Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліниСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Вступ

Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста


2 год.

Розділ 1


Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

6 год.:

Тема 1.

Основи життєдіяльності

2 год.

Тема 2.

Структура безпеки життєдіяльності

4 год.

Розділ 2.

Людина в структурі системи “людина-середовище-діяльність”

6 год.:

Тема 3.

Середовище життєдіяльності

2 год.

Тема 4.

Основи фізіологічної безпеки людини

2 год.

Тема 5.

Психологічні особливості людини та її безпека

2 год.

Розділ 3.

Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах

10 год.:

Тема 6.

Основи радіаційної безпеки

2 год.

Тема 7.

Техногенна безпека

4 год.

Тема 8.

Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

4 год.

Розділ 4.

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

8 год.:

Тема 9.

Надзвичайні ситуації та їх наслідки

4 год.

Тема 10.

Ідентифікація небезпек в надзвичайних ситуаціях та їх оцінка

2 год.

Тема 11.

Захист населення та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

2 год.

Розділ 5.

Здоров’я людини та безпечна життєдіяльність

2 год.:

Тема 12.

Здоров’я людини. Надання першої допомоги при ураженні людей

2 год.

Розділ 6.

Організація і управління безпекою життєдіяльності

2 год.:

Тема 13.

Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

2 год.

Всього

36 годин

2. Зміст розділів та тем

Вступ. Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста

Актуальність предмету "Безпека життєдіяльності". Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Характеристика методологічної та наукової основи дисципліни. Визначні вчені, що зробили вагомий внесок в розвиток науки про безпеку життєдіяльності людини. Багатогранність сфер діяльності людини та її безпеки, що досліджуються "Безпекою життєдіяльності": індивідуальна та колективна; виробнича, корпоративна, побутова; соціальна та глобальна безпека. Роль дисципліни в питаннях формування знань та вмінь, які забезпечують безпеку життєдіяльності. Зв'язок дисципліни "Безпека життєдіяльності" з іншими науками та навчальними дисциплінами: фізикою, хімією, біологією, екологією, охороною праці, цивільною обороною, ергономікою, фізіологією та психологією праці, медициною, соціологією, психологією, маркетингом, економікою, менеджментом, кібернетикою тощо.Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Тема І. Основи життєдіяльності

Сутність життєдіяльності, її основа, структура та характерні ознаки. Основні поняття та визначення. Принципи та засоби забезпечення життєдіяльності. Основні проблеми життєдіяльності, їх коротка характеристика.


Базовий підручник: стор.8...13, 16...20.

Рекомендована література: 14, 17, 18, 21, 28, 48, 50

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Методологічні основи безпеки життєдіяльності.

 2. Сфера небезпеки та характеристика її структури.

 3. Шляхи забезпечення безпеки: принципи, методи та засоби.

 4. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності.

 5. Характеристика основних проблем життєдіяльності.

 6. Структура життєдіяльності та її основа.Тема 2. Структура безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності як категорія. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності. Поняття безпеки. Потенційні небезпеки. Класифікація джерел небезпеки. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та необхідні фактори навколишнього середовища.

Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Види ризиків: виправданий, невиправданий, фізичний, політичний, економічний. Методи визначення ризику: інженерний, модельний, статистичний, соціологічний, експертний. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Сфера небезпек, як фактор рівня безпеки. Принципи, методи та способи забезпечення безпеки. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек.
Базовий підручник: стор.16...54.

Рекомендована література: 14, 17, 18, 21, 28, 48, 50

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Дайте визначення предмету та сформулюйте завдання науки “Безпека життєдіяльності”.

 2. Сфери та категорії, вивчення яких охоплює безпека життєдіяльності.

 3. Обґрунтуйте основні завдання безпеки життєдіяльності.

 4. Назвіть основні положення теорії безпеки життєдіяльності та найважливіші висновки.

 5. Які науки є основою безпеки життєдіяльності?

 6. Охарактеризуйте місце “Екології” в структурі БЖД.

 7. Охарактеризуйте “Охорону праці”, “Ергономіку” та “Інженерну психологію” як складові предмету БЖД.

 8. Охарактеризуйте роль фізіології, психології праці та гігієни в системі знань про БЖД.

 9. На досягненнях яких наук базується система управління БЖД?

 10. Розкрийте поняття “небезпека”.

 11. За якими ознаками класифікуються небезпеки?

 12. Поясніть значення ідентифікації, номенклатури та квантифікації небезпек.

 13. Поясніть значення локалізації небезпеки, поняття управління небезпекою.

 14. Дайте визначення поняттю “ризик”.

 15. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

 16. Назвіть загальні принципи забезпечення безпеки.

 17. Характерні ознаки життєдіяльності.

 18. Принципи життєдіяльності та шляхи її реалізації.

—————

Розділ 2. Людина в структурі системи “людина-середовище-діяльність”

Тема 3. Середовище життєдіяльності

Природне середовище. Атмосфера, її параметри і характеристики. Гідросфера: її основні характеристики як природного ресурсу та об’єкту господарювання. Літосфера як середовище усіх мінеральних ресурсів. Ґрунт, його значення для життя і діяльності людини.

Техносфера. Визначення техносфери, етапи її розвитку. Побутове середовище як елемент техносфери. Виробниче середовище. Інформаційне середовище.

Ноосфера. Перебудова біосфери в техносферу. Вчення видатного українського вченого В. І. Вернадського про ноосферу.

Соціальне середовище як компонента середовища життєдіяльності людини. Соціум: визначення та основні ознаки. Сфери суспільного життя. Соціальні відносини. Соціальні спільноти, соціальні групи.
Базовий підручник: стор.63...76.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. З яких компонентів складається природне середовище?

 2. Основні параметри і характеристики атмосфери Землі.

 3. Основні характеристики гідросфери

 4. Літосфера як середовище мінеральних ресурсів.

 5. Ґрунт та його біологічні властивості.

 6. Дайте визначення техносфери.

 7. Побутове середовище його основні небезпеки.

 8. Виробниче середовище. Інформаційне середовище.

 9. Вчення видатного українського вченого В. І. Вернадського про ноосферу.

 10. Соціальне середовище, його визначення.

 11. Соціум: визначення та основні ознаки.

 12. Основні сфери суспільного життя.

 13. Соціальні спільноти, соціальні групи.Тема 4. Основи фізіологічної безпеки людини

Сутність фізіологічної безпеки людини. Фізіологічні особливості організму людини.

Цілісність організму людини. Гомеостаз. Фізіологія організму: кровообіг, дихання, травлення, виділення, ендокринна та нервова системи. Біоритми. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Імунітет, адаптація.

Аналізатори – органи чуття людини. Роль аналізаторів у забезпеченні безпеки людини. Будова, структура та функції аналізаторів. Основні аналізатори людини: зір, слух, нюх; тактильна, больова і температурна чутливість. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси відчуття та їх динаміка.

Зоровий аналізатор. Специфічні властивості зорового аналізатора. Межі сприйняття. Особливості сприйняття, гало-оптичні явища, міраж, зорові ілюзії. Сприйняття кольорів. Фізіологічна дія кольорів на людський організм. Кольори у безпеці.

Слуховий аналізатор. Межі сприйняття звуку. Інфразвук та ультразвук, шум. Поріг больового відчуття. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

Нюховий аналізатор. Смаковий аналізатор. Нюховий та смаковий дальтонізм. Роль нюху і смаку у безпеці людини. Тактильна чутливість, температурна чутливість, больові відчуття. Вплив емоцій на больові відчуття. Руховий аналізатор. Внутрішні подразники, що діють на організм людини. Вісцеральна чутливість.

Системи забезпечення фізіологічної безпеки. Фактори, які забезпечують стабільність здоров'я та працездатності організму людини. Захисні можливості організму людини та шляхи їх реалізації.


Базовий підручник: стор.76...92.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Охарактеризуйте роль аналізаторної системи людини у сприйнятті інформації зовнішнього світу.

 2. Визначте роль аналізаторів у безпеці людини.

 3. Яку питома вага сприйняття інформації кожним аналізатором окремо?

 4. Межі чутливості зорового аналізатора.

 5. Охарактеризуйте дію інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання на людину.

 6. Яка фізіологічна дія кольорів на організм людини?

 7. Поясніть причини використання певних кольорів у безпеці.

 8. Межі чутливості органу слуху.

 9. Інфра- та ультразвук, їх фізіологічна дія на організм людини.

 10. Роль нюху, тактильної, больової, температурної чутливості у забезпеченні безпеки людини.

 11. Функції вісцерального аналізатора в забезпеченні безпеки людини.

 12. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 13. Сутність фізіологічної безпеки організму людини. Обмін речовин та енергії.

 14. Фактори ризику та їх характеристика.

 15. Фактори, які забезпечують здоров’я та працездатність організму людини.

 16. Захисні можливості організму та шляхи їх реалізації.

—————

Тема 5. Психологічні особливості людини та її безпека

Психіка, нервова система людини. Зовнішні подразники та зміна психофізіологічного стану організму. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Атрибути людини. Риси людини, інтелект, відповідальність. Якості людини: задатки і здібності, відчуття і сприйняття. Пам’ять, мислення. Емоційні якості людини. Емоції і воля. Вплив характеру і темпераменту на безпеку людини.

Професійний добір кадрів Психологічні та фізіологічні принципи професійного добору.

Біологічні ритми. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

Принципи формування та підтримання особистої психологічної стійкості в повсякденних та надзвичайних обставинах.
Базовий підручник: стор. 92...116.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Охарактеризуйте роль фізіологічних систем організму у підтриманні гомеостазу.

 2. Охарактеризуйте природні захисні системи організму.

 3. Вкажіть роль природного та набутого імунітету для захисту організму.

 4. Як змінюється психофізіологічний стан людини в залежності від зовнішніх подразників?

 5. Від чого залежить швидкість реакції організму на зовнішні подразники.

 6. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 7. Охарактеризуйте вплив психології людини на її характер та поведінку.

 8. Назвіть типи темпераментів людини, що на вашу думку більш схильні до ризику.

 9. Як впливає комплекс психологічних факторів людини на її безпеку?

 10. Обґрунтуйте необхідність професійного добору з точки зору психологічних та фізіологічних даних людини.

—————

Розділ 3. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах
Тема 6. Основи радіаційної безпеки

Природа іонізуючого випромінювання. Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання. Радіоактивний розпад речовин, види випромінювання, що супроводжують радіоактивний розпад. Період напіврозпаду.

Характеристика α, β та γ-випромінювання за проникаючою здатністю та взаємодією з речовиною.

Одиниці вимірювання радіоактивності. Доза іонізуючого випромінювання. Експозиційна доза випромінювання. Поглинута доза випромінювання. Еквівалентна доза випромінювання.

Дія радіації на людину. Шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на життєві процеси в організмі людини.

Внутрішнє та зовнішнє опромінення людини та його наслідки. Радіоактивно забруднена територія. Допустимі дози опромінення в умовах надзвичайних ситуацій та в мирний час. Небезпечні дози опромінення. Ступені ураження людей в процесі радіоактивного опромінювання. Променева хвороба. Променеві ураження шкіри, променеві катаракти. Онкологічні захворювання. Генетичні наслідки опромінення.

Принципи забезпечення радіаційної безпеки. Основні принципи і способи захисту людей під час радіоактивного забруднення. Шар половинного ослаблення. Шляхи забруднення харчових продуктів радіоактивними речовинами. Радіопротектори. Особливості харчування в умовах радіоактивного забруднення.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).


Базовий підручник: стор.131...140, 191...194.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 21

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання.

 2. Назвіть та охарактеризуйте види випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад.

 3. Опишіть процес радіоактивного розпаду атомів.

 4. Що таке період напіврозпаду радіоактивних речовин?

 5. Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивності.

 6. Основні шляхи надходження радіоактивних речовин в організм людини.

 7. Обґрунтуйте, яке з опромінювань, зовнішнє чи внутрішнє, більш небезпечне для людини.

 8. Вкажіть допустимі норми опромінення людини.

 9. Які види ураження людей можливі при радіаційному опроміненні?

 10. Які органи і тканини організму найбільш уразливі радіаційним опроміненням?

 11. Зазначте основні принципи захисту, що їх повинні дотримуватись люди під час радіоактивного забруднення.

 12. Розкрийте зміст поняття "шар половинного ослаблення".

 13. Роль будівельних матеріалів в радіоактивному опроміненні людей.

 14. Поясніть принципи харчування в умовах радіоактивного забруднення.

—————Тема 7. Техногенна безпека

Сутність поняття техногенної безпеки. Види техногенних небезпек та їх джерела.

Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактора. Класифікація факторів за характером дії на людину: активні, активно-пасивні та пасивні фактори. Група активних факторів: механічні, хімічні, термічні, електричні, електромагнітні, біологічні, психофізіологічні.

Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії.

Природні та штучні джерела електромагнітних полів. Спектр електромагнітних випромінювань. Радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, гамма-випромінювання. Лазерне випромінювання. Вплив електромагнітних полів на людину.

Небезпека електричного струму. Загальна характеристика електричної енергії. Негативна дія електричного струму на організм людини: термічна (пошкодження кровоносних судин, нервів, мозку та інших органів і систем); електролітична (розклад крові, плазми та інших рідин в організмі); біологічна (порушення біоелектричних процесів, властивих живій матерії, що викликає судоми м’язів, тканин серця і легенів). Фактори, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. Найбільш небезпечні для людини параметри електричного струму. Відчутний, невідпускаючий та вражаючий струм.

Хімічна небезпека. Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм людини та ступенем небезпеки. Найбільш небезпечні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація (ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення впливу.

Біологічні фактори небезпеки: патогенні мікроорганізми, небезпечні рослини, гриби, комахи, тварини. Уражаюча дія біологічних небезпек.

Психофізіологічні фактори небезпек. Фактори, які впливають на ефективність (продуктивність і безпеку) праці.

Вибухи і пожежі. Аварії на транспорті.

Система забезпечення індивідуальної та колективної техногенної безпеки на об'єктах виробничої діяльності та у побуті.
Базовий підручник: стор. 128...131, 141...169, 188...200.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 21.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Дайте визначення шумового забруднення довкілля.

 2. Якими шляхами отруйні речовини потрапляють до організму людини?

 3. Охарактеризуйте осередок хімічного зараження.

 4. Назвіть заходи, що повинні проводитися на підприємстві у випадку викиду сильнодіючих отруйних речовин.

 5. Негативний вплив електромагнітних полів на людину.

 6. Які фактори впливу електричного струму на організм людини?

 7. Раціональні умови, параметри та норми, які забезпечують безпеку життєдіяльності.

 8. Техногенна безпека та шляхи її забезпечення.

 9. Джерела техногенної небезпеки (механічні, хімічні, енергетичні).

 10. Засоби забезпечення особистої та колективної безпеки на об'єктах виробничої діяльності.

 11. Засоби забезпечення техногенної безпеки в побуті.

—————
Тема 8. Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

Загальна характеристика природних і екологічних небезпек. Джерела цих небезпек.

Природні небезпеки. Вражаючі фактори та наслідки стихій. Заходи по запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. Стихійні лиха в Україні.

Поняття про небезпечні природні явища. Види небезпечних природних явищ.

Літосферні стихійні лиха. Землетруси, зсуви, селі.

Гідросферні стихійні лиха. Повені, снігові лавини.

Атмосферні стихійні лиха. Урагани, смерчі, лісові пожежі.

Природно-техногенні небезпеки.

Екологічні небезпеки. Антропогенні забруднення оточуючого середовища та їх вплив на безпеку життєдіяльності. Забруднення атмосфери. Забруднення води. Забруднення ґрунту. Шумове, вібраційне, електромагнітне забруднення в містах.

Соціальні і соціально-політичні небезпеки, джерела їх виникнення. Види соціальної небезпеки (криміногенні фактори, пияцтво, алкоголізм, проституція та ін.).

Тероризм. Війни і збройні конфлікти.

Заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності при прояві вказаних видів небезпек.


Базовий підручник: стор. 170...188, 200...249.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 33, 34.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Загальна характеристика природних небезпек.

 2. Загальна характеристика екологічних небезпек.

 3. Загальна характеристика біологічних небезпек.

 4. Соціальні небезпеки та джерела їх виникнення.

 5. Джерела та наслідки антропогенних забруднень середовища мешкання (води, повітря, землі).

 6. Вплив забруднення води, повітря та землі на безпеку життєдіяльності.

 7. Наведіть класифікацію та види стихійних лих.

 8. Охарактеризуйте причини виникнення та вражаючі фактори стихійних лих.

 9. Які природні явища відносять до небезпечних?

 10. Поясніть суть терміну “катаклізм”.

—————

Розділ 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Тема 9. Надзвичайні ситуації та їх наслідки

Поняття надзвичайна ситуація (НС). Причини виникнення НС. Класифікація НС за різними ознаками. НС техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Поділ надзвичайних ситуацій за масштабом та глибиною: локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, національні та глобальні. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Визначення рівня надзвичайних ситуацій. Характеристика осередків ураження, вражаючі фактори при виникненні різних видів НС. Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах НС.


Базовий підручник: стор. 250...266.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 46,

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Дайте визначення терміну “надзвичайна ситуація”.

 2. Назвіть основні ознаки надзвичайної ситуації.

 3. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій.

 4. Як поділяються надзвичайні ситуації за масштабом та глибиною впливу?

 5. Характеристики надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та військового характеру.

 6. Наведіть класифікацію подій, що лежать в основі надзвичайної ситуації.

 7. Назвіть причини виникнення природних надзвичайних ситуацій.

 8. Назвіть основні види аварій і катастроф, причини їх виникнення та можливі наслідки.

 9. Характеристики осередку ураження при виробничих вибухах.

 10. Характеристики осередку ураження при хімічному зараженні.

 11. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.


Тема 10. Ідентифікація небезпек в надзвичайних ситуаціях та їх оцінка

Способи ідентифікації небезпек в повсякденних умовах та в умовах НС. Оцінка радіаційної обстановки на АЕС та інших об'єктах (розв’язання основних задач). Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечному об'єкті (розв'язання основних задач). Оцінка можливих наслідків вибухів (розв’язання основних задач). Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.


Базовий підручник: стор. 250...270.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 33, 34., 54, 73

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Засоби ідентифікації небезпек в різних умовах.

 2. Специфічні вимоги до захисних споруд, систем оповіщення, інформації та зв'язку, методичного ва санітарно-епідеміологічного нагляду.

 3. Загальна характеристика заходів по евакуації виробничого персоналу.

 4. Призначення та класифікація засобів особистого захисту.

 5. Методика підбору розміру протигазів.

 6. Призначення та загальна характеристика захисних споруд (сховищ, протирадіаційних сховищ).

 7. Методика розрахунку основних параметрів забезпечення безпеки життєдіяльності виробничого персоналу при хованні в захисних будівлях.

 8. Методика забезпечення безпеки студентів та працівників Університету “Україна” в умовах надзвичайних ситуацій.Тема 11. Захист населення та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Загальна характеристика наслідків НС.

Основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності населення в НС. Вимоги що висуваються до систем оповіщення, зв'язку, медичного та санітарно-епідемічного спостереження. Способи захисту населення в НС. Призначення та класифікація засобів індивідуального та колективного захисту. Специфічні вимоги до будівництва та інженерного обладнання захисних споруд. Захисні властивості сховищ та укриттів.

Забезпечення безпеки студентів та співробітників Університету “Україна” в умовах НС.

Види рятувальних та інших невідкладних робіт та способи ліквідації наслідків НС. Санітарна обробка людей та знезараження техніки, виробничого обладнання, споруд, будинків, місцевості. Техніка та тактика боротьби з лісовими та торф’яними пожежами. Можливі шляхи попередження та зменшення негативного впливу наслідків НС.
Базовий підручник: стор. 266...270.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 29, 41.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Розкрийте причини виникнення негативних наслідків НС.

 2. З якими цілями проводяться рятувальні та інші невідкладні роботи в надзвичайних ситуаціях?

 3. Наведіть перелік видів рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій.

 4. Складові інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій.

 5. В залежності від яких факторів проводиться планування заходів по захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій?

 6. Хто повинен організовувати та проводити заходи по захисту населення?

 7. Наведіть перелік основних заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення в умовах НС.

 8. Наведіть класифікацію та види стихійних лих.

 9. Охарактеризуйте способи сповіщення населення про НС.

 10. Поясніть зміст евакуації та розселення.

 11. Характеристика можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

 12. Методика проведення санітарної обробки людей.

 13. Методика проведення знезаражування техніки, території.

 14. Техніка і тактика боротьби з різними пожежами.

 15. Методика надання першої медичної допомоги постраждалим.

 16. Можливі шляхи уникнення та зменшення негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

—————


Розділ 5. Здоров’я людини та безпечна життєдіяльність

Тема 12. Здоров’я людини. Надання першої допомоги при ураженні людей

Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Основні визначення здоров’я. Вплив негативних факторів на здоров’я людини.

Проблеми здоров’я в житті людини. Вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини. Фактори здоров’я. Внутрішня рівновага організму людини.

Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини.

Роль психологічного стану організму у формуванні фізіологічного здоров’я. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття.

Хвороби і епідемії. СНІД.

Шкідливі звички, причини їх виникнення, наслідки для людини. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю. Профілактика шкідливих звичок.

Наркотики і наркоманія

Перша допомога та принципи її надання. Перша допомога при порушенні діяльності мозку, порушенні дихання та серцевої діяльності. Допомога при кровотечах та ушкодженні м’яких тканин. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв’язок, переломах кісток. Перша допомога при термічних та хімічних опіках. Допомога при отруєннях. Допомога при ураженні електричним струмом і блискавкою.

Способи надання першої медичної допомоги.


Базовий підручник: стор. 116...123, 219...241, 271...293.

Рекомендована література: 6, 10, 17, 18, 20, 30, 53, 61

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Який вплив має технічний прогрес на здоров’я людини?

 2. Як пов’язані між собою духовне, психологічне та фізичне здоров’я?

 3. Назвіть шляхи профілактики п’янства та алкоголізму.

 4. Опишіть наслідки дії тютюнового диму на організм людини.

 5. Обґрунтуйте небезпеку вживання наркотиків.

 6. Обґрунтуйте методи попередження розвитку шкідливих звичок.

 7. Назвіть причини, що сприяють залученню до вживання наркотиків.

 8. Вкажіть соціальні, законодавчі та економічні шляхи подолання наркоманії в суспільстві.

 9. Назвіть засоби, що повинні знаходитися у медичній аптечці.

 10. Назвіть заходи першої допомоги при артеріальній кровотечі.

 11. Заходи першої допомоги при венозній та капілярній кровотечах.

 12. Заходи першої допомоги при внутрішній кровотечі.

 13. Вкажіть правила надання допомоги при отруєні.

 14. Заходи першої допомоги при переломах та вивихах.

 15. Як надається допомога при різних видах опіків?

 16. Розкрийте методику надання допомоги при ураженні електричним струмом.

————


Розділ 6. Організація і управління безпекою життєдіяльності

Тема 13. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

Сутність правового забезпечення безпеки життєдіяльності. Конституція України, конституційні положення щодо забезпечення безпеки життя і діяльності людей. Основні закони, нормативні акти, що регламентують безпеку життєдіяльності.

Поняття державної та національної безпеки, характеристика розв'язуваних задач. Принципи, методи та засоби забезпечення державної та національної безпеки. Структура системи державного управління та нагляду за безпекою життєдіяльності населення України.

Базовий підручник: стор. 294...311.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 14, 23, 24, 25, 26, 27

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Назвіть основні статті Конституції України, що гарантують безпеку життєдіяльності людини.

 2. Назвіть законодавчі акти, які регламентують питання безпеки життєдіяльності.

 3. Які державні органи України розробляють та видають нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності людини?

 4. Дайте загальний огляд Закону України “Про охорону праці”.

 5. Які права мають громадяни на охорону їх праці?

 6. Назвіть органи, що здійснюють державне управління безпекою життєдіяльності в Україні.

 7. Назвіть органи, що здійснюють державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

 8. Дайте визначення основних функцій Кабінету Міністрів України по забезпеченню безпеки життя і діяльності людей.

 9. Назвіть основні функції Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо забезпеченню безпеки життя і діяльності людей.

 10. Сутність правового забезпечення безпеки життєдіяльності.

 11. Державна безпека та її структура.

 12. Коротка характеристика конституції України, законів, кодексів та Указів президента, які регламентують безпеку життєдіяльності людей.3. Додаткові розділи дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Теми додаткових розділів вивчаються диференційовано з врахуванням спеціальності та спеціалізації підготовки студентів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Анкета
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Доклад
Задача
Закон