Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»Скачати 320.97 Kb.
Дата конвертації11.05.2018
Розмір320.97 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Соціальна психологія»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

2012

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»


Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.


1. Пояснювальна записка

2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури


1. Пояснювальна записка
Сучасний бурхливий розвиток економічних і політичних процесів впливає на всі сторони суспільного життя. Це обумовлює розуміння значимості особливостей розвитку суспільної свідомості людей, їх взаємодії та взаємовідносин, впливу спілкування на суспільну життєдіяльність.

Дисципліна «Соціальна психологія» є складовим компонентом загально професійної підготовки студентів спеціальності «Практична психологія» до практичної діяльності. Зміст дисципліни збагачує у студентів цілісне уявлення про соціально-психологічні феномени, їх основні особливості і форми вияву.


Предметом дисципліни "Соціальна психологія" є вивчення закономірностей поведінки та діяльності людей, включених до соціальних груп, а також психологічні характеристики цих груп..

Основна мета та завдання курсу: формування у студентів знань про соціально-психологічні закономірності функціонування соціальних груп, як суттєвого компонента успішної професіональної діяльності психологаМісце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Соціальна психологія передбачає, послідовний аналіз різних рівнів включеності людини в соціальні группи.
Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни "Соціальна психологія " студенти повинні:знати:

- Історію вітчизняної та зарубіжної соціальної психології;

- Основні поняття, закони та теорії сучасного соціально-психологічного знання, вміти логічно та послідовно їх розкривати;

- Основні останні наукові здобутки з соціальної психології;

- Основні правила та вимоги проведення соціально-психологічного дослідження.

вміти:

- Коректно організувати та провести соціально-психологічне дослідження;

- Застосовувати основні правила, методи, принципи та закони при аналізі конкретних соціально-психологічних феноменів;

- Володіти основними методами дослідження;

- Вибрати та застосувати адекватні соціально-психологічні технології при вирішенні конкретних проблемних ситуацій;

- Прогнозувати перспективи розвитку соціально-психологічних явищ.

Методичні особливості курсу полягають в сполученні традиційних форм роботи (лекції, практичні та семінарські заняття) з активними методами навчання (групова дискусія, рольові ігри), а також індивідуального консультування студентів з питань проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі.

З метою організації ефективного контролю процесу засвоєння студентами теоретичного матеріалу курс розроблено за модульною системою з проміжним тестуванням по кожному модулю і підсумковою контрольною работою.


Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни: філософія, педагогіка, вікова анатомія та фізіологія, вікова та педагогічна психологія, історія психології, , методологічні проблеми психології.


2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Місце соціальної психології в системі наукового знання.

Загальна теорія і методологія соціальної психології. Взаємовідношення соціальної психології з іншими науками. Соціальна психологія і соціологія. Соціальна психологія і загальна психологія. Співвідношення соціальної психології з іншими розділами психологічної науки.

Основні вимоги до наукових досліджень у соціальній психології. Проблема співвідношення теоретичних та емпіричного підходів. Специфіка емпіричних даних у соціально-психологічному дослідженні.

Основні методи соціально-психологічних досліджень. Проблема співвідношення прямих і непрямих методів у соціально-психологічному дослідженні. Умови застосування тестів у соціальній психології. Специфіка експерименту в соціальній психології. Основні типи експерименту. Проблема вимірювання в соціальній психології. Співвідношення кількісного і якісного аналізу в соціально-психологічному дослідженні.

Методологія, методи та теоретичні засади розробки сучасних формуючих соціально-психологічних технологій.Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей.

Суспільні та наукові передумови виділення соціальної психології в самостійну науку. Перші спроби створення самостійних соціально-психологічних теорій. "Психологія народів". Специфіка підходу В.Вундта.

"Психологія мас" у психологічних концепціях Г.Тарда і Г.Лебона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В.Мак-Даугалла. Полеміка з приводу предмета соціальної психології в СРСР у 20-ті роки у зв’язку із загальною перебудовою методологічних і теоретичних принципів психології. Позиція К.І.Корнілова, В.В.Блонського, "Колективна рефлексологія" В.М.Бехтерева.

Період експериментального розвитку соціальної психології у XX ст. Дослідження Г.Меде і Ф.Олпорта. Зростання ролі прикладного соціально-психологічного знання Є.Мейо.

Основні сучасні концепції західної соціальної психології. Розвиток течій необіхевіоризму (Б.Скіннер, Дж.Хоманс, З.Блау), психоаналізу (Е.Фромм, К.Хорні, В.Шутц), інтеракціоністських теорій (Г.Мід), когнітивних теорій (Ф.Хайдер, Т.Ньюкомб, Л.Фестінгер, М.Розенберг).

Сучасні теорії особистості та особистісного зростання. Аналітична психологія К.Юнга, А.Адлер та індивідуальна психологія. В.Райх і психологія тіла. Ф.Перлс і гештальт терапія. К.Роджерс і терапія, що центрується на клієнті. А.Маслоу і психологія самоактуалізації.

Тема 3. Суспільні відносини та міжособистісні стосунки.

Поняття про суспільні відносини та міжособистісні стосунки. Місце і природа міжособистісних стосунків. Спілкування в системі міжособистісних стосунків і суспільних відносин. Єдність спілкування та діяльності. Функції спілкування та його умови. Структура спілкування.Тема 4. Спілкування як обмін інформацією.
Специфіка обміну інформацією між людьми як комунікативна сторона спілкування. Комунікація як інтерсуб’єктний процес. Особливості взаємообміну інформацією між людьми: значимість, смисл, взаємовплив, довіра. Кодування і декодування інформації. Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Мовлення, його види.

Поняття про ефективність мовленевого впливу та переконуючу комунікацію.

Основні знакові системи невербальної комунікації: оптико-кінестическа, пара- і екстралінгвістична, організація простору і часу комунікативного процесу, візуальний контакт.Тема 5. Спілкування як взаємодія.
Природа і структура взаємодії. Поняття про інтерактивну сторону спілкування. Організація спільної діяльності як взаємодія. Структурний аналіз взаємодії. З погляду Т. Парсона, Я. Щепанського, В. Панфєрова, Є. Берна.

Характиристи основних стилів поведінки: ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний. Основні типи взаємодій – кооперація, конкуренція, конфлікт.

Експериментальні схеми регістрації взаємодій. Регістрація взаємодій за Р. Бейлсом. Аналіз взаємодії в різних теоретичних підходах.

Взаємодія як організація спільної діяльності. Зміст окремих форм спільної діяльності.
Тема 6. Спілкування як сприйняття людьми один одного.
Поняття про соціальну перцепцію, ії процеси. Особливості міжособистісного сприймання. Механізми міжособистісного сприймання.

Усвідомлення себе через іншого: ідентифікація, рефлексія, каузальна атрибуція. Ефекти міжособистісного сприймання – ефект установки, ефект ореола, ефект «первинності і новизни», стереотипізація.

Міжособистістна атракція як процес і продукт формування привабливості. Атракція як соціальна установка. Рівні атракції: симпатія, дружба, любов.


Тема 7. Дослідження психології великих соціальних групп.

Дослідження великих груп у соціальній психології. Проблематика психології великих груп. Класифікація великих груп. Тимчасові, неорганізовані групи – натовп, аудиторія, публіка тощо. Поняття "масова поведінка". Стійкі соціальні групи (соціальні прошарки, нації, профгрупи). Структура великих соціальних груп.

Зв’язок соціальної психології і соціології в дослідженні психології великих груп.

Психологічні особливості етнічних груп.

Традиції, їх дослідження в соціальній психології. Психологія нації. Поняття "національна свідомість", "національний характер", "психічний склад нації", "етнічний стереотип". Етнопсихологічні дослідження у вітчизняній соціальній психології.


Тема 8. Стихійні групи і масові рухи
Громадська думка і громадські настрої – характеристики масових соціальних процесів. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування громадської думки і громадських настроїв.

Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських настроїв, соціальних стереотипів тощо.

Співвідношення факторів свідомого впливу на громадську думку та суспільних стихійних впливів. Проблема "соціального підсвідомого" в науковому дослідженні в соціальній психології.

Практичне значення вивчення громадської думки і громадських настроїв у сучасних умовах.

Стихійні впливи та позаколективна поведінка. Загальна характеристика масових форм позаколективної поведінки. Натовп як соціально-психологічний феномен. Формування та розвиток психологічних ознак натовпу. Види натовпу. Психологічні механізми впливу натовпу на особистість.

Психологія поведінки натовпу. Засоби керування станом натовпу.

Паніка як соціально-психологічний феномен. Динаміка панічної поведінки, фази виникнення і завершення паніки. Цільові впливи з метою обмеженню дифузії панічної поведінки.


Тема 9. Загальні проблеми малої групи в соціальній психології.
Проблеми дослідження малих груп у соціальній психології. Історія питання. Причини збільшення інтересу до дослідження малих груп у соціальній психології XX ст. Соціологічний і соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп. Традиції в соціологічному і соціально-психологічному дослідженні малих груп на Заході: соціометричний напрямок (Дж.Морено), соціологічний напрямок (Е.Мейо), школа групової динаміки (К.Левін).

Поняття "малої групи". Параметри дослідження малої групи за моделлю Д.Креча, Р.Крачфілда і Г.Балаччі. Класифікація малих груп.

Група і організація. Структура малої групи. Значення різних типів малих груп для детермінації поведінки індивіда. Структурні і динамічні аспекти малих груп. Проблема розвитку групи. Принцип діяльнісного опосередкування групової активності.


Тема 10. Динамічні процеси в малій групі.
Загальна характеристика динамічних процесів у малій групі.Феномен групового тиску. Різна інтерпретація понять "конформізм", "конформність", "конформна поведінка". Теоретичний підхід та експериментальні дослідження конформізму в західній соціальній психології. Експерименти С.Аша з дослідження конформізму в лабораторних умовах.

Співвідношення понять "конформність" і "навіюваність". Конформність і негативістська поведінка. Значення досліджень феномена групового тиску для оптимізації діяльності. Особливості фаз групової динаміки. Моделі Б.Такмена, Е.Мабрі, Г.Стенфорда і А.Роарка.

Групова згуртованість. Традиції вивчення групової згуртованості в західній соціальній психології. Соціометричні індекси групової згуртованості. Методи вивчення згуртованості Л.Фестінгера і Т.Ньюкома. Уявлення про згуртованість, засновані на ідеї емоційної привабливості групи. Поняття ціннісно-орієнтаційної єдності групи як показника групової згуртованості в умовах спільної діяльності.

Лідерство і керівництво в малих групах. Визначення поняття "лідер" у соціальній психології. Теоретичні підходи до вивчення лідерства в історії соціальної психології та в сучасній соціальній психології на Заході. Теорія рис лідерства і її зв’язок з харизматичною концепцією. Ситуаційна теорія лідерства і її критика Ж.Піаже.

Експериментальне дослідження стилю лідерства у школі групової динаміки К.Левіна.

Методика виявлення лідерів у малих групах. Вплив стилю лідерства на згуртованість групи.

Прийняття групового рішення. Основні фактори, які впливають на механізм формування групової думки і на процес прийняття рішення групою. Явище поляризації групи. Проблема співвідношення якості групового та індивідуального рішення.

Феномен "зрушення ризику" і його роль у поясненні природи групового рішення. Групові конфлікти і механізм прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття рішення групою: брейнстормінг, синектика та ін. Практичне значення досліджень прийняття групового рішення.

Тема 11. Соціально-психологічні аспекти розвитку групи.

Розвиток групи і соціально-психологічні характеристики колективоутворюючих процесів. Постановка проблеми колективу в соціальній психології як специфічна риса вітчизняної соціальної психології. Значення ідей А.С.Макаренка для розробки соціально-психологічної теорії колективу. Ознаки колективу, соціально-психологічний аспект його дослідження. Експериментальні дослідження проблеми розвитку колективу в сучасній соціальній психології. Провідні психологічні критерії, що відображають стадії і рівні розвитку колективу.

Тема 12. Психологія масових соціальних процесів

Громадська думка і громадські настрої – характеристики масових соціальних процесів. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування громадської думки і громадських настроїв.

Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських настроїв, соціальних стереотипів тощо.

Співвідношення факторів свідомого впливу на громадську думку та суспільних стихійних впливів. Проблема "соціального підсвідомого" в науковому дослідженні в соціальній психології.

Практичне значення вивчення громадської думки і громадських настроїв у сучасних умовах.

Стихійні впливи та позаколективна поведінка. Загальна характеристика масових форм позаколективної поведінки. Натовп як соціально-психологічний феномен. Формування та розвиток психологічних ознак натовпу. Види натовпу. Психологічні механізми впливу натовпу на особистість.

Психологія поведінки натовпу. Засоби керування станом натовпу.

Паніка як соціально-психологічний феномен. Динаміка панічної поведінки, фази виникнення і завершення паніки. Цільові впливи з метою обмеженню дифузії панічної поведінки.
Тема 13. Проблема особистості в соціальній психології.

Проблема становища особистості у групі, у системі комунікативних, інтерактивних і перцептивних впливів. Значення життєвого досвіду у сприйманні та пізнанні іншої особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності особистості та його зміст. Комунікативні властивості особистості – уміння спілкування. Проблема когнітивної складності особистості та її когнітивного стилю.

Особистість і проблема взаємодіяльності. Уміння і готовність особистості до спільної діяльності. Ефективність діяльності особистості в умовах сумісності.Тема 14. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.

Поняття соціалізації. Соціально-психологічні й соціологічні аспекти соціалізації. Концепції соціалізації в західній соціальній психології. Проблеми соціалізації у психоаналізі. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації. Основні етапи соціалізації індивіда. Погляди щодо визначення основних етапів соціалізації у вітчизняній психологічній літературі.

Механізми та інститути соціалізації. Формування самосвідомості у процесі соціалізації. Значення групових і суспільних норм. Залежність механізмів та інститутів соціалізації від характеру суспільних відносин. Соціалізація і детермінація соціальної поведінки особистості.

Соціально-психологічні фактори культури та їх вплив на процеси і феномени соціалізації.

Соціально-психологічні функції соціального контролю; формуючий вплив соціальних цінностей, традицій, ритуалів. Саморегуляція соціальної

поведінки особистості. Динамічна структура особистості. Самосвідомість і соціально-психологічні механізми її формування.
Тема 15. Соціальна установка.
Соціальні настанови, ціннісні орієнтації, спрямованість та позиції особистості як механізми саморегуляції соціальної поведінки. Емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти соціальних настанов.

Значення досліджень настанови у школі Узнадзе для вивчення соціальних настанов. Категорії "настанова", "спрямованість", "ціннісна орієнтація". Традиції дослідження соціальних настанов – атитюдів – у сучасній західній соціальній психології. Необіхевіористський і когнітивний підходи до вивчення атитюдів. Позиції американської соціальної психології в дослідженні атитюдів. Методи вимірювання атитюдів.

Функції соціальних настанов у регуляції соціальної поведінки особистості. Співвідношення соціальних настанов і реальної поведінки (експеримент Лап’єра).

Ієрархічна структура диспозицій особистості. Зміст диспозиційної концепції регуляції соціальної поведінки особистості. Проблема зміни соціальних настанов, її теоретичні та практичні аспекти.

Сучасні проблеми прогнозування соціальної поведінки особистості. Соціально-психологічні дослідження когнітивної, емотивної та валітивної активності людини.Тема 16. Особистість у групі
Соціально – психологічні якості особистості. Місце і роль перцептивних властивостей особистості в оптимізації системи міжособистісних стосунків у групі. Поняття соціально-перцептивних здібностей особистості.

Психологічний час та психологічний вік особистості як соціально-психологічні характеристики особистісного зростання.

Життєві кризи особистості. Специфіка особистісних конфліктів та семантичного простору особистісної напруженості. Соціально-психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-психологічних характеристик особистості.

Практичне значення вдосконалення соціально-психологічних характеристик особистості.

3. Питання до іспиту

 1. Предмет і завдання соціальної психології.

 2. Механізм групової динаміки.

 3. Психологічні закономірності ведення ділової бесіди.

 4. Методи соціальної психології.

 5. Специфіка наукових досліджень в соціальній психології.

 6. Психологічні особливості ділових переговорів.

 7. Поняття особистості в соціальній психології.

 8. Становлення і розвиток експериментальної соціальної психології.

 9. Психологічні особливості проведення ділових нарад. 10.Загальна характеристика процесу соціалізації особистості.

 10. Сучасна зарубіжна соціальна психологія.

 11. Психологічна характеристик способів реагування на конфліктну поведінку.

 12. Соціально-психологічна структура особистості.

 13. Розвиток вітчизняної соціальної психології.

 14. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі.

 15. Соціальні установки як центральний елемент позиції.

 16. Стадії процесу соціалізації індивіда.

 17. Специфіка входження особистості в групу.

 18. Соціальний статус особистості.

 19. Соціальні ролі та рольова поведінка.

 20. Поведінка особистості і соціальна напруженість.

 21. Соціальна роль як реалізація установок та статусних характеристик особистості.

 22. Групові норми та нормативна поведінка. 24.Особистість у контексті спілкування.

 23. Позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості..

 24. Феномен групового тиску.

 25. Соціокультурні аспекти спілкування.

 26. Поняття групи в соціальній психології. 29.29Вплив меншості на групу.

 27. Спілкування як феномен соціальної психології. 31.31 .Класифікація груп та закономірності їх функціонування.

 28. Поняття групової згуртованості.

 29. Поняття зараження та паніки.

 30. Загальна характеристика малої соціальної групи.

 31. Поняття про лідерство та керівництво.

 32. Поняття способів впливу в процесі спілкування.

 33. Особистість в групі. Значущість групи для особистості.

 34. Стилі лідерства та керівництва..

 35. Навіювання та наслідування в процесі спілкуванння.

 36. Класифікація малих соціальних груп.

 37. Прийняття групових рішень.

 38. .Мода та чутки:соціально-психологічний аспект.

 39. Основні підходи до вивчення малих соціальних груп.

 40. Групові конфлікти та шляхи їх вирішення.

 41. Характеристика натовпу як великої соціальної групи .

 42. Структура взаємин в малій соціальній групі.

 43. Поняття спілкування в соціальній психології.

 44. Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання..

 45. Поняття великої соціальної групи в соціальній психології.

 46. Спілкування як форма вияву активності особистості.

 47. Механізми міжгрупового сприйняття в міжетнічних взаєминах.

 48. Кількісний склад малих соціальних груп та рівні їх розвитку.

 49. Спілкування як обмін інформацією.

 50. Етнічні конфлікти - причини виникнення та способи врегулювання. 55.Основні характеристики великих соціальних груп..

 51. Інтерактивний бік спілкування.

 52. Сутність політико-психологічних явищ та процесів.

 53. Класифікація великих соціальних груп.

 54. Поняття соціальної перцепції.

 55. Психологія політичної влади.

 56. Психологічні особливості етнічних груп. 62.Засоби комунікації. Бар'єри спілкування.

 57. Психологічні особливості політичної активності.

 58. Психологічні особливості українського національного характеру.

 59. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

 60. Психологія політичного лідерства.

 61. Загальна характеристика організованих великих соціальних груп.

 62. Поняття про взаємодію. Різновиди взаємодії.

 63. Психологічні особливості релігії.

 64. Загальна характеристика неорганізованих великих соціальних груп.

 65. Групові рішення та групові деформації.

 66. Психологія релігійних дій та забобонів.

 67. Поняття групової динаміки.

 68. Етапи прийняття групового рішення.

 69. Предмет і завдання прикладної соціальної психології.


4. Критерії оцінювання

Підсумкова оцінка успішності засвоєння дисципліни «Соціальна психологія» виставляється на підставі суми балів, набраних за виконання завдань для самостійної роботи (СР), балів які отримані при опитуванні на практичних заняттях(ПЗ), балів які отримані при написанні підсумкового тестового контролю(ТК) та бали за творчу роботу(ТР). Сума балів розраховується за формулою:

∑ (100) = СР(24) +ПЗ(32) + ТК(41) + ТР(3)

де ∑ - загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни;

в дужках вказується максимально можлива кількість балів з кожного параметра.

Відповідно за шкалою:А - 90 і вище – відмінно

В - 82-89 – дуже добре

С - 75- 81 – добре

D – 67 – 74 –задовільно.

E – 60 – 66 - достатньо

FX35-59 - незадовільно

F1-34 - незадовільно з повторним курсом навчання

Завдання для самостійної роботи представлені у вигляді теоретичних (СРТМ) і практичних (СРПЗ) завдань.

СРТМ – це самостійне письмове виконання ряду завдань для засвоєння теоретичного матеріалу. Можливі види завдань:


 • відповіді на запитання;

 • формулювання висновків та підсумків;

 • заповнення таблиць;

 • наведення прикладів, опис ситуацій;

 • завдання на аналіз, доведення, порівняння, узагальнення, інтерпретацію теоретичного матеріалу.

СРПЗ - це самостійне письмове виконання практичних завдань. Можливі види:

 • розв’язання задач;

 • аналіз та вирішення ситуацій;

 • вправи;

 • психодіагностика, аналіз результатів психодіагностики.

Оцінювання самостійних робіт та відповідей на практичних заняттях здійснюється за наступними критеріями:

 • змістовність та повнота виконаного завдання;

 • культура оформлення роботи;

 • самостійність та вміння навести приклади;

 • обґрунтованість та вміння викласти власну точку зору;

 • термін подачі роботи.

Максимально можлива кількість балів за кожну самостійну роботу –1,5 бала, що відповідає оцінці «відмінно»; 1 бал - «добре»; 0,5 бала – «задовільно»; 0 – «незадовільно».

Максимально можлива кількість балів за участь в обговоренні питань на практичних заняттях – 2 бали, що відповідає оцінці «відмінно»; 1,5 – «добре»; 1 – «задовільно»; 0 – «незадовільно».


Основна література
1. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 2001.

2. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. — К., 1998.

3. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Посібник. — К., 2003.

4. Савчин М. В. Соціальна психологія. — Дрогобич, 2000.

5. Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. — М., 1987.

6. Филатова О. Г. Социальная психология. — СПб., 2000.7. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. — М., 1999.


Додаткова література


 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М., 1991.

 2. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. — М., 1990.

 3. Алешина Ю. Е. Консультативная беседа: введение в практическую социальную психологию. — М., 1996.

 4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — Л., 1968.

 5. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе. Теоретические ориентации. — М., 1978.

 6. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 2001.

 7. Анциферова Л. И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? // Психологический журнал. — Т. 15. — № 3. —1994. — С. 99 —105.

 8. Арутюнов С. А. Этносы и культуры. Проблемы взаимодействия. — М., 1988.

 9. Баклушинский С. А., Белинская Е. П. Развитие представлений о понятии “социальная идентичность” // Социальная психология: Хрестоматия. — М., 1999. — С. 356 — 364.

 10. Балл Г. А. Понятие адаптации и ее значение для психологии личности // Вопросы психологии. — № 1. — 1989.

 11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М., 1988.

 12. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.

 13. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Избранные работы по социальной психологии. — М., 1994.

 14. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. — М., 2001.

 15. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб., 1997.

 16. Богданов В. А. Социально-психологические свойства личности. — Л., 1983.

 17. Бодалев А, А. Личность и общение. Избранные труды. — М., 1983.

 18. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — Минск, 1990.Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М., 1978.

 19. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С 90 – 93.

 20. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1998.

 21. Вичев В. Мораль и социальная психика. — М., 1978.

 22. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер: Пер. с англ. — М„ 1991.

 23. Вундт.В. Задачи и методы психологии народов // Социальная психология: Хрестоматия. — М., 1999. — С. 37 — 48.

 24. Выготский Л. С. Кризис семи лет. Собрание сочинений в 6-ти томах. — Т. 4. — М., 1984.

 25. Гибш Г., Форверг М. Введение в марксистскую социальную психологию. — М., 1972.

 26. Голод С. И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. — Л., 1990.

 27. Горелов И. Н. и др. Умеете ли вы общаться? — М., 1991.

 28. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. — М., 1990.

 29. Деркач А. А., Орбан Л. Э. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности. — М., 1995.

 30. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування: Пер. з англ. — К., 2003.

 31. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — М., 1987.

 32. Донченко Е. А. Социетальная психика. — К., 1994.

 33. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. — К., 1987.

 34. Донцов А. И. О понятии “группа” в социальной психологии // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — № 4. — 1997. — С. 17 — 25.

 35. Донцов А. И. Психология коллектива. — М., 1984.

 36. ДридзеТ. М. Язык и социальная психология. — М., 1980.

 37. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. — М., 1996.

 38. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка та ін. — К., 1999.

 39. Етнопсихологічні особливості міжособистісного спілкування та їх урахування в процесі взаємодії дітей і дорослих / За ред. Л. Е. Орбан. — Івано-Франківськ, 1996.

 40. Етнопсихологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ, 1994.

 41. Журавлев А. Л. Психология совместной деятельности в условиях организационно-економических изменений: Дис. доктора психол. наук. — М., 1999.

 42. Зейгарник Б. В. Теория личности К. Левина. — М.. 1981.

 43. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб., 2000.

 44. Знаков В. В. Макиавеллизм и феномен вранья // Вопросы психологии. — № 6. — 1999. — С. 59 — 69.

 45. Знаков В. В. Понимание в познании и общении. — М., 1994.

 46. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб., 2000.

 47. Кабрин В. И. Психология коммуникативного развития человека как личности: Автореферат диссертации доктора психол. наук. — СПб, 1993.

 48. Каган М. Мир общения. — М., 1988.

 49. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. — К., 1993.

 50. Келли Г., Тибо Дж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости // Современная зарубежная социальная психология. — М., 1984. — С. 61 — 81.

 51. Кэмбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ. — М., 1980.

 52. Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Пер. с англ. — М., 1997.

 53. Кон И. С. Введение в сексологию. — М., 1989.

 54. Кон И. С. Социология личности. — М., 1967.

 55. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995.

 56. Корнєв М. Н„ Фомічова В. М. Психологія масової поведінки. — К., 2000.

 57. Корнелиус X, Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. — М., 1992.

 58. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. — М., 1991.

 59. Крысько В. Г., Деркач А. А. Этнопсихология. Теория и методология: Учебное пособие. — Ч. 1. — М., 1992.

 60. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. — СПб., 2001.

 61. Лабунская В. А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция. — М., 2001.

 62. Лабунская В. А. О “практичности” социальной психологии невербального общения // Психологический вестник. — Вып. 1. — Ч. 1. — Ростов-на-Дону, 1996. — С. 307 — 324.

 63. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. — М., 1993.

 64. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. — СПб., 2000.

 65. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. — М., 1997.

 66. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. — К., 2000.

 67. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.

 68. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. — СПб., 1996.

 69. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. — К., 1998.

 70. Максимова Н. Ю.. Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навчальний посібник. — К., 1996.

 71. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ. / Под общ. ред. Г. А. Балла и др. — М., 1999.

 72. Методология и методы социальной психологии. Сборник статей / Отв. ред. Е. В. Шорохова. — М., 1977.

 73. Методы социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. — Л., 1977.

 74. МилтсА. А. Гармония и дисгармония личности: Пер. с латиш. — М., 1990.

 75. Моляко В. А. Психологические исследования чернобыльской катастрофы // Психологический журнал. — Т. 13. — № 1. — 1992.

 76. Морено Дж. Социометрия: Пер. с англ. — М., 1958.

 77. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс: Пер. с франц. — М., 1998.

 78. Московичи С. Общество и личность в социальной психологии // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

 79. Муздыбаев К. Психология ответственности. — Л., 1983.

 80. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. — Л., 1960.

 81. Мясищев В. Н. Психология отношений. — М., 1995.

 82. Надирашвили Ш. А. Понятие установки в общей и социальной психологии. — Тбилиси, 1974.

 83. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. — К., 1990.

 84. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г. М. Андреевой, Я. Яноушека. — М., 1987.

 85. Орбан Л. Э. Дети и общество. — М., 1993.

 86. Орбан Л. Б Життєва перспектива особистості: акмеологічний аспект аналізу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 1. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1996. — С 14 — 25.

 87. Орбан Л. Е., ГриджукД. М. Соціальна психологія особистості: практичні поради діловим людям. — К., 1997.

 88. Орбан Л. Э., ГриджукД Н. Социально-психологические аспекты предпринимательства и управления. — Ивано-Франковск, 1995.

 89. Орбан Л. Э. Становление личности: Монография. — М., 1992.

 90. Орбан-Лембрик Л. Б Активність особистості як форма вияву її індивідуальності та професіоналізму // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. —ТІ. — К., 2002. — С 140 — 143.

 91. Орбан-Лембрик Л. Е. Вплив соціально-психологічних чинників на ефективність управлінської діяльності керівника // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 3. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1999. — С 23 — 34.

 92. Орбан-Лембрик Л. Б. До питання про предмет, структуру та основні категорії соціальної психології // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 5. — К., 2002. — С 110 — 115.

 93. Орбан-Лембрик Л. Б. Етнопсихологія у школі. — Івано-Франківськ, 2001.

 94. Орбан-Лембрик Л. Б. Зародження та розвиток соціальної психології на Прикарпатті // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 6. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2001. — С 16 — 25.

 95. Орбан-Лембрик Л. Б. Комунікативний простір міжособистісних відносин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Вип. 4. — Івано-Франківськ, 2003. — С 130 —136.

 96. Орбан-Лембрик Л. Е. Морально-психологічні джерела управління // Наукові праці МАУП. — Вип. 4. — К., 2002. — С 16 — 19.

 97. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління: Монографія. — Івано-Франківськ, 2002.

 98. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологічна обумовленість соціальної поведінки особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 7. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 2002. — С 3 — 9.

 99. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Навчальний посібник. — Івано-Франківськ, 2001.

 100. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Посібник. — К., 2003.

 101. Орбан-Лембрик Л. Е. Розвиток особистості в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 4. — К., 2002. — С 126 —132.

 102. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціалізація особистості на етапі зрілості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 7. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2002. — С 3 — 10.

 103. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціальна психологія: досвід, тенденції та перспективи розвитку// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 4. — Ч. 1.— Івано-Франківськ, 2000. — С 3 — 15.

 104. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічна структура особистості // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Вип. 3. — Івано-Франківськ, 2002. — С 129 — 138.

 105. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічні аспекти суїциду // Психологія суїциду / За ред. В. П. Москальця. — Київ — Івано-Франківськ, 2002. — С 77 — 134.

 106. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 2. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1998. — С 3 — 10.

 107. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 8. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2003. — С 3 — 12.

 108. Орбан-Лембрик Л. Б. Спілкування як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 8. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 2003. — С 3 — 10.

 109. Орбан-Лембрик Л. Е. Структура комунікативного потенціалу особистості // Психологічні перспективи. — Вип. 2. — К., 2002. — С 53 — 61.

 110. Орбан-Лембрик Л. Б Феномен комунікації в управлінні // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 6. — К., 2002. — С 100 — 106.

 111. Основы социально-психологической теории I Под общ. ред. А. А. Бодалева, А. Н. Сухова. — М., 1995.

 112. Панасюк А. Ю. Психологические основы убеждающего воздействия в профессиональной деятельности: теория и технология. — М., 1992.

 113. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. — СПб., 1999.

 114. Парсонс Т. Американская социология. Проблемы, перспективы, методы: Пер. с англ. — М., 1972.

 115. Парыгин Б. Д. Анатомия общения. — СПб., 1999.

 116. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. — СПб., 1999.

 117. Перспективы социальной психологии: Пер. с англ. — М., 2001.

 118. Петровская Л. А. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. — М., 1982.

 119. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. — Новгород, 1992.

 120. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навчальний посібник. — К., 1997.

 121. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. — М., 1966.

 122. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Индустриальная социальная психология. — СПб., 1997.

 123. Прикладные проблемы социальной психологии. — М., 1983.

 124. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. — К., 1998.

 125. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджука. — К., 1997.

 126. Рабочая книга практического психолога / Под ред. А. А. Деркача. — М., 1996.

 127. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. — СПб., 2000.

 128. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. — М., 1994.

 129. Руденский Е. В. Социальная психология. Курс лекций. — М., 1997.

 130. Рыжов В. В. Психологические основы коммуникативной подготовки: Автореферат диссертации доктора психол. наук. — Н. Новгород, 1995.

 131. Савчин М. В. Соціальна психологія. — Дрогобич, 2000.

 132. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. — Л., 1986.

 133. Селье Г. Стресс без дистресса. — Рига, 1992.

 134. Семиченко В. А. Психология общения. — К., 1997.

 135. Слободчиков В, И., Исаев Е. И. Психология человека. — М., 1995.

 136. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

 137. Совместная деятельность в условиях организационно-экономических изменений / Отв. ред. А. Л. Журавлев. — М., 1997.

 138. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

 139. Сохань Л. В. и др. Жизненный путь личности. — К., 1987.

 140. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ, 1994.

 141. Социальная психология / Под общ. ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. — М., 1975.

 142. Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. — М., 1987.

 143. Социальная психология / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.

 144. Социальная психология / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. — Л., 1979.

 145. Теоретическая и прикладная социальная психология / Под. ред. А. К. Уледова. — М., 1988.

 146. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. — М., 1977.

 147. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: Етапи становлення // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 1. — С 49 — 58.

 148. Уманский Л. И. Поэтапное развитие группы как коллектива // Коллектив и личность. —М., 1975.

 149. Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. — М., 1980.

 150. Филатова О. Г. Социальная психология. — СПб., 2000.

 151. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения: Пер. с англ. — М., 1992.

 152. Флоренская Т. А. Психологические проблемы диалога в свете идей М. М. Бахтина и А. А. Ухтомского // Общение и развитие психики. Сборник научных трактатов. — М., 1988. — С. 21 — 31.

 153. Фрейд 3. Психология бессознательного. — М., 1990.

 154. Фурман А. В. Психокультура української ментальності. — Тернопіль, 2002.

 155. Харчев А. Г. Социология воспитания. — М., 1990.

 156. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб., 1997.

 157. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навчальний посібник. — К., 2000.

 158. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб., 2000.

 159. Чудновский В. Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от “внешнего” и “внутреннего” // Психологический журнал. — Т. 16. — № 2. — 1995. — С. 15 — 26.

 160. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Одиночество: Социально-психологические проблемы. — К., 1991.

 161. Шепель В. М. Социально-психологические проблемы воспитания. — М., 1987.

 162. Щёкин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику. — К., 1993.

 163. Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1968.

 164. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. — СПб., 1999.

 165. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. — М., 1999.

 166. Шихирев П. Н. Современная социальная психология в Западной Европе. — М., 1985.

 167. Шихирев П. Н. Современная социальная психология США. — М., 1979.

 168. Юнг К. Г. Психологические типы. — СПб.: М., 1995.

 169. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. — К., 1997.

 170. Ядов В. А. О диспозйционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии / Под ред. Е. В. Шороховой. — М., 1975.

 171. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. — Мюнхен, 1993.

 172. Ярошевский М. Г. История психологии. — М., 1985.

 173. ЯценкоТ. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. — К., 1993

 174. Allport G. W. The historical background of modern special psychology. — Handbook of social psychology. V. L. Cambridge, 1954

 175. .Allport G. W. Attitudes (1935). — Reprinted in: Readings in attitude theory and measurement. — N.-Y, 1967.

 176. Fishbein M. Attitude and the prediction of behavior. — Reprinted in: Readings in attitude theory and measurement. — N.-Y., 1967.

 177. Hofstede G. Culture and organizations // International Studies of Management Organization. — № 4. —1981.Stephan С W.,

 178. Stephen W. G. Two social psychologies. — California, 1990.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка