Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»Скачати 209.43 Kb.
Дата конвертації22.10.2017
Розмір209.43 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА

фахового іспиту до вступу в аспірантуру
за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»


за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Вінниця – 2017Програму підготували: Бандура В.М. декан факультету механізації сільського господарства, к.т.н, професор; Янович В.П. завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора П.С.Берника, к.т.н., доцент; Паламарчук І.П. завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології, д.т.н., професор.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 9 від 28 березня 2017 р.)

Схвалено науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № 5 від 22 лютого 2017 р.)

Рекомендовано до видання Вченою радою факультету механізації сільського господарства (протокол № 6 від 6 лютого 2017 р.)

Схвалено навчально-методичною комісією факультету механізації сільського господарства (протокол № 6 від 14 лютого 2017 р.)


ЗМІСТ


Вступ

4

1. Мета фахового іспиту до вступу в аспірантуру

5

2. Характеристика змісту програми

6

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів

9

4. Порядок проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру

10

5. Структура екзаменаційного білета

11

6. Критерії оцінювання фахового іспиту до вступу в аспірантуру

12

7. Тематика рефератів

13

8. Орієнтовний перелік питань для підготовки до фахового іспиту

16

9. Список рекомендованої літератури

19


ВСТУП
Спеціальність «Харчові технології» належить до найбільш поширених специфічних категорій переробної і харчової промисловості. За цією спеціальністю можуть навчатися в аспірантурі фахівці, які мають повну вищу освіту за ступенем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра із спеціальностей «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Харчові технології та інженерія» та суміжних з ними інших спеціальностей.

Основою для визначення змісту фахового іспиту до вступу в аспірантуру за спеціальністю 181 «Харчові технології» є освітньо-професійні програми підготовки ОКР «Магістр» («Спеціаліст») зі спеціальностей: • обладнання переробних і харчових виробництв;

 • харчові технології та інженерія.

Під час фахового іспиту до вступу в аспірантуру абітурієнти повинні показати рівень теоретичних знань з циклу фундаментальних та основних розділів спеціальних дисциплін.


 1. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Метою фахового іспиту до вступу в аспірантуру є всебічна перевірка готовності магістра (спеціаліста) до навчання в аспірантурі за спеціальністю 181 «Харчові технології» та його компетентна здатність здійснювати наукові дослідження на основі типових методик.

Завдання до фахового іспиту при вступі в аспірантуру за спеціальністю 181 «Харчові технології» здобувачів на основі ступеня магістра містять питання з наступних базових дисциплін:


 • Процеси та апарати переробних і харчових виробництв;

 • Теоретичні основи харчових виробництв;

 • Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв;

 • Експлуатація та ремонт переробних та харчових виробництв;

 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів;

 • Механізація навантажувальних, транспортуючих та складських робіт;

 • Деталі машин;

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

 • Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.
 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Навчальна дисципліна «Процеси та апарати переробних та харчових виробництв» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

1. Механічні процеси та обладнання переробних та харчових виробництв.

2. Гідро- та пневмодинамічні процеси та обладнання переробних та харчових виробництв.

3. Теплообмінні процеси та апарати переробних та харчових виробництв.

4. Масообмінні процеси та апарати переробних та харчових виробництв.

Навчальна дисципліна Теоретичні основи харчових виробництв» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:


 1. Біотехнологічні процеси харчових виробництв.

 2. Технологія виробництва етилового спирту, горілок і лікеро-горілчаних виробів.

 3. Технологія виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв.

 4. Виробництво борошна, хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів.

 5. Технологія виробництва цукру.

 6. Технологія масложирового та маргаринового виробництв

Навчальна дисципліна «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Основи механіки сипких матеріалів.

 2. Механіко-технологічні та тепло-фізичні властивості зернової маси.

 3. Механіко-технологічні властивості кормів.

 4. Механіко-технологічні властивості кормів, овочів, коренеплодів.

 5. Опір матеріалів механічним навантаженням.

Навчальна дисципліна «Експлуатація та ремонт переробних та харчових виробництв» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

1. Загальні характеристики ремонтних робіт та підвищення надійності довговічності обладнання харчової та переробної промисловості (види ремонтних робіт, система планово-попереджувального ремонту, терміни та фактори надійності обладнання, експлуатаційні показники).

2. Виробничий процес ремонту та загальні ремонтні роботи деталей та вузлів обладнання.

3. Експлуатація та ремонт транспортуючого обладнання.

4. Експлуатація та ремонт тепломасообмінного обладнання переробних та харчових виробництв.

5. Експлуатація та ремонт обладнання цукрової промисловості.

6. Експлуатація та ремонт обладнання м’ясної промисловості.

7. Експлуатація та ремонт обладнання молочної промисловості.

8. Експлуатація та ремонт обладнання зернопереробної промисловості.

Навчальна дисципліна «Деталі машин» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

1.Механічні передачі.

2. Вали, вісі підшипники.

3. Теорія гвинтової пари.

4. З’єднання в машинобудуванні.

Навчальна дисципліна «Механізація навантажувальних, транспортуючих та складських робіт» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

1. Конвеєри з гнучким тяговим органом.

2. Конвеєри без тягового органу.

3. Вантажопідйомні машини і механізми.

4. Розрахунок вантажопідйомних машин і механізмів.

Навчальна дисципліна «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

1. Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств.

2. Технологічне обладнання молокопереробних підприємств.

3. Технологічне обладнання плодоконсервних підприємств.

4. Технологічне обладнання підприємств по виробництву безалкогольних, слабоалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв.

5. Технологічне обладнання зернопереробних підприємств.

Навчальна дисципліна «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» включає такі основні структурні складові курсу, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру: 1. Загальнобудівельне проектування;

 2. Технологічне проектування;

 3. Санітарно-технічна частина проекту;

 4. Заключний етап проектування.3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за спеціальністю 181 «Харчові технології» складена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти (ГСВОУ МОНУ) «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми» підготовки фахівців ступеня магістра за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Вимоги до фахового іспиту при вступі до аспірантури ґрунтуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у навчальних закладах. На фаховий вступний іспит виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика». Зміст фахового іспиту базується на системі основних розділів нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця ступеня магістр.

Вступник до аспірантури за спеціальністю 181 «Харчові технології» повинен знати:

- основні закони механіки, термодинаміки, теплофізики, електродинаміки;

- напрямки технологічних наукових досліджень;

- загальні поняття про процеси та властивості оброблювальної сировини;

вміти:

- оперувати знаннями з технічних наук;- вміти визначитись в напрямках технологічних досліджень;

- застосувати основні закони механіки, термодинаміки, теплофізики, електродинаміки і вміти ними оперувати.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО
ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Організація і проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 181 «Харчові технології» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, Правил прийому до аспірантури (доктор філософії) ВНАУ в 2016 році, Положення «Про приймальну комісію ВНАУ», Положення про прийом на навчання до аспірантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії, Положення про предметні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ, Положення про відділ аспірантури і докторантури ВНАУ.

Рекомендується проведення письмового екзамену на основі вільного вибору здобувачами білету, який містить три запитання з різних дисциплін, що виносяться на фаховий іспит.


5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор


______________ В.А. Мазур

«___» _____________2017 р.Екзаменаційний білет №

для складання вступного фахового іспиту до аспірантури

зі спеціальності 181 – Харчові технології
1. Теоретичне питання.

2. Теоретичне питання.

3. Теоретичне питання.
Затверджено Вченою радою факультету механізації сільського господарства, протокол № ___ від «___» __________ 2017 р.

Екзаменатори
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО
ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами фахового іспиту здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма членами комісії. Потім визначається середня оцінка за результатами усіх питань та виставлених оцінок усіма членами комісії. При середній дробній оцінці, результат від 0,1 до 0,4 бала округлюється до меншого числа (наприклад 3,4 – до оцінки 3), а при оцінці від 0,5 до 0,9 – до більшого числа (наприклад 3,6 – до оцінки 4). При виникненні дискусій, спорів щодо оцінки, вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії.

Оцінка «5» – відмінно – означає: відповідь правильна, повна, довершена, обґрунтована, достовірна, точна, не викликає сумнівів у членів комісії;

Оцінка «4» – добре – означає: відповідь правильна, достовірна з незначними неточностями, не викликає сумнівів у членів комісії;

Оцінка «3» – задовільно – означає: відповідь у цілому правильна, проте із значною кількістю помилок, неповна, неточна, недовершена, незакінчена, необґрунтована, викликає уточнюючі запитання у членів комісії;

Оцінка «2» – незадовільно – означає: відповідь неправильна, недостовірна, викликає дискусію у членів комісії.

Фаховий іспит вважається складеним за умови отримання здобувачем середньої оцінки не нижче «3» – задовільно.


7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
Дисципліна «Процеси та апарати переробних та харчових виробництв»:

 1. Перспективи розвитку механічних процесів переробних та харчових виробництв.

2. Перспективи розвитку гідро- та пневмодинамічних процесів переробних та харчових виробництв.

 1. Перспективи розвитку теплообмінних процесів переробних та харчових виробництв.

 2. Перспективи розвитку масообмінних процесів переробних та харчових виробництв.

 3. Розвиток технологічних та конструктивних схем механічного обладнання переробних та харчових виробництв.

6. Розвиток технологічних та конструктивних схем гідро- та пневмодинамічного обладнання переробних та харчових виробництв.

 1. Розвиток технологічних та конструктивних схем теплообмінних апаратів переробних та харчових виробництв.

 2. Розвиток технологічних та конструктивних схем масообмінних апаратів переробних та харчових виробництв.

Дисципліна «Теоретичні основи харчових виробництв»:

 1. Технологія консервного виробництва.

 2. Технологія виробництва рослинних олій.

 3. Технологія виробництва модифікованих жирів.

 4. Технологія виробництва маргарину і майонезу.

 5. Технологія забою і переробки ВРХ.

 6. Технологія виробництва ковбасних виробів.

 7. Технологія виробництва питного молока.

 8. Технологія виробництва вершкового масла.

 9. Технологія виробництва сиру.

 10. Технологія безалкогольних напоїв.

 11. Технологія вин, лікеро-горілчаних виробів.

 12. Технологія кондитерських виробів.

Дисципліна «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів»:

 1. Дослідження фрикційних характеристик сипких матеріалів.

 2. Дослідження аеродинамічних властивостей сипких матеріалів.

 3. Основні реологічні моделі в’язко-пружних матеріалів.

 4. Основні реологічні моделі пружно-пластичних матеріалів.

Дисципліна Деталі машин:

 1. Основні теорії гвинтової пари.

 2. Зварні з’єднання. Розрахунок, правила конструювання.

 3. Основні поняття теорії надійності.

 4. Механічні передавачі в машинобудуванні.

Дисципліна «Експлуатація та ремонт переробних та харчових виробництв»:

1. Система планово-попереджувального ремонту. Виробничий процес ремонту технологічного обладнання.

2. Експлуатація та ремонт бурякомийного обладнання.

3. Експлуатація та ремонт валкового млина.

4. Експлуатація та ремонт обладнання для подрібнення м’яса (вовчки).

5. Експлуатація та ремонт сепараторів.

6. Експлуатація та ремонт центрифуг.

7. Експлуатація та ремонт теплообмінного обладнання.

Дисципліна «Механізація навантажувальних, транспортуючих та складських робіт»:


 1. Проектування стрічкових конвеєрів для с/г підприємств.

 2. Проектування ланцюгових конвеєрів для с/г підприємств.

 3. Розробка і проектування норій в галузях АПК.

 4. Спроектувати вантажо-підйомні механізми для ремонтної майстерні.

5. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв.

Дисципліна «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв»: 1. Конструкція машин для подрібнення м’ясожирової сировини.

 2. Конструкція машин для формування ковбасних виробів.

 3. Обладнання для стерилізації.

 4. Обладнання для перегонки.

 5. Обладнання для фільтрування.

 6. Обладнання для гомогенізації.

Дисципліна «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»:

 1. Проектування переробного підприємства з переробки зерна на крупи;

 2. Проектування переробного підприємства з переробки зерна на борошно;

 3. Проектування переробного підприємства з переробки соняшника на олію;

 4. Проектування переробного підприємства з виготовлення комбікормів;

 5. Проектування переробного підприємства з переробки фруктів на сік;

 6. Проектування переробного підприємства з консервування плодів та овочів;

 7. Проектування переробного підприємства з виробництва солоду;

 8. Проектування переробного підприємства з переробки м’яса;

 9. Проектування переробного підприємства з переробки молока.8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1. Переробні процеси у харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництвах: сутність та основна класифікація.

2. Класифікація транспортуючих машин.

3. Загальна характеристика сипкого матеріалу.

4. Особливості конструктивних та технологічних схем миєчно-очисних машин гідравлічної дії.

5. Основні закони термодинаміки: формулювання.

6. Як позначаються поля допусків гладких (циліндричних) поверхонь на кресленнях деталей? Наведіть приклади.

7. Механічні процеси переробних і харчових виробництв: рушійна сила, класифікація.

8. Основні характеристики транспортуючих вантажів.

9. Масообмінні процеси переробних і харчових виробництв: рушійна сила та класифікація.

10. Суть універсального методу тягового розрахунку конвеєрів для переробних і харчових виробництв.

11. Особливості процесів та обладнання для обробки шкіри тварин.

12. Процеси ректифікації з рухомими контактними пристроями.

13. Зробити порівняльний аналіз стрічкових і ланцюгових конвеєрів в переробних і харчових виробництвах.

14. Особливості процесів та обладнання для поверхневого обробітку птиці.

15. Фрикційні передачі і варіатори швидкості. Матеріали, конструкції, розрахунок. Ковзання у фрикційних передачах.

16. Гідро- та пневмодинамічні процеси переробних і харчових виробництв: рушійна сила, класифікація.

17. Процеси подрібнення: суть та основні схеми реалізації дроблення.

18. Що таке перехідні посадки? Призначення та застосування перехідних посадок. Наведіть приклади. Як вираховують граничні зазори та граничні натяги в перехідних посадках?

19. Процеси подрібнення: суть та основні схеми реалізації різання

20. Внутрішнє тертя у технологічних сипких середовищах. Кут природного укосу.

21. Що таке квалітет? Їх кількість в діючий системі допусків і посадок та призначення (приклади використання) в машинобудуванні. Який параметр поля допуску задається квалітетом?

22. Процеси механічного перемішування: сутність та основні схеми реалізації.

23. Механіко технологічні властивості пружньо-пластичної продукції.

24. Механіко-технологічні властивості рідкої продукції.

25.Черв’ячні передачі. Класифікація, можливості, кінематика, точність виготовлення.

26. Процеси пневматичного перемішування: сутність та основні схеми реалізації.

27. Процеси імпульсного перемішування: сутність та основні схеми реалізації.

28. Ланцюгові передачі. Переваги, недоліки, можливості. Види приводних ланцюгів. Види руйнування ланцюгових передач.

29. Процеси конвективного сушіння в переробних і харчових виробництвах.

30. Процеси відтискування: сутність та основні схеми реалізації.

31. Класифікація гвинтових конвеєрів, їх застосування в галузях переробних і харчових виробництв.

32. Дезінтегрування в процесах приготування багатокомпонентних сумішей.

33. Процеси формування: сутність та основні схеми реалізації.

34. Механіко-технологічні властивості продукції переробних і харчових виробництв.

35. Структура неоднорідної технологічної системи в переробних і харчових виробництвах.

36. Процеси брикетування: сутність та основні схеми реалізації.

37. Стрічкові конвеєри порівняно з іншими типами транспортерів в переробних і харчових виробництвах.

38. Процеси об’ємної теплової обробки сільськогосподарської продукції: сутність, класифікація.

39. Фільтрування: сутність та основні схеми реалізації.

40. Особливості процесів та обладнання для перемішування сипучої продукції.

41. Пневматичні транспортери в переробних і харчових виробництвах.

42. Процеси центрифугування: сутність та основні схеми реалізації.

43. Особливості технологічних та конструкційних схем апаратів для екстрагування в системі: тверде тіло-рідина.

44. Процеси вогневої обробки продукції в переробних і харчових виробництвах: сутність та особливості реалізації.

45. Процеси кристалізації-розчинення: сутність та особливості реалізації.

46. Особливості процесів та апаратів при реалізації сушіння випромінюванням.

47. Процеси ректифікації в апаратах періодичної дії.

48. Процеси циклонування: сутність та особливості реалізації.

49. Зробити порівняльний аналіз вібраційних та хвильових стрічкових і ланцюгових конвеєрі, особливості їх застосування в переробних і харчових виробництвах.

50. Сутність та основні фактори процесу кристалізації.

51. Особливості процесів та обладнання для очищення оболонок кишок.

52. Процеси механічної сепарації: сутність та особливості реалізації.

53. Процеси екстрагування у системі рідина-рідина.

54. Процеси випаровування: сутність та особливості реалізації.

55. Процеси ректифікації з нерухомими контактними пристроями.

56. Схеми реалізації процесів комбінування сільськогосподарських матеріалів.

57. Процеси конденсації: сутність та особливості реалізації.

58. Сутність та структура планово-попереджувального ремонту та його значення.

59. Сутність та схеми реалізації процесів перегонки.

60. Теплообмінні процеси: рушійна сила та класифікація.9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Механічні процеси і обладнання переробного сільськогосподарського виробництва: Навч. Посібник / П.С. Берник, З.А. Стоцько, В.В. Яськов,
  І.А. Зозуляк. – Львів: Видавництво Національного універститету «Львівська політехніка», 2004. – 336 с.

 2. Теплообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва: Навч. Посібник / І.П. Паламарчук, П.С. Берник, З.А. Стоцько, В.В. Яськов, І.А. Зозуляк. – Львів; Бескид Біт, 2006. – 368 с.

 3. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевых производств /
  Г.Д. Кавецкий, А.В. Королев. – М.: Агоропромиздат, 1991. – 431 с.

 4. Иванов М.Н. Детали машин Учеб. для студентов втузов /
  М.Н. Иванов.
  М.: Высш. школа, 2000. 383 с. 

 5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. Т. 2. 9-е изд., перераб. и доп./ под ред. И.Н. Жестковой. М: Машиностроение, 2006.

 6. Бандура В.М., Гунько І.В., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Частина 1. – ВНАУ, 2011. – 350 c.

 7. Механіко- технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів / [Царенко О.М., Войтюк Д.Г., Швайко В.М. та ін.]. – К.: Мета, 2003. – 448 с.

 8. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів / [Царенко О.М., Яцун С.С. та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 243 с.

 9. Войтюк Д.Г. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Практикум / Д.Г. Войтюк, О.М. Царенко, С.С. Яцун. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 93 с.

9.1. Процеси та апарати

 1. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств /
  В.Н. Стабников, В.М. Лысянский, Попов В.Д. – М.: Агропромиздат, 1985. –
  503 с.

 2. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевых производств /
  Г.Д. Кавецкий, А.В. Королев. – М.: Агропромиздат, 1991. – 431 с.

 3. Николаев А.П. Процессы и аппараты пищевих производств. Примеры и задачи: Учеб. пособие /Под ред. А.П. Николаева. – К.: Вища шк., 1992. – 232 с.

 4. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств. – К.: Выща шк., 1981. – 304 с.

 5. Гинзбург А.С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов / А.С. Гинзбург, М.А. Громов, Г.И. Красовская. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. –
  288 с.

9.2. Цукрова і крохмальнопатокова промисловість

1. Сапронов А.Р. Общая технология сахара и сахаристых веществ /


А.Р. Сапронов, А.И. Кушман, В.А. Лосева. – М. : Пищ. пром-сть, 1979. – 464 с.; 2-е изд. – М. : Агропромиздат, 1990. – 396 с.

2. Трегубов Н. Н. и др. Технология крахмала и крахмалопродуктов. – М. : Пищ. пром-сть, 1982. – 468 с.

3. Гребонюк С. М, Технологическое оборудование сахарных заводов. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 520 с.

9.3. Хлібопекарна, макаронна і кондитерська промисловість

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства : Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 416 с.

2. Лисовенко А.Т. Технологическое оборудование хлебозаводов и пути его совершенствования. – М.: Лег. пром-сть, 1982. – 208 с.

Зайцев И.В. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 448 с.

Маршалкин Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 448 с.

9.4. Бродильна промисловіть

1. Попов В. И. и др. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышлености. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 464 с.

2. Технология спирта / Под ред. В.А. Смирнова. – М.; Лег и пищ. Пром-сть, 1981. – 416 с.

3. Бачурин П.Я. Технология ликеро-водочного производства /


П.Я. Бачурин, В.А. Смирнов. – М.: Пищ. пром-сть, 1975. – 325 с.

9.4. Ферментна промисловість

1. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов / И.М. Грачева. – М.: Пищ. пром- сть, 1975. – 391 с.

2. Аиба Ш. Биохимическая технология и апаратура / Ш. Аиба, А. Хемфри, Н. Миллис. – М.: Пищ. пром-сть, 1975. – 287 с.

3. Федосеев К.Г. Физические основы и аппаратура мкробного синтеза биологически активних соединений. – М.; Медицина, 1987. – 304 с.

4. Колосков С.П. Оборудование предприятий ферментной промышленности. – М.: Пищ. пром-сть, 1969. – 432 с.

9.5. М’ясна промисловість

1. Рогов И.А. Технология и оборудование мясоконсервного производства / И.А. Рогов, А.И. Жариков. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 262 с.

2. Физико-химические и биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов: Справочник. – М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 496 с.

3. Алехина Л.Т. и др. Технология мяса и мясопродуктов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.9.6. Молочна промисловість

1. Твердохлеб Г. В. и др. Технология молока и молочных продуктов. – К.: Выща шк., 1978. – 446 с.

2. Гисин И. Б. и др. Технология молока и молочных продуктов. – М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 342 с.

Липатов Н.И., Марьин В.А., Фетисов Е.А. Мембранные методы разделения молока и молочных продуктов. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 168 с.9.7. Олійно-жирова промисловість

1. Арутюнян Н.С. Технология переработки жиров / Н.С. Арутюнян. – М.: Пшцепромиздат, 1999. – 452 с.

2. Азнаурьян М.П. Современные технологии очистки жиров, производство маргарина и майонеза / М.П. Азнаурьян, Н.А. Калашева. – М.: Сампо-Принт, 1999. – 493 с.

3. Калошин Ю.А. Технология и оборудование масложировых предприятий. – М: ИРПО «Академия», 2002. – 363 с.9.8. Консервне виробництво

1. Бедин Ф.П. Технология хранения растительного сырья. Физиологические, теплофизические и транспортные свойства / Ф.П. Бедин, Е.Ф. Балан, Н.И. Чумак. – Одесса: Астропринт, 2002. – 306 с.

2. Комплексы оборудования по производству плодовоовощных, овощных и фруктовых консервов. – Одесса: СКТБ подмаш, 1990. – 90 с.

3. Ситников Е.Д. Оборудование консервных заводов / Е.Д. Ситников,


В.А. Качанов. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 408 с.

9.9. Теплообмінні апарати

1. Маслов А.М. Аппараты для термообработки высоковязких жидкостей. – Л.: Машиностроение, 1980. – 208 с.

2. Николаев Л.К. Теплообменные аппараты бродильной промышленности / Л.К. Николаев, Р.Р. Ласговский. – М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 246 с.

3. Волчков И.И. Теплообменные аппараты для молока и молочных продуктов. – М.: Пищ. пром-сть, 1972. – 256 с.9.10. Випарні установки

1. Сенещ Э. Процессы выпаривания в пищевых производствах / Э. Сенеш, Н. Надабан. – М.: Пищ. пром-сть, 1989. – 256 с.

2. Страхов В.В. Вакуум-выпарные установки молочной промышленности и их експлуатация. – М.: Пищ. Пром-сть, – 1970. – 249 с.

9.11. Сушильні установки

1. Лыков Н.В. Сушка в химической промышленности. – М.: Химия, 1970. – 432 с.

2. Красиков В.В. Конвективная сушка. – М.: Энергия, 1973. – 288 с.

3. Лыков М.В. Распылительные сушили / М.В. Лыков, Б.И. Леончик. – М.: Машиностроение, 1966. – 331 с.

4. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевих продуктов. М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 528 с.

9.12. Ректифікаційні установки

1. Стабников В.Н. Перегонка и ректификация этилового спирта. – М.: Пищ. пром-сть, 1969. – 456 с.

2. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты: Методы расчета и основы конструирования. – М.: Химия, 1978. – 290 с.

3. Цыганков П.С. Брагоректификационные установки. – М.: Пищ.


пром-сть, 1968. – 358 с.

9.13. Література до інших розділів

1. Аксельруд Г.А., Лысянский В.М. Экстрагирование. Система твердое тело-жидкость / Г.А. Аксельруд, В.М. Лысянский. – Л.: Химия, 1974. – 254 с.

2. Лунин В.Д. Очистка вентиляционных выбросов в химической промышленности / В.Д. Лунин, М.И. Курочкина. – Л.: Химия, 1980.

3. Васильцов Э.А. Аппараты для перемешивания жидких сред: Справоч. пособие / Э.А. Васильцов, В.Г. Ушаков. – Л.: Машиностроение, 1979.4. Кельцев Н.В. Основы абсорбционной техники. – М.: Химия, 1976. –
512 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка