.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Специфіка морфології культури як наукового напрямку

3

2

Явища культурної багатоманітності; культура у світі феноменів.

3

3

Культура як система

4

4

Антропологічний вимір культури

4

5

Типологія культури

4

6

Дуалізм як метод культурної класифікації

4

7

Особливості історичного типу культурного моделювання

4

8

Просторовий тип культурного моделювання

3

9

Цивілізаційний підхід до класифікації культури

3
Разом

36


Тема. Специфіка морфології культури як наукового напрямку

 1. Морфологія як сфера наукового знання у праці А. Шопенгауера “Світ як воля і уявлення”

 2. Проблематика морфології культури за працею О. Шпенглера “Занепад Європи”.

 3. Морфологія культури в іменах і школах.

Література

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. // Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Перевод с немецкого Ю. И. Айхенвальда. М.: “Московский Клуб”. – С.128-131; 154-173. ( 395).

Шпенглер О. Закат Европы. – С. 8-12; 26-34; 69-73;79; 120-147; 148-158; 271-280. ( 303)

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – С. 703-711.Тема. Явища культурної багатоманітності; культура у світі феноменів

  1. Аристотелеве вчення про ентелехію в морфології культуру.

  2. Багатоликий світ культури О. Шпенглера.

  3. Наука як форма культури.

  4. Мистецтво як форма символічної реальності.

Література

Аристотель. О душе. – СПб., 2002. – С. 75-77. ( 224 с.)

Шпенглер О. Проблема всемирной истории / Культурология: хрестоматия / Сост. проф. П.С. Гуревич. - М., 2001. – С. 63-69.

Речицький В. Символічна реальність і право. – Львів, 2007. – С. 361-450.Тема. Культура як система

 1. Жак Дерріда про поняття “структура”.

 2. Структура культури у філософії культури М. Кагана.

 3. Функціональний аналіз Б. Малиновського.

 4. Релігія як культурна система.

 5. Ідеологія як культурна система.

Література

Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996. – С. 460-478.

Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. – С. 140-269.

Малиновский Б. Функциональный анализ/ Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С.681-703.

Гірц К. Інтерпретація культур: вибрані есе. – К.: Дух і Літера, 2001. – С.104-151; 227-274.

Тема. Антропологічний вимір культури


  1. Антропологічний підхід в морфології культури.

  2. Мовна культура особистості О. Потебні.

  3. Психологічний підхід до конфігурацій культур.

 1. Тілесність як поняття та проблема морфології культури.

 2. Емоції як компонент внутрішньої культури людини.

 3. Душевний світ людини.

 4. Феномен харизми в культурі особистості.

 5. Духовність як характеристика людини і культури.

 6. Ментальність як складник культури.

Література

Антропологическая традиция в исследовании культуры: вместо введения / Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997. – С. 5-14.

Бенедикт Рут. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 271-285.

Потебня О. Філософія мови / Україна: філософський спадок століть. Хроніка 2000. Випуск 37-38. – С. 449-462.

Русин М., Колесник О. До історії питання. / Україна: філософський спадок століть. Хроніка 2000. Випуск 37-38. – С. 18-27.

Чижевський Д. Філософія і національність. // Україна: філософський спадок століть. Хроніка - 2000. - Випуск 37-38. – К., 2000. – С. 606-616.


Тема. Типологія культури

 1. Питання типології культури у творчому доробку Леслі А. Уайта.

 2. Особливості культурної класифікації Альфреда Л. Кребера.

 3. Типологія культури Джеймса Фейблмана (“Типи культур”)

 4. Класифікація типів характерів у філософсько-етичному доробку Е.Фрома.

 5. Проблеми типології культури у творчому доробку Ю. Лотмана.

Література

Кребер А.Л. Стиль и цивилизации // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 225-270.

Фейблман Дж. Типи культур // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 203 - 225.

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993. – С. 45-96.

Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Лотман Ю. М. Избр. Статьи: В 3 т. – Т.1. – Таллинн, 1992.

Тема. Дуалізм як метод культурної класифікації


 1. Поняття дуалізму у філософських поглядах О. Кульчицького.

 2. Аполонівський та діонісійський типи культур Ф. Ніцше

 3. Вчення про Ерос і Танатос З Фройда.

 4. Психологічні моделі культури Е. Фрома.

 5. Дуалізм як принцип культури у творчості А. Швейцера.

 6. Чоловічий і жіночий типи культури.

 7. Елітарна і масова культури.

Література

Дуалізм. / Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. – С. 105-108.

Зиммель Г. Женская культура/ Культурология: Хрестоматия / Сост. проф. Гуревич. – М., 2000. – С.76-83.

Кребер Дж. Стиль и цивилизации // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 225-270.

Ніцше Ф. Народження трагедії // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996. – С. 40-55.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Тема нашої доби // Вибрані твори. - К., 1994.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. – С. 25-40, 45-99.

Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. – С. 33-97, 106-112, 119-123.Тема. Особливості історичного типу культурного моделювання

 1. Історичний підхід до культури Леслі А. Уайта.

 2. Історична класифікація культури за Ясперсом.

 3. Філософські концепції циклічного розвитку культури ( Данилевський М., Шпенглер О., Тойнбі А., Фробеніус Л.)

 4. Вчення М. Бубера про епохи “домашні і бездомні”.

 5. Християнська модель історії.

 6. Даоська модель природної історії культури (Весна-Літо-Осінь-Зима).

 7. Мусульманська модель історії.

 8. Проблема історичних поколінь в філософії культури Х. Ортега-і-Гасета. (“Тема нашої доби”)

 9. Особливості буддистської історії культури.

Література

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту.

Бубер М. Два образа веры. М., 1995.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1992.

Власть времени. // Мудрость китайского быта: Успех. Здоровье. Радость. – М.: ООО “Издательство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2003. – С. 6-17.

Коран. – К.: Стилос, 2002. – 272 с.

Лесли А. Уайт. История, эволюционизм и функционализм как три типа интерпретации культуры/ Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 559-590.

Наглядно о религиях. / Сост. Р. Грей, Д. Хэнлон; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Мн., 2000. – С. 21-22, 51,71,98, 108, 134, 147, 152, 154, 173-174,177, 198, 201, 213.

Ортега-і-Гасет Х. Тема нашої доби. // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К.: Основи, 1994. – С. 315-370.

Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.

Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. Авсбург, 1948.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 28-55.


Тема. Культура і цивілізація

 1. Цивілізація в культурологічних дослідженнях А. Тойнбі.

 2. Особливості цивілізаційної моделі культури за працями У. Леслі Уайта “Держава-Церква: її форми і функції” та “Економічна структура високих культур”.

 3. Проблема цивілізацій в морфології культури Гантінгтона “Зіткнення цивілізацй”.

Література

Уайт Л.А. Государство и церковь; его формы и функции.// Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. Санкт-Петербург, 1997. – С. 285-314.

Уайт Л.А. Экономическая структура высоких культур. // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. - С. 314-343.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.Тема. Просторовий тип культурного моделювання

   1. Поняття “регіональний тип культури”.

   2. Східна і західна моделі культури.

   3. Головні культурні регіони світу.

   4. Україна як культурний регіон.

Література

Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів.: Кальварія., 2006.

Кребер А.Л. Избранное: Природа культуры / Пер. с англ. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. – С. 43-63; 129-160; 263-287; 320-321; 393- 409; 492-493; 645-680; 685-703.

Многоликая глобализация /Под ред. П.Бергера и С. Хантингтона. – М., 2004. – 379 с.

Региональные культуры. Запад и Восток. Север и Юг. / Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 1997. Глава 4. – С. 328 – 343.

Саїд Е. Орієнталізм / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів, 1996. – С. 544-559.

Хамітов Н. Прояснення специфіки східного і західного шляхів людського буття у світі. // Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – К, 2000. – С.5-17; 192-193.

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.Методи контролю
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Система контролю знань та умови складання екзамену. Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної дисципліни визначається за сумою балів, отриманих студентами на семінарських заняттях, за інші види контролю протягом семестру та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен.

Поточний контроль знаньЛекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних питань. Відвідування лекцій для студентів є бажаним.

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна презентація самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або порівняльний аналіз ціннісних світів різних культурних територій, народів, особливостей їх ментальності, етно-національних характеристик, самостійна домашня робота у вигляді письмової презентації/есе на задану тему, участь у дискусії. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних філософів, культурологів з проблем культурного регіоналізму, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть поціновуватися самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, оригінальні за характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні погляди та доказово обстоювати свою власну позицію.

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться в декілька етапів. На підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та про необхідність обрання власної теми презентації (усної чи письмової), надає старості групи форму для заповнення, в якій студентами робляться відповідні записи стосовно теми їхнього вибору. Кожне семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом готують усні презентації фрагментів першоджерел на задану тематику або письмові роботи у вигляді есе з їхнім наступним розглядом на занятті. В обговоренні презентацій під час дискусії приймають участь усі студенти групи, що мають заздалегідь ознайомитися із зазначеними текстами першоджерел, які розміщені в читанці до курсу. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може одержати 20 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при визначенні рейтингової оцінки за семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову оцінку студента.

Модульний контроль. Упродовж семестру будуть проведені дві модульні контрольні, кожна з яких оцінюватиметься за 15-бальною системою. Максимальна кількість балів за цей вид роботи – 30 балів.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру студент отримав менше 31 бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою завдання.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

5

5

5

25

15

15

10

10

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

До ___

до ___

100


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка