Програма Дня кафедри мета проведення Дня кафедриДата конвертації11.05.2018
Розмір445 b.
ТипПрограмаПрограма Дня кафедри

 • мета проведення Дня кафедри

 • книжково-інформаційна виставка “Фізіологія людини”

 • комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з тематики кафедри

 • інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУМета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри фізіології з метою

співпраці між бібліотекою та кафедрою задля

кращого забезпечення літературою дисципліни, яка вивчається на кафедрі та отримання дозволу на списання літератури застарілої в навчальному процесі.

Книжково-інформаційна виставка “Фізіологія людини

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням

612(02) Ф50 Фізіологія [Текст] : базовий підручник (наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. (протокол МОНУ №3 від 16.10.2012 р.) / за ред. В.Г. Шевчука. - вид. друге, виправлене і доповнене. – Вінниця : Нова Книга, 2015. - 448 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 95).

У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітино-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Для студентів вищих медичних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ECTS).

612(02) Ф50 Фізіологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. (Протокол №з від 16.10.2012р. МОНмолодьспорту України) / За ред. В.Г. Шевчука. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 448 с. Всього: 55 прим. (абонемент – 46).

У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітино-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Для студентів вищих медичних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ECTS).

612(02) Ф53 Філімонов, В. І. Фізіологія людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОНУ) / В. І. Філімонов. - К. : Медицина, 2010. - 776с. Всього: 52 прим. (абонемент – 42).

Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофункціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму. Підручних містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів. Для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.

612(02) П61 Посібник з фізіології [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV р. акр. (протокол МОНУ №4 від 25.11.2004 р.) / за ред. В. Г. Шевчука. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 576с. Всього: 135 прим. (абонемент - 115).

У навчальному посібнику подано матеріали для проведення практичних та підсумкових занять. Скомпоновані вони за одним принципом: короткий вступ; науково-методичне обґрунтування теми; навчальна мета; організація змісту матеріалу; завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття; практичні роботи; тестові завдання. Описано апаратуру для дослідження фізіологічних процесів та хід експериментів. Для студентів медичних університетів, академій та загальнопрофільних університетів.

612(02) Ф53 Філімонов, В. І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV р. акред. (протокол МОЗУ №3 від 18.10.2007 р.) / В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 456 с. Всього: 31 прим. (абонемент – 24).

Даний посібник написаний у ще мало звичному для вітчизняної навчальної літератури стилі – у вигляді запитань і відповідей на них. Його можна використовувати як самостійний підручник, оскільки в ньому матеріал повністю охоплює всі розділи навальної програми з нормальної фізіології медичних вузів всіх факультетів. Особливо він актуальний у зв'язку з переходом на Болонську систему підготовки, де більше уваги приділяється самостійній роботі студента. Наведені у кінці книги основні фізіологічні константи будуть корисні не лише студентам, а й лікарям.

612(02) Н83 Нормальна фізіологія [Текст] : Навчальний посібник / Під ред. В. І. Філімонова. - К. : Здоров'я, 1994. - 608 с. Всього: 323 прим. (абонемент – 308).

Підручник підготовлено відповідно до діючої програми з курсу нормальної фізіології, написаний він за системним принципом. З метою підготовки лікаря широкого профілю особливу увагу приділено фізіології вісцеральних систем . Введено деякі нові розділи, а саме: “Фізіологія мембран”, “Гомеостаз і гомеокінез”, “Фізіологічні аспекти адаптації” тощо. У “Додатку” наведено головні фізіологічні показники. Для студентів медичних вузів і медичних факультетів університетів.

612(02) Ф50 Фізіологія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. фарм. закл. осв. та фарм. ф-тів вищ. мед закл. осв. IV р. акр. / М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. - К. : Книга плюс, 2005. - 496 с. Всього: 210 прим. (абонемент – 198).

У книзі висвітлено актуальні аспекти загальної та порівняльної фізіології, анатомічні обґрунтування будови, фізіологічні основи життєдіяльності у різних умовах зовнішнього середовища; специфічні та неспецифічні механізми адаптації; проблеми гомеостазу, надійності і компенсації функцій; основи дії лікарських речовин на окремі структури та функціональні системи організму; механізми функціонування, регулювання й інтегрування діяльності всіх систем органів. Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

612(02) Г19 Ганонг, В. Ф. Фізіологія людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ – ІV р. акред. (протокол ЦМК МОЗУ №4 від 04.09.2001 р.) / Вільям Ф. Ганонг. – Львів : БаК, 2002. - 784 с. Всього: 56 прим. (абонемент – 45).

У книзі детально описано механізми функціонування, регулювання та інтегрування діяльності всіх систем органів, біохімічне підґрунтя і молекулярні основи життєдіяльності, діапазон реалізації функцій організму людини. Своєрідністю книги є велика кількість клінічних прикладів та доповнень про можливі функціональні зміни організму здорової людини у різних станах і випадках розвитку патології. Книга є теоретичним і практичним виданням, яке допоможе у вивченні класичних фундаментальних основ фізіології, а також у повсякденній роботі лікаря. Для студентів, інтернів, аспірантів, викладачів медико-біологічних навчальних закладів, фізіологів, науковців та практичних лікарів.

612(02) К56 Ковешніков, В. Г. Фізіологія з основами анатомії людини [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. навч. заклад. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред. / В. Г. Ковешніков, В. О. Савро. - Луганськ : ЛДМУ, 2003. - 320 с. Всього: 44 прим. (абонемент – 39).

Цей підручник об'єднує дві фундаментальні галузі медицині – анатомію та фізіологію. Книга побудову таким сином, що дає можливість вивчити основні закономірності роботи організму на всіх рівнях, зрозуміти найважливіші механізми саморегуляції функціональних систем. Для студентів і викладачів вищих медичних закладів.

612(02) Ф53 Филимонов, В. И. Физиология человека [Текст] : Учебник для студ. высш. учеб. заведений III- IV ур. аккред. / В. И. Филимонов. - К. : Медицина, 2008. - 816 с. Всього: 100 прим. (абонемент - 89).

Пропонований підручник підготовлено відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини.

612(02) Ф53 Филимонов, В. И. Физиология человека в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. мед. учеб. учреж. / В. И. Филимонов. - Винница : Нова книга, 2009. – 488 с. Всього: 103 прим. (абонемент – 91).

Даний посібник написаний у ще мало звичному для вітчизняної навчальної літератури стилі – у вигляді запитань і відповідей на них. Його можна використовувати як самостійний підручник, оскільки в ньому матеріал повністю охоплює всі розділи навальної програми з нормальної фізіології медичних вузів всіх факультетів. Особливо він актуальний у зв'язку з переходом на Болонську систему підготовки, де більше уваги приділяється самостійній роботі студента.

612(02) P59 Physiology [Текст] : texbook for students of higher med. educational institutions with the IVth level of acc. (report MHU #2, 26.10.2011) / ed. V.M. Moroz. - 2nd edition. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 728 p. Всього: 50 прим. (абонемент - 43).

Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою для кращого опанування англомовними студентами знань з фізіології, містить основний навчальний матеріал за програмою курсу фізіології. Разом із висвітленням основних механізмів функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з органів.

612(02) V26 Vander, A. Human physiology [Текст] : The mechanisms of body function / A. Vander, J. Sherman, D. Luciano. - 7th edition. - Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998. - 822 p. Всього: 19 прим. (абонемент – 18).

Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою. Чітка, обдумана рубрифікація змісту кожного розділу з виділенням найважливіших деталей кожної теми, чітке формулювання основних положень, визначень та класифікацій із додатковим винесенням матеріалу лекції в рисунки та схеми дозволяють студентам легко з'ясувати головні аспекти кожної з тем.

612(02) Ф53 Філімонов, В. І. Фізіологія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-ІІІ р. акр. (МОНУ) / В. І. Філімонов. - 3-тє вид. виправлене. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 488 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 25).

У пропонованому підручнику матеріал викладено на основі структурно-функціонального взаємозв'язку клітин, органів та систем організму як єдиного цілого. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів. Підручник створено для студентів вищим медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації спеціальності “Сестринська справа”, з урахуванням програми для медичних навчальних закладів України, а також вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти.

611(023) А64 Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. І-ІІ р. акр. / за ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 680 с. Всього: 174 прим. (абонемент – 148).

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Підручник написаний на основі діючих програм, затверджених Міністерством охорони здоров'я і призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти I та II рівнів акредитації.

612(02) Р54 Ріст і розвиток людини [Текст] : підр. для вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рів. акр. / за ред. В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008. - 400с. Всього: 199 прим. (абонемент – 179).

Підручник створено за новою навчальною програмою. У книжці розглядається організм людини в періоди ембріонального розвитку плода, дитячого віку, статевого дозрівання, зрілості та старечого віку. Висвітлюються особливості розвитку органів, їх будови, функцій залежно від віку. Визначені сучасні методики фізикального обстеження організму людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. Буде також корисною для медичних сестер та бакалаврів медицини.

Література, яка не користується попитом612(084) К68 Коробков, А. В. Атлас по нормальной физиологии [Текст] : пособие для студ. мед. и биолог. спец. вузов / А. В. Коробков, С. А. Чеснокова ; под ред. Н.А.Агаджаняна. - М. : Высшая школа, 1987. - 352 с. Всього: 137 прим. (абонемент – 137).

Цей атлас – перший посібник такого роду в країні. В рисунках, схемах і таблицях представлено науковий матеріал з фізіології людини і тварин: характеристика структури і діяльності систем організму, механізмів нервової, гуморальної і умовно-рефлекторної регуляції. В “Атласі” представлені також інтегративні процеси, що відображають взаємодію організму із зовнішнім середовищем.

Рекомендований Проблемною комісією з викладання фізіології у вищих навчальних закладах при Російському фізіологічному товаристві ім. П.П. Павлова як підручник для вищих навчальних закладів, в яких вивчаються загальний та спеціальні курси з нормальної фізіології і з фізіології людини та тварин.

612(02) О-75 Основы физиологии человека [Текст] : Учебник для высш. учеб. заведений. В 2-х т. Т.2 / Под ред. Б.И.Ткаченко. - Санкт-Петербург : Международный фонд истории науки, 1994. - 412 с. Всього: 3 прим. (абонемент – 2).

Рекомендований Проблемною комісією з викладання фізіології у вищих навчальних закладах при Російському фізіологічному товаристві ім. П.П. Павлова як підручник для вищих навчальних закладів, в яких вивчаються загальний та спеціальні курси з нормальної фізіології і з фізіології людини та тварин.

612(02) Н-83 Нормальная физиология [Текст] : Учебник для студ. медицин. ф-тов у-тов / А.В. Коробков, А.А. Башкиров, К.Т. Ветчинкина и др.; - Под ред. А.В. Коробкова. – М.: Высшая школа, 1980. – 560с. Всього: 92 прим. (абонемент - 87).

У підручнику викладено фізіологію людини. Розглядається функція органів і систем організму людини як одне ціле. Викладено фізіологічні основи психічних функцій рухових навиків і координацій рухів, вправи – тренування, втома, гіподинамія, відновлення. Описані фізіологічні основи життєдіяльності організму людини і тварини в різних умовах навколишнього середовища.

612(02) Н83 Нормальная физиология [Текст] : Учеб. пособие для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов / Под ред. В.А. Полянцева. - М. : Медицина, 1989. - 240 с. Всього: 125 прим. (абонемент - 117).

Посібник написаний із урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів. Розглядаються питання структурно-функціональної організації щелепно-лицевої ділянки, спеціальні питання фізіології стоматоаналізатора, сенсорних систем орального аналізатора і ефекторних компонентів зубощелепного апарату в системному і онтогенетичному аспектах.

612(02) П61 Посібник з нормальної фізіології [Текст] : Навчальний посібник / За ред. В. Г. Шевчука. - К : Здоров'я, 1995. - 368 с. Всього: 274 прим. (абонемент - 255).

У навчальному посібнику подано матеріали для проведення лабораторних та підсумкових занять. Ці матеріали скомпоновані за одним принципом: короткий вступ; науково-методичне обґрунтування теми; навчальна мета; організація змісту матеріалу; завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття; практичні роботи; список літератури. Описано апаратуру для дослідження фізіологічних процесів та хід експериментів. Для студентів медичних інститутів, академій та університетів.

612(02) Р85 Руководство к практическим занятиям по физиологии [Текст] : Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / Под ред. Г.И. Косицкого, В.А. Полянцева. - М. Медицина, 1988. – 288с. Всього: 219 прим.(абонемент – 210)

У книзі включені практичні роботи, присвячені дослідженням фізіологічних функцій. Введено ряд методик дослідження фізіологічних функцій людини. Велику увагу надано фізіології праці, спорту, оцінки ефективності діяльності людини.

612(02) Ф50 Физиология человека [Текст] : Учебник для студ. медицин. ин-тов / Под. ред.Г. И. Косицкого. - 3-е изд., переработ. и доп. - М. : Медицина, 1985. - 560 с. Всього: 165 прим. (абонемент - 155).

У підручнику викладені нові факти і концепції,включені нові розділи: “Особливості вищої нервової діяльності людини”, “Елементи фізіології праці, механізми тренування і адаптації”, розширені розділи, що висвітлюють питання біофізики і фізіологічної кібернетики. Підручник створено для студентів медичних інститутів.

612(02) Ф50 Физиология человека. В 2-х т. [Текст] : Учебник для студентов мед. вузов. т.1 / Под ред. В. М. Покровского. - М. : Медицина, 2002. - 448 с. Всього: 1 прим. (абонемент – 1).

У першому томі підручника з урахуванням останніх досягнень у галузі нормальної фізіології викладена коротка історія, предмет і методи фізіологічних досліджень, а також фізіологія тканин, механізми регуляції фізіологічних функцій, фізіологія ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання.

612(02) Ф50 Физиология человека. В 2-х т. [Текст] : Учебник для студентов мед. вузов. т.2 / Под ред. В. М. Покровского. - М. : Медицина, 2002. - 368 с. Всього: 1 прим. (абонемень – 1).

У другому томі підручника із урахуванням останніх досягнень у галузі нормальної фізіології висвітлені питання травлення, обміну речовин, терморегуляції, виділення і функції нирок, а також статевої поведінки, репродукції і лактації; викладена фізіологія сенсорних систем й інтегративної діяльності мозку.

612(02) Ф50 Физиология человека [Текст] : Учебник / Н. А. Агаджанян, Л. З. Тель, В. И. Циркин, С. А. Чеснокова ; Под. ред. Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина. - 5-е изд. - М.; Н.Новгород : Медицинская книга; Издательство Новгород, 2005. – 526с. Всього: 2 прим. (абонемент – 2).

Підручник у доступній формі відображає сучасний стан фізіології людини – фундаментальної дисципліни в освіті майбутнього лікаря, біолога, валеолога. У книзі представлені всі основні розділи фізіології, передбачені державними стандартами. Підручник призначений для студентів і викладачів вузів медичного і біологічного напрямку, а також може бути корисним для медичних коледжів й інноваційних шкіл з поглибленим вивченням біології для студентів й аспірантів, котрі спеціалізуються в галузі екології людини, психології, фізичної культури і спорту, ветеринарії.

612(02) Ч-15 Чайченко, Г. М. Фізіологія людини і тварин [Текст] : Підручник для студ. біолог. спец. вищ. навч. заклад. / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур ; За ред. В.О. Цибенка. - К. : Вища школа, 2003. - 464 с. Всього: 3 прим. (абонемент – 3).

Підручник написано відповідно до навчальної програми з курсу “ Фізіології людини і тварин ” для студентів біологічних факультетів університетів з використанням новітніх досягнень сучасної фізіології. Достатньо повно викладена порівняльно-фізіологічні дані, на підставі яких демонструється еволюція функцій організму. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам і аспірантам вищих медичних, педагогічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини.

612(02) Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія: Вибрані лекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; за ред. О. А. Шандри. - Одеса : ОДМУ, 2005. - 322 с. Всього: 3 прим. (абонемент - 1).

Навчальний посібник, згідно з програмою для вищих медичних навчальних закладів, містить матеріали, які присвячено загальним закономірностям розвитку збудження в нервовій і м'язовій системах, механізмам діяльності серцево-судинної системи, змінам структур і функцій деяких фізіологічних систем протягом життєвого циклу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Список наукової літератури, яка є в бібліотеці612

612

В 24 Введенский, Н.Е.

Избранные произведения. [ Вступит. статья,с. Ш – XXII, ред. и примеч. М.Г. Дурмишьяна].

М., Медгиз, 1952. XXII, 700с. Прим. 8.

 612

П 12 Павлов И.П.

Полное собрание сочинений. Том VI. М., Академии наук СССР, 1952. 462с. Прим. 11.

 612

П 12 Павлов И.П.

Полное собрание сочинений. Том V. М., Академии наук СССР, 1952. 566с. Прим. 9.

 612

П 12 Павлов И.П.

Полное собрание сочинений. Том IV. М., Академии наук СССР, 1951. 451с. Прим. 12.

 612

П 12 Павлов И.П.

Полное собрание сочинений. Том III. Кн. 2. М., Академии наук СССР, 1951. 438с. Прим. 7.

 612

П 12 Павлов И.П.

Полное собрание сочинений. Том II. Кн.1., М., Академии наук СССР, 1951. 334с. Прим. 10.

612

612

П 12 Павлов И.П.

Избранные произведения. Л., 1951. 581с. Прим. 15.

612

П 12 Павлов И.П.

Лекции по физиологии. М., АМН СССР, 1949. 331с. Прим. 25.

612

П 12 Павлов И.П.

Физиология в опытах. М., АМН СССР, 1952. 177с. Прим. 14.

612

С 33 Сеченов И.М.

Избранные произведения. Т1. Физиология и психология. Редакция

И послесловие Х.С. Коштоянца. М., Изд. АН СССР, 1952. 771с. Прим. 10.

612

У 91 Учение И.П. Павлова в теоретической и практической медицине. М., 1951.- 335с. Прим. 12.

612(092)

М 65 Миславский Н.А.

Избранные произведения. Вступ. Статья и подготовка текста проф. А.В. Кибякова. М., Медгиз, 1952.- 258с. Прим. 6.

612.05

612.05

В 64 Труды конференции по возрастным изменениям обмена веществ и реактивности организма. К., Изд. АН УССР, 1951. 312с.Прим. 10.

 612.059

К 66 Коркушко О.В. И др.

Преждевременное старение человека. - К.: Здоров’я, 1979. 192с. Прим. 6.

 612.11

Д 17 Данилов Н.В.

Очерки по физиологии кровообращения. Ростов н/Д, Изд-во Рост. ун-та, 1974. 155с. Прим. 16.

 612.11

К 50 Колосовский Б.Н.

Циркуляция крови в мозгу. М., Медгиз, 1951. 370с. Прим. 7.

 612.11

О 74 Осипов В.П.

Основы искусственного кровообращения. М., «Медицина», 1976. 320с. Прим.6.

 612.11

Р 32 Регионарное искусственное кровообращение головного мозга и сердца в кардиохирургии. М., «Медицина», 1968. 247с. Прим. 7.

612.15

612.15

Е 30 Егоров А.П. Бочкарев В.В.

Кроветворение и ионизирующая радиация. М., Медгиз,1955. 256с. Прим. 13.

612.2

Б 64 Биркун А.А. и др.

Сурфактант легких. - К.: Здоров’я, 1981.- 160с. Прим.6.

612.30

П 12 Павлов И.П.

Физиология пищеварения. Статьи, лекции, доклады. М. Изд. АМН СССР. 1952. 508с.

Прим. 8.

612. 31

О 52 Окушко В.Р.

Клиническая физиология эмали зуба. – К.: Здоров’я, 1984. 64с. Прим. 13.

612.33

Г 31 Геллер Л.И.

Клиническая физиология желудка. – Хабаровск. 1978.-138с. Прим. 9.

612.38/39

Э 65 Энергопластический обмен при экстремальных воздействиях на организм. Под ред. А.А.

Зоркина. Кишинев, «Штиинца», 1974. 208с. Прим.6.

612.385

П 24 Пекарский Д.Е. и др.

Гипертермические реакции. – Киев: Здоров’я, 1981. – 88с. Прим. 8.612.4

612.4

М 42 Медведева Н.Б.

Экспериментальная эндокринология . Под ред. акад. Богомольца. К. , Изд. АН УССР,

1946. 743с. Прим. 5.

 612.4

Р 27 Рачев Р.Р. и Ещенко Н.Д.

Тиреоидные гормоны и субклеточные структуры. М., «Медицина», 1975. 294с.

Прим. 9.

 612.4

С 24 Свистун Т.И.

Секреция пищеварительных желез во время мышечной деятельности. К., «Наукова

думка», 1975. 222с. Прим. 6.

 612.61/62

В 18 Вартапетов Б.А. и Демченко А.Н.

Предстательная железа и возрастные нарушения половой деятельности. К., «Здоров’я»,

1975. 214с. Прим. 9.

 612.68

М 48 Мельник А.Н

Цитоморфологическая диагностика опухолей молочной железы. К., «Здоров’я», 1975.

80с. Прим. 6.

 612.742

Б 63 Биофизика мышечного сокращения. Под ред. Акад. Г.М. Франка. М., «Наука». 1966. 279с.

Прим. 6.

612.76

612.76

А 86 Артериальное давление у спортсменов. М., 1969. 50с. Прим. 10.

 

612.76

Г 77 Гранит Рагнар

Основы регуляции движений. Под ред. В.С. Гурфинкеля. М., «Мир», 1973. 367с. Прим. 6.

 

612.8

Л 27 Латманизова Л.В,.

Лекции по физиологии нервной системы. М., «Высш. Школа», 1968. 312с. Прим. 6.

 

612.8

П 78 Проблемы современной нейрофизиологии. М-Л., «Наука», 1965. 134с. Прим. 5.

 

612.8

П 78 Проблемы сравнительной физиологии и патологии нервной деятельности. Л., 1958. 284с.

Прим. 5.

 

612.8

С 33 Сеченов И.М. Павлов И.П.

Физиология нервной системы. Избранные труды. Выпуск 2. М., Медгиз, 1952. 623с.

Прим. 7.

612.8

612.8

С 33 Сеченов И.М. Павлов И.П.

Физиология нервной системы. Избранные труды. Выпуск 3. Кн.2. М., Медгиз, 1952. 363-

1006с. Прим. 8.

 612.8

С 33 Сеченов И.М. Павлов И.П.

Физиология нервной системы. Избранные труды. Выпуск 4. М., Медгиз, 1952. 683с.

Прим. 7.

 612.8

Т 78 Труды физиологических лабораторий акад. И.П. Павлова. Т 1. Вып. 1,2,3. М., АМН СССР,

1953. 281с. Прим. 6.

 612.83

А 90 Асратян Э.А.

Физиология центральной нервной системы. М., Изд-во Акад. мед. наук СССР, 1953. 560с.

Прим. 5.

 612.83/88

К 72 Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. К., «Вища школа», 1971. 301с.

Прим. 7.

 612.83/88

Э 45 Электрофизиологические исследования компенсации функций при повреждениях

центральной нервной системы. М., «Наука», 1968. 263с. Прим. 5.

612.85

612.85

И 19 ИваницкийА.М.

Мозговые механизмы оценки сигналов. – М.: «Медицина», 1976. – 263с. Прим. 5.

612.85

Н 32 Настев Г. и Койнов Р.

Мозг и сознание. М., «Наука». 1965. 92с. Прим. 7.

612.85

С 20 Саркисов С.А.

Очерки по структуре и функции мозга. М., «Медицина», 1964. 299с. Прим.6.

612.86/87

Д 84 Дуринян Р.А.

Корковый контроль неспецифических систем мозга. М., «Медицина», 1975. 200с. Прим.7.

612.86

И 73 Интегративная деятельность нервной системы в норме и патологии. М., «Медицина», 1968.

288с. Прим. 5.

612.86

П 12 Павлов І.П.

Лекції про роботу великих півкуль головного мозку. К., «Рад. Школа«», 1952. 346с. Прим. 8.

612.87

А 36 Айрапетянц М.Г.

Нарушения высшей нервной деятельности, вызванные антенатальным лучевым

воздействием. М., «Наука», 1987. 226с. Прим. 5.

 

 612.87

 612.87

Г 17 Гальперин С.И. и Татарский Н.Э.

Методики исследования высшей нервной деятельности человека и животных. М., «Высш.

Школа», 1967. 367с. Прим. 5.

 612.87

П 12 Павлов І.Л.

Двадцятирічний досвід об'єктивного вивчення вищої нервової діяльності (поведінки)

тварин. К., «Рад. школа», 1953. 614с. Прим. 5.

 612.87

С 33 Сеченов И.М.

Рефлексы головного мозга. М., АМН СССР, 1952. 230с. Прим. 9.

 612.87

Т 78 Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию

учения акад. И.П. Павлова об условных рефлексах. М.-Л., АН СССР, 1952. 294с. Прим. 5.

 612.88

Ф 88 Фейгенберг И.М.

Клинические нарушения взаимодействия анализаторов. М., «Медицина», 1975. 168с.

Прим. 7.

 612.882.1

К 28 Кассиль Г.Н.

Наука о боли. М., «Наука», 1969. 374с. Прим. 5.

 612.887

М 52 Меркулова О.С.

Интероцепторы и скелетная мускулатура. М.-Л., 1959. 238с. Прим. 5.

Книгозабезпеченість навчальної дисципліни “Фізіологія” за 2011 – 2015 рр.

Розділ 2 Наукові статті працівників кафедри за 2010-2015рр.1. Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах / М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – № 3. – С.209-211.

1. Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах / М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – № 3. – С.209-211.

 

2. Багрій, М. М. Клінічна інтерпретація морфологічних змін біоптатів нирок / М. М. Багрій, В. Я. Камінський, Н. М. Воронич-Семченко // Буковинський медичний вісник. – 2012. – т.16, № 3(ч.2). – С.13-15. – Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Фармакологія,фізіологія і патологія нирок",присвяченої пам'яті професора Іванова Ю.І. та професора Пахмурого Б.А.

 

3. Вплив мікроелементного дисбалансу на показники протирадикального захисту у тварин із тиреоїдною дисфункцією / Ю. В. Бортник, Л. В. Николишин, Т. В. Гуранич [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 4. – С.122-124. – Матеріали" Міжнародної наукової конференціїз проблеми мікроелементів в медицині,присвяченій пам'яті Г.Бабенка" [м.Івано-Франківськ,24-25 жовтня 2013 року].

 

4. Воронич, С. М. Фізіологічні аспекти аналізу показників варіабельності серцевого ритму підлітків із латентним гіпотиреозом / С. М. Воронич, Б. М. Павликівська, Н. М. Воронич-Семченко // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 5. – С.53-61.

 

5. Воронич-Семченко, Н. М. Особливості викладання дисциплін "Фізіологія" та "Патоморфологія" для студентів вищих медичних навчальних заклідів І-ІІ рівнів акредитації / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій // Медична освіта. – 2010. – № 4. – С.42-44.

6. Рейтингова оцінка знань студентів у світлі вимог Болонського процесу / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій, О. Г. Попадинець [та ін.] // Проблеми сучасної медичної науки та освіти ( в дар ). – 2010. – № 3. – С.8-10.

6. Рейтингова оцінка знань студентів у світлі вимог Болонського процесу / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій, О. Г. Попадинець [та ін.] // Проблеми сучасної медичної науки та освіти ( в дар ). – 2010. – № 3. – С.8-10.

 

7. Вплив дефіциту йоду на структурно-функціональні особливості головного мозку за умов гіпофункції щитоподібної залози та особливості корекції виявлених порушень / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій, О. О. Шляховенко, С. М. Воронич // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.130.

 

8. Воронич-Семченко, Н. М. Психофізіологічні та метаболічні аспекти латентного гіпотиреозу :критерії діагностики та можливості корекції / Н. М. Воронич-Семченко, І. В. Ємельяненко, С. М. Воронич // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.130-131.

 

9. Гуранич, Т. В. Ефективність корекції змін процесів вільнорадикального окиснення білків та ліпідів,антиоксидантного захисту організму за умов гіпофункції щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді / Т. В. Гуранич // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.121, № 2. – С.26-31.

 

10. Гуранич, Т. В. Структурні зміни міокарда та печінки у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді/ Т. В. Гуранич, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко // Науковий вісник Ужгородського університету.Серія Медицина ( в дар ). – 2014. – № 1 (49). – С.6-10.

 

11. Порівняльний аналіз структурно-функціональних особливостей гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи за умов корекції гіпофункції щитоподібної залози йодидом калію та в комплексі з 3 В-токоферолом / І. В. Ємельяненко, Н. М. Воронич-Семченко, О. І. Тучак [та ін.] // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). – 2012. – т.ХI, № 3(ч.1). – С.63-67.

11. Порівняльний аналіз структурно-функціональних особливостей гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи за умов корекції гіпофункції щитоподібної залози йодидом калію та в комплексі з 3 В-токоферолом / І. В. Ємельяненко, Н. М. Воронич-Семченко, О. І. Тучак [та ін.] // Клінічна та експериментальна патологія (в дар). – 2012. – т.ХI, № 3(ч.1). – С.63-67.

 

12. Міждисциплінарний семінар і "кейс"-метод:взаємнодоповнюючі форми проблемного навчання / О. Є. Кондрин, М. М. Багрій, І. Ю. Ванджура [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 2 частина 1. – С.121-126.

 

13. Лучко, І. М. Вплив деяких фармакологічних середників на стан ендотелію ендокарда щурів в умовах дії емоційно-больового стресу,ускладненого гіперхолестеринемією / І. М. Лучко // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.103.

 

14. Лучко, І. М. Зміни активності 5' -нуклеотидази та циклооксигенази в ендотеліальних тільцях і плазмі крові кролів при емоційно- больовому стресі,ускладненому гіперхолестеринемією / І. М. Лучко // Галицький лікарський вісник. – 2010. – № 3. – С.68-70.

 

15. Лучко, І. М. Роль емоційно-больового стресу та гіперхолестеринемії у виникненні пошкодження ендокарда лівого шлуночка / І. М. Лучко // Буковинський медичний вісник. – 2011. – т.15, № 3. – С.97-101.

16. Лучко, І. М. Вплив гострого емоційно-больового стресу на вміст простацикліну і тромбоксану А2 у плазмі крові щурів в умовах гіперхолестеринемії / І. М. Лучко // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 3. – С.53-55.

16. Лучко, І. М. Вплив гострого емоційно-больового стресу на вміст простацикліну і тромбоксану А2 у плазмі крові щурів в умовах гіперхолестеринемії / І. М. Лучко // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 3. – С.53-55.

 

17. Лучко, І. М. Спектр нейтральних ліпідів та синтез дечких ейкозаноїдів у серці щурів в умовах аліментарної гіперхолестеринемії / І. М. Лучко, Ю. В. Бортник // Буковинський медичний вісник. – 2011. – т.15, № 4. – С.94-97.

 

18. Аналіз впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі фізіології та ставлення до неї студентів / І. М. Лучко, І. В. Ємельяненко, Н. М. Воронич-Семченко, О. О. Шляховенко // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.153-156.

 

19. Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни "фізіологія" в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. М. Лучко, І. В. Ємельяненко, Н. М. Воронич-Семченко [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С.60-62.

 

20. Лучко, І. М. Сприйняття кредитно-модульної системи навчання студентами факультету підготовки іноземних громадян / І. М. Лучко, І. В. Ємельянова, Л. І. Пелехан // Архів клінічної медицини ( дар). – 2011. – № 2. – С.73-75.

21. Николишин, Л. В. Ефективність застосування селену для корекції тиреоїдного профілю,стану вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантного захисту за умов гіпофункції щитоподібної залози в експерименті / Л. В. Николишин // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.138.

22. Николишин, Л. В. Особливості ліпідного спектру крові,мікроелементного балансу при гіпотиреоїдній дисфункції та можливі шляхи корекції / Л. В. Николишин // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 1. – С.49-53.

22. Николишин, Л. В. Особливості ліпідного спектру крові,мікроелементного балансу при гіпотиреоїдній дисфункції та можливі шляхи корекції / Л. В. Николишин // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 1. – С.49-53.

 

23. Структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-титеоїдної системи у тварин із дефіцитом йоду та селену / Л. В. Николишин, М. М. Багрій, О. Г. Попадинець, Н. М. Воронич-Семченко // Науковий вісник Ужгородського університету.Серія Медицина ( в дар ). – 2014. – № 1 (49). – С.14-19.

 

24. Побігун, Н. Г. Особливості обміну кальцію,фосфору та магнію при експериментальній гіпофункції щитоподібної залози / Н. Г. Побігун // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.140-141.

 

25. Побігун, Н. Г. Кальцій-фосфорний баланс та мінеральна щільність кісткової тканини при експериментальній гіпотиреоїдній дисфункції / Н. Г. Побігун // Галицький лікарський вісник. – 2013. – т.20, № 4. – С.137-139. – Матеріали" Міжнародної наукової конференціїз проблеми мікроелементів в медицині,присвяченій пам'яті Г.Бабенка" [м.Івано-Франківськ,24-25 жовтня 2013 року].

 

26. Побігун, Н. Г. Дослідження змін показників кальцієвого метаболізму в щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження / Н. Г. Побігун // Буковинський медичний вісник. – 2014. – т.18, № 3. – С.119-123.

27. Побігун, Н. Г. Порівняльна характеристика показників кальцієвого гомеостазу при еспериментальній гіпофункції щитоподібної залози за умов поєднаної дії хронічного стресу і фізичного навантаження / Н. Г. Побігун // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 3. – С.53-55.

27. Побігун, Н. Г. Порівняльна характеристика показників кальцієвого гомеостазу при еспериментальній гіпофункції щитоподібної залози за умов поєднаної дії хронічного стресу і фізичного навантаження / Н. Г. Побігун // Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, № 3. – С.53-55.

 

28. Побігун, Н. Г. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози за умов експериментальної гіпотиреоїдної дисфункції та фізичного навантаження / Н. Г. Побігун, О. Г. Попадинець, І. В. Ємельяненко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія(в дар). – 2015. – т.14, № 1. – С.69-73.

 

29. Тучак, О. І. Вплив a-токоферолу на стан перекисного окислення ліпідів за умов експериментального гіпотиреозу / О. І. Тучак // Фізіологічний журнал. – 2010. – т.56, № 2. – С.145.

 

30. Тучак, О. І. Взаємозв'язок показників тиреоїдного статусу,стану перекисного окиснення ліпідів та антирадикального захисту тварин за умов гіпотиреоїдної дисфункції / О. І. Тучак // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). – 2014. – № 4. – С.202-207.

 

31. Тучак, О. І. Особливості викладання фізіології студнтам педіатричного факультету / О. І. Тучак // Архів клінічної медицини ( дар). – 2015. – № 1. – С.69-70.

32. Тучак, О. І. Метаболічні та морфофункціональні зміни в структурах головного мозку і щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та за умов корекції / О. І. Тучак, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко // Медична хімія. – 2011. – т.13, № 2. – С.15-20.

32. Тучак, О. І. Метаболічні та морфофункціональні зміни в структурах головного мозку і щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та за умов корекції / О. І. Тучак, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко // Медична хімія. – 2011. – т.13, № 2. – С.15-20.

 

33. Вплив a-токоферолу на структурні та метаболічні зміни в тканинах головного мозку і щитоподібної залози щурів із експериментальним гіпотиреозом на тлі корекції йодидом калію / О. І. Тучак, С. Б. Геращенко, І. В. Ємельяненко [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2011. – т.18, № 2. – С.116-121.

Розділ 3 Поточні державні інформатори про оперативне відображення змісту друкованих в Україні видань

Літопис авторефератів дисертацій

 • Літопис авторефератів дисертацій

 • Літопис журнальних статей

 • Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки

Інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

 • Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека” почалося поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.

 • На бібліотечному сайті користувачі мають можливість ознайомитись з новими надходженнями до бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.

 • Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний доступ до перегляду та замовлення літератури. Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-katСтуденти та викладачі університету мають можливість безкоштовно користуватись повнотекстовим пошуком по системі HINARI (http://hinarilogin.research4life.org).

 • Студенти та викладачі університету мають можливість безкоштовно користуватись повнотекстовим пошуком по системі HINARI (http://hinarilogin.research4life.org).

 • На комп’ютерах читального залу запропоновано доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити пошук за реферативними статтями: (www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed).Звертаємось з проханням надати бібліотеці електронний варіант, виданих кафедрою підручників, монографій, навчально-методичних посібників. Надані матеріали використовуватимуться з метою ознайомлення без права копіювання.

Звертаємось з проханням надати бібліотеці електронний варіант, виданих кафедрою підручників, монографій, навчально-методичних посібників. Надані матеріали використовуватимуться з метою ознайомлення без права копіювання.

Дякуємо за участь у перегляді матеріалів, підготовлених працівниками бібліотеки ІФНМУ. Свої пропозиції просимо надсилати електронною поштою. Наша адреса: library@ifnmu.edu.ua
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка