Програма факультативного курсу «Іноземна мова за три роки» «Німецька мова за три роки»Сторінка1/6
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0.8 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

Рекомендовано МОН України

Програма

факультативного курсу

«Іноземна мова за три роки»

(«Німецька мова за три роки»,

«Французька мова за три роки»,

«Іспанська мова за три роки»)

(матеріалирозміщено«Іноземнімови» №6, 2010 )Укладачі:

учитель німецької мови, спеціаліст

комунального закладу

«Луганський ліцей іноземних мов» Л.М. Харламова,

учитель французької мови, спеціаліст вищої категорії,

старший учитель комунального закладу

«Луганський ліцей іноземних мов» Т.Б. Оболенська,

учитель іспанської мови, спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист комунального закладу

«Луганський ліцей іноземних мов» О.Х. Вознюк


.


Програма факультативного курсу «Іноземна мова за три роки»

(«Німецька мова за три роки»,

«Французька мова за три роки»,

«Іспанська мова за три роки»)
Пояснювальна записка

Якісні зміни характеру міжнародних відносин України роблять іноземну мову дійсно потрібною в практичній діяльності людини.На сучасному етапі розвитку суспільства знання іноземних мов є необхідною складовою життя та важливою передумовою для особистих,культурних, професійних та економічних контактів. Тому навчальні заклади є головною ланкою у вивченні іноземних мов, ланкою, яка дає можливість вивчати дві або три іноземні мови.

Дана програма розрахована на факультативне вивчення мови як другої або третьої іноземної.

Повний курс розрахований на 210 годин.

Основою факультативного курсу повинна бути висока мотивація активної, свідомої, творчої діяльності підлітка, що, у свою чергу, стане надійною базою для подальшого вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах, на мовних курсах, самостійно або для безпосереднього застосування в практичній діяльності випускника.

Головна мета факультативного курсу полягає в оволодінні учнями основ іншомовного спілкування, які зумовлюють досягнення учнями мінімально-достатнього рівня комунікативної компетенції. Курс спрямовано в першу чергу на розширення світогляду, формування культури спілкування та загальний розвиток мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів.

Основними комунікативними уміннями є • уміння здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування на базовому рівні;

 • уміння сприймати на слух та розуміти основний зміст нескладних автентичних текстів;

 • уміння читати й розуміти нескладні автентичні тексти різних жанрів;

 • уміння зафіксувати й передати письмово елементарну інформацію;

 • уміння використовувати в разі необхідності невербальні засоби спілкування.

Вивчення іноземної мови за програмою факультативного курсу передбачає комплексну реалізацію освітніх, виховних й розвиваючихцілей.

Освітня мета досягається шляхом навчання учнів засобами іноземної мови, що у свою чергу передбачає • усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність;

 • розуміння особливостей свого мислення;

 • порівняння явищ іноземної мови з рідною мовою;

 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається;

 • уміння вчитися (працювати з підручником, додатковою літературою, словниками тощо).

Виховна мета реалізується через особисте ставлення до нової культури в процесі оволодіння цією культурою. Передбачено виховання в учнів

 • культури спілкування, прийнятої в сучасному світі;

 • ціннісних орієнтацій, адекватних почуттів та емоцій;

 • позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою;

 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як засобом спілкування;

 • таких рис характеру як толерантність, доброзичливість, активність, працьовитість.

Розвиваючамета реалізується в процесі оволодіння учнями досвідом творчості, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, їх подібності та розбіжності.

Передбачено розвиток в учнів • умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності;

 • мовленнєвих здібностей (фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації тощо);

 • інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

 • готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземною мовою.

У навчанні виховні й освітні цілі реалізуються в процесі практичного оволодіння мовою. Навчальний процес організовується в такий спосіб, щоб сприяти формуванню в учнів умінь і навичок говоріння, аудіювання, читання та письма. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно й взаємопов’язано. Фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо в практичній діяльності під час оволодіння лексичним і граматичним матеріалом. Робота над вимовою здійснюється постійно впродовж усього курсу навчання. Усі вправи й завдання мають бути комунікативно спрямованими.

Під час викладання даного курсу рекомендовано використовувати аудіо- та відеоматеріали, Internet-ресурси, презентації в PowerPoint тощо.

Навчання усного й писемного спілкування відбувається в межах тем, передбачених програмою. Тематика курсу відповідає віковим особливостям учнів, дає можливість порівнювати побут та звичаї українського народу та народу, мова якого вивчається.

Дана програма може бути використана для викладання факультативного або елективного курсу «Іноземна мова за три роки» в загальноосвітніх закладах, школах з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях та гімназіях.Програма з курсу «Німецька мова за три роки»

Перший рік навчання


Сфери (тематика спілкування)

Мовленнєва компетенція

Мовна компетенція

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Стратегічна компетенція

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексика

Граматика

Фонетика

Ichund du

Я і ти


Привітатися.
Попрощатися.

Познайомитися.

Спитати та розповісти про вік.

Спитати про справи, відповісти на запитання.

Запитувати про походження.


Hallo! Guten Morgen / Tag / Abend!

Auf Wiedersehen! Tschüs!

Wie heißt du? Ich heiße… Wie alt bist du?

Ich bin …Jahre alt.

Wie geht’s?

Danke, es geht mir gut / nicht so gut / super…

Woher kommst du?


Вік.

Кількісні числівники від 1 до 100.Іменник: однина й множина іменників. Відмінювання іменників.

Артикль: означений, неозначений, нульовий. Відмінювання артикля.

Дієслово: теперішній час слабких і сильних дієслів (Präsens).

Спонукальна форма дієслів (Imperativ).

Минулий час слабких і сильних дієслів (Perfekt). Модальні дієслова в теперішньому часі (Präsens).

Прикметник: коротка форма прикметників.

Ступені порівняння прикметників jung, alt, gut.

Прислівник: ступені порівняння прислівника gern.

Займенник: особові займенники. Присвійні займенники.

Числівники: кількісні числівники 1-1000. Порядкові числівники.

Прийменники: прийменники місця з Dat. таAkk.

Заперечення: kein / keine.

Речення: стверджувальні, заперечні, спонукальні. Питальні речення з питальними словами та без них.


Усі звуки німецької мови.

Алфавіт.

Дифтонги.

Буквосполучення.

Довгі та короткі голосні.

Приглушення приголосних у кінці складу й слова.

Інтонація в розповідних (стверджувальних та заперечних) спонукальних та питальних (з питальними словами, та без них) реченнях.


Вірно обирати та вживати форми привітання та звертання.

Уміти зав’язувати знайомства.

Розуміти вказівки, ставити питання та відповідати на запитання.

Вчитися толерантно ставитися до оточуючих, їх уподобань та звичок.

Порівнювати структуру німецької мови з рідною.

Порівнювати особливості побуту в Німеччині та Україні.
Зберігати увагу під час уроку.

Розуміти завдання.

Бути здатним працювати самостійно, в парі, в групі.

Уміти контролювати свої дії, об’єктивно оцінювати їх.

Звертатися по допомогу, додаткові пояснення до вчителя.

Узагальнювати отриману інформацію, оцінювати прослухане, прочитане.

Інсценізувати діалоги.

Докладно читати і перекладати невеликі за обсягом тексти.
MeineFamilieundFreunde

Моя родина та друзіПредставляти й називати членів родини й друзів.

Ставити запитання й відповідати на них.

Давати елементарну характеристику комусь / чомусь.

Спитати та розповісти про професії батьків.Meine Familie besteht aus… Personen. Das sind mein Vater, meine Mutter, meine Schwester… und ich.

Ich habe eine Schwester / einen Bruder / Geschwister.

Er / sie ist hoch von Wuchs und schlank.

Mein Vater ist Atzt von Beruf.

Meine Mutter arbeitet als Verkäuferin.


Члени родини. Професії. Зовнішність.

Хобі.


EssenundTrinken

Їжа та напоїПривітатися з продавцем, розпитати про ціну, замовити необхідну кількість товару.

Просити повторити інформацію.

Замовляти страви в ресторані.

Обговорювати свої уподобання в їжі.
Kann ich Ihnen helfen?

Ich brauche…

Was kostet ein Kilo Äpfel?

Wie bitte?


Ich habe Hunger / Durst.

Ich esse /trinke gern …

Ich esse lieber Hähnchen mit Pommes

Mein Lieblingsessen ist Pizza.

Traubensaft ist mein Lieblingsgetränk.

Das schmeckt / ist sehr gut / lecker.Назви продуктів, страв, грошей, міри ваги.

Кількісні числівники від 1 до 1000.MeineWohnung

Моя квартираЗапитувати та розповідати про житло, місцезнаходження меблів у кімнаті.

Wir haben eine zwei / Dreizimmerwohnung. Unsere Wohnung liegt im ersten / … Stock. Mein Zimmer ist groß und hell. Im Zimmer gibt es einen Tisch, ein Bett, eine Kommode… Der Tisch steht links an der Wand / vor dem Fenster… Mein Zimmer gefällt mir gut / nicht besonders gut.

Назви кімнат, меблів.

Der Alltag

Повсякденне життяРозповідати про розклад дня, про щоденну діяльність зранку, вдень, ввечері. Називати час доби. Домовлятися про зустріч.

Ich stehe um 8 Uhr auf. Um … Uhr frühstücke ich / esse ich zu Mittag / zu Abend. Ich habe 6-7 Stunden pro Tag. Wie spät ist es?

Was machst du am Abend nach der Schule? Treffen wir uns um 7 Uhr an der Schule!Дні тижня. Щоденні обов’язки та звички.

Freizeit

Вільний часРозповідати про види діяльності у вільний час. Розпитувати та розповідати про хобі. Домовлятися про зустріч та скасовувати домовленість. Пропонувати щось, приймати та відхиляти пропозицію.

WasmachstduinderFreizeit? Was sind deine Hobbys? Ich möchte einen Sprachkurs machen.

Tut mir leid, heute habe ich keine Zeit, ich habe Gäste zu Besuch.
Види діяльності у вільний час.

Модальні дієслова.NaturundUmwelt

Природа та довкілляНазивати пори року, місяці. Розповідати про погоду в різні пори року.

Робити прогноз погоди на наступний день, тиждень.

Коригувати свої плани згідно з прогнозом погоди.


ImWinteristesgewöhnlichkalt. Es schneit oft. Die Temperatur ist 10-15Grad unter Null.

Am Mittwoch sind es 8 bis 13 Grad. Es regnet. Der wind ist stark.

Das Wetter ist nicht schön. Bleiben wir heute besser zu Hause!


Пори року, місяці, природні явища, сторони світу.

Schule

Школа


Розуміти та виконувати завдання та вказівки вчителя на уроці.
Описувати класну кімнату.

Описувати діяльність на уроці.


Розповісти про розклад занять та улюблений предмет.

Macht die Bücher in der Seite… auf! Schreibt die Wörter in die Wörterhefte!

Lies den Text und übersetze jeden Satz!

Der Raum ist nicht besonders groß, aber hell. Die Tafel hängt an der Wand, neben dem Lehrertisch.

Wir haben heute im Unterricht viel gelesen und gesprochen.

Am Montag haben wir 6 Stunden. Mein Lieblingsunterricht ist Physik.


Назви шкільних меблів та шкільного приладдя.

Види діяльності на уроці.

Назви шкільних предметів. Використання при цьому всіх видів запитань (загальних, спеціальних, альтернативних).Мовленнєва компетенція

На кінець першого року навчання учні

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміють мовлення вчителя: короткі тексти, діалоги, вірші, які побудовані на вивченому мовному матеріалі й звучать у нормальному темпі;

- розумють інформацію, яка представлена опосередковано (тексти, діалоги, вірші, пісні) у записі на касеті або диску;

- уміють відокремлювати важливу для розуміння загального змісту інформацію.

Аудіотексти можуть містити до 2% невідомих слів та граматичних явищ, зрозумілих із контексту або неважливих для загального розуміння поданої інформації.

Тривалість звучання – до 2 хвилин.


уміють:

- робити короткі повідомлення про певні події та факти;

- передавати зміст прочитаного або прослуханого тексту;

- описувати явища та об’єкти;

- переконати співрозмовника в чомусь;

- висловлювати свою думку та своє ставлення до предмета мовлення;

- робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

Обсяг висловлювання – не менше 10 фраз, побудованих на відомому мовному матеріалі й правильно оформлених у мовному відношенні.уміють:

- починати розмову, використовуючи ініціативну репліку;

- правильно й швидко реагувати на репліку співрозмовника;

- вести різні типи діалогів у стандартних ситуаціях спілкування (діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками);

- звертатися до партнера з проханням повторити фразу, висловити думку інакше;

- створити мікродіалог, виступаючи в певних ролях;

- використовувати всі види запитань (загальні, спеціальні, альтернативні).

Висловлювання кожного співрозмовника має бути побудоване на вивченому матеріалі та повинно містити не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.- уміють читати мовчки (з повним розумінням) тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі (обсяг 1200 друкованих знаків);

- розуміють нескладні автентичні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою; тексти можуть містити до 3% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або зрозумілі з контексту, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому);

- розуміють інформацію під час читання адекватно його цілям (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляд тексту тощо);

- визначають головну думку (ідею) тексту, виявляють основні й другорядні факти, аналізують, за необхідності використовуючи словник.уміти:

- писати короткий твір на тему (обсяг – до 15 фраз) і стисло передавати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

- письмово передавати інформацію адекватно до цілей, завдань спілкування та комунікативного портрету адресата, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми (лист, листівка);

- складати й записувати план тексту й робити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка