Програма. Методичний супровід Тернопіль 2012 УкладачіСторінка7/9
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ІV частина – «Підсумки роботи за навчальний рік. Перспективи розвитку і прогнозування виховної діяльності на наступний навчальний рік».

Підбиваючи підсумки роботи за навчальний рік, варто відзначити, які виховні заходи були найбільш вдалими, наскільки активно діяли органи учнівського самоврядування, як було налагоджено співпрацю з дитячими та молодіжними громадськими об’єднаннями (організаціями). Обов’язково слід відзначити, які із проведених заходів найбільше вплинули на формування ціннісних орієнтацій школярів.Зміст діяльності класного керівника в контексті реалізації ОНВТ.

 1. Опрацювати зміст ОНВТ. Продумати проект плану організації життєдіяльності учнівського колективу за ціннісними ставленнями, визначеними ОНВТ.

 2. Враховуючи вікові та психологічні особливості підлітків, розробити модель випускника школи.

 3. Провести діагностику ціннісних ставлень школярів за спеціальними методиками та скорегувати план виховної роботи з учнями класу.

 4. На батьківських зборах ознайомити батьків з ОНВТ та засобами її реалізації.

 5. З урахуванням вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів класу розробити модель щодо реалізації ОНВТ.

 6. Висвітлювати шляхи реалізації моделі на засіданнях МО КК.


Планування роботи класного керівника

в контексті реалізації ОНВТ
Структура плану класного керівника може включати такі розділи:

 1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 2. Цілі та завдання виховної діяльності.

 3. Психолого-педагогічна характеристика класу.

 4. Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

 5. Індивідуальна робота з учнями.

 6. Робота з батьками.

 7. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Перший розділ плану традиційно називається «Аналіз виховної роботи за минулий рік». Без такої діяльності неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрями виховної роботи на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.

У другому розділі плану – «Цілі та завдання виховної діяльності» – зазначаються цільові орієнтири виховної діяльності педагога. Обираючи мету, класні керівники опираються на підсумки індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та спроектовані образи учня й класу, а також виконують вимоги, які висуваються цільовими орієнтирами виховної діяльності, викладеними ОНВТ. Виховні завдання, визначенні класним керівником повинні: • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу, забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних умінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і саморозвитку;

 • виховувати в них ціннісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;

 • узгоджуватися з інтересами та ціннісними настановами членів класної спільноти, бути такими, що відповідають особливостям колективу класу та умовам його життєдіяльності;

 • забезпечуватися необхідними ресурсами для реалізації;

 • бути конкретними, чітко й зрозуміло сформульованими;

 • бути гнучкими, тобто придатними до коригування:

 • бути діагностичними.

У третьому розділі – «Психолого-педагогічна характеристика класу» – подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядування тощо.

Орієнтовні питання для складання

характеристики класу

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів (окремо дівчат, хлопців).

ІІ. Соціально-психологічні особливості учнів.

 1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, ізольовані, «зневажені».

 2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи, окремих учнів, класу в цілому.

 3. Участь у гуртковій роботі.

 4. Ставлення до вчителів, батьків, школи.

 5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

 6. Рівень вихованості учнів класу.

ІІІ. Особистісні риси учнів класу.

 1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

 2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка.

 3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості темпераменту, моральні якості.

 4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

ІV. Пізнавальні особливості учнів класу.

 1. Особливості сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, уяви.

 2. Рівень інтелектуального розвитку.

V. Участь батьків у житті класу, школи.

VІ. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на характеристику класу).

Четвертий розділ плану – «Основні напрями діяльності та справи класного колективу».

Зміст виховної діяльності в класних колективах передбачає формування системи життєвих цінностей особистості, зокрема ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, природи, праці, мистецтва і до себе (свого фізичного, психічного та соціального «Я»).

Пропонуємо орієнтовний зразок оформлення четвертого розділу плану, в якому враховано етапи розвитку особистості, формування ціннісних орієнтацій та визначено основні напрямки виховної діяльності, що їх забезпечують.
Етапи розвитку особис

тості

Змістові лінії

Тематичний зміст виховної діяльності

Форми діяльності

Дата

Формування ціннісних орієнтацій

Напрямки виховання

Фізичний розвиток


1. Ціннісне

ставлення

до себе:

до свого фізичного «Я»

Фізичне

ПревентивнеДуховно-моральне'>Психіч

ний

розвиток

до свого психічного «Я»

Духовно-моральне

РозумовеСоціаль

ний розвиток

до свого соціального «Я»

Громадянське2.Ціннісне ставлення до праці

Трудове

Економічне

Профорієнтаційна робота


3. Ціннісне ставлення до природи

Екологічне


4. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Художньо-естетичне


Духов

ний розвиток


5.Ціннісне ставлення до людей

Родинне

(родинно-сімейне,

статеве)


6.Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Національно-патріотичне

Громадянське

(Правове,

Полікультурне)

Наявність у плані п’ятого розділу «Індивідуальна робота з учнями» зумовлена діяльністю класного керівника, спрямованою на створення у класі середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку школяра, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу.

Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з учнями є:


 • вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку;

 • встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною;

 • створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів;

 • вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів;

 • розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективу;

 • надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її межами;

 • профілактична робота з учнями «групи ризику» (що виховуються у дисфункційних сім’ях, схильні до правопорушень, вживають наркогенні і речовини);

 • взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими службами навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної під-тримки суспільно корисних ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їх особистості;

 • сприяння вихованцям у діяльності із самопізнання, самовизначення і саморозвитку;

 • діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.

Під час розробки плану класний керівник може використати такі педагогічні засоби, як прийоми й методи психолого-педагогічної діагностики, вивчення матеріалів медичного та психологічного обстеження учнів, складання індивідуальних характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та інтересів учнів, їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень учнів, визначення разом із вихованцем та його батьками найближчих перспектив розвитку, індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний консиліум, створення ситуацій успіху та вибору, розробка та реалізація програми корекційної діяльності, організація занять гуртка, «Пізнай себе» тощо.

Правильно чинять ті класні керівники, які всі відомості про ситуацію й особливості розвитку учнів класу фіксують і систематизують у своїх щоденниках, а потім використовують цю інформацію при плануванні й організації виховного процесу. У щоденнику класного керівника доцільно скласти відповідні таблиці.


Поле підтримки індивідуального розвитку учнів

П.І.Б.

Основні проблеми учнів

Форми, прийоми й методи корекційної роботи

Зміни, які спостерігаються

навчальні

особистісні

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка