Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. ВСторінка10/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема. Форми масового мистецтва (продовження)

 1. Кіно в системі масової культури.

 2. Театр та маскульт.

 3. Кітч як форма побутування масового мистецтва.

Література

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва//Вибрані твори. К., 1994.

Уорнер У. Живые и мертвые. М.-СПб., 2000.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул//Новое литературное обозрение. 1996. №22. (http://www.library.cjes.ru/online/?a)

Бочарова О. Формула женского счастья. Заметки о любовном романе// Новое литературнрое обозрение. 1996. №22.

Смирнов И.П. Порождение интертекста. СПб., 1995.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч. http://krytyka.kiev.ua/articles/s/13_1-22005.htm

Теми наукових доповідей

Кітч як поняття культурології

Теми есеїв

Міф супермена в масовому кіно.

Жанри сучасного масового кіномистецтва.

Трансформації сучасного театру


Тема. Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини

Преса в сучасній масовій культурі.

Телебачення у формуванні масової свідомості.

Література

Разлогов К. Феномен массовой культуры //Культура. Традиции. Образование. Вып І. – М., 1990.

Разлогов К. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. – М., 1994. (http://www.library.cjes.ru/online/?a)

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000.

Гриндстафф Л. “Реальное телевидение” и политика социального контроля//Массовая культура: современные западные исследования. М., 2003.

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание.М.,2003.http://www/gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rashk/06.php?show_comments

Зверева В.В. Репрезентация и реальность//Отечественные записки. 2003. №4.

Теми есеїв:

Репрезентація реальності в інформаційних програмах ТБ.

Цінності та смисли “реального” та “негативного” ТБ.

Способи комунікації ТБ з глядачем ток-шоу.

Програма на тиждень: художньо-розважальні передачі на ТБ.
Тема. Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури


 1. Трансформація масової культури в сучасну добу.

 2. Масова та елітарна культура: діалектика взаємодії.

 3. Перспективи розвитку культури і доля маскульту.

Література

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994.

Барт Р. Мифологии. М.1996.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: экзистенциальные проблемы. Р.-н.-Д., 1994.

Лики массовой литературы США. М., 1991.

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.

Массовая культура: современные западные исследования. М.,2003.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998.

Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПб., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2005.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2008.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2001.Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Соціально-економічні чинники становлення масової культури

8

2

Масова культура як феномен масового суспільства

8

3

Типологічна характеристика масової культури

8

4

Функції маскультур

8

5

Форми масової культури

8

6

Масове мистецтво

8

7

Форми масового мистецтва

8

8

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини

8

9

Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури

8

Разом ...

72


Методи контролю

Поточний контроль здійснюється у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях, наукових рефератів та есеїв. По підсумках модулю 1 проводиться опит у формі самостійної роботи, 2 модулю – тестового завдання. Підсумкова форма контролю – контрольна робота.

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2Т1

Т2

Т3

Т4

Т4

Т6

Т7

Т8

Т95

5

5

5

5

5

5

5

10

50

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно

ЗарахованоВ

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Методичне забезпечення

1. Комплексна програма з курсу “Культурологія. Вступ до спеціальності”//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

2. Сінькевич О.Б. Основи культурології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Дім Ін-Юре; Вид. центр ЛНУ, 2009. – 312 с.

Рекомендована література

Базова


 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

 2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

 3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

 4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

 6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

 7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

 9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

 11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Допоміжна

 1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000.

 2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998.

Інформаційні ресурси

1. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

2. Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

3. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

Рекомнендовані підручники, методичні та дидактичні матеріали


 • Методичні матеріали

Комплексна програма з курсу “Феномен масової культури”//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

 • Підручники та навчальні посібники

Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Сінькевич О.Б. Основи культурології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Дім «Ін-Юре; Вид. центр ЛНУ, 2009.

Енциклопедії. Словники:

Альтернативная культура: Энциклопедия/ Сост. Д. Десятерик. – Екатеринбург, 2005.

Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

Критерії успішності

Студенти, які протягом семестру брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали 30–50 балів, допускаються до заліку.

Студенти, які набрали меншу кількість балів, до заліку не допускаються й у встановлений ректоратом університету термін складають залік за талоном.

Підсумковою формою контролю з курсу “Феномен масової культури”є контрольна робота. Критерії виставлення заліку такі:

– Студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом навчального курсу;

– Вільно і логічно-аргументовано висвітлює поставлені питання;

– Посилається на рекомендовану програмою курсу навчальну та науково-монографічну літературу;

– Вміє пов’язати теоретичні проблеми з реальністю культурного життя.

Засоби діагностики успішності навчання

Система оцінювання знань студентів з курсу “Феномен масової культури” складається з поточної та підсумкової форм контролю.

Поточний контроль застосовується до таких форм роботи студентів: 1. Участь у семінарських заняттях.

Виступ на семінарському занятті оцінюється викладачем на основі таких критеріїв:

 • Відповідність винесеному на обговорення питанню;

 • Чітке і логічне викладення матеріалу, яке демонструє знання основної та додаткової літератури;

 • Наявність власної позиції в розумінні обговорюваної проблеми та вміння її обґрунтувати.

Виступ оцінюється за 10-бальною шкалою.

Рецензування виступу. Критерієм оцінки цієї форми роботи є вміння критично оцінювати виступ та коректно й аргументовано висловлювати власні погляди. Цей вид роботи оцінюється в 3 бали

Запитання до виступу. В 1 бал оцінюються запитання, які демонструють знання студентом винесеної на обговорення проблеми, його здатність побачити неповноту, суперечливість у виступі або відкрити нові аспекти теми.

При виведенні загальної кількості балів за участь у семінарських заняттях враховується також їх відвідування: присутність на кожному занятті оцінюється в 1 бал. 1. Підготовка рефератів (есеїв).

До плану кожного семінарського заняття додаються рекомендовані теми рефератів та есеїв, які студенти мають право обирати за власним бажанням. Реферат, який подається у друкованому вигляді на листах формату А4 обсягом 10–12 сторінок, повинен відповідати таким вимогам:

 • Мати чіткий план викладу.

 • Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками.

 • В рефераті повинен наводитись список використаних джерел та літератури.

Реферат оцінюється за 10-бальною шкалою.

Реферати, які є передруком текстів з Інтернету або підручників та наукових видань, не зараховуються. 1. Аудиторна контрольна робота.

Аудиторна контрольна робота проводиться з метою перевірки засвоєння знань за 1 модулем курсу на 9-му тижні першого семестру. Контрольна робота включає 4 варіанти, кожен з яких вимагає відповіді на 1 питання.

Контрольна робота проводиться протягом 30 хвилин. Відповіді на питання повинні бути стислими, конкретними і разом з тим ґрунтовними. Робота оцінюється за 10-бальною шкалою.

6 балів виставляється за роботу, в якій дано правильну відповідь на одне з поставлених питань.

8 балів одержують роботи, які містять відповідь на обидва питання, проте ця відповідь ґрунтується лише на матеріалах підручника та конспекту лекцій.

10 балами оцінюються роботи, які демонструють глибоке знання та розуміння порушеного запитання, вміння проілюструвати теоретичні положення прикладами з культурологічних праць, творів мистецтва, власними спостереженнями за культурним життям.

Не оцінюються роботи, які списані з підручників або конспектів, роботи, які містять неправильну відповідь. 1. Тестове завдання виконується по підсумках 2 змістового модулю. Воно включає 5 питань, кожне з яких оцінюється в 2 бали.

 2. Підсумкова форма контролю

Підсумковою формою контролю з курсу “Феномен масової культури” є контрольна робота. Контрольна робота передбачає висвітлення 2 питань і повинна відповідати таким вимогам:

 • Мати чіткий план викладу.

 • Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками.

 • Автор повинен продемонструвати знання теоретичного матеріалу, спиратись на праці дослідників масової культури.

 • Теоретичні положення необхідно ілюструвати фактичним матеріалом, який відображає конкретні прояви функціонування масової культури.

 • В роботі повинен наводитись список використаних джерел та літератури.

Контрольна робота оцінюється за 50-бальною шкалою.

Тематика контрольних робіт:

Варіант 1

1.Соціально-історичні передумови формування масової культури

2.Індустрія формування іміджу як форма масової культури

Варіант 2

1.Масова та елітарна культура: діалектика взаємодії в сучасну добу

2.Індустрія розваг як форма масової культури

Варіант 3

1.«Масова людина»: філософсько-культурологічний аналіз проблеми

2.Ідоли маскульту

Варіант 4

1.Глобалізація як чинник формування та функціонування масової культури

2.Масова культура в дзеркалі сучасного мистецтва (за вибором – твору літератури, кіно та інш.)

Варіант 5

1.Функції масової культури

2.Реклама в сучасній масовій культурі

Варіант 6

1.Суспільство споживання та його роль у формуванні масової культури

2.Треш-телебачення як феномен масової культури (на прикладі конкретних телепрограм)

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Історія культурології”).
Найменування

показників
Галузь знань,напрям підготовки,освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитівГалузь знань

“культурологія”


Нормативна

(за вибором студента)


Модулів 4Напрям


0201 культура


Рік підготовки
змістовних модулів-4

Спеціальність

(професійне спрямування)

“культурологія”


2-й
курсова робота -

семестр

загальна кількість годин - 83

1-2-йлекціїТижневих годин для денної форми навчання:

Аудиторних –

Самостійна робота студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалаври


35 год.
Практичні,семінари

35 год.
лабораторнісамостійна робота

140 год.
ІНДЗ

Вид контролю

сем.заняття,тести,іспитПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

Для денної форми навчання – 1:2.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: визначити особливості становлення культурології як галузі наукового знання, показати історико-теоретичну еволюцію основних культурологічних понять та ідей, процес формування культурологічних парадигм, шкіл, напрямів, концепцій.

Завдання: виявити особливості й межі культурфілософського, історико-культурного і власне культурологічного підходів до осмислення феномену культури;

• прослідкувати еволюцію уявлень про культуру в різні історичні епохи;

• відтворити історію складання концептосфери та проблемного поля культурології на різних етапах розвитку наукової думки;

• показати місце культурології серед інших гуманітарних наук, серед наук власне, культурологічного циклу;

• становлення самої ідеї “культури” в європейській та світовій науковій думці;

• сприяти більш чіткому усвідомленню студентами закономірностей й особливостей процесу становлення культурологічної науки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні етапи становлення світової й європейської культурологічної думки, формування сучасної культурології як в дисциплінарному, так і в історико-теоретичному, концептографічному й парадигмальному аспектах;

вміти: аналізувати особливості розвитку уявлень про культуру на різних етапах історії людства, чітко орієнтуватися в розмаїтті культурологічних шкіл, напрямів, парадигм, вміти оцінити їх практичне значення для розвитку культурології та вивчення феномену культури.

Міжпредметні зв’язки дисципліни “Історія культурології”


Курс

Предмет

Тема

Предмет

Тема

1

2

3

4

5

2-й

1.Історія

культурології2.2 Основні риси доби Просвітництва. Виникнення перших культурологічних концепцій (18 ст.)

1. Культурологія. Вступ до спеціальності

1. Культурологія як наука

9. Культура і цивілізація


2.Історія української та зарубіжної культури

1. Культурологія-важлива галузь наукового знання. Предмет і завдання курсу “Історія укр. та заруб. культури”

2.4 Культуро- логічна думка 19-20 ст.

3.3 Циклічні концепції культури3. Регіональна типологія культури

4.1 Європейсько-північноамериканський культурний регіон:європейська специфіка

2. Регіональне буття культури. Феномен регіональної культурної самобутності


2-й

1. Історія культурології

4.4 Діалогічний напрям культурології. Ігрові концепції культури.

4.1Структура-

лістська

парадигма культури


4. Філософія

культури

4. Культура та людина-антропологічні проблеми культури

4.4 Сучасна культурна ситуація:тенденції подальшого розвитку культури


4.1 Структура-

лістська

парадигма культури

3.4 Антропо-

логічна школа та функціональний напрям культурології

4.2 Соціологічні

концепції культури


5. Соціальна

культурологія

1.2 Становлення соціальної культурології як наукової дисципліни

2.6 Соціокультурна стратифікація та функції культури в суспільстві3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль №1. Генеза та історичний розвиток уявлень про культуру.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка