Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка3/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Основні міфи тоталітарного суспільства:


 1. Соціальна міфологія фашизму;

 2. Соціальні міфи в ідеології марксизму-ленінізму;

 3. Міфологія сучасних тоталітарних систем.

Міфи та міфологеми демократичної ідеології.

Засоби розповсюдження соціального міфу на сучасному етапі:


 1. Телебачення;

 2. Друковані ЗМІ;

 3. Комікси;

 4. Інтернет.

Теми реферативних доповідей:

“Міф про супермена” в сучасній соціальній міфології.

Міфологізація особистостей у мас-медіа.

Реклама як засіб розповсюдження соціального міфу.

Глянцевий журнал як елемент міфологізації в сучасному суспільстві.

Теорія мас як основа сучасної соціальної міфології.

Міф та сучасна масова культура.

Особливості сучасної міфотворчості.

Література:

Багинський В. Влада міфа: онтологія проникаючої трагедії // Філософська і соціологічна думка. - № 3. – 1993.

Гулыга А. Миф и современность // Иностранная література. – 1984. – № 2.

Гуревич П. С. Социальная мифология. – М., 1983.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000.

Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас. // Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори. -К., 1994

Осипов Г. В. Социальное мифотворчетво и социальная практика. – М.,2000.

Усов Д. В. Масовість як фактор тоталітарної міфологізації суспільної свідомості // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2000.

Усов Д. В. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2000.

Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы. – М., 1999.

Шестаков В. В. Мифология ХХ века. – М., 1988.Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Міфологія як наука

8

2

Міфологія та релігія

4

3

Міфологія та ідеологія

4

4

Міфологія та художня творчість

4

5

Міф як найдавніша форма духовної культури людства

4

6

Особливості міфологічного освоєння світу

4

7

Символізм міфологічної свідомості

4

8

Ритуал як найменша одиниця міфологічної свідомості

4

9

Антична міфологія як основа європейської науки та культури

8

10

Міфологічність західноєвропейської середньовічної культури

8

11

Українська міфологія

8

12

Соціальна міфологія Нового часу

8
Разом

36

Тема. Міфологія як наука

 1. Ф. В. Й. Шеллінг. “Вступ до філософії міфології”.

 2. Філософія міфу А. Ф. Лосєва.

 3. Архитипічний аналіз міфу К.-Г. Юнга.

 4. Міф у філософії Р.Барта.

Опрацювання першоджерел:

Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.

Лосев А. Ф. Діалектика мифа //Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Республіка, 1991.

Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии.// Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения. -М., 1989. т2.

Юнг К.-Г. Концепция коллективного бессознательного[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oculus.com.ua/stat.
Тема. Міфологія та релігія


    1. Первісна людина та її релігія

    2. Публічний характер первісних культів.

    3. Магія як основа релігії.

Опрацювання першоджерел:

Малиновский Б. Магия, наука и религия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/index.php


Тема. Міфологія та ідеологія

 1. Теорія соціального міфу Ж. Сореля.

 2. Народ як суб’єкт соціальної міфології.

 3. Міф та революції

Опрацювання першоджерел:

Сорель Ж. Социализм и насилие [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.syndikalist.narod.ru/sorel/sorel2.htm


Тема. Міфологія та художня творчість

    1. Міф у літературі.

    2. Міф про Трістана та його впливи на розвиток європейської культури.

    3. Героїчний епос та куртуазні романи

Опрацювання першоджерел:

Ружмон Дені де. Любов і західна культура. – Львів: Літопис, 2000. – 304 с.


Тема. Міф як найдавніша форма духовної культури людства

     1. Пережитки в культурі як елементи первісного міфу.

     2. Вплив мови на формування міфу.

     3. Головні види міфів.

     4. Анімізм як визначальна міфологічна форма в первісній культурі.

Опрацювання першоджерел:

Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.
Тема. Особливості міфологічного освоєння світу


      1. Надприродне в первісному мисленні

      2. Внутрішня логіка міфів.

      3. Міф та моделювання структур спорідненості у первісних народів.

Опрацювання першоджерел:

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1994.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. –М., 1994.
Тема. Символізм міфологічної свідомості


     1. Символічна мова міфу.

     2. Міф як символічне утворення культури.

     3. Універсалізм символіки в давніх міфологічних системах.

Опрацювання першоджерел:

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1983.


Тема. Ритуал як найменша одиниця міфологічної свідомості

      1. Основні обрядові дійства тотемної системи Австралії у дослідженні Е.Дюркгайма.

      2. Негативний та позитивний культ.

      3. Спокутні обряди та двозначність поняття сакральності.

Опрацювання першоджерел:

Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. – К.: Юніверс, 20002. – 424 с.


Тема. Антична міфологія як основа європейської науки та культури

 1. Олімпійські боги, титани та гіганти.

 2. Жертвоприношення в Стародавній Греції.

 3. Містерії як феномен грецької міфології.

 4. Головні давньогрецькі святкування.

5. Основні культи в Стародавньому Римі.

6. Ворожіння як елемент давньоримської міфології.

7. Міф про Вічне місто як зразок космогонії.

Література:

Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М., 1992.

Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – Тернопіль, 1993.

Парандовський Я. Міфологія. – К., 1977.

Нейхардт А. Легенды и сказания Древнего Рима. – М., 1987.

Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. – СПб., 1995.

Мифы народов мира. – тт. 1-2. – М., 1982.


Тема. Міфологічність західноєвропейської середньовічної культури

 1. Релігійні вірування давніх британців.

 2. Друїдизм як феномен кельтської міфології.

 3. “Рагнарьок” – взірець своєрідності скандинавської есхатології

 4. Германо-скандинавська міфологія в героїчному епосі.

 5. Карнавали та маскаради як складові міфологічного світогляду європейської людини.

 6. Відьомство як магічний феномен середньовічної культури.

 7. Рицарський турнір як ініціаційний ритуал.

Література:

Кельтськая мифология: Энциклопедия. – М., 2005.

Старшая Эдда. Древнеирландские песни о богах и героях. – М.-Л.,1963.

Мифы народов мира. – тт. 1-2. – М., 1982.

Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. – М., 1987.

Опрацювання першоджерел:

Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. – М., 1990.

Тема. Українська міфологія


 1. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Світове дерево.

 2. Основні символи української міфології.

 3. Демонологія українців.

 4. Календарна міфологія стародавніх слов’ян.

Література:

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.,1992.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег, 1965р.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.
Тема. Соціальна міфологія Нового часу


 1. Нація як суб’єкт міфотворчості.

 2. Культурний герой в соціальній міфології Нового часу.

 3. Міфологізація особистостей у мас-медіа.

 4. Реклама як засіб розповсюдження соціального міфу.

Література:

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000.

Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы. – М., 1999.

Шестаков В. В. Мифология ХХ века. – М., 1988.

Элиаде М. Аспекты мифа. -М., 1996.

Методи контролю

Навчальна дисципліна “Міфологія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 4 модулів (по 2 в кожному семестрі).

1 модуль проводиться на 10 тижні І семестру

2 модуль – 18 тиждень І семестру

3 модуль – 9 тиждень ІІ семестру

4 модуль – 17 тиждень ІІ семестру.

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит (лише для студентів філософського факультету).

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 5 балів

Реферативна доповідь -6 балів

Доповнення – 3 бали

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/


Модульний контроль:

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом семестру.


За кожен змістовий модуль – 10 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за формулою: 50 балів за поточний контроль (визначається як середнє арифметичне підсумкових оцінок за І і ІІ семестр) + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – тестові завдання, 30 балів – усне опитування). Для студентів факультету культури і мистецтв, для яких запланована форма контролю – залік – підсумкова оцінка виводиться засобом сумування балів за І і ІІ семестр.


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни “Міфологія”.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоМодульні питання для контрольної роботи:

Модуль №1

 1. Міфологія як галузь філософського знання.

 2. Основні принципи дослідження міфів.

 3. Міф в історії культури.

 4. Проблема міфу у психоаналізі.

 5. Семіотичне дослідження міфу Е. Кассірера.

 6. Міф у структуралістських дослідженнях.

 7. Феноменологічний аналіз міфу у А.Ф.Лосєва. (Праця "Діалектика міфу")

 8. Алегоричні тлумачення міфу.

 9. Дослідження міфу в романтизмі.

 10. Раціоналістична теорія міфу.

 11. Міфологічна школа у фольклористиці.

 12. Натурміфологія як галузь міфологічних досліджень.

 13. Соціологічний напрям у міфології.

 14. Філософія міфу А. Ф. Лосєва.

 15. Архитипічний аналіз міфу К.-Г. Юнга.

 16. Міф у філософії постструктуралізму.

 17. Міфологія та релігія як форми свідомості.

 18. Міфологія та релігія в первісній культурі.

 19. Міфологія та релігія в сучасності.

 20. Міфологізм основних соціальних позицій сучасної людини

 21. Соціальний міф в структурі культури.

 22. Авторський міф.

 23. Міф як основа мистецтва.

 24. Міф та література.

 25. Міф та музичне мистецтво.

 26. Міф та пластичні мистецтва.

 27. Міфологічність народного мистецтва.

 28. Первісні релігійні вірування як елементи міфологічної свідомості.


Модуль № 2

 1. Міф як феномен первісної культури.

 2. Особливості побудови міфологічних сюжетів. Персонажі міфу.

 3. Основні міфологічні моделі.

 4. Функції міфу в первісній культурі.

 5. Основні характеристики міфологічної свідомості.

 6. Простір як форма міфологічного світосприйняття.

 7. Світове дерево як космологічна модель первісної міфології.

 8. Час як форма міфологічної свідомості.

 9. Ритуальність міфологічної свідомості.

 10. Основні види первісних ритуалів.

 11. Священнодійство та жертвоприношення як основні складові ритуалу.

 12. Ритуали в житті сучасної людини.

 13. Основні теорії міфу.

 14. Основні форми міфологічного освоєння світу.

 15. Символ як основний елемент міфологічної свідомості.

 16. Класифікація символів у К.Г.Юнга.

 17. Ритуал як найдавніша форма духовної активності.

 18. Сакральність ритуалів міфологічної свідомості.

 19. Традиція та новація в ґенезі міфологічного мислення.

 20. Функції традиції як засобу соціальної регуляції.

 21. Слово як форма міфологічного освоєння світу. Міфічне ім’я.

 22. Ритуал, обряд, традиція.

 23. Аксіологічність міфологічної свідомості.

 24. Міфологічний час як час першотворення.

 25. Міфологічна картина світу первісної людини.

 26. Слово як форма міфологічної свідомості.

 27. Міфологічне ім’я.

 28. Ритуали в житті сучасної людини.

Модуль № 3

 1. Уявлення кельтської міфології.

 2. Основні обряди та ритуали кельтів.

 3. Головні божества германо-скандинавської міфології.

 4. Нижча міфологія германо-скандинавських народів.

 5. Космологія та есхатологія германо-скандинавської міфологічної системи.

 6. Антична міфологія як основа європейської науки та культури

 7. Архаїчні міфологічні уявлення стародавніх греків.

 8. Антропоморфізація божеству грецькій міфології. Олімпійський пантеон богів.

 9. Ритуальність грецької міфології.

 10. Культ героїв у Стародавній Греції.

 11. Уявлення про душу у стародавніх греків.

 12. Пантеон богів давньоримської міфології. Капітолійська трійця.

 13. Ритуалізм давніх римлян як специфічна характеристика римської міфології.

 14. Особливості розвитку римської міфології.

 15. Соціальний характер міфології Стародавнього Риму. “Римський міф”.

 16. . Християнство та язичницькі вірування.

 17. Магія в середньовічній Європі.

 18. Зародження соціальної міфології.

 19. Карнавали та маскаради як складові міфологічного світогляду європейської людини.

 20. Рицарський турнір як ініціаційний ритуал.

Модуль № 4

 1. Основні джерела з української міфології.

 2. Основні поняття східно-слов’янської міфології.

 3. “Вища міфологія” давніх українців.

 4. Обряди та жертвоприношення давніх слов’ян.

 5. Слов’янські божества. Пантеон Володимира Великого.

 6. Сімейна обрядовість українців.

 7. “Двоєвір’я” українців: синтез язичництва та християнства.

 8. “Міф про героя” як основа соціальної міфології.

 9. Вплив дохристиянських уявлень українців на формування національної культури.

 10. Основні символи української міфології.

 11. “Міф про героя” як основа соціальної міфології Нового часу.

 12. Нація як суб’єкт міфотворчості.

 13. Авторський міф на прикладі міфологізації української національної свідомості.

 14. Основні соціально оформлені ідеологічні обряди та ритуали.


 15. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка