Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка13/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Питання для підсумкового контролю

з курсу Історія культурології


 1. Історія культурології як специфічна галузь культурологічного знання.

 2. Мета,предмет і завдання нормативного курсу «Історія культурології».

 3. Проблема періодизації історії культурології. Основні критерії періодизації.

 4. Методологічна основа вивчення історії культурології.

 5. Роль філософії в історичному розвитку культурологічної думки.

 6. Перші уявлення про початок культурної еволюції людства.

 7. Античні уявлення про культуру.

 8. Розуміння культури в добу Середньовіччя.

 9. Гуманістичний характер культурологічних ідей ренесансної епохи.

 10. Становлення класичної моделі культури в добу Ренасансу та її особливості.

 11. Розвиток поглядів на культуру в добу Раціоналізму (17 ст.). Ф.Бекон. Р.Декарт. Т.Гоббс. Б.Паскаль. Б.Спіноза. Г.Лейбніц.

 12. Особливості просвітницької парадигми культури. Становлення культурології.

 13. Циклічна концепція історії Дж. Віко:культурологічний аспект.

 14. Критика Ж.-Ж. Руссо сучасної йому культури.

 15. Розширення змісту культура мислителями 18 ст.(Віко,Дідро,Мірабо).

 16. Формування концепту “цивілізація” у 18-поч.19ст.

 17. Контр-Просвітництво і романтичні концепції культури (загальна проблематика).

 18. Культурологічна концепція Й.Г.Гердера.

 19. Ф.Шіллер про шляхи подолання антиномій культури.

 20. Мистецтво і мова в культурології німецького романтизму.

 21. Німецький романтизм і національна культура.

 22. Роль німецької класичної філософії у розвитку культурологічної думки. Культурологічні аспекти філософії І.Канта.

 23. Г.В.Ф. Гегель про культуру.

 24. Філософія мистецтва Ф. Шлегеля та її культурологічне значення.

 25. Культурологічні аспекти філософської спадщини Й.Г.Фіхте.

 26. Проблеми співвідношення культури і релігії в філософії Л.Фейєрбаха.

 27. Розвиток культурологічної думки у 19 ст. (особливості, основні тенденції і напрями).

 28. Особистісне і спільнотне буття культури у філософії С. К’єркегора .

 29. Культурологічні ідеї у філософії А.Шопенгауера.

 30. Проблеми культури у “філософії життя”Ніцше.

 31. Інтерпретація явищ історії культури у “філософії життя”В.Дільтая.

 32. Філософія культури Г.Зіммеля.

 33. Концепція культури А.Бергсона.

 34. Історико-культурний напрям досліджень та його значення для формування культурології. Я.Брукхардт, К.Шнаазе, А.Шпрінгер.

 35. Е.Гуссерль про європейську культуру.

 36. Феноменологічний метод Гайдеггера та його значення для розуміння проблем культури.

 37. Проблема культури в екзистенціалізмі.

 38. Культурологічна проблематика в персоналізмі.

 39. Формування еволюціоністської парадигми (еволюціоністського напряму) культурології. Е.Тайлор. Г. Спенсер. Дж. Фрезер. Л. Морган.

 40. Неоеволюціонізм. Дж.Стюарт. Дж.Мердок. Л.Уайт.

 41. Культурологічна проблематика у філософії позитивізму. О.Конт. Г.Спенсер.

 42. Неокантіанство та його вплив на формування аксіологічного напряму в культурології. В.Віндельбанд. В.Дільтей. г.Ріккерт.

 43. Циклічний напрям в культурології (дзеркальна характеристика). Дж.Віко. М.Данилевський. О.Шпенглер. А.Дж.Тойнбі.

 44. Теорія культурно-історичних типів М.Данилевського.

 45. Морфологія культур О.Шпенглера.

 46. Теорія локальних цивілізацій А.Дж.Тойнбі.

 47. Психологічні дослідження культури. М.Лацарус. Х.Штейнталь. М. Вундт. Г.Лебон. Р.Бенедикт. Дж.Мід. М. Мід.

 48. Функціоналістська парадигма культури.

 49. Функціоналізм Б. Малиновського як метод вивчення культури.

 50. Структурно-функціональна теорія культур А.Радкліффа-Брауна.

 51. Проблеми гуманізму в культурантропології К.Леві-Стросса.

 52. Антропологічна концепція Л.Уайта.

 53. Дифузіонізм як напрям культурологічної думки. Ф.Боас. Ф.Гребнер. Ф.Ратцель. Л.Фробеніус.

 54. Особливості становлення психоаналітичного напряму культурології. Фройдизм.Неофройдизм.

 55. Розуміння культури З.Фройдом.

 56. Психоаналітичне дослідження культур Г.Рохеймом.

 57. К.Юнг про культурні архетипи.

 58. Концепція гуманістичного психоаналізу Е.Фромма.

 59. Структуралістська парадигма культури:особливості та основні положення.

 60. Формування методологічних принципів структуралізму Ф.де Соссюром.

 61. Структуралістські погляди М.Фуко.

 62. Проблема людини в структуро логічних концепціях Р.Барта і Ж.Лакана.

 63. Нові підходи до розуміння смислів культури Ж.Дельоза.

 64. Постструктуралістична концепція культури Ж.Дерріди.

 65. Структурна антропологія К.Леві-Стросса.

 66. Соціологічний напрям культурології та його основні риси.

 67. Культурологічні погляди М.Вебера.

 68. Інтегральна модель культури П.Сорокіна.

 69. Місце культури в концепції соціальних систем Т.Парсонса.

 70. Причини і особливості кризи сучасної культури.

 71. Антропо-соціальна концепція М.Кагана та її культурологічний контекст.

 72. Семіотичний напрям культурології (загальна характеристика).

 73. Е.Кассірер та його філософія символу:культурологічний аспект.

 74. Семіотична концепція культури Ю.Лотмана.

 75. Ігрові концепції культури та їх значення у розумінні феномену культури і сучасних культурологічних процесів.

 76. Й.Хойзінга про гру як джерело і рушійну силу культури.

 77. Проблеми культури в ігрових концепціях Х.Ортега-і-Гассета та Г.Гессе.

 78. Ігрова концепція культури Г.-Г. Гадамера.

 79. Діалогічний напрям культурології. К.Ясперс. М.Бахтін. М.Бубер. В.Біблер.

 80. Теологічні концепції культури (православна, католицька, протестантська, греко-католицька традиції).

 81. Особливості розвитку сучасної культурологічної думки.12. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова:

 1. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур.-М.,1998.

 2. Кравець М.С.,Семашко О.М.,Піча В.М.та ін.Культурологія:Навч.посіб./

За ред.В.М.Пічі.-Львів,2003.

 1. Культурологія. 20 век: Словарь.-СПб.,1997.-Т.1,2.

 2. Культурологія. 20 век: Словарь.-СПб.,1998.-Т.1,2.

 3. Культурологія: Учеб.пособ.для студентов ВУЗов/Под.ред.Г.В. Драча.-Изд.10-е.-Ростов-на-Дону,2006.

 4. Культурологія:теорія та історія культури: Навч.посіб./

За ред.І.І.Тюрменко,О.Д.Горбула.-К.,2004.

 1. Матвєєва Л.Л.Культурологія:Курс лекцій:Навч.посіб.-К.,2005.

 2. Петрова М.М. Культурология:Конспект лекций:Учеб.пособ.-СПб.,2000.

 3. Философия культуры.Становление и развитие/Под ред. М.С.Кагана.-СПб.,1998.

 4. Хрестоматия по культурологи:Учеб.пособ./Под ред.Г.В.Драча.-Ростов-на-Дону,2004.

 5. Хрестоматия по культурологи:Учеб.пособ./Под ред.А.А.Радугина.-М.,1998.

Допоміжна:

 1. Антропология иследований культури.-СПб,1997.-Т.1:Интерпретация культуры.

 2. Антропология культурологической мысли.-М.,1996.

 3. Антропология Средневековой мысли:В 2-х т.-СПб.,2001.

 4. Библер В.С.Школа диалона культур.-М.,1992.

 5. Виндебанд В. От Канта до Ницше.-М.,1988.

 6. Габитова Р.М.Философия неметкого романтизма.-М.,1989.

 7. Гадамер Г.-Г. Герменевтика ы поетика.-К.,2001.

 8. Культурология.20 век. Антология.-М.,1995.

 9. Леви-Строс К. Структурна антропологія.-К.,1997.

 10. Лотман Ю. Семиосфера.-СПб.,2001.

 11. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс//Ортега-и-Гассет Х. Естетика. Философия культуры.-М.,1991.

 12. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.-СПб.,1997.-Т.4:От романтизма до наших дней.

 13. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології//Сучасна зарубіжна філософія:Течії і напрямки:Хрестоматія.-К.,1996.

 14. Християнство і проблеми сучасності.-К.,2000.

 15. Шептицький А., м-т. Твори морально-пасторальні.-Львів,1994.

 16. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологи мировой истории: В 2-х т.- М.,1998.

 17. Юнг К.Г. Архетип и символ.-М.,1994.

 18. Ясперс К. Г. Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 19. Deleuze G. Desir et plaisir//Magazine litt.-1994.-October.-№325.-P.5-65.

 20. Derrida J. Of grammatology.-Baltimore and London,1976.

 21. Deus caritas est.-www.Catholicmedia.org.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка