Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів (Пінчук М. О.) Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальниківСторінка2/18
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

БІБЛІОГРАФІЯ


Список рекомендованої літератури для педагогів

 1. Абрамова З.В. Карлинский О.А. Практикум по генетике. - М.Колос, 1980.

 2. Адріанов В.Л. Біологія. Розв’язування задач з генетики. 2-е вид. К.: Либідь, 1996.

 3. Гершінзон С.М. Основы современной генетики. –К., Наук.думка. 1983.

 4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х т. –М., Мир, 1990.

 5. Гуляєв Г.В., Дубинин А.П. Селекция и семеноводство. –М., Агропромиздат, 1987.

 6. Гуляєв Г.В. Задачник по генетике. М., Колос, 1982.

 7. Доспехов В.А. Методика полевого опыта –М., Колос, 1985.

 8. Довідник по апробації сільськогосподарських культур (упоряд. В.В.Волков, В.А.Баринов, Л.О. Животков) – К.: Урожай, 1990.

 9. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І. Селекція та насінництво польових культур. Практикум.-К. Вища школа. 1995.

 10. Реєстр сортів рослин України.

 11. Селекция и семеноводство сельськохозяйственных культур /под ред.д-ра с.х.наук М.А.Зеленського.-К.: Вища школа. 1987.

 12. Справочник по семеноводству. (Н.В.Лобода, Б.А.Весна, М.М.Сирота) К.: Урожай, 1991.


Список рекомендованої літератури для учнів

 1. Адріанов В.Л. Біологія. Розв’язування задач з генетики. 2-е вид. К.: Либідь, 1996.

 2. Журнал “Паросток”, НЕНЦ Міністерство освіти і науки України.

 3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х т. –М., Мир, 1990.

 4. Гуляєв Г.В. Задачник по генетике. М., Колос, 1982.

 5. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І. Селекція та насінництво польових культур. Практикум.-К. Вища школа. 1995.

 6. Реєстр сортів рослин України.

ПРОГРАМА ГУРТКА ЮНИХ АГРОХІМІКІВ

Пояснювальна записка

В зв’язку з соціально-економічними перетвореннями , що відбуваються в аграрному секторі та зміною форм власності на землю, постає питання підвищення ефективності використання земельних ресурсів, а саме, збільшення урожайності та поліпшення якості продукції рослинництва.

В розрізі цих проблем питання агрохімії стоять особливо гостро, оскільки вона вивчає живлення рослин, кругообіг речовин у грунті, добрива та їх застосування. Агрохімія є сучасною науково-обгрунтованою основою використання добрива та охоплює найважливіші питання хімії в сільському господарстві. Вона вивчає взаємовідносини між рослинами, грунтом, добривами в процесі живлення рослин, а також тісно пов’язана з такими науками як: грунтознавство, рослинництво, землеробство та ін. Знання з агрохімії необхідні для всіх спеціалістів, які працюють в сільському господарстві. Тому основною метою створення гуртків юних агрохіміків є надання необхідних знань учням загальноосвітніх шкіл з основ агрохімії та ґрунтознавства, які вони могли б застосовувати у своїй практичній діяльності. Крім того, робота в гуртку сприятиме виробленню екологічного мислення та раціонального природокористування, поглибленню знань з хімії, біології, основ сільського господарства, а також допомоги у виборі професій.

Програмою також передбачено вирішення наступних завдань: • засвоєння вихованцями системи знань про живлення рослин та особливості застосовування добрив;

 • створення середовища для самореалізації та професійного самовизначення;

 • формування наукового світогляду учнів;

 • створення умов для подальшого успішного навчання у вищих учбових закладах.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Програма основного рівня розрахована на два роки навчання з учнями 8-11 класів, складена з розрахунком проведення 2-х занять на тиждень тривалістю 2-3 академічні години. Кількість вихованців в гуртку повинно становити 8-12 осіб.

У процесі роботи в гуртку учні повинні навчитись визначати типи грунтів, проводити агрохімічні аналізи, розпізнавати та правильно застосовувати добрива, складати системи удобрення грунту в сівозмінах тощо. Для більш ефективного засвоєння теоретичного матеріалу програмою передбачено значний обсяг практичних занять і дослідницької роботи.

Досліди, що виконуються членами гуртка, повинні мати навчально-виховну, виробничу та наукову спрямованість. Розділи програми, кількість годин та співвідношення теоретичних і практичних занять орієнтовні і можуть бути змінені залежно від місцевих умов та можливостей керівника гуртка.


Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(Перший рік навчання)
п/п

Назва теми

Всього годин

У тому числі:

теоретичні заняття

практичні заняттяВступ

4

4

-Грунт, як складова частина в еволюції органічного світу

18

7

11Будова грунту та його властивості

30

10

20Класифікація грунтів

16

7

9Охорона грунтів

18

4

14Живлення рослин

36

16

20Дослідницька робота

34

8

26Підсумкові заняття

18

2

16

Всього:

174

58

116Перевірка та оцінювання знань:

На занятті:

 • вікторини;

 • тести;

 • контрольні запитання.


По закінченні вивченого розділу:

 • виступ на занятті;

 • тести;

 • підсумкові запитання.


По закінченні навчального року:

 • підготовка рефератів;

 • підсумкове тестування;

 • участь у конкурсі;

 • робота у секціях наукового товариства учнів.


Зміст програми

1. Вступ.

Агрохімія як наука, її зміст, завдання і місце в системі прикладних наук. Короткі історичні відомості про розвиток агрохімії та грунтознавства. Методи агрохімічних досліджень.

2. Грунт, як складова частина в еволюції органічного світу.

Визначення грунту. Формування профілю грунту і його горизонтів. Фактори грунтоутворення. Причини відмінностей між грунтами. Вплив бактерій, грибів рослинного та тваринного світу на грунтотворчий процес.

Практичні та лабораторні роботи.

Техніка безпеки при роботі в агрохімічній лабораторії. Виконання грунтового розрізу та його морфологічний опис. Ознайомлення з обладнанням агрохімічної лабораторії. Взяття та підготовка зразків грунту до аналізу. Навчитись користуватись та складати землевпорядкувальні плани та картограми грунтових відмін.

3. Будова грунту та його властивості.

Фази грунту. Грунтовий розчин. Газоподібна фаза грунту. Тверда частина грунту. Хімічний склад грунту. Мінеральні речовини грунту. Механічний склад грунту. Класифікація грунтів за механічним складом. Колоїди грунту. Новоутворення та включення грунту. Органічна частина грунту. Гумус. Склад гумусу. Структура грунту.

Фізичні і фізико-механічні властивості грунту (питома вага, об’ємна вага, липкість, пластичність, набухання, усадка). Грунтова волога і водні властивості грунту. Вологоємність, водопідіймальна здатність, водопроникність. Теплові властивості грунту. Поглинаюча здатність грунту та її види.

Родючість – основна властивість грунту. Фактори родючості грунту. Види родючості грунту (природна, штучна, ефективна, потенціальна). Шляхи підвищення родючості грунту. Кислотність та лужність (карбонатність) грунтів. Відношення різних рослин до кислотності грунту. Визначення потреби у вапнуванні. Засоленість грунтів. Норми, строки і способи внесення гіпсу.Практичні та лабораторні роботи.

Визначення механічного складу грунту в польових та лабораторних умовах. Визначення вологості грунту. Визначення водопроникності і водопідіймальної здатності грунту. Визначення повної вологоємкості грунту. Визначення структурного складу грунту. Визначення РН водної і сольової витяжки, гідролітичної кислотності. Складання картограми кислотності грунту.

4. Класифікація грунтів.

Основні принципи класифікації грунтів за В.В.Докучаєвим. Поняття про тип, підтип, вид і різновидність грунтів, профілі грунтів.

Причини відмінностей між грунтами. Природні зони грунтів, їх утворення та територіальне розташування. Закономірності розташування грунтів.

Ознайомлення з грунтами місцевого господарства, учнівської виробничої бригади, пришкільної ділянки тощо.Практичні та лабораторні роботи.

Скласти таблиці класифікацій грунтів України. Ознайомлення з картою грунтів України та картограмою місцевих грунтів. Замалювати схеми будови основних типів грунтів.

5. Охорона грунтів.

Раціональне використання та охорона грунтів. Вплив діяльності людини на грунти. Виснаження грунтів. Ущільнення та руйнування структури грунтів. Культурний грунтотворчий процес під впливом антропогенних факторів. Ерозія грунтів. Надмірне осушення, заболочення та засолення грунтів.

Агрохімічні та агротехнічні заходи по охороні і меліорації грунтів. Заходи по боротьбі з ерозією грунтів.

Практичні та лабораторні роботи.

Виявлення на землях місцевих господарств місць руйнування грунтів. Насадження полезахисних смуг та лісових масивів на схилах балок, ярах, вздовж берегів річок тощо.

Проведення снігозатримання на пришкільній ділянці або на полі учнівської виробничої бригади.

Відношення різних рослин до рН грунту. Визначення потреби у вапнуванні. Визначення засоленості грунтів.

6. Живлення рослин.

Поняття про кореневе і повітряне живлення рослин. Історичні відомості з вчення про живлення рослин К.А.Тімірязєва, Д.І.Менделєєва, Д.М. Прянішнікова, П.А.Власюка та інших вчених.

Елементи живлення рослин. Фізіологічна роль елементів живлення у житті рослин. Періодичність надходження поживних елементів в рослину. Способи регулювання живлення рослин. Діагностичний контроль забезпечення рослин елементами живлення. Гідропоніка. Правила приготування поживних сумішей.

Практичні та лабораторні роботи.

Вивчити зовнішні ознаки недостачі і надлишку елементів живлення рослин за допомогою малюнків, таблиць, плакатів та гербарних зразків.

Провести діагностичний контроль забезпеченості різних культурних рослин поживними речовинами за методом К.Магницького. Визначення вмісту нітратів у сільськогосподарській продукції. Приготування поживних сумішей для водних культур.

Екскурсія на поля чи в теплицю з метою виявлення мінеральної нестачі в живленні рослин.

7. Дослідницька робота.

Основи проведення дослідницької роботи. Вимоги до території дослідної ділянки і родючості грунту. Фактори, які впливають на ріст і розвиток рослин. Підготовка добрив. Розрахунок доз добрив за вмістом діючої речовини.

Документація дослідницької роботи. Догляд за рослинами. Фенологічні спостереження. Збирання та облік урожаю. Статистична обробка одержаних результатів. Розрахунок економічної ефективності застосування добрив. Вегетаційні досліди. Необхідне обладнання для проведення вегетаційних добрив.Практичні та лабораторні роботи.

Складання схем польових дослідів. Планування території і розбивка поля на дослідні ділянки. Закладання і проведення польових дослідів. Закладання і проведення вегетаційних дослідів. Закладання і проведення дослідів з водними культурами. Визначення впливу замочування насіння сільськогосподарських культур в розчинах солей мікроелементів на схожість, енергію проростання та інтенсивність росту і розвитку рослин.

8. Підсумкові заняття.

Підготовка доповідей та рефератів. Самостійна робота з науковою та науково-популярною літературою. Оформлення дослідної роботи. Екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств тощо.Участь в олімпіадах, у роботі лекторіїв, товариств, святах, конференціях, благодійних акціях.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(Другий рік навчання)п/п

Назва теми

Всього годин

У тому числі:

теоретичні заняття

практичні заняттяВступ

4

4

-Елементи кореневого живлення рослин та їх значення

44

16

28Добрива та бактеріальні препарати

44

16

28Система удобрення сільськогосподарських культур в сівозмінах

36

14

22Принципи районування сортів і гібридів сільськогосподарських культур

14

10

4Закладення та проведення дослідів

54

12

42Підсумкові заняття

20

4

16

Всього:

216

76

140


Перевірка та оцінювання знань:

На занятті:

 • вікторини;

 • тести;

 • контрольні запитання.


По закінченні вивченого розділу:

 • виступ на занятті;

 • тести;

 • підсумкові запитання.


По закінченні навчального року:

 • підготовка рефератів;

 • підсумкове тестування;

 • участь у конкурсі;

 • робота у секціях наукового товариства учнів.


Зміст програми

1. Вступ.

Вклад вітчизняних і зарубіжних вчених в розвиток агрохімії. Ефективність агрохімічних заходів. Екологічні аспекти застосування мінеральних та органічних добрив. Хімізація сільського господарства і охорона природи. Запобігання накопичення в продуктах рослинництва надмірної кількості нітрат-іонів та пестицидів. Агрохімічний сервіс в Україні.

2. Елементи кореневого живлення рослин та їх значення.

Елементи кореневого живлення рослин. Сучасні уявлення про механізм засвоєння хімічних елементів корінням рослин. Макроелементи.

Роль азоту в житті рослин. Кругообіг азоту в природі. Надходження його в грунт. Фіксація атмосферного азоту. Вміст азоту в грунті та його форми. Амоніфікація та нітрифікація. Втрати азоту з грунту та надходження з різних джерел (добрива, азотфіксація, опади).

Значення фосфору для рослин. Вміст фосфору в грунті та його форми. Перехід доступних форм у недоступні. Кругообіг фосфору в природі.

Роль калію в житті рослин. Вміст і форми калію в грунті та їх доступність для рослин.

Значення сірки, кальцію та магнію в житті рослин. Роль мікроелементів у житті рослин.

Практичні та лабораторні роботи.

Закладання і проведення вегетаційних дослідів по вивченню впливу елементів живлення на ріст і розвиток рослин.

Вибір і підготовка зразків грунту до аналізу. Отримання витяжки для визначення елементів живлення. Визначення вмісту рухомих форм азоту, фосфору, калію та інших елементів в грунті. Використання даних агрохімічного аналізу.

3. Добрива та бактеріальні препарати.

Значення добрив у підвищенні урожайності та поліпшення якості продукції рослинництва. Поняття про органічні, мінеральні, сидеральні добрива та бактеріальні препарати. Класифікація добрив.

Азотні добрива та їх класифікація. Умови і способи добування азотних добрив. Фізичні і хімічні властивості азотних добрив. Особливості використання азотних добрив. Вплив азотних добрив на урожайність і якість продукції рослинництва.

Фосфорні добрива. Класифікація фосфорних добрив та їх характеристика. Добування і технологія виробництва фосфорних добрив. Особливості використання фосфорних добрив в залежності від ґрунтових умов та вирощування культур.

Калійні добрива. Класифікація калійних добрив та їх характеристика. Родовища калійних солей, способи добування калійних добрив. Особливості застосування калійних добрив в різних грунтово-кліматичних умовах.

Комплексні добрива, їх переваги і недоліки. Характеристика основних видів комплексних добрив.

Мікродобрива, їх значення, характеристика та застосування.

Способи внесення мінеральних добрив у грунт.

Органічні добрива. Характеристика основних видів органічних добрив. Гній, як джерело мінерального і вуглекислого живлення для рослин. Способи і умови зберігання гною. Види торфу та його використання. Компости, їх значення та способи приготування. Біогумус та його застосування. Значення гноївки і пташиного посліду як добрив.

Значення органічних добрив для підвищення родючості грунтів. Зберігання і внесення органічних добрив у грунт. Розрахунки доз добрив.

Зелене добриво (сидерація). Значення його для малопродуктивних піщаних грунтів. Рослини, які використовуються як зелене добриво і способи їх використання.

Бактеріальні препарати. Нітрагін, азотобактерин, фосфоробактерин, ризоторфін.

Умови їх ефективного використання та способи внесення в грунт.

Машини, що застосовуються для внесення добрив у грунт.

Техніка безпеки та санітарні норми при роботі з добривами та бактеріальними препаратами.Практичні та лабораторні роботи.

Розпізнавання мінеральних добрив за зовнішнім виглядом.

Вивчення мінеральних добрив за допомогою якісних хімічних реакцій. Розрахунок доз мінеральних і органічних добрив на одиницю площі. Визначення кислотності торфу і його придатності на добриво.

Збирання місцевих добрив для дослідницької роботи, а також для виробничих потреб. Виготовлення компостів. Вивчення видів рослин, які можна використовувати на зелене добриво. Виготовлення бактеріальних препаратів. Ознайомлення з умовами зберігання органічних добрив.Екскурсії на підприємство по виробництву мінеральних добрив, до відповідних агрослужб, господарств.

4. Система удобрення сільськогосподарських культур в сівозмінах.

Поняття про сівозміну і ротацію. Переваги сівозміни перед монокультурою. Наукове обгрунтування чергування культур в сівозміні. Класифікація, проектування та освоєння сівозміни.

Основи вирощування та особливості удобрення сільськогосподарських культур (зернових, кормових, технічних, овочевих, плодових, ягідних).

Поняття про систему удобрення. Наукові основи системи удобрення (грунтово-кліматичні умови, біологічні особливості сільськогосподарських культур), величина запланованого урожаю, наявний асортимент добрив, рівень агротехніки тощо).

Основні ланки системи удобрення: визначення запасу поживних речовин у грунтах, розрахунок доз добрив під кожну культуру в сівозміні, визначення строків і способів внесення добрив.

Агрохімічна служба в Україні.

Практичні роботи.

Ознайомлення із схемами сівозмін місцевого господарства, пришкільної ділянки, учнівської виробничої бригади. Розробити систему удобрення с/г культур в сівозміні.

5. Принципи районування сортів і гібридів сільськогосподарських культур.

Поняття про сорт та гібрид. Значення правильного підбору сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Поняття про сортозміну та сортопоновнення. Особливості максимального використання продуктивного потенціалу сортів. Реєстр сортів рослин України.

6. Закладання та проведення дослідів.

Закладання польових дослідів по визначенню оптимальних доз і співвідношень добрив. Вивчення впливу зеленого добрива на урожайність сільськогосподарських культур. Досліди із застосуванням мікроелементів та бактеріальних препаратів.

Проведення дослідів по вивченню видів і форм добрив. Ведення фенологічних спостережень. Збирання та облік урожаю. Статистична обробка результатів досліджень. Ведення документації дослідницької роботи.

7. Підсумкові заняття.

Оформлення дослідницької роботи. Розробка рекомендацій на основі проведених наукових досліджень. Самостійна робота з літературою. Написання рефератів та звітів.

Екскурсії до науково-дослідних установ. Проведення агрохімічних та хімічних вечорів.

Участь у конференціях, святах, масових заходах, благодійних акціях тощо.Прогноз результатів і методика діагностики

по закінченню реалізації програми

Після закінчення реалізації цієї програми учні отримають ґрунтовні знання з агрохімії і грунтознавства та поглиблять їх з багатьох інших галузей біології та сільського господарства.

Під час проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, де вихованці виконують поставлені завдання, які розвиватимуть творчі якості особистості, логічне мислення, вміння чітко висловлювати власні думки, вироблення учнями власної точки зору на проблему, самостійно працювати над нею, користуватися науковою та довідковою літературою, що допоможе сформувати учням систему сучасних уявлень про живу природу і сприятиме пізнанню гармонійності її законів.

Виконання практичних робіт допоможе вихованцям оволодіти методикою дослідницької роботи та навчитись оформляти науково-дослідні роботи з агрохімії і грунтознавства, що сприятиме формуванню наукового світогляду та екологічної культури.

Реалізація програми сприятиме розвитку когнітивної сфери особистості, виховуватиме в учнів акуратність та усвідомлену поведінку в природі.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Учні повинні мати уявлення про:


 • агрохімію як науку та її значення;

 • грунт та його будову;

 • екологічні фактори та їх роль в житті рослин;

 • кореневе та позакореневе живлення рослин;

 • кругообіг елементів живлення рослин в природі;

 • систему удобрення сільськогосподарських культур.


Учні повинні знати:

 • фактори грунтотворення;

 • властивості грунту;

 • основи меліорації грунтів;

 • фізіологічну роль елементів живлення у житті рослин;

 • добрива та їх класифікація;

 • особливості удобрення с/г культур;

 • бактеріальні препарати та їх застосування.


Учні повинні вміти:

 • користуватися обладнанням агрохімічної лабораторії

 • відбирати та готувати зразки грунту до агрохімічного аналізу

 • проводити агрохімічний аналіз грунту та діагностичний

 • контроль забезпеченості рослин елементами живлення

 • складати картограми ґрунтових відмін

 • розпізнавати мінеральні добрива за зовнішнім виглядом та за допомогою якісних реакцій

 • розрахувати норми внесення органічних і мінеральних добрив

 • розробляти систему удобрення с/г культур в сівозміні

 • закладати і проводити польові досліди.


Учні повинні засвоїти такі поняття:

грохімія


агрохімічний аналіз

аерація грунту

бактеріальні препарати

біопрепарати

бюретка

вапнуваннявермикуліт

гіпсування

грунтові відміни

ґрунтовий розріз

грунтотворення

гідропоніка

гумус

добрива органічнідобрива мінеральні

дослід


дослідна ділянка

живлення рослин

засоленість грунту

елементи живлення

ерозія грунту

карбонати

кислотність

компости


колоїди

макроелементи

мікроелементи

меліорація

мул

мульчуванняпідживлення

поглинаюча здатність

родючість грунту

сівозміна

сидерати

система удобрення

сорт

структура грунтутерраси

торф


фенологічні спостереження

якісні хімічні реакції.


Під час виконання програми слід контролювати рівень знань учнів після вивчення кожного розділу. Для цього можна застосовувати тестування, а також давати учням творчі завдання (задачі) з певної проблеми.

Після реалізації програми учні захищають власні науково-дослідні роботи.


бібліографія

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 1. Агрохімія. за ред. Городнього М.М. -К.: Вища школа,1995.

 2. Василега М.Д. Цікава хімія.-К.: Рад.шк., 1989.

 3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985.

 4. Крикунов В.Г. Грунтознавство. К., Вища школа, 1998.

 5. Крикунов В.Г.,Полупан Н.И. Почвы УССР и их плодородие. К.: Вища шк. 1987.

 6. Кондратенко П.В. Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами.-К.: Аграрна наука 1996.

 7. Кулюнин А.Н. Школьнику об агрохимии защищенного грунта.-М.: Просвещение 1985.

 8. Минаев В.Г. Экологические проблемы агрохимии.-М.: Изд-во МГХ 1988.

 9. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень у плодівництві, овочівництві, виноградарстві та технології зберігання плодоовочевої продукції.-К.: НМКВО, 1992.

 10. Реєстр сортів рослин України.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ учнів 1. Василега М.Д. Цікава хімія.-К.: Рад.шк., 1989.

 2. Кондратенко П.В. Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами.-К.: Аграрна наука 1996.

 3. Кулюнин А.Н. Школьнику об агрохимии защищенного грунта.-М.: Просвещение 1985.

 4. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень у плодівництві, овочівництві, виноградарстві та технології зберігання плодоовочевої продукції.-К.: НМКВО, 1992.

 5. Реєстр сортів рослин України.

 6. Журнал “Паросток” Національного еколого-натуралістичного центру.

ПРОГРАМА ГУРТКА ЮНИХ КАРТОПЛЯРІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка юних картоплярів початкового рівня розрахована на учнів 5 – 9 класів.

Соціально – економічні перетворення в аграрному секторі обумовлюють підвищення ефективності використання земельних ресурсів, збільшення урожайності та підвищення якості продукції такої важливої галузі рослинництва як картоплярство.

Картопля – цінний і незамінний продукт харчування. Універсальність використання цієї культури обумовлює необхідність вивчення технології її вирощування.

Мета навчання – дати учням грунтовні знання з основ картоплярства, ознайомити з сучасними технологіями вирощування, формувати інтерес до сільськогосподарського дослідництва, допомогти у професійному самовизначенні.

Завдання:


 • систематизувати знання отримані учнями на уроках біології;

 • виробити чітке розуміння зв’язку картоплярства з іншими галузями наук – екологією, агрохімією, біотехнологією;

 • ознайомитись технологіями та продуктами переробки картоплі;

 • сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури.

 • сприяти поглибленню знань учнів в галузі біології і сільського господарства.

Форми проведеня занять:

практичні роботи, екскурсії, бесіди, вікторини, тематичні вечори, ігри, науково – практичні конференції, дослідницька робота.

Методи:

аудіальні, візуальні, полімодальні.
НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Перший рік навчання

п/п


Назва теми

Всього годин

У тому числі:

теоре-тичні

прак-тичні

1

Вступ

2

2

-

2

Поширення картоплі

6

4

2

3

Ботанічна характеристика і біологічні особливості культури

12

6

6

4

Агротехніка вирощування картоплі

18

8

10

5

Насінництво картоплі

18

8

10

6

Добір і підготовка насіннєвого матеріалу

10

4

6

7

Шкідники та хвороби картоплі і методи боротьби з ними

10

4

6

8

Збирання врожаю

12

4

8

9

Зберігання бульб

10

2

8

10

Закладання і проведення дослідів

22

10

12

11

Підсумкові заняття. Масові заходи

24

6

18
Всього

144

58

86

Рекомендаціїї щодо перевірки та оцінювання знань і умінь учнів: • На занятті: співбесіда, тестування;

 • По закінченню теми: тестування, оформлення рефератів, підсумкові роботи, участь у конкурсах, операціях, акціях;

По закінченню програми: підсумкова робота, виступ на науково – практичній конференції, участь у конкурсі “Мій рідний край, моя земля”, виставці “Щедрість рідної землі”.

Програма


1. Вступ.

Ознайомлення юннатів з роботою гуртка, з масовими натуралістичними заходами. Проблеми охорони природи в нашій державі.

Основні галузі сільськогосподарського виробництва. Картопля – одна із найважливіших сільськогосподарських культур. Виробництво та використання картоплі у світі.

2. Поширення картоплі.

Походження культурної картоплі. Шлях в Україну. Виробництво картоплі в Україні.

Практичні роботи та екскурсії.

Екскурсія на виробничий об’єкт для ознайомлення з вирощуванням картоплі. Комплексна механізація робіт по вирощуванню і збиранню картоплі. Узагальнення матеріалів екскурсії.

3. Ботанічна характеристика і біологічні особливості культури.

Ботанічна характеристика картоплі. Вимоги картоплі до умов вирощування. Агрокліматичні зони України. Потреба картоплі в поживних речовинах. Залежність урожаю картоплі від кількості стебел у гнізді. Потенційні можливості картопляного поля.

Практичні роботи.

Ознайомлення з будовою бульби. Визначення крохмалю в бульбах. Ознайомлення з головними морфологічними ознаками рослини картоплі.

4. Агротехніка вирощування картоплі. Попередники картоплі. Грунт і урожай бульб. Обробіток грунту. Внесення добрив під картоплю. Строки і способи садіння картоплі. Догляд за посівами. Збирання урожаю.

Практичні роботи.

Знайомлення з різними сортами картоплі, занесеними до реєстру сортів рослин України. Підготовка бульб до садіння. Садіння картоплі різними способами. Спостереження за ростом і розвитком рослин. Догляд за рослинами. Розрахунок потрібної кількості добрив.


5. Насінництво картоплі.

Сорт і насінництво. Кращі сорти української селекції і генеалогія сортів світового сортаменту. Місцеві сорти картоплі.

Прискорене розмноження нових сортів. Насінна картопля з пробірки. Сортооновлення та сортозаміна. Нова система організації виробництва еліти картоплі в Україні.

Практичні роботи.

Групування поширених сортів картоплі за тривалістю вегетаційного періоду, за господарським призначенням: столові, технічні і універсальні. Групування сортів картоплі за кольором квіток і бульб, кольором і формою листка і стебла. Апробація посівів картоплі.

6. Добір і підготовка насіннєвого матеріалу.

Підготовка насіннєвого матеріалу до садіння. Схожість і стеблоутворююча здатність бульб. Строки оновлення садивного матеріалу.Практичні роботи.

Підготовка бульб до садіння. Особливість підготовки садивного матеріалу для одержання раннього врожаю.

Різання бульб перед садінням.

7. Шкідники та хвороби картоплі і методи боротьби з ними.

Шкідники картоплі і методи боротьби з ними. Хвороби картоплі. Агротехнічні і хімічні засоби захисту рослин картоплі від хвороб.

Підходи до біологічних методів захисту картоплі від шкідників.Практичні роботи.

Вивчення шкідників і хвороб картоплі по колекції, таблицях, гербарію та під час проведення дослідів в польових умовах. Правила зберігання, транспортування і застосування ядохімікатів.

Запобігання забрудненню навколишнього середовища. Правила техніки безпеки при роботі з отрутохімікатами (діти до роботи з отрутохімікатами не допускаються).

8. Збирання врожаю.

Потенційні можливості картопляного поля. Збір урожаю по строках дозрівання різних сортів. Механізація збирання врожаю картоплі. Облік врожаю з ділянки і перерахунок на гектар.

Практичні роботи.

Техніка безпеки при збиранні картоплі. Збирання врожаю та його облік.

Дегустація різних сортів картоплі.

9. Зберігання бульб.

Зберігання бульб картоплі в картоплесховищах та домашніх умовах. Основні фактори зовнішнього середовища (температура, вологість, склад повітря та світло). Коефіцієнт збереження картоплі. Втрата картоплею маси та поживних речовин при зберіганні.

Практичні роботи.

Визначення коефіцієнта збереження картоплі та визначення втрат маси картоплі при зберіганні.

10. Закладання та проведення дослідів.

Ознайомлення з тематикою дослідів, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці, теплиці. Складання робочих планів. Конкурс юннатів на кращу дослідницьку роботу.Практичні роботи.

Участь юннатів у закладанні дослідів з картоплею у закритому і відкритому грунті. Фенологічні та метеорологічні спостереження в процесі дослідів. Математична обробка даних досліду і оформлення результатів дослідницької роботи. Участь у науково—практичній конференції.Досліди.

 1. Вирощування картоплі вічками.

 2. Розмноження картоплі зеленими і тіньовими (етіольованими ) паростками.

 3. Насінням.

 4. Сортовивчення картоплі.

11. Підсумкові заняття та масові заходи.

Екскурсії до науково-дослідних установ, агропромислових господарств. Виготовлення наочних посібників, гербаріїв. Облік результатів дослідницької роботи, оформлення щоденників, написання рефератів і наукових робіт.

Підготовка і оформлення виставки різних сортів картоплі, участь у святі врожаю і науково-практичній конференції.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка