Програма «Мова Романі та Ромська література»Дата конвертації11.05.2018
Розмір94.7 Kb.
ТипПрограма


Програма

«Мова Романі та Ромська література»

10–11 класи

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням українською мовою

пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу:j_koshkіna@mon.gov.ua


Пояснювальна записка

Програма «Мова Романí та Ромська література» для 10-11 класів загальноосвітньої школи з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин (далі — програма) укладена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, та визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення названого курсу у школах, в яких передбачені у старші й школі — 1 година на тиждень для вивчення мови національної меншини (інваріантна частина). Програма може бути використана й у загальноосвітніх школах з іншими мовами навчання.

Предметом програми є Ромська мова, Ромська література, основи Ромської історії та культури. Ромська мова (далі — Романí)1 є єдиним представником в Україні індійської групи індоєвропейської родини мов, на всіх мовних рівнях має значні відмінності від інших мов народів України, у тім числі й індоєвропейських. Особливістю сучасного стану Романі є відсутність усталеної літературної форми, доволі велике діалектне розмаїття (яке, проте, не заважає спілкуванню). Утім, протягом останніх 15 років йде активний процес перетворення Романі з мови виключно побутового спілкування на багатофункціональну мову, зокрема відбувається становлення літературної норми на основі творчого оброблення та наукового узагальнення діалектного мовлення.

Зважаючи на особливості історії Ромського народу, через які він не мав і не має власної держави та проживає в різних країнах світу, передусім — Європи, Ромську літературу, представлену у програмах, складають твори Ромських авторів з різних країни.

Суб’єктами програм є всі учасники навчально-виховної роботи у загальноосвітніх школах, але насамперед: а) учителі-філологи та б) учні-Роми, які раніше не вивчали Романі мову та літературу, але володіють мовою на рівні побутового мовлення.

Основними цілями курсу «Мова Романі та Ромська література» є систематизація та удосконалення мовних знань і мовленнєвих навичок та умінь, потрібних і достатніх для забезпечення нормативного усного та письмового спілкування, подальше ознайомлення з основами історії та культури Ромського народу та розвиток національної самосвідомості.

Для досягнення названих цілей під час навчання Романі та Ромської літератури вирішуються такі завдання:

1. Лінгвістичне: систематизація та повторення певних знань про мову в цілому та Романі зокрема (структура, функції походження та історія, роль для людини, народу, у суспільстві).

2. Мовленнєве (комунікативне): удосконалення та розвиток навичок й умінь слухати і розуміти усне Ромське мовлення, читати, писати та розмовляти на Романі.

3. Літературне: подальше прилучення до Ромської усної художньої традиції та до Ромської літератури як частини світової літератури. Подальший розвиток творчих здібностей дитини, читацького, художнього та естетичного смаку.

4. Народознавче: повторення та розвиток знань про Ромську історію та культуру, спільну історію Ромів та інших народів України.

5. Виховне: виховання громадянськості та патріотизму, ромської самосвідомості та поваги до інших народів, їх мов та культур і традицій. Виховання історичної самосвідомості.

Відповідно до Державного стандарту мовна лінія у навчанні в 10-11 класах представляє систематизацію та повторення фонетичної, лексичної, словотворчої, морфологічної, синтаксичної та правописної системи Романі. Зважаючи на те, що Ромські учні володіють українською мовою (чи також / або Російською) та вивчають її як мову навчання у школі, вивчення Романі доцільно проводити у порівнянні з системами української мови. Певні відомості учні отримали із історії Романі у зв’язку з її індійським походженням.

Програма є продовженням вивчення курсу Романі в 5-9 класах. Слід враховувати те, що у 5-ому класі учні опанували писання рідною мовою Ромським кириличним письмом (абетка на основі кирилиці), у 6-ому — Ромським латинським письмом. Програма не встановлює обмежень чи «привілеїв» для цих графічних форм Ромського письма, й учитель на свій розсуд використовує їх, виходячи з потреб та можливостей конкретних учнів (групи, класу). У 9-ому класі учитель мав можливість ознайомити учнів з лекІіпе — Ромським письмом на індійській основі (утім, вивчення цього письма не було програмним завданням).

Комунікативна лінія (мовленнєва) передбачає удосконалення мовленнєвої компетенції учнів, повторення мовленнєвознавчих понять, набутих учнями навичок та умінь в усіх основних видах мовленнєвої діяльності.

Лінії літературного компоненту (аксіологічна, літературознавча) представлені добором різних за темами, видами, жанрами тощо оригінальних фольклорних та літературних текстів. Частина текстів є перекладами з фольклору та літератур інших народів України. Передбачене продовження ознайомлення учнів з давньоіндійською літературною традицією, фольклором індійських народів та основними фігурами літератури Індії (Сомадева, Калідаса, Р.Тагор, Ш.Чоттопаддхай та ін.). Вивчення літератури спирається на літературознавчі поняття, вивчені у відповідному класі у курсах української та зарубіжної літератур.Народознавча (ромологічна) лінія реалізується через продовження ознайомлення учнів з основами історії та культури Ромського народу як народу, котрий протягом майже тисячоріччя (а можливо — й понад) розвивався на засадах кочового ладу.

Структурно програма для кожного класу містить:

- зміст навчання відповідно до кожної з ліній (мовної, комунікативної, літературної, народознавчої);

- вимоги до навчальних досягнень учнів.

Організація навчання, за програмою має будуватися насамперед на принципах особистісно орієнтованого навчання (ООН), оскільки саме ці принципи сповідують самі автори й тому, розробляючи програми, саме їх мали за методологічну та ціннісну основу. На наш погляд, ООН найкраще відповідає менталітету Ромських дітей, котрі, з одного боку, з малих років засвоюють прагматичне ставлення до життя й сприймають освіту як виключно засіб для забезпечення життєвих інтересів (власне когнитивний складник діє чи не в останню чергу). З іншого боку, чи не кожна Ромська дитина має виразну «виконавську» та творчу індивідуальність і хист — колективна пізнавальна діяльність з відкладеними (не наочними сьогодні) результатами сприймається дуже важко та за звичай призводить до втрати інтересу, мотивації, а відтак — кидання занять. У випадку вивчення рідної Ромської мови та Ромської культури мотивація, за нашими спостереженнями, є дуже високою — тут дається взнаки висока національна самосвідомість, бажання «бути як інші — писати та читати по-своєму», розуміння, що ці знання можуть забезпечити зв'язки з Ромами в інших країнах, а відтак — можливість працевлаштування та бізнесу.

Оцінюючи досягнення учнів відповідно до єдиних критеріїв, затверджених Міністерством освіти та науки України, вчителям доцільно враховувати, що Ромські школярі не мають ані літературномовного середовища, ані розвинутої системи рідномовних ЗМІ, ані інших засобів, котрі підтримують широку суспільно-мовну практику. Сучасний соціолінгвістичний стан Романі вимагає коригування критеріїв оцінювання навчальних досягнень саме з Романі.
10 клас

(32 год., 1 год. на тиждень, резервний час 2 год.)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ (2 год)

1. Мови у сучасному світі. Місце Романі у суспільстві.

2. Реіндизація як засіб розвитку Романі


Учень:

знає про роль та функції мови, її суспільне значення; про місце Романі як мови національної меншини в Україні, мови Ромської нації у світі; причини та засади політики реіндизації РоманіРомське письмо (6 год.)

Ромське кириличне та латинське письмо. Ромське письмо на основі індійської традиції
знає основні відомості з історії індійського письма (брахмі, кхароштхі, деванагарі, гурмукхі та інші (сучасні) системи); принцип силабічного письма; Ромську індійську абетку (лекІілок);

уміє писати та читати Ромськими індійськими буквами.Ромська мова (10 год.)

1. Походження Романі, діалекти Романі.

2. Діалектна лексика та її роль в розвитку Романі (4 год.)

3. Основні морфологічні особливості діалектів (5 год.)знає основні відомості з Ромської діалектології, назви діалектів та їх диференційні ознак;

уміє розпізнавати основні діалекти Романі у письмовому представленні, встановлювати та пояснювати основні диференційні ознакиСтановлення Ромської літератури в контексті історичного минулого (14 год.)

1. Творчість М.Козимиренка (4 год.).

2. Ромська література радянського періоду (10 год.)

3. Резервний час — 2 год.знає основні жанри поетичної творчості М.Козимиренка, особливості мови поета, 5-6 віршів на пам'ять;

знає основні етапи становлення Ромської літератури та особливості розвитку літературного процесу, творчості Ромських поетів та письменників радянського періоду в контексті історичного минулого; основні жанри тогочасної Ромської літератури;

визначає жанри; аналізує тексти та дає розгорнуті описи подій, героїв, причин їхніх вчинків; пише розгорнуті перекази11 клас

(32 год., 1 год. на тиждень, резервний час – 3 год.)Кіль­кість

годин


Зміст навчального

матеріалуДержавні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів2

Вступ

Ромська культура як органічна частина світової культури. Роми як національна меншина та як нація. Ромологія.
Учень:

знає про роль та функції культури загалом та ромської зокрема, особливості формування та розвитку ромської культури; знає поняття ромології та відмінність від поняття „циганологія”, причини появи, основні етапи розвитку, значення для дальшого поступу народу;19

14
5Ромська література

Ромська література в контексте літератури європейських країн (Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, Великобританії, Фінляндії, України, Польщі, Росії, Молдови, Румунії, Угорщини, Болгарії, Сербії).

Тема Калітраш в Ромській літературі та літературах інших народів.


знає основні етапи становлення та розвитку ромської літератури в різних країнах, відомості про її діячів у них та їхню роль в розбудові ромської літератури в цілому;
пояснює причини появи цієї теми в Ромській літературі та літературах інших народів, основі мотиви та тенденції в зображенні подій, вчинків і героїв, висловлює своє ставлення до творів окремих авторів, їх письменницької та громадянської позиції, до героїв та їх вчинків.

3


Ромська тема у просторі мистецтва різних народів

Ромська тема в мистецтві різних народів (образотворче мистецтво, музика, театр).пояснює причини появи ромської теми в мистецтві різних народів, основні мотиви та тенденції в зобра­женні ромів, висловлює своє ставлення до творів окремих авторів та їх мистецької, громадянської позицій

8
2

4

2

Ромські культура та історія

Основі напрямки, методи та способи вивчення ромських культури та історії.

Ромологія як основа дальшого поступу ромської нації.

Ромські культурологія та історія як наукові дисципліни.

Культурологічна характеристика ромської нації.


знає основні методи та способи вивчення культури та історії, завдання ромології, зокрема її культурологічного та історичного напрямів, засади загальної культурологічної та історичної характеристики свого народу як частини світової цивілізації;

розповідає про свій народ з культурологічних та історичних позицій, користується основними поняттями з ромології.


Автори : С. М. Єрмошкін, І. Г. Мисик1 За індійською традицією мови називаються одним словом — гінді, панджабі, гуджараті, маратхі тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка