Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів (Пінчук М. О.) Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальниківСторінка18/18
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.58 Mb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Педагогічні очікування наприкінці ІІ-го року навчання:


Учні повинні знати про:

- фізіологічне різноманіття бактерій,

- практичне використання фізіологічних особливостей бактерій,

- участь мікроорганізмів у кругооберті найважливіших органогенних елементів в природі,

- реакцію мікроорганізмів на порушення екологічної рівноваги в природі,

- роль мікроорагнізмів у процесах самовідновлення порушених екосистем.Учні повинні вміти:

  • володіючи хімічними, біохімічними і мікробіологічними методами, проводити дослідження;

- виконувати практичні, експериментальні і індивідуальні роботи, завдання наукових установ;

- поглиблювати свої теоретичні знання за обраним напрямком, працюючи з науковою літературою;- аналізувати, співставляти і узагальнювати літературні дані і результати власних досліджень;

  • оформляти наукову роботу, доповідати і брати участь у наукових дискусіях.


Навчально-тематичний план ІІІ року навчанняНазва теми

Кількість годин

Разом

Теорія

Практ.

1

Організаційне заняття

4

4

-

2

Методи кількісного визначення мікроорганізмів і біомаси

12

6

10

3

Будова і функції біологічних полімерів

8

6

10

4

Ферменти

8

6

10

5

Віруси

12

6

10

6

Мікроби-індикатори

12

3

9

7

Патогенні мікроорганізми. Інфекційні хвороби і боротьба з ними. Мікроби-показники санітарного забруднення

28

8

15

8

Проблеми космічної мікробіології

4

4

-

9

Зберігання культур мікроорганізмів

8

4

6

10

Використання мікроорганізмів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища

12

9

15

11

Біотехнологія. Біоконверсія. Біогаз. Біодобрива. Виробництво біологічно активних речовин.

28

9

22

12

Екскурсії, конференції, читання, турніри, конкурси

24

24

-

13

Індивідуальна робота

124

-

124

14

Підсумкове заняття

4

4

-Всього

324

93

231Програма ІІІ року навчання


1.Організаційне заняття

Організаційні питання. Обговорення результатів літньої практики.

Завдання гуртка на третій рік навчання.

2. Методи кількісного визначення мікроорганізмів і біомаси

Прямий підрахунок під мікроскопом. Метод граничних розведень. Метод висівів на поверхню і вглиб агарової платівки. Ваговий метод. Нефелометрія. Стандарти каламутності. Спектрофотометрія.Практичні заняття

1. Визначення кількості мікроорганізмів в грунті висівом на чашки і методом

граничних розведень.

2. Визначення кількості бактерій у суспензії за допомогою стандартів каламутності і прямим підрахунком.

3. Визначення кількості біомаси ваговим методом і за кількістю білків.

3. Будова і функції біологічних полімерів

Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти. Синтез білка. Реплікація ДНК.Практичні заняття

1. Якісні проби на білки та продукти їх гідролізу.

2. Якісні проби на вуглеводи..

4. Ферменти

Структура, властивості і біологічна функція ферментів. Типи ферментів.Практичні заняття

Дослідження дії мікробних ферментів (амілаза, желатиназа, каталаза, ліпаза

целюлаза та ін. ) на субстрати.

5. Віруси

Будова, розміри, репродукція, специфічність вірусів. Методи ирощування вірусів. Походження вірусів. Бактеріофаги.Практичні заняття

1. Визначення титру ціанофагів.

2. Дослідження актинофагів.

6. Мікроби-індикатори

Індикаторні мікроорганізми у грунтознавстві, промисловості, санітарії та геології.Практичні заняття

Визначення вітамінів групи В за допомогою мікробів-індикаторів.7.Патогенні мікроорганізми. Інфекційні хвороби і боротьба з ними.

Мікроби – показники санітарного стану оточуючого середовища.

Роль мікроорганізмів у поширенні інфекції. Види інфекцій. Основні ознаки інфекційних хвороб. Поширення інфекційних хвороб. Героїзм лікарів-“мисливців” на мікробів у боротьбі з інфекційними хворобами. Боротьба зі сказом, чумою, поліомієлітом. Подолання віспи на планеті.Практичні заняття

1.Мікроби–показники санітарного забрудення.

2. Санітарно-мікробіологічний контроль шкіри рук, одягу, повітря та води.

7.Проблеми космічної мікробіології

Пошуки мікроорганізмів у космосі. Наземні досліди з мікроорганізмами в експериментальних умовах. Мікроби-космонавти.8. Зберігання культур мікроорганізмів

Створення колекцій культур мікроорганізмів. Методи нетривалого зберігання культур. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів.Практичні заняття

Визначення виживаємості й активності ліофілізованих культур мікроорганізмів.9. Використання мікроорганізмів у боротьбі із забрудненням довкілля

Аеробні і анаеробні мікроорганізми у процесах очищення стічних вод.

Мікроорганізми – деструктори вуглеводнів нафти. Мікробіологічне перетворення металів.

Практичні заняття

1. Пошук, виділення та дослідження активності нафтоокислюючих бактерій.

2. Виділення і селекція мікроорганізмів, стійких до йонів важких металів.

10. Біотехнологія. Біоконверсія. Біогаз. Біодобрива. Виробництво

біологічно активних речовин.

Біотехнологія – комплекс біологічних і технологічних наук. Живі істоти - об’єкти біотехнологічного виробництва. Переробка відходів і побічних продуктів промисловості та сільського господарства. Роль мікроорганізмів у підвищенні родючості грунтів і врожайності рослин.Практичні заняття

1. Пошук і виділення бактерій-антагоністів до фітопатогенних мікроорганізмів.

2. Пошук і виділення активних целюлолітичних бактерій.

11. Екскурсії:

- Методи вивчення високомолекулярних сполук.

- Генна інженерія.

- Методи вирощування і дослідження вірусів.12. Індивидуальна робота за напрямами:

- Визначення кількості і активності речовин мікробного походження білку, ферментів, антибіотиків, вітамінів тощо).

- Дослідження екологічного стану води у водоймах м. Києва мікробіологічними методами.

- Визначення санітарно-мікробіологічних показників забруднення повітря приміщень і повітря в місті.

- Вивчення грунтових мікроорганізмів. Визначення кількісного і якісного складу грунтової мікрофолори.

- Дослідження мікроорганізмів – деструкторів.13. Участь у турнірах, конкурсах і конфереціях

  1. Заключне заняття

Підведення підсумків роботи гуртка за рік.

15. Іспит.
Педагогічні очікування після ІІІ-го року навчання :

Учні повинні знати :

  • біологічні активні речовини мікробіного походження

  • використання мікроорганізмів у біотехнологічних процесах,

  • застосування мікробних культур чи метаболітів у боротьбі з інфекційними захворюваннями людей, тварин та рослин,

  • Застосування мікроорганізмів у збереженні чистого довкілля.

Учні повинні вміти:

- володіти методами кількісного визначення мікроорганізмів,

- володіти методами біохімічного визначення метаболітів мікроорганізмів,

-розвивати і вдосконалювати свої здібності, проводити власні дослідження, брати участь у наукових пошуках і представляти свої надбання на конкурсах і конференціях, володіти правилами етики наукового спілкування.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАУКОВА

1. Антипчук А.Ф., Кірєєва І. Водна мікробіологія. – К.: 2003.

2. Аникеев В.В., Лукомская Л.К. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. –М.: Просвещение, 1983.

3. Бетина В. Путешествие в страну микробов. – М.: Мир, 1976.

4. Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок.-М.: Просвещение, 1971.

5. Большой практикум по микробиологии (под редакцией Г.Л.Селибера) - М.: Высш. шк., 1962.

6. Бранцевич Л.Г., Лысенко Л.Н. и др. Микробиология. Практикум.- К.: Вища

школа, 1987.

7. Букринская. Вирусология. –М.: Медицина.1986.

8. Векірчик К.М. Мікробіологія .Лабораторні роботи.- К.: Вища школа, 1976.

9. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. –К.: Вища школа, 1987.

10. Векірчик К.М. – Практикум з мікробіології.- К.: Либідь, 2001.

11. Вольпе И.М., Кучеренко В.Л. Практическое руководство по санитарной

микробиологии. –М.: МГУ, 1970.

12. Воробьев А.А. Микробиология и иммунология. –М.: Медицина, 1999.

13. Германов Н.И. Микробиология с основами вирусологии. - М.: Просвещение, 1974.

14. Грегори Ф. Микробиология атмосферы. – М.: Мир, 1964.

15. Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология. – М.: Мир, 1992.

16. Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий. – Л.: ЛГУ, 1989.

17. Елинов Н.П. Химическая микробиология. М.: Высш. шк., 1989.

18. Емцев В.Т., Шильникова В.К. Микробиология. – М.: Агропромиздат, 1990.

19. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Микробиология в пищевой промышленности.-М.: Пищевая промышленность, 1966.

20. Жизнь растений. –М.: Просвещение, Т.1, 1974; Т.2, 1976.

21. Ильичев В.Д., Бочаров Б.В., Анисимов А.А. и др. Биоповреждения.- М.:Высшая школа, 1987.

22. Инструментальные методы в почвенной микробиологии (Под ред. Е.И. Андреюк). –К.: Наук. думка, 1982.

23. Илялетдинов А.Н. Микробиологические превращения металлов. – Алма-

Ата: Наука Каз. ССР, 1984

24. Кашнер В. Жизнь микробов в экстремальных условиях. - М.: Мир, 1986.

25. Кенда М., Майер В. Невидимый мир вирусов. –М.: Мир, 1980.

26. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология и вирусология.

- Санкт-Петербург:СпецЛит, 2002.

27. Краткий определитель бактерий Берги. –М.: Мир, 1980.

28. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследо-

ваний.- М.: Медицина, 1978.

29. Лерина И.В., Пиденко А.И. Лабораторные работы по микробиологии. - М.:

Экономика, 1986.

30. Лукомская Л.К. Микробиология с основами вирусологии. –М.: Просвеще-

ние, 1987.

31. Мейнелл Дж., Мейнелл Э. Экспериментальная микробиология (теория и

практика). –М.: Мир, 1967.

32. Методы общей бактериологии (Под ред. Ф. Герхарда и др.) М.: Мир, 1984.

33. Методы почвенной микробиологии (под ред. Д.Г. Звягинцева) – М.: МГУ,

1980.

34. Методы экспериментальной микологии. (Под ред. Билай В.И.).- К.: Наук.думка, 1982.

35. Міхновська Н.Д. Мікробіологічний експеримент у школі, -К.: Рад. шк..,

1971.

36. Общая микробиология (под ред. А.Е. Вершигоры). –К.: Вища шк., 1988.37. Одинцова Е.Н. Микробиологические методы определения витаминов. - М.:

Изд-во АН СССР, 1959.

38. Пяткин К.Д., Кривошеин. Ю.С. Микробиология.– М.: Медицина, 1989

39. Руководство к практическим занятиям по микробиологии (под ред. Л.Б.

Борисова.) –М.: Медицина, 1979.

40. Родина А.Г. Методы водной микробиологии. Практическое руководство.

– М.-Л.: Наука, 1965.

41. Рубенчик Л.И. Микроорганизмы – биологические индикаторы. – К.: Наук.

думка,1972.
42. Рубенчик Л.И. Поиск микрооорганизмов в космосе. – К.: Наук.думка, 1983.

43. Руководство к практическим занятиям по микробиологии (под ред. Н.С. Егорова). –М,: МГУ, 1993.

44. Сассон А. Биотехнология – надежды и свершения. –М.: Мир, 1987.

45. Селибер Г.Д. Микробиология в опытах. –М.: АПН РСФСР, 1958.

46. Ситник І.О., Климюк С.І., Таварко М.І. Мікробіологія. Вірусологія.

Імунологія. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

47. Слюсаренко Т.П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых

производств. –М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984.

48. Слюсаренко Т.П., Решетняк Л.Р. Основы микробиологии, гигиены и санитарии пивоваренного и безалкогольного производства.- М.: Агропромиздат, 1989.

49. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж. Мир микробов.-М.: Мир, 1979.

50. Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследо-

ваний.-М.: Медицина, 1973.

51. Фробишер М. Основы микробиологии. –М.: Мир, 1965.

52. Чурбанова И.Н. Микробиология.-М.: Высш. шк. , 1987.

53. Шлегель Г. Общая микробиология.-М.: Мир,1987.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА

1. Білай В.Й. Мікроорганізми – друзі і вороги людини.-К.: Наук.думка, 1982.

2. Билай В.И. Данил Кириллович Заболотный. –К.: Наук. думка, 1987

3. Блинкин С.А. Люди большого мужества .- М.: Медицина, 1967.

4. Блинкин С.А. В мире незримого. – М.: Знание, 1976.

5. Блинкин С.А. Очерки о естествоиспытателях. –М.: Знание, 1979.

6. Блинкин С.А. Вакцины защищают. –М.: Медицина, 1983.

7. Вакула В. Биотехнология: что это такое? – М.: Мол. гвардия, 1989.

8. Володин Б. … И тогда возникла мысль. –М.: Знание, 1980.

9. Голубев Д., Солоухин Вл. Размышления и споры о вирусах. – М.: Мол.гвардия, 1989.

10. Елинов Н.П. Полезная и вредная деятельность микроорганизмов.- М.: Медицина, 1970.

11. Емцев В.Т. Микробы, почва, урожай. –М.: Колос, 1980.

12. Емцев В.Т. Рубежи биотехнологии. –М.: Агропромиздат, 1986.

13. Затула Д.Г., Мамедова С. Вірус –друг чи ворог? –К.: Веселка, 1983.

14. Зуев В.А. Третий лик. –М.: Знание, 1985.

15. Жданов В.М. и др. Занимательная микробиология.–М.: Знание, 1967.

16. Жданов В.М. Тайны третьего царства. –М.: Знание, 1981.

17. Жданов В.М., Ершов Ф.И. Укрощение строптивых. Рассказы о вирусах и вирусологии. –М.: Медицина, 1988.

18. Кажал Н., Ифтимович Р. Из истории борьбы против микробов и вирусов. –

Бухарест: Научное издательство, 1968.

19. Коленько Е.И. Интересно о микробах. - М.: Колос, 1973.

20. Кнорре Е. Живое в прожекторах науки. –М.: Детская литература, 1986

21. П. де Крайф. Охотники за микробами .-М.: Наука, 1987.

22. Мишунин И.Ф., Шевченко М.И. Этюды о биотехнологии.-К.: Наук. думка, 1989.

23. Нейман Б.Я. Индустрия микробов. –М.: Знание, 1983.

24. Петров Р. Беседы о новой иммунологии. – М.: Мол.гвардия, 1978.

25. Реннеберг Р.,Реннеберг И.От пекарни до биофабрики. –М.: Мир, 1991.

26. Смородинцев А. Беседы о вирусах. –М.: Мол.гвардия, 1979.

27. Таршис М.Г. Стихийное зло эволюции. –М.: Агропромиздат, 1988.

28. Токаревич К.Н., Грекова Т.И. По следам минувших эпидемий.- Лениздат, 1986.  1. 29. Турбин А. Конец ”всемирного убийцы”.–М.Советская Россия, 1982.

30. Хоровиц Н. Поиск жизни в солнечной системе. –М.: Мир, 1988.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка