Програма навчальної дисципліни історія україни: державно-правовий контекст галузь знань 0304 Право Напрям підготовки 030401 ПравознавствоСторінка1/4
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.84 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ
Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України: державно-правовий контекст” є

- вивчення та обґрунтування закономірностей виникнення і розвитку держави і права незалежної України. В межах курсу "Історія України: державно-правовий контекст" вивчаються загальні закономірності і характерні особливості виникнення, функціонування і зміни різних типів та форм державності і права українського народу на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію України.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія України: державно-правовий контекст” є

- вивчення: розвитку української державної традиції в цілому; еволюції механізмів державної влади в Україні; зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права України в історичному контексті.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

особливості виникнення, функціонування різних типів та форм державності та права українського народу на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію сучасної України, закономірності зміни одних історичних типів держави і права іншими.вміти :

проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх генези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати пам’ятки держави і права, простежувати причинно-наслідкові зв’язки суспільно-політичних і правових явищ минулого і сьогодення, науково оцінювати державні та правові процеси, що відбуваються в Україні і світі.


Програма навчальної дисципліни

1 змістовий модуль

"Зародження державності і права на території України

(від найдавніших часів до сер. ХVII ст.)"
Тема 1. Теоретичні основи державно-правового контексту історії України.

Мета і завдання предмету, його методологічні принципи, місце в системі юридичних дисциплін.

Актуальність та практичне значення. Наукова та навчальна література з курсу.

Особливості періодизації історії української державності.


Тема 2. Державні утворення і право на території Північного Причорномор'я (VII cт. до Р.Х. – VI ст. Р.Х.).

Державні утворення і право доби античності та раннього Середньовіччя на території Північного Причорномор'я та Криму.

Виникнення стародавніх держав. Скіфія. Держава та право скіфів.

Античні міста-держави. Суспільно-політичний лад, джерела й основні риси права. Зв'язки з місцевими племенами і союзами племен.

Боспорське царство: політичний лад, джерела та основні риси права.

Значення рабовласницьких держав Північного Причорномор'я для процесу розкладу родоплемінного устрою, виникнення інститутів влади у східних слов'ян.


Тема 3. Зародження класового устрою і формування інститутів влади у східних слов'ян.

Перші слов'янські державоподібні утворення. Органи влади та управління антів.

Стародавні східні слов'яни. Формування інститутів влади у східних слов'ян. Східно-слов'янські племена, союзи племен, союзи племен, племінні княжіння.

Утворення та основні риси ранньофеодальної Української держави – Київської Русі. Теорії походження Київської Русі.

Суспільний лад Київської Русі. Становий поділ суспільства, права, привілеї та обов'язки окремих станів.

Державний лад Київської Русі. Ранньофеодальна монархічна форма правління. Органи влади та управління: вищі органи влади та управління; місцеві органи управління. Судові органи.

Державний лад Русі в період розквіту централізованої Київської держави (друга половина IX перша половина XII ст.) та у період феодальної роздробленості.

Зміни в суспільно-політичному ладі південно-Руських земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби проти монголо-татарського нашестя.


Тема 4. Правова система Київської Русі.

Загальна характеристика правової системи та джерел права Київської Русі.

Звичаєве право; політичні та торгівельні угоди князів з іноземними державами; князівське законодавство (князівські уставні, жалувані, судні, договірні та інші грамоти); рецепція візантійського права; церковні устави великих князів Київських.

"Руська Правда" як визначна пам'ятка староруського феодального права. Походження, основні редакції та списки "Руської Правди". Її структура, зміст та історичне значення.

Характеристика цивільного права: право власності; право зобов'язань (основні види договорів, їх зміст та оформлення); сімейно-шлюбне право, право спадщини.

Основні риси кримінального права: поняття і види злочинів; мета і система покарань.

Характер та особливості судового процесу.
Тема 5. Галицько-Волинська держава та право.

Утворення Галицько-Волинського князівства (кінець ХІІ – середина ХІV ст.). Особливості суспільного ладу Галицько-Волинського князівства.

Вплив боярського прошарку і його роль в політичному житті країни.

Процес утворення в Галичині великого феодального і князівського домініального землеволодіння. "Мужі галицькі" як економічно і політично провідна група пануючого класу.

Опір боярства спробам обмежити його права на користь князівської влади і зростаючих міст. Роль служилих феодалів у боротьбі галицьких князів з боярством. Інші соціальні верстви.

Характер влади Галицько-Волинських князів, їх повноваження. Рада бояр. Роль віче в суспільному житті.

Посилення феодальної залежності селян та поява феодальної ренти в процесі утворення великого земельного володіння і формування класу феодалів.

Розвиток у Галицько-Волинському князівстві вотчинного управління. Адміністративно-територіальний поділ Галицько-Волинської держави. Характеристика правової системи Галицько-Волинської держави.

Законодавчі пам'ятки: Грамота князя Івана Ростиславовича Берладника, "Рукописання"‘ князя Володимира Васильковича.

Особливості суспільного ладу та державно-правового розвитку Галицько-Волинської держави як спадкоємниці Київської Русі.


Тема 6. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Великого Князівства Литовського (друга пол. ХІV- перша пол. ХVІ ст.).

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського та Польщі в ХIV-ХVІ ст.ст.; загальна характеристика їх правового становища у складі цих держав. Суспільний устрій Великого Князівства Литовського.

Характеристика правового становища окремих станів (права, привілеї, обов'язки): феодалів; міщан; селян. Закріпачення селян.

Органи влади та управління на українських землях у період ХІV-ХVІ ст.ст. Установлення нового адміністративно-територіального поділу. Запровадження воєводств і повітів.

Характеристика судових органів: центральні судові органи; місцеві суди; копні суди.

Джерела права: загальнодержавні грамоти; обласні та волосні грамоти; міські грамоти та збірники магдебурзького права.

Систематизація права: Судебник Казимира 1468 р.; Литовські статути редакцій 1529 р., 1566 р., 1588 р.

Характеристика цивільного права: право власності; право зобов'язань їх види зміст та форма договорів; сімейно-шлюбне право; спадкове право.

Основні риси кримінального права: поняття та види злочинів; мета і система покарань.

Характер та особливості судового процесу.


Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої.

Захоплення частини земель Польщею. Люблінська унія 1569 р. Утворення Речі Посполитої.

Зміни в політично-правовому становищі українських земель.

Суспільний лад. Правове становище магнатів, бояр, шляхти, сільського та міського населення.

Державний лад. Центральні і місцеві органи влади на українських землях у складі Речі Посполитої.

Джерела права. Звичаєве право. Устава на волоки 1557 р. Королівські статути та конституції; постанови Вального Сейму; артикули Генріха Валуа 1573 р.; Конституція Речі Посполитої 1791 р.


2 змістовий модуль

"Держава і право України періоду ХVІІ ст. – поч. ХХ ст."
Тема 8. Устрій та право Запорозької Січі.

Виникнення козацтва. Теорії походження козацтва. Утворення Запорізької Січі, її республіканський устрій.

Легалізація козацького прошарку та козацькі повстання. Ординація Війська Запорізького 1638 р.

Органи влади та управління Запорозької Січі. Основні риси права на Січі.

Організація судової влади і судочинство на Запорозькій Січі.
Тема 9. Держава і право періоду Визвольної війни середини XVII ст.

Політико-правове і соціально-економічне становище України напередодні повстання. Причини і характер війни. Гетьман Б. Хмельницький.

Суспільний лад. Зміцнення становища православної шляхти і духовенства. Козацька старшина. Рядові козаки. Міські жителі та їх розшарування.

Формування території та механізму держави: адміністративно-територіальний поділ: (реформа Богдана Хмельницького).

Вищі органи влади та управління. Загальновійськова козацька рада. Рада Генеральної старшини. Гетьман. Генеральний уряд.

Місцеві органи влади та управління. Полковники і полкові уряди. Сотники і сотенні уряди. Курінні отамани. Городові отамани. Поєднання військово-адміністративної і судової влади. Судові органи. Збройні сили.

Основні риси права періоду Визвольної війни середини XVII ст.

Українсько-російські зв'язки в роки визвольної війни. Юридичне оформлення входження Гетьманської України до складу Московського царства: Постанова Земського Собору від 1 жовтня, 1653 р. Рішення Переяславської ради від 8 січня 1654 р. Статті Б. Хмельницького, "Березневі статті" 1654 р. Царські Жалувані грамоти від 27 березня 1654 р. та від 12 квітня 1654 р.


Тема 10. Суспільно-політичний лад і право козацько-гетьманської держави (середина XVII – кінець ХVІІІ ст.ст.).

Правовий статус Гетьманської України в складі Росії.

Поступове обмеження та ліквідація самоврядування: гетьмансько-царські угоди ХVІІ-ХVІІІ ст. ст.; органи самодержавного управління Україною.

Правовий статус Запорізької Січі. Причини та політико-правові наслідки ліквідації Запорізької Січі.

Джерела права, що діяли на українських землях у ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.: звичаєве (козацьке) право; нормативні акти автономної влади: джерела права польсько-литовського походження; збірники права міського самоуправління (магдебурзького права); нормативні акти царського законодавства; джерела церковного права.

Основні риси права: Характеристика цивільного права: право власності; право зобов'язань (основні види договорів, їх зміст та оформлення); сімейно-шлюбне право: право спадщини.

Основні риси кримінального права: поняття і види злочинів; мета і система покарань. Характер та особливості судового процесу.

Причини і наслідки перших кодифікаційних робіт у ХVІІІ ст.: Процес короткий приказний 1734 р.; Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р.; Суд і розправа в правах Малоросійських 1750 р. Книга Статут та інші малоросійські 1764 р. Екстракт із указів, інструкцій та установ Сенату 1786 р.


Тема 11. Суспільно-політичний лад і право України в складі Російської імперії у XIX ст.-поч. ХХ ст.

Суспільний лад. Дворянство. Купецтво. Духовенство. Селянство. Поміщицькі та державні селяни. Жителі міст.

Адміністративно-територіальний поділ. Система самодержавних органів управління Україною. Комітет у справах Західних губерній. Генерал-губернатори. Губернатори і губернське управління. Повітовий апарат управління.

Судова система та судочинство. Характеристика правової системи.

Кодифікація права у першій половині XIX ст. Зібрання малоросійських прав 1807 р.; "Литовський Статут" російської редакції 1811 р.; Звід місцевих законів західних губерній 1837 р.

Запровадження на Україні російської системи права у 1835 –1845 рр.: Повне зібрання законів Російської імперії; Звід законів Російської імперії редакції 1842 р.; Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р.

Передумови, мета та основні напрямки буржуазних реформ другої половини XIX ст. у Росії та на Україні.

Причини та підготовка селянської реформи 1861 р. Юридичні акти селянської реформи: Маніфест від 19 лютого 1861 р.; Загальне положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності; Місцеві положення для українських губерній. Основні напрямки реформи: порядок викупу землі; особисті та майнові права селян; органи селянського самоврядування. Зміни в суспільному устрої України після реформи. Земська 1864 р. та міська 1870 р. реформи та їх загальна характеристика.

Правове регулювання становища робітників у другій половині ХІХ ст.

Необхідність проведення судової реформи 1864 р. Буржуазні принципи судочинства, що введені в ході цієї реформи.

Судові статути 1864 р., їх зміст та історичне значення: "Учреждение судебных установлений"; "Устав гражданского судопроизводства"; "Устав уголовного судопроизводства"; "Устав о наказаниях, налагаемых мировими судьями".

Судова система за Статутами: місцеві судові установи; загальні судові установи; залишки станових судів. Судовий процес: у цивільних справах; у кримінальних справах; оскарження судових рішень. Особливості проведення судової реформи на Україні.

Реорганізація прокуратури та заснування адвокатури.

Причини революції 1905-1907 рр. Маніфест від 17 жовтня 1905 р., його зміст і значення. "Основні закони Російської імперії" від 23 квітня 1906 р. і зміни в державному правлінні: імператорська влада; Державна Рада, її компетенція; Державна Дума, її компетенція та історія скликання.

Адміністративне законодавство 1905-1906 рр. Характеристика Тимчасових правил про пресу, товариства та союзи, збори.

Зміни в кримінальному законодавстві на початку ХХ ст.

Столипінська аграрна реформа, її юридичне оформлення і порядок проведення. Особливості аграрної реформи на Україні.
Тема 12. Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель в складі імперії Габсбургів (1772-1918 рр.).

Перший поділ Польщі 1772 р. і Кючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 р. Перехід західноукраїнських земель під юрисдикцію Австрії.

Економічна політика Габсбургів на західноукраїнських землях. Промисловий розвиток Галичини.

Періодизація австрійського панування на західноукраїнських землях.

Складові панівного класу: магнати, рицарі і трудова шляхта.

Процес централізації державного управляння в Австрійській монархії. Статус монарха.

Галицький становий сейм. Органи урядової адміністрації. Інститут губернаторства.

Адміністративний поділ Галичини. Відсутність державного апарату і влада домініїв. Мандатори.

Характеристика судової системи: діяльність станових шляхетських, кримінальних судів, Апеляційного суду, Верховної палати юстиції. Магістрати, домініальні суди.

Сервітути і "добровільні" угоди.

Закон про скасування кріпосного права від 7 вересня 1848 р. Індемнізація селянами кріпосних повинностей.

Конституція Піллерсдорфа. Головна Руська рада. Октройована конституція від 4 березня 1848 р. крайові конституції. Крайовий комітет.

Конституція від 21 грудня 1867 р. Виборча система і структура рейхсрату.

Зміни в судовій системі.

Органи самоврядування, їх фіктивний характер.

Право. Кодифікаційні роботи в Австро-Угорщині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. ст. та їх вплив на розвиток права на Україні. Галицький цивільний кодекс 1797 р., Австрійський цивільний кодекс 1811 р., Кодекс вексельного права 1778 р., Галицький цивільно-процесуальний кодекс 1781 р. та цивільно-процесуальний кодекс 1895 р., Кримінальний кодекс Терезіана 1768 р., Австрійський Кримінальний кодекс Йосифіна 1787 р., Кримінальний кодекс Францішкана 1803 р., Кримінальний кодекс 1852 р. і Військовий кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс 1853 р. Система покарань.


Тема 13. Суспільно-політичний лад і право у період відродження Української держави (1917 – 1920 рр.).

Лютнева революція 1917 р. на Україні.

Виникнення Центральної Ради. Зміна її статусу та її взаємовідносини з Тимчасовим урядом Росії. Універсали Центральної Ради.

Державний устрій і право Української Народної Республіки (УНР). Зовнішньополітична діяльність УНР.

Конституція УНР від 29 квітня 1918 року (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). Її структура, зміст та історичне значення.

Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Причини падіння УНР. "Грамота до всього українського народу" П. Скоропадського від 29 квітня 1918 р. Характеристика державного ладу та законодавства Української держави – Гетьманату. Місцеві та правоохоронні органи. Розбудова збройних сил. Падіння Гетьманської держави.

Україна доби Директорії УНР. Трудовий конгрес. Спроби формування органів влади.
Тема 14. Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.).

Розпад імперії Габсбургів та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Створення Української Національної Ради та її Статут від 18 жовтня 1918 р. Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель колишньої імперії Габсбургів, ухвалений 13 листопада 1918 р.

Характеристика державного устрою та права ЗУНР. Створення Тимчасової Ради Міністрів. Вибори до Української Народної Ради від 4 січня 1919 р.

Об'єднання ЗУНР і УНР в єдиній соборній Українській державі. Падіння ЗУНР, його причини.


3 змістовий модуль

"Держава і право України новітньої доби (поч. ХХ-ХХІ ст)"
Тема 15. Зародження радянської державності. Утворення СРСР та зміни у суспільно-політичному житті України.

Історія скликання першого Всеукраїнського з'їзду Рад. Резолюції та постанови І Всеукраїнського з'їзду Рад, їх зміст і юридична сила.

Державно-правове будівництво в роки громадянської війни: зміни в державному апараті в умовах війни; створення основ радянського права (1918-1919 рр.).

Конституція Української СРР 1919 р., порядок її прийняття, структура, зміст та історичне значення.

Розвиток взаємовідносин УСРР з радянськими республіками: воєнно-політична угода 1919 р.; господарсько-політичний союз 1920 р.; дипломатична угода 1922 р.

Утворення Союзу РСР та роль Радянської України в цьому процесі: розробка та прийняття Декларації і Договору про утворення СРСР 30 грудня 1922 р. та їх зміст: український проект союзного договору 1923 р.

Державно-правовий статус України у складі – СРСР за Конституцією 1924 р. Створення в Україні Молдавської АСРР.

Причини, основні завдання, етапи та наслідки першої кодифікації законодавства Радянської України.

Кодифікація окремих галузей права: цивільного – Цивільний кодекс УСРР 1922 р.; земельного – Земельний кодекс УСРР 1922 р.; трудового – Кодекс, законів про працю УСРР 1922 р.; кримінального – Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.; процесуального – Цивільний процесуальний кодекс УСРР 1924 р.; Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1922 р.; Виправно-трудовий кодекс УСРР 1925 р.; сімейно-шлюбного – Кодекс законів про сім'ю і шлюб УСРР 1926 р.; адміністративного – Адміністративний кодекс 1927 р.

Нереалізовані законодавчі проекти (Кооперативний, Житловий та інші кодекси та кодифікаційні наміри).

Судова реформа 1922 р. Положення про судоустрій УСРР 1925 р., його зміст та значення. Організація прокуратури. Утворення адвокатури.

Конституція Української РСР 1929 р., її структура та основний зміст.

Нова економічна політика та процес українізації.
Тема 16. Держава і право УРСР в кінці 1920-х-1930-ті рр.

Внутрішнє і зовнішнє становище Української РСР в 1930-1940 рр., утвердження тоталітарного режиму в країні.

Зміни території та державного устрою УРСР.

Конституція УРСР 1937 р.: історичні передумови, розробка і прийняття; суспільний та державний устрій Української РСР; вищі та місцеві органи державної влади та управління; основні права і обов'язки громадян УРСР, виборча система і виборче право. Декларативний характер Конституції.

Реалізація конституційних норм у державно-правовій практиці Радянської України.

Розвиток окремих галузей права (цивільного, сімейного, трудового, земельного і колгоспного, кримінального, кримінально-процесуального).

Закон про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік від 16 серпня 1938 р., його зміст і значення. Репресивний апарат. Масовий терор в Україні.
Тема 17. Держава і право України в роки Другої світової війни.

Державно-правовий лад на західноукраїнських землях у 20-30-ті рр. Підкарпатська Русь. Віденський арбітраж. Карпатська Україна.

Договір про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною 23 серпня 1939 р. (Пакт Молотова-Ріббентропа) і таємний протокол до нього.

Початок другої світової війни: напад нацистської Німеччини на Польщу.

Окупація військами Червоної армії території Західної України.

Створення ревкомів, їх реорганізація в тимчасові органи влади та управління. "Положення про вибори до Українських Народних Зборів Західної України". Результати проведення зборів.

Створення Повноважної комісії і її роль в юридичному оформленні приєднанні Західної України до УРСР. Юридичне оформлення входження Північної Буковини, Хотинського та Аккерманського повітів до складу УРСР.

Періодизація процесу становлення радянської влади у західних областях УРСР.

Перебудова державного апарату СРСР і УРСР з початком війни: надзвичайні органи державної влади і державного управління; перебудова конституційних органів влади та управління; реорганізація судових і прокурорських органів.

Спроби відновлення української державності у 1941 році в Львові та Києві.

Характеристика режиму в період окупації українських земель нацистською Німеччиною.

Зміни в праві (цивільному, сімейному, колгоспному, трудовому, кримінальному та процесуальному).

Правові основи входження Закарпаття до складу УРСР.
Тема 18. Держава і право України в повоєнні роки та періоду десталінізації (1945- перша пол. 1960-х).

Демократизація організації і діяльності найвищих і місцевих органів влади. Суспільно-політичні зміни в період десталінізації. Ліквідація репресивних органів сталінського тоталітарного режиму. Процес реабілітації. Перебудова судової системи. Посилення прокурорського нагляду та укріплення законності. Зміни в законодавстві. Початок нової кодифікації радянського законодавства.


Тема 19. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 1960-х – середина 1980-х рр.).

Соціально-економічне і політичне життя в Україні в умовах зміцнення командно-адміністративної системи управління.

Передумови, підготовка та прийняття Конституції Української РСР 1978 р. Структура та зміст Конституції УРСР 1978 р.: суспільний устрій та політика УРСР; державний устрій УРСР. Характеристика змін, внесених до Конституції 1978 р.

Вищі та місцеві органи влади й управління правоохоронні органи; виборча система та виборче право.

Завершення розроблення нових кодексів УРСР на підставі основ союзного законодавства. Приведення законодавства у відповідність до Конституції УРСР 1978 р.
Тема 20. Держава і право України на сучасному етапі (1991-2012 рр.).

Передумови здобуття незалежності України: спроба модернізації тоталітарного режиму, перебудова та гласність. Зміни в законодавстві України.

Державний лад у 1989-1991 рр. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки. Декларація про державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 р.

Розпад Союзу РСР та проголошення незалежної держави – України.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Його характеристика та історичне значення.

Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції України 1996 р. Внесення змін до Конституції України після 1996 року.Удосконалення державного апарату. Основні зміни в праві України в період 1990-2012 років.
Структура навчальної дисципліни

а) для денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1 змістовий модуль "Зародження державності і права на території України (від найдавніших часів до сер. ХVII ст.)"

1.Теоретичні основи історії держави і права України

6

24

перевірка конспектів

2. Державні утворення і право на території Північного Причорномор'я (VII cт. до Р.Х.- VI Р.Х.)

10

2

2

6

усне опитування

3. Зародження класового устрою і формування інститутів влади у східних слов'ян

10

2

2

6

Комбінована

4. Правова система Київської Русі

12

2

2

8

комбінована

5. Галицько-Волинська держава та право

6

2

-

4

комбінована

6. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Великого Князівства Литовського (друга пол. ХІV- перша пол. ХVІ ст.).

8

2

2

4

комбінована

7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої

6

2

-

4

комбінована

Всього за 1 модуль

58

14

8

36

проміжна контрольна робота

2 змістовий модуль "Держава і право України періоду ХVІІ ст. – поч. ХХ ст."

8. Устрій та право Запорозької Січі

5

2

1

2

перевірка конспектів

9. Держава і право періоду Визвольної війни середини XVII ст.

5

2

1

2

письмове опитування

10. Суспільно-політичний лад і право козацько-гетьманської держави (середина ХVІІ-кінець ХVIII ст.)

10

4

2

4

комбінована

11. Суспільно-політичний лад і право України в складі Російської імперії у XIX ст.-поч. ХХ ст.

12

4

2

6

комбінована

12. Суспільно-політичний і право західноукраїнських земель у період імперії Габсбургів (1772-1918 рр.)

8

2

2

4

комбінована

13. Суспільно-політичний лад і право у період відродження Української держави (1917-1920 рр.)

12

4

2

6

комбінована

14. Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.)

4

2

-

2

комбінована

Всього за 2 модуль

56

20

10

26

проміжна контрольна робота

3 змістовий модуль "Держава і право України новітньої доби (поч. ХХ-ХХІ ст.)"

15. Зародження радянської державності. Утворення СРСР та зміни у суспільно-політичному житті України

8

4

2

2

комбінована

16. Держава і право УРСР в кінці 1920-х-1930-ті рр.

6

2

2

2

комбінована

17. Зміни в державному апараті та праві України в роки Другої світової війни

6

2

2

2

комбінована

18. Держава і право України в повоєнні роки та періоду десталінізації (1945- перша пол. 1960-х)

5

2

1

2

комбінована

19. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)

5

2

1

2

комбінована

20. Держава і право України на сучасному етапі (з 1991 р.)

4

2

-

2

письмове опитування

Всього за 3 модуль

34

14

8

12

підсумкова контрольна робота


Консультація до екзамену

2

Екзамен
Всього

150

48

26

74
б) для заочної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Примітки

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1 змістовий модуль "Зародження державності і права на території України (від найдавніших часів до сер. ХVII ст.)"

1.Теоретичні основи історії держави і права України

2,5

0,52
2. Державні утворення і право на території Північного Причорномор'я (VII cт. до Р.Х.- VI Р.Х.)

7

0,5

0,5

6
3. Зародження класового устрою і формування інститутів влади у східних слов'ян

6

-

-

6
4. Правова система Київської Русі

9

0,5

0,5

8
5. Галицько-Волинська держава та право

7

0,5

0,5

6
6. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Великого Князівства Литовського (друга пол. ХІV- перша пол. ХVІ ст.).

9,5

1

0,5

8
7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої

6

-

-

6
Всього за 1 модуль

47

3

2

42
2 змістовий модуль "Держава і право України періоду ХVІІ ст. – поч. ХХ ст."

8. Устрій та право Запорозької Січі

4,5

0,5

-

4
9. Держава і право періоду Визвольної війни середини XVII ст.

4,5

0,5

-

4
10. Суспільно-політичний лад і право козацько-гетьманської держави (середина ХVІІ-кінець ХVIII ст.)

4

-

-

4
11. Суспільно-політичний лад і право України в складі Російської імперії у XIX ст.-поч. ХХ ст.

7

0,5

0,5

6
12. Суспільно-політичний і право західноукраїнських земель у період імперії Габсбургів (1772-1918 рр.)

5

0,5

0,5

4
13. Суспільно-політичний лад і право у період відродження Української держави (1917-1920 рр.)

8

-

-

8
14. Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.)

4

-

-

4
Всього за 2 модуль

37

2

1

34
3 змістовий модуль "Держава і право України новітньої доби (поч. ХХ-ХХІ ст.)"

15. Зародження радянської державності. Утворення СРСР та зміни у суспільно-політичному житті України

11

0,5

0,5

10
16. Держава і право УРСР в кінці 1920-х-1930-ті рр.

11

0,5

0,5

10
17. Зміни в державному апараті та праві України в роки Другої світової війни

8

-
8
18. Держава і право України в повоєнні роки та періоду десталінізації (1945- перша пол. 1960-х)

12

-
12
19. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)

12

-
12
20. Держава і право України на сучасному етапі (з 1991 р.)

12

-
12
Всього за 3 модуль

66

1

1

64
Екзамен


-
Всього

150

6

4

140

5. Теми семінарських занять

Модуль І. Зародження державності і права на території України (від найдавніших часів до сер. ХVII ст.)

Семінарське заняття №1.

Державні утворення і право доби античності та раннього середньовіччя на території Північного Причорномор’я та Криму. – 2 год.

1. Особливості виникнення держав Північного Причорномор’я.

2. Поява державності і право у скіфів у IV ст. до н.е. - ІІ ст. н.е.

3. Державно-суспільний лад сарматів.

4. Державність і право міст-полісів Північного Причорномор’я та Криму.

5. Боспорське царство.Література:

Гончаренко В. и др. История государства и права Украины / Гончаренко В. и др.. - К., 1996.

ІДПУ // А.С.Чайковський, В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

ІДПУ // Кульчицький В.С. Настюк М.І., Тищик Б.Й. - Львів. - "Світ". 1996.

ІДПУ // Музиченко П. - К. : Знання, 2007.

ІДПУ. В 2-ох кн. // За ред. А.Й. Рогожина. – Х.: Основа, 1996.

ІДПУ. Хрестоматія під ред. О.О. Шевченко. - К. - 1996.

ІДПУ / Шевченко О.О., Самохвалов В. О. та ін. - К.: Вентурі, 1996.

Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полонська-Василенко. - Т.1-2. -К., 1992.

Хрестоматія з історії держави і права України: в 2-ох т. // Гончаренко В.Д., Рогожин А.І., Святоцький О.Д, - К. - "ІнЮре", 1997.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка