Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів (Пінчук М. О.) Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальниківСторінка7/18
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Програма гуртка


юних квітникарів-аранжувальників

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана програма розрахована на учнів 7-9 класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та навчальних закладів нового типу, які насамперед цікавляться квітництвом і технікою аранжування.

Головною метою програми є: розширення і поглиблення знань учнів з біології і екології, вдосконалення трудового, екологічного і естетичного виховання, ознайомлення з методами наукових досліджень, розвиток здатності особистості до дослідницької діяльності, сприяння свідомому вибору професії.

Виходячи з даної мети, програмою передбачено вирішення таких завдань: • забезпечення більш глибокого вивчення основних біологічних теорій;

 • усвідомлення необхідності, набуття знань, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • прищеплення бережливого ставлення до природи, а також усвідомлення необхід­ності активної природоохоронної діяльності;

 • формування наукового світогляду, а також загальнолюдських духовних ціннос­тей, естетичне, патріотичне, трудове і екологічне виховання та ін.;

 • створення оптимальних умов для самореалізації талановитих учнів та забезпе­чення розвитку їх творчих здібностей;

 • підготовка гуртківців до участі в учнівських науково-практичних конференціях. виставках, конкурсах, святах квітів. Основу програми становлять такі методологічні ідеї:

 • систематизація знань, отриманих учнями в школі та в позаурочний час;

 • вироблення цілісної системи уявлень про живу природу;

 • засвоєння сутності законів природи та методів її пізнання;

 • ознайомлення з конкретними фактами і явищами з точки зору загально-біологічних закономірностей і теорій;

 • застосування сучасних технологій навчання;

 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я.

Навчально-виховний процес у творчих об’єднаннях основного рівня сприяє визначенню інтересів у юннатів до тієї чи іншої справи у виборі нових форм, методів і технологій, спрямовані в подальшому до профільного навчання і формування особистості цілеспрямованого учня. Головною метою об’єднання основного рівня є створення керівником гуртка умов відповідно до сьогодення з метою адаптації юнната-вихованця в позашкільному навчально-виховному закладі.

Навчально-виховний процес творчого об’єднання квітникарів-оранжувальників має велике значення у використанні новаторських концепцій та впровадження нових технологій, нетрадиційних форм навчання, зокрема по організації дослідницької роботи в закритому грунті, квітниках і на навчально-дослідних ділянках, в зовнішньому і внутрішньому озеленені школи та в позашкільному навчальному закладі: • формування більш серйозного ставлення до наслідків своєї роботи, а також розвитку набутих трудових вмінь і навичок;

 • вміле використання одного із важливих стимулів пізнавальної і творчої активності вихованців через безпосередню їх участь у Всеукраїнських, міських і районних конкурсах, конференціях, олімпіадах, виставках тощо;

 • обов’язкова участь у Всеукраїнських масових заходах (екологічні ігри, симпозіуми, конгреси, вікторини, тематичні вечори, диспути тощо);

 • виконання практичних робіт учнями мають бути обов’язково диференційованими, творчими, що в значній мірі викликатиме в них потяг до самостійної, пізнавальної діяльності до проведення серйозної дослідницької роботи, під час яких відбувається інформаційний обмін, що в значній мірі сприятиме розвитку особистості учня.

Програмою передбачено лабораторні заняття, досліди, екскурсії в природу до науково-дослідних установ, квітково-декоративних господарств, парків, ботанічних садів, спеціалізованих квіткових фірм і магазинів.

У процесі занять керівник гуртка повинен ознайомити учнів з найбільш поширеними видами квітково-декоративних рослин, з квітковими і декоративними рослинами, які використовуються для зовнішнього і внутрішнього озеленення шкіл, дошкільних і позашкільних закладів у містах і селах.

Особливу увагу слід приділяти виконанню навчально-дослідної роботи з розширення асортименту квітково-декоративних рослин та їх акліматизації, проведенню селекційної роботи в школі чи позашкільному закладі. В процесі дослідницької роботи учні вчаться спостерігати за природою, аналізувати і узагальнювати здобуті знання з наступним застосуванням їх при створенні квіткових композицій і букетів, виготовленні різних навчальних посібників. Важливе значення при цьому набуває засвоєння техніки об'ємного засушування різних квітково-декоративних рослин з метою зберігання кольору, форми квітки чи окремого суцвіття.

У програмі заплановані заняття з внутрішнього і зовнішнього озеленення з використанням рослин субтропіків, тропіків, пустель, напівпустель.

Гуртківці ознайомлюються з квітково-декоративними деревами і кущами, складають календарі їх цвітіння протягом року, вивчають квітково-декоративні рослини, які використовуються в закладанні-озелененні рокаріїв, альпінаріїв, закладанні окремих форм квітників, рабаток, газонів, клумб та ін. Юннати вчаться виготовляти дрібні вироби з різного природного матеріалу, вміло використовуючи його в аранжуванні. Це значною мірою допомагає пізнати життя природи — розвиваючи інтерес, ініціативу, спостережливість. Форми роботи можуть бути різними, зокрема, екскурсії на природу з метою збору природного матеріалу; участь у конкурсах, святах, виставках складанні букетів, квіткових композицій, виготовленні різних виробів з природного матеріалу.

Слід зазначити, що за останні 2-3 роки в школах і позашкільних закладах з'явилося чимало гуртків юних квітникарів-аранжувальників: «Природа і фантазія», «Фітодизайн» тощо. На заняттях учні, як правило, виявляють значний інтерес до аранжування квітів. Однак без знання квітково-декоративних рослин, їх біології і агротехніки, а також декоративних якостей у юннатів можуть виникнути труднощі, тому перед складанням плану роботи гуртка обов'язково враховують їх вік, рівень знань з квітництва хоча б початковий.

Керівник гуртка повинен зосередити увагу на кімнатних рослинах. Адже яскраві кімнатні квіти і свіжа зелень завжди тішать око людини, заспокійливо діють на нервову систему, поновлюють повітря в закритих приміщеннях. Також він має навчити учнів не лише вирощувати кімнатні квіти, а й уміло застосовувати їх декоративні властивості в озелененні різних приміщень — тобто створювати відповідний фітодизайн. На сучасне мистецтво складання букетів і композицій значний вплив справило японське мистецтво «ікебана» — тому в програмі значний час присвячено японській школі аранжування, а також європейській, російській, а особливо нашій, українській. Керівник гуртка повинен ознайомлювати учнів і з народною українською символікою, виховувати в учнів свідоме ставлення до праці і шану до народних символів, почуття любові до рідного народу, отчого краю, символів-оберегів етнічної пам'яті (верба над ставом, калина в лузі, тополя край дороги), що разом символізує рідний край, землю, природу. У змісті програми варто приділити увагу рідкісним та зникаючим видам квіткових рослин, зокрема, брати участь у масових природоохоронних заходах, спрямованих на збереження та відновлення таких рослин у природі. Важливе значення мають питання валеології, ознайомлення з якими сприятиме формуванню відповідного ставлення до власного здоров'я.

Особливу увагу потрібно звернути на питання техніки безпеки при проведені лабораторних і практичних робіт.

Нижчеподана програма є комплексною, нешаблонною, тобто на її основі залежно від місцевих умов, знань та інтересів учнів керівник гуртка може скорочувати деякі теми або впроваджувати нові.

Орієнтиром відбору програми є орієнтація змісту на особистість. Особистісне орієнтоване навчання в гуртку здійснюється в процесі виконання конкретної праці юнната на основі вільного вибору з урахуванням інтересів і нахилів виховання.

Розвитку творчої особистості учасника творчого об’єднання сприяє впровадження нових прогресивних технологій, зокрема стратегій ефективного навчання модульної системи організації навчального процесу, системи розвиваючого навчання, технологічність праці індивідуальностей, комп’ютерної технології навчання.

Форми і методи роботи. Пріоритетним напрямком в роботі трудових учнівських об’єднань основного рівня навчання є розвиток індивідуальних форм навчання: впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу, організація експериментальної дослідної роботи на основі комп’ютерної техніки.

Під час занять з гуртками використовуються різні форми і методи навчання: групова, яка відкриває для дітей можливості співпраці, взаємостосунків, пізнання навколишнього світу, які в поєднанні допомагають успішному навчанню юннатів, а їх активність та самодіяльність підвищують ефективність заняття. При індивідуальній формі роботи кожний юннат працює самостійно і ефективність його роботи визначається ступенем цілеспрямованості розвитку інтересів і нахилів. Успіх його діяльності також залежить від навчальних можливостей і підготовленості недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності гуртківців компенсуються груповою формою .

Варто практикувати також фронтальну форму навчання, коли весь гурток працює над одним навчальним завданням під керівництвом керівника гуртка, який орієнтується на рівень середніх знань і прагне рівномірно впливати на всіх учнів.

Групова навчальна форма діяльності – це форма організації навчання юннатів в невеликих групах, які об’єднанні загальною навчальною метою при керівництві керівника гуртка в тісній співпраці з учнями. Керівник гуртка керує роботою опосередковано, через завдання, які пропонуються групі і які регулюють діяльність учнів. Ця форма роботи являє собою співпрацю керівника гуртка і юннатів. Групова форма не ізолює учнів одного від одного, а навпаки сприяє прагненню до спілкування, співпраці та взаємодопомоги. Групова форма діяльності в порівняні з іншими має ряд переваг, в значній мірі сприяє активізації і результативності навчання учнів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню відстоювати свою точку зору, прислуховуватись до думки товариств, культури ведення діалогу, відповідальності за наслідки своєї праці. Вона створює умови для формування позитивної мотивації школярів до навчання сприяє більш ритмічній діяльності кожного учня і її можна застосовувати на всіх етапах процесу навчання.

Незважаючи на позитивні характеристики групової діяльності підмінити нею індивідуальну чи фронтальну роботу було б помилкою.В навчальному процесі учнівського творчого об’єднання школярів необхідно використовувати різні методи навчання:

 • Лабораторно-бригадний метод передбачає самостійне виконання учнівськими бригадами різноманітних дослідницьких завдань.

 • Ланкова форма організації навчальної діяльності щодо постійних малих груп , керованих лідерами. Учні працюють над єдиним завданням.

 • Мала група – двох і більше осіб об’єднанні єдиною метою , схожими за інтересами і потребами у спілкуванні та спільній діяльності, перебувають в безпосередньому контакті одне з одним.

 • Метод проектів передбачає планування і виконання поступово ускладнюваних проектів озеленення території школи, позашкільного навчального закладу.

 • Парна форма навчальної роботи – два учні виконують частину роботи разом та ін.

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

навчально-тематичний планп/п

Назва розділу

Кількість годин


теоретичні заняття

практичні заняття

разом

1

Вступ


4

2

6

2

Історія розвитку вітчизняного квітництва

4

2

6

3

Вивчення, збагачення та охорона рослинного світу

10

10

20

4

Ознайомлення з однорічними квітково-декоративними рослинами

8

6

14

5

Дворічні квітково-декоративні рослини

6

6

12

6

Багаторічні квітково-декоративні рослини

6

6

12

7

Використання природного матеріалу для виготовлення різних виробів, букетів і композицій


8

18

26

8

Складання букетів і квіткових композицій з квітів та іншого природного матеріалу


10

18

28

9

Оформлення квітників і газонів та догляд за ними

6

12

18

10

Найбільш поширені кімнатні та оранжерейні рослини

6

10

16

11

Фітодизайн і його значення в побуті та праці людини

6

8

14

12

Організація роботи в шкільній теплиці та догляд за кімнатними рослинами

6

12

18

13

Дослідницька робота з квітково-декоративними рослинами

8

16

24

14

Підсумкове заняття.

Науково-практична конференція


2

2

Всього:


88

128

216


Перевірка і оцінювання знань та умінь учнів.

Після вивчення кожного розділу програми необхідно здійснювати контроль рівня знань учнів у вигляді співбесіди, тестування, вікторини, а також давати учням завдання по написанню рефератів, складанню планів озеленення своєї школи, позашкільного закладу, виготовленню композицій і букетів.

По завершенню першого року навчання підвести підсумки на науково-практичний конференції з метою обміну досвідом роботи і захисту науково-дослідних робіт та організовувати виставку творчих робіт учнів (букети, композиції, аплікації, малюнки) та ін.
зміст

І. Вступ (6 год.).

Значення рослин у житті людини та економіці держави. Квіти — багатство України і невід'ємна частина життя людини. Участь у конкурсах «Моя земля — земля моїх батьків», «Мій рідний край, моя земля», «Без верби і калини немає України». Ознайомлення з різними видами квіткового оформлення. Зелені насадження біля школи, позашкільного чи дошкільного закладу, в парках, ботанічних садах. Квіти і пори року.Практичні роботи. Демонстрація навчальних відеофільмів.

Екскурсія до садово-паркового господарства, ботанічного саду, квітково-декоративного господарства, в ліс, на луку.

ІІ. Історія розвитку вітчизняного квітництва (6 год.).

Квіти глибокої давнини. Квіти — ніжні друзі. Легенди та цікаві історичні відомості про квіти. Квіти в Європі, Росії, Україні. Вирощування колекції різноманітних квітково-декоративних рослин у школах і позашкільних навчальних закладах. Національні традиції використання квітів. Методи та прийоми творчого мислення.Практична робота.

 1. Закладання колекційної ділянки квітково-декоративних рослин.

 2. Збір цікавих історичних відомостей та національних традицій. Використання квітів.

 3. Демонстрація навчальних відеофільмів.

Екскурсія на станцію квітково-декоративного господарства, в ботанічний сад, парк.

ІІІ. Вивчення, збагачення та охорона рослинного світу (20 год.).

Природа України як фактор історичного розвитку та територіального утворення. Охорона природи в державному законодавстві. Червона книга України та її значення в охороні, відновленні, збереженні та раціональному використанні рослинного світу. Представники місцевої флори, зокрема квітково-декоративні, занесені до Червоної книги України. Охорона дикорослих квіткових рослин місцевої флори. Організація заповідних територій України. Розширення мережі місцевих заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ та ін. Організація роботи зелених природоохоронних патрулів. Народна символіка. Народні прикмети. Календар народних прогнозів. Проведення осінніх свят (обжинок, свята врожаю, свята квітів).Практичні роботи.

 1. Вивчення та оформлення картотеки рідкісних квітково-декоративних рослин міста, села, району, області.

 2. Організація та проведення Свята врожаю, Свята квітів (виставки та карнавали).

 3. Закладання в колекційному відділі ділянки рідкісних квітково-декоративних рослин.

 4. Створення картотеки рідкісних красиво квітучих рослин місцевої флори.

 5. Збір матеріалів про народні прикмети. Календар народних прогнозів.

 6. Встановлення зв’язків гуртка з ботанічними садами, квітково-декоративними господарствами та садово-парковими господарствами.

 7. Демонстрація навчальних відеофільмів.

Екскурсія в ботанічний сад, садово-паркове господарство, на луку, до лісу, заповідних територій, заказників.

ІV. Ознайомлення з однорічними квітково-декоративними рослинами (14 год.).

Квітково-декоративні рослини, їх різноманітність та найбільш поширені види і сорти своєї місцевості. Квітучі, листяно-декоративні, виткі однорічники та їх біологічні особливості.

Строки і способи висівання насіння в грунт. Підзимові посіви. Квіти-символи (чорнобривці, мак, настурція (красоля), нагідки) та ін.. Обряд плетіння та носіння українського віночка. Думи. балади, легенди про квіти. Об'ємне засушування квітів. Правила скла­дання композицій і букетів з однорічних квітів.

Практичні роботи.


 1. Об'ємне засушування однорічних квітів.

 2. Догляд за однорічниками.

 3. Оформлення календаря цвітіння, плетіння віночка з метою подальшого використання його в обрядах і святах українського народу.

 4. Закладання в колекційному відділі ділянки однорічних квітково-декоративних рослин.

 5. Виготовлення гербарію та колекції насіння квітів однорічників.

 6. Вегетативне і генеративне розмноження квітково-декоративних рослин, однорічників.

 7. Фенологічне спостереження за ростом і розвитком рослин.

Екскурсії в природу, ботанічні сади, станції квітково-декоративних рослин.

V. Дворічні квітково-декоративні рослини (12 год.).

Використання дворічників у озелененні. Біологічні особливості дворічників. Строки, способи сівби, саджання та догляд за рослинами. Підзимові посіви. Саджання розсади дворічників восени. Легенди, казки, пісні, символіка яких використовується і нині при складанні букетів і квіткових композицій. Застосування квітів для проведення українських національних обрядів та різних релігійних свят (Трійця. Івана Купала та ін.).Практичні роботи.

 1. Висаджування розсади з метою озеленення на клумбах, рабатках.

 2. Оформлення календаря цвітіння дворічників.

 3. Засушування рослин для виготовлення букетів і композицій.

 4. Збирання та очищення насіння квітів.

 5. Закладання в колекційному відділі ділянки дворічних квітково-декоративних рослин.

 6. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком дворічників.

Екскурсії до садово-паркового господарства, скверів та ботанічного саду.

VІ. Багаторічні квітково-декоративні рослини (12 год.).

Історія, легенди, казки, оповідання про багаторічні квіти. Багаторічники — найкращі квіти для озеленення і об'єкт роботи школи при вивченні життя і способів керування ростом і розвитком рослин. Переваги багаторічників — довге життя, цвітіння, витривалість, економія затрати праці під час їх вирощування. Строки та способи розмноження їх і догляд за ними. Вигонка багаторічних квітково-декоративних рослин узимку. Цибулинні квітково-декоративні рослини (тюльпани, гіацинти, нарциси, лілії), їх агротехніка. Сучасне оформлення багаторічниками шкіл, позашкільних та дошкільних закладів, міст і сіл в нових ринкових умовах. Обрядові символи (рушник, хліб, калина, мальва, мак і ромашка). Використання багаторічників для виготовлення букетів і композицій з українською символікою. Виготовлення штучних квітів.Практичні роботи

 1. Закладання колекційної ділянки багаторічників.

 2. Збирання насіння, висівання і догляд за рослинами.

 3. Розмноження багаторічників зеленими живцями, поділом куща і кореневищ.

 4. Виготовлення штучних квітів.

 5. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

 6. Складання композицій і букетів з широким використанням ранньоквітучих рослин.

 7. Догляд за рослинами на навчально-дослідній ділянці, а також за зеленими насадженнями школи і позашкільного закладу.

 8. Написання рефератів про багаторічні квіти.

Екскурсії до садово-паркового господарства, ботанічного саду, виставки квітів, заповідних територій, заказників.

VІІ. Використання природного матеріалу для виготовлення різних виробів, букетів і композицій (26 год.).

Використання природного матеріалу для аранжування. Збір і обробка природного матеріалу (коріння відмерлих дерев та кущів — прекрасний матеріал для виготовлення виробів і композицій). Вироби з дерев'яних брусочків, циліндрів різної товщини. Вироби із шишок. Аплікація з стебел різнотрав'я. Аплікація із соломки злакових рослин. Інструменти та різні пристосування для роботи з природним матеріалом. Виготовлення різних виробів з українською символікою. Народні іграшки з дерева, тканини. Техніка безпеки при використані гострих ріжучих і колючих інструментів під час практичних робіт.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка