Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013Скачати 151.61 Kb.
Дата конвертації15.05.2019
Розмір151.61 Kb.
ТипПрограма

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІ етапів учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2017/2018 н. р.


ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться для учнів 7-11 класів.

5-6 класи можуть бути учасниками І етапу олімпіади за рішенням методичної ради закладу.

І-ІІ етапи Олімпіади проводиться в один тур за завданнями комісій відповідних етапів, при цьому більшу частину їх рекомендуємо укласти із завдань відкритої форми, беручи до уваги формат фінального етапу.

Час роботи над олімпіадними завданнями у І-ІІ етапі – 3 астрономічні години Комплект олімпіадних завдань має охопити програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2017/2018 н.р. Зокрема, завдання І етапу доречно зорієнтувати на визначення змісту та глибини вивченого матеріалу учнями відповідних класів за І чверть, ІІ етапу – на рівень знань матеріалу школярами з відповідних предметів за І семестр.

Звертаємо увагу на те, що оскільки у 10-11 класах уже не вивчаються нові мовні теми й українська мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то відповідно і завдання І-ІІ етапів олімпіади можуть бути на повторення матеріалу за курс 5-9 класів.

Підкреслюємо, що завдання І-ІІ етапів олімпіади з української мови і літератури для учнів мають бути складені відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (навчальна програма з української мови

1) Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2) у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

навчальна програма з української літератури

1) Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

2) у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Загалом завдання мають бути побудовані таким чином, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати його розуміння (рівень розуміння), застосувати знання у новій ситуації (рівень застосування), виявити розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації (рівень аналізу), продемонструвати здатність креативно мислити, творчо синтезувати набуті знання (рівень синтезу), виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо (рівень оцінювання).
Зокрема, з української мови для учнів 7–11 класів на І–ІІ етапах олімпіади рекомендуємо орієнтуватися на

Завдання з відкритою відповіддю:

- написання твору-роздуму, створення власного висловлення тощо (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

- фонетичний, морфемний, морфологічний та словотвірний аналізи слів;

- синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням тощо);

- редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

- формулювання короткої відповіді на запропоновані завдання.

У цілому завдання з української мови повинні мати системний характер, тобто спрямовуватися на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів із фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.

Такі зміни обумовлено орієнтацією на завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.


З української літератури для учнів 7–11 класів пропонуємо включити:

1 Завдання закритої форми – тести різних рівнів рівнів складності (вибірково за рішенням комісії):

 • з однією правильною відповіддю

 • з двома або більше правильними відповідями

 • на встановлення відповідності.

2. Завдання з відкритою відповіддю

- написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до чинної програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення).Зауважуємо, що:

 • творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

 • запропоновані теми творів мають бути спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві.

 • чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу);

 • ідейно-художній аналіз поезії за поданою схемою.

Більшу увагу рекомендуємо звернути на завдання з відкритою відповіддю оскільки завдання І та ІІ етапів Олімпіади будуть зорієнтовані на завдання ІV етапу

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, тому обов’язково має бути забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

(для шкіл з мовою навчання національних меншин)

Різні типи сучасного уроку, забезпечення міжпредметних зв’язків, позаурочна робота (участь в конкурсах, тижнях: української мови, грамотності, перекладів) – це лише частина роботи щодо якісного та активного засвоєння української мови і набуття відповідних видів компетенції. Активне залучення учнів до участі в олімпіадах з української мови і літератури – це:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- розширення функціонування української мови;

- визначення дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

- створення достатньої організаційної, кадрової, фінансової, науково-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею учнями;

- виявлення та підтримка творчої, обдарованої молоді.

Оволодіння мовою потребує активної допомоги з боку вчителя (роз’яснення, демонстрація зразків, виправлення помилок тощо), проте необхідно спрямовувати учнів і на самостійне виконання завдань. Самостійну роботу учнів варто регулярно поєднувати з роботою в парах і групах, оскільки така форма організації навчальної діяльності дає кожному учневі можливість висловитись і бути почутим. У цій роботі можуть застосовуватися такі прийоми:

- самостійний переклад уривка тексту кожним учнем і обговорення результату роботи в парах;

- переклад фрагмента тексту в парах і обговорення результатів роботи в групі з двох-трьох пар;

- відновлення деформованого тексту ;

- проведення технічного перекладу;

- читання кожним учнем частини тексту, пошук відповіді на поставлене учителем запитання, обговорення відповіді в парах;

- читання тексту частинами та складання короткого переказу (читають першу частину, один учень переказує її, інший ставить йому запитання щодо змісту, мовної форми переказу; далі читають наступний уривок і змінюють ролі у парі);

- читання з позначками (кожен учень читає матеріал і робить на полях позначки, які показують, наскільки цей матеріал зрозумілий для нього (+ мені зрозуміло це, мені зовсім не зрозуміло це, ± мені це зрозуміло частково); далі учні в парах обговорюють зроблені позначки, у разі потреби допомагають один одному краще зрозуміти прочитане);

- перегляд навчальних фільмів, прослуховування аудіоматеріалів українською мовою з подальшим їх обговоренням.

Підготовка учнів до олімпіади передбачає певні зміни у відборі змісту, методів, форм організації роботи як на уроках української мови, так і в позаурочний час. Зокрема, необхідно посилити увагу до тем, які засвоюються важче. Наприклад, учні постійно допускають помилки у завданнях з теми «Числівник», тому необхідно звертати увагу на правильне утворення різних форм числівників, їх вимову за орфоепічними нормами, правильну будову речень з числівниками. Доцільно застосовувати вправи на використання цієї частини мови на всіх уроках: пропонувати учням вимовляти слідом за вчителем сполучення слів, невеликі речення з числівниками, вжитими в непрямих відмінках; записувати числівники в окремих реченнях з математичного (природничого) тексту словами, а не цифрами; використовувати таблиці відмінювання кількісних і порядкових числівників тощо. Окрім числівників, необхідно приділяти більше уваги прикметникам вищого та найвищого ступенів, в утворенні яких учні припускаються помилок (коротший, важчий, більший, менший; найкоротший, найбільший, найдовший, найрізноманітніший, стиснутий, розтягнутий та ін.); прислівникам різних семантичних груп (більше, менше, повільно, ліворуч, праворуч, навколо, завдовжки, вдень, опівдні, потім, спочатку, самостійно тощо); дієприкметникам і (особливо) дієприслівникам і відповідним зворотам (розміщений, спрямований, додаючи, віднімаючи, спираючись, користуючись, не відриваючи, застосовуючи) тощо. Особливої уваги потребує також використання прийменників, сполучників, часток. Важливо розширювати тематику текстів для розвитку мовлення, застосовувати прийоми роботи над словом, словосполученням, реченням, текстом, особливостями застосування всіх видів мовленнєвої діяльності на уроках.

Для ефективного використання у процесі підготовки до олімпіади пропонуємо схвалені МОНМС України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів.

Доцільним для шкіл з навчанням мовами нацменшин стане використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

З метою підвищення грамотності учнів пропонуємо на уроках української мови практикувати написання комп’ютерних та аудіодиктантів, використовуючи схвалені Міністерством освіти і науки України електронні посібники:

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007;

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008;

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010;

«Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006 та ін.;

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

• vesna.sammit.kiev.ua;

• ingresua.tripod.com/domivka.htm.

Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є:

«Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-МікроТехно»;

Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. – К.: Грамота, 2008;

навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

pysar.tripod.com – класична українська література;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;

books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

poetry.uazone.net – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

www.lib.proza.com.ua

Необхідно використовувати також і твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»;ww.elitprofi.com.ua/gazeta- «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

(за відповідним переліком, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською, російською, румунською мовою у 2017/2018 н.р.)СЛОВНИКИ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.

 2. Головащук С. І.Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 3. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

 4. Головащук С. І.Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004, 2005.

 5. Гринчишин Д. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.

 6. Головащук С. І.Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 7. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

 8. Головащук С. І.Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004, 2005.

 9. Гринчишин Д. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986.

 10. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?/ Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.

 11. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.

 12. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г Гринчишина. – К., 1988.

 13. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997.

 14. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

 15. Орфографічний словник української мови / Уклад: С.І. Головащук та ін. – К.: Довіра, 1994.

 16. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин та ін. – К.: Знання, 2004.

 17. Словник іншомовних слів / Укл. JI. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000.

 18. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок та ін. – К.: Наук. думка, 2001.

 19. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989.

 20. Паночко М. Словник-довідник вживання літери «ґ». – Львів, 1993.

 21. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Укл. В. М. Білоноженко. – К.: Наук. думка, 1993, 1998, 1999.

ПОСІБНИКИ

 1. Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997.

 3. Бернадська Н.І Українська література ХХ століття. – К.: Знання-прес, 2006.

 4. Буяновер Г. Б. Вправи для попередження мовних та граматичних помилок. – Дніпропетровськ: Літера, 1994.

 5. Вихованець І. Р.Таїна слова. – К., 1990.

 6. Волкотруб Г.Й Практична стилістика української мови. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

 7. Довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

 8. Заболотний О. В. Українська мова: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Біла Церква: Надтока, 2004.

 9. І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору. – К., 1990.

 10. Кисіль Г. Г., Дуфинський М. В. Культура сучасної української літературної мови. – К., 2005.

 11. Коваль А. П.Слово про слово. – К., 1986.

 12. Культура мови на щодень / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2000.

 13. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 14. Никанорова О. Поезії одвічна висота. – К., 1986.

 15. Нові імена в програмі з української літератури / Упор. В. Я. Неділько. – К.: Освіта, 1993.

 16. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000.

 17. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000.

 18. Українське слово. Хрестоматія української літератури та української критики / Упор. В. Яременко, Є. Федоренко: У 4 кн. – Кн. І – ІV. – 1993 – 1996.

 19. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

 20. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К., 1999.

 21. Українська мова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УЦОЯО, 2007, 2008.

 22. Український правопис. – К.: Наук, думка, 1993, 1994, 2005.

 23. Чак С. Д. Складні випадки правопису та вживання слів. – К., 1989.

 24. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997, 2005.

Для перевірки олімпіадних робіт слід передбачити відповідні критерії їх оцінювання, з метою полегшення роботи членів журі й об’єктивування самого процесу оцінювання.Педагог має бути готовим, у разі потреби, підтримати школярів, допомогти їм подолати труднощі, які неминуче виникають в освоєнні нових підходів до навчання. Така праця дасть змогу досягти успіхів у розвиткові вмінь учнів користуватися українською мовою та вдало виступити на предметній олімпіаді.

Звертаємо Вашу увагу на те, що під час виконання олімпіадних завдань, учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо), а також на те, що участь в олімпіаді з української мови і літератури учнів ПТНЗ та ЗНЗ із мовами навчання національних меншин на ІІ етапі відбувається разом з учнями ЗНЗ із українською мовою навчання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка