Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірівСкачати 338.53 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір338.53 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

гуртка моделювання іграшок-сувенірів
О с н о в н и й р і в е н ь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Моделювання іграшок-сувенірів — це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої діяльності.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів розрахована на ро-боту з учнями молодшого та середнього шкільного віку. Програма перед-бачає навчання дітей у групах основного рівня і розрахована на два роки навчання. Перший рік навчання — 144 год, другий — 216 год, відповідно 4 та 6 год на тиждень.


Метою програми є формування компетентностей особистості у проце-сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: ознайомлення з різними матеріалами, інструмента-ми, техніками виготовлення іграшок-сувенірів;
практичної: вироблення трудових вмінь, навичок обробки матері-алів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення іграшок-сувенірів;
творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, піз-навального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особис-тості у творчій самореалізації; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;
соціальної: розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольо-вої сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), добро-зичливості й товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в ко-лективі.
Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викла-данні теоретичною матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, бесіди з переглядом


 • аналізом зразків сувенірів.

На заняттях основний час надається практичній роботі. До неї входить виготовлення шаблонів моделей іграшок, розробка нових конструкцій, розкрій тканини, пошиття (плетіння) та оздоблення виробів.

Під час навчання учні поступово опановують різноманітні техніки ви-готовлення сувенірів. Вони оволодівають новим рівнем знань на основі ра-ніше одержаних відомостей.


256


На першому році навчання учні ознайомлюються з іграшкою як од-ним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різ-ними матеріалами та інструментами. У процесі навчання учні набувають практичних навичок у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі та розкрої текстильних матеріалів, пошиві й оздобленні сувенірів. Вивча-ють правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами та інс-трументами.
На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складнішими технологіями виготовлення іграшок-сувенірів. Тому вони не тільки закріп-люють набуті навички та вміння, а й здобувають нові. Гуртківці самостій-но працюють із кресленнями, виготовляють об’ємні іграшки, опановують елементи конструювання лялькового одягу.
Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Діти вчаться проектувати і створювати свої іграшки та вироби для практично-го вжитку: оформлення закладу, житлових кімнат, використання в побуті.

Працюючи над колективними завданнями, учні також виконують ок-ремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу; діти розумі-ють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна ро-бота виховує в дітей дружні взаємовідносини, почуття взаємодопомоги.

Робота в гуртку тісно пов’язана з народним мистецтвом, тому учні під час навчання знайомляться з історією української іграшки, найвідоміши-ми народними промислами, такими як вишивка, бісероплетіння, писан-карство.
Програма інтегрує знання гуртківців із різних областей знань: креслен-ня, технології, історії, що суттєво доповнює варіативну частину шкільної програми з трудового навчання. Заняття в гуртку відкривають широкі можливості для професійної орієнтації учнів.

Для естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зустрічі з народними майстрами.

Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях необхідно вико-ристовувати дидактичний матеріал: яскраві плакати із зображенням ігра-шок і кресленнями до них, зразки іграшок, різноманітні ілюстративні й фо-томатеріали, вироби народних майстрів.

Контроль за засвоєнням гуртківцями даної програми здійснюється че-рез поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з ураху-ванням результатів участі в конкурсах і виставках різних рівнів.

Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів може використову-ватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації інди-відуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та до-повнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтере-сів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зрос-тання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку ді-тей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи ін-шої теми і внести відповідні корективи до програми.


257


О с н о в н и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я
ТЕМАТИЧННЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2
22

Українська народна іграшка

16
2

14

3

Сувеніри-прикраси з бісеру

14
1

13

4

Іграшки з тканини

66
8

58

5

Народна вишивка

10
1

9

6

В’язання сувенірів гачком

22
2

20

7

Суспільно корисна праця

6


6

8

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6
69

Підсумкове заняття

2
2


Разом

144
24

120
ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (2 год)
Значення праці в житті людини. Ознайомлення з програмою роботи гуртка. Демонстрація зразків саморобних іграшок.

Правила поведінки учнів під час занять і під час перерви. Інструменти, матеріали та пристрої, необхідні для роботи. Правила безпеки праці.


2. Українська народна іграшка (16 год)
Історичні дані про іграшку. Національні традиції виготовленні ігра-шок. Фольклорна лялька, її роль у культово-обрядових діях нашого народу. Побут і житло у фольклорі.

Поняття про матеріали та інструменти для виготовлення іграшок-суве-нірів. Технологія виготовлення української народної іграшки.Практична робота. Виготовлення вузлової ляльки та іграшок із со-лоного тіста. Виготовлення закладок і сувенірів-мініатюр.
3. Сувеніри-прикраси з бісеру (14 год)
Сувеніри-прикраси з бісеру, їхнє призначення та види. Матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення сувенірів із бісеру.

Різноманітність технік і технологія виготовлення виробів із бісеру визначення довжини нитки, способи закріплення ниток на початку та наприкінці роботи, способи нанизування. Поєднання кольорів при нани-зуванні. Робота за схемами.Практична робота. Виготовлення декоративних прикрас із бісеру («квітка», «метелик»).

Виготовлення сувенірів, прикрашених бісером: кулони, браслети із шкіри й хутра.


258


4. Іграшки з тканини (66 год)
Іграшки з тканини, їх призначення та властивості. Поняття про виго-товлення іграшок з тканини ручними швами.

Загальні дані про тканину. Види тканин, їхнє застосування й призна-чення. Правила виконання ручних робіт. Ручні шви. Шаблони, правила їх виготовлення. Збільшення та зменшення креслення по клітинах.Практична робота. Виконання зразків ручних швів (петельний шов, косий стібок через край, шви «назад голку» та «вперед голку»). Виго-товлення голечниці. Копіювання малюнка, виготовлення шаблонів.
Технологія виготовлення іграшок із тканини ручними швами. Вибір і замальовка моделі іграшки.

Правила роботи з викрійками й виготовлення шаблонів за ними. Роз-кроювання деталей іграшки та послідовність її виготовлення. Техніка безпеки при роботі з ножицями, голками, електропраскою.

Види і правила оздоблення іграшок. Виготовлення оздоблювальних елементів (помпон, шнур).

Практична робота. Виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення: кухонних прихваток, настінних кишеньок, грілок на завар-ний чайник тощо.
Виготовлення іграшок за зразками і задумом гуртківців.
Поняття про виготовлення іграшок із застосуванням шаблонів геомет-ричних фігур (конуса, кулі, овалу, трикутника). Робота з креслярським інс-трументом.

Поняття про ескіз. Розробка іграшок за власним задумом. Практична робота. Виготовлення і практичне застосування шабло-

нів геометричних фігур для іграшок.
Виготовлення іграшок на основі двох кульок («курчатко», «ведмедик» та ін.). Виготовлення іграшок для лялькового театру.
5. Народна вишивка (10 год)
Українська народна вишивка, її історія. Характерні особливості виши-вок різних регіонів України. Значення та символіка кольору.

Поняття про орнамент. Технологія ручного вишивання: підготовка тканини, інструментів, пристроїв, добір ниток.

Перенесення візерунка, техніка виконання швів («хрестик», «качалочка») Практична робота. Виготовлення зразків різноманітних вишивок.

Виготовлення листівок до свят.


6. В’язання сувенірів гачком (22 год)
Поняття про в’язані сувеніри. Основи в’язання гачком. Умовні позна-чення. Плетіння різноманітних елементів: ланцюжок-основа, стовпчик без накиду, стовпчик з одним і більше накидами, дужки з повітряних петель, кільце.
Поняття про схеми. Записування узорів.
Збільшення і зменшення кількості стовпчиків. Принцип плетіння кола, квадрата.

Практична робота. В’язання різних зразків візерунків. В’язаний су-венір: «мишка», «сонечко», «зайчик» та ін.

259


7. Суспільно корисна праця (6 год)
Виготовлення іграшок для ярмарків, виставок, дитячого будинку.
8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год)
Екскурсії на фабрику іграшок, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення різноманітних масових заходів. Святкування Нового року, Днів іменинника, інших свят.
9. Підсумкове заняття (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Виставка робіт гуртківців.
О с н о в н и й р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н я
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3
32

Іграшки з бісеру

18
2

16

3

Іграшки з тканини

6
1

5

4

Художня аплікація з тканини

27
2

25

5

М’яка іграшка

54
6

48

6

Національна лялька

42
5

37

7

Писанковий розпис

15
1

14

8

В’язання сувенірів на спицях

24
2

22

9

Суспільно корисна праця

12


12

10

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

12
1211

Підсумкове заняття

3
3


Разом

216
37

179
ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (3 год)
Мета і зміст роботи гуртка на рік. Ознайомлення зі зразками, виготов-леними гуртківцями і керівником улітку. Матеріали, інструменти та прила-ди, необхідні для роботи. Повторення правил поведінки в лабораторії, правил дорожнього руху й протипожежної безпеки.
2. Іграшки з бісеру (18 год)
Технологія виготовлення об’ємних іграшок з бісеру. Добір матеріалів. Умовні позначення на викрійках. Підготовка шаблонів, каркасів для ігра-шок-сувенірів. Викроювання деталей. Послідовність з’єднання деталей іг-рашки.

260


Виготовлення дрібних деталей. Підбір бісеру за розміром і кольором. Техніка безпечної роботи з інструментами.

Практична робота. Виготовлення об’ємних іграшок з бісеру.
3. Іграшки з тканини (6 год)
Поняття про виготовлення іграшок із тканини на швейній машині. Підготовка машини до роботи: добір і установка машинних голок, регу-лювання натягу ниток, намотування ниток на шпульку.

Техніка безпеки, санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на швейній машині: робоча поза, освітлення та ін. Машинні шви, їх виконання.Практична робота. Робота на швейній машині без ниток. Підго-товка машини до робити. Виконання машинних швів: зшивного, запошив-ного, настрочного.
4. Художня аплікація з тканини (27 год)
Аплікація з тканини, її види. Підбір тканини за фактурою і кольором. Композиція та оздоблювальні елементи. Розробка ескізу. Виготовлення шаблонів. Перенесення малюнка на тканину. Розкрій деталей аплікації. З’єднання та наклеювання деталей на підоснову.

Печворк, види й технологія виготовлення. Сувеніри з клаптиків міц-них тканин, драпу, шкіри.Практична робота. Виготовлення картин-пано, декоративних су-мок, килимків.
5. М’яка іграшка (54 год)
Поняття про м’які іграшки з різноманітних матеріалів. Текстильні ма-теріали та правила їх комбінування при виготовленні об’ємних іграшок.

Технологія виготовлення іграшки. Підготовка шаблонів і розкрій деталей іграшки. Поєднання ручних й машинних робіт. Використання каркасів при виготовленні м’якої іграшки, їх види. Матеріали для наби-вання іграшки. Правила набивання деталей іграшки.

Фурнітура та її виготовлення. Оформлення іграшки згідно з ескізом. Практична робота. Виготовлення м’яких іграшок із різноманітних

матеріалів.


6. Національна лялька (42 год)
Національна лялька із текстильних матеріалів. Виготовлення ляльки та регіональні особливості її оформлення. Поняття про український на-родним костюм, його елементи, вишивка. Елементи конструювання одягу для ляльок. Виготовлення сукні. Оздоблення одягу.

Практична робота. Виготовлення національної ляльки. Креслення деталей ляльки, розкрій та зшивання деталей. Виготовлення волосся. Оформлення обличчя ляльки.
Виготовлення українського народного костюму для національної ляльки. Обмірювання ляльки, побудова найпростіших викрійок одягу на неї. Пошиття лялькового одягу. Виготовлення українського костюма (со-рочка плахта, віночок).
7. Писанковий розпис (15 год)
Історичні дані про виникнення писанкового розпису в Україні. Осно-ви символіки та композиції.

261


Технологія розпису писанок на основі геометричних і рослинних орна-ментів. Матеріали, інструменти, обладнання. Техніка безпеки.

Практична робота. Виконання писанкового розпису. Розпис писа-нок за композицією, характерною для свого регіону.
8. В’язання сувенірів на спицях (24 год)
В’язання на спицях. Матеріали та інструменти. Основи плетіння й обробки полотна: набір петель початкового ряду, лицьова і виворітна пет-лі, накиди, крайні петлі.

Поняття про зразок. Ажурне та декоративне в’язання. Розрахунок пе-тель. Умовні позначення на схемах.Практична робота. Виготовлення в’язаних сувенірів на спицях.
9. Суспільно корисна праця (12 год)
Виготовлення іграшок для ярмарків, виставок, дитячого будинку.
10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)
Екскурсії на фабрику іграшок, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація про-ведення різноманітних масових заходів. Святкування Нового року Днів іменинника, інших свят.
11. Підсумкове заняття (3 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Виставка робіт гуртківців

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Учні мають знати:

— українські національні традиції, національний костюм;

— історію народної іграшки;

— основні властивості кольорів;

орнамент, його різновиди;

— принципи розкрою деталей;

— способи збільшення та зменшення малюнка;

— властивості різних текстильних матеріалів;

— способи з’єднання тканин;

— види декоративного оздоблення виробів;

— прийоми в’язання гачком і на спицях;

— умовні позначення на схемах;

— інструменти для ручної праці;

— правила техніки безпеки при роботі з колючими та різальними інс-трументами.


Учні мають уміти:

— підбирати для іграшок-сувенірів тканини за фактурою і кольором

— виконувати ручні та машинні шви:

— виконувати збільшення й зменшення малюнка по клітинах;

— користуватись кресленнями;

виконувати ескіз сувеніра;


262


— виготовляти шаблони деталей іграшки;

— виконувати розкрій;

— виготовляти оздоблювальні елементи;

— добирати пряжу та гачок (спиці) для в’язання сувенірів;

— читати і записувати схеми узорів;

— готувати швейну машину до роботи.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА МОДЕЛЮВАННЯ ІГРАШОК-СУВЕНІРІВ


МатеріалиК-сть

МатеріалиК-стьБісер

20

наборів

Нитки бавовняні

20

кг
Блискавки різні

20

шт.

Нитки кольорові

60

шт.
Ватин

20

м

Нитки муліне

100 мотків
Велюр

10

м

Нитки різнокольорові

20 упаковок
Ґудзики різні

60

шт.

Нитки синтетичні

20

кг
Гумова стрічка

2 мотки

Нитки швейні № 30, 40

50

шт.
Дріт (Д-1,5–2,5 мм)

40

м

Нитки шерстяні

20

кг
Калька для олівця

2 рулони

Нітрофарби для шкіри

20

наборів
Клей «Бут екс»

10

банок

Обрізки шкіри

10

м
Клей «Момент»

20

банок

натуральної
Клей ПВА

10

шт.

Папір міліметровий

2

рулони
Кольорові стрічки

5 упаковок

Синтепон

20

м
Крейда для дошки

1 к-т

Синтетичний трикотаж

10

м
Крейда для розкрою

10

шт.

Тасьма

5

к-тів
Моток ліски

20

шт.

Тканина для вишивання

20

м
Набір ниток

10

к-тів

хрестиком (канва)
Набір стеклярусу

20

к-тів

Тканина льняна

20

м
Нитки «Ірис»

20

упаковок

Фломастери

20

наб.
Нитки «Штопка»

20

упаковок

Фурнітура різна

1

упаковка
Нитки акрилові

20

к-тів.

Хутро штучне

10

м.Прилади та пристосуванняК-сть

Прилади та пристосуванняК-сть
Гачки різних розмірівНастільні лампи для

(∅ 2–5 мм)

20 к-тів

швейних машин

20

шт.
Голка для бісеру

40 шт.

Ножиці «зигзаг»

2

шт.
Голка звичайна

20 шт.

Ножиці побутові

20

шт.
Голки трикотажні

20 к-тів

Ножиці швейні

20

шт.
Голки швейні

40 наборів

П’яльця різного діаметра

6

шт.
Дошка для прасування

4

шт.

Пензлики № 1, 2, 3

20

шт.
Косинець класний

5

шт.

Підставка під праску

6

шт.
Кусачки

2

шт.

Пінцет

20

шт.
Лекало

20 шт.

Плоскогубці

2

шт.
Лінійка дерев’яна 1000 мм. 5 шт.

Праска електрична з

Лінійка закрійника

5

шт.

терморегулятором та

1

шт.
Лінійка масштабна

20 шт.

парозвужувачем
Машинка швейна


Спиці різних розмірів

побутова з електричним


(∅ 2–5 мм)

20

к-тів
приводом

5

шт.

Стрічка сантиметрова

20

шт.
Наперсток

20 шт.

Циркуль класний

1

шт.


263


Прилади та пристосуванняК-сть

Прилади та пристосуванняК-стьШпильки в’язальні

20 шт.

Шпильки швейні

1 упаковка


Друковані таблиці,К-сть

Друковані таблиці,К-сть
плакатиплакатиВиди плетіння

1 к-т

Схеми плетіння виробів із

20
Вишивка бісером

1 к-т

бісерунаборів
Плетіння бісером

1 к-т

Обробка деталей в’язаних

1 к-т
Зразки машинних швів

10 к-тів

виробів


Зразки ручних швів

10 к-тів

Правила техніки безпеки1 к-тКартки для індивідуальноїК-сть

Картки для індивідуальноїК-сть
роботироботиЗразки в'язаних деталей 20

Зразки машинних швів10 к-тів
та виробів

наборів

Зразки ручних швів10 к-тівБІБЛІОГРАФІЯ
  1. Авксентьева О. Г., Авдеева І. Д. Українська іграшка. — К.: Мистец-тво, 1973.
  1. Бочко М. Альбом. Подаруй ми писаночку. — Львів: Каменяр-Гердан Графіка, 2001.

  2. Борецька Є. Я., Малюга П. М. Технологія виготовлення легкого жіно-чого та дитячого одягу. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Вища школа, 1992.

  3. Горобець І. Твої іграшки. — К.: Веселка, 1970.

  4. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник. /За заг. ред. Я. П. Запас-ка. — Львів: Афіша, 2000. — Т. 1–2.
  1. Кочетова С. В. Мягкая игрушка: Игрушки с бисером. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001.

  2. Кришталева В. С. Вязание узоров крючком. — М.: Легпромбытыздат,

1987.

  1. Кульська-Крішчечко М. Декоративні в’язані вироби. — К.: Техніка, 1985.

  2. Максимова М. В. Азбука вязания. — М.: ПК «Атгач», 1992.

  3. Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушок-сувениров. — М Просвещение. 1990.

  4. Наулко В. Артюх Л. А., Горлечко В. Ф. Культура і побут населення України: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1991.

  5. Наш дом. — К.: Час, 1990. — Вып. 8.

  6. Програма гуртка «Фольклорна лялька» / Укл. Л. М. Божко. — К Інс-титут змісту і методів навчання, 1997.
  1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчан-ня 5–9 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.
  1. Радкечнч В. О., Пащенко Г. М. Технологія вишивки: Підручник. —

 • Вища школа, 1997.

  1. Традиційне й особистісне у мистецтві / За заг. ред. М. Селівачова. — К.: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002.
  1. Українська народна іграшка. — Львів, 1980.

  2. Хазенбанк В., Хениш Э. Сделай сам. — Берлин: Фольк унд Биссен

1990.


264


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка