Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. БіологіяСкачати 187.33 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір187.33 Kb.
ТипПрограма

Біологія
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчаль­

них закладах здійснюватиметься за такими програмами:

7­9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.

7­11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

10­11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвіт­ ніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

У 8­9 класах з поглибленим вивченням біології навчання біології здій­ снюватиметься за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для за­ гальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо­математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

У 10­11 класах з поглибленим вивченням біології – за програмою для профільного рівня, надрукованою у збірнику програм для профільного на­ вчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, акаде­ мічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм з біології сфор­ мульовано стисло, що дає змогу вчителю творчо планувати вивчення мате­ ріалу. Під час планування вивчення теми вчителю необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що пе­ редбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення на­ вчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальна програма передбачає проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього ре­ зервні години або години навчальної практики.

Зміст навчальної програми спрямований на досягнення завдань, що стоять перед шкільним предметом «Біологія». У сучасних умовах розвитку суспільства, знання про природу залишаються однією з основних складників змісту біологіч­ ної освіти, проте засвоєння знань пов’язується передусім зі здатністю учня засто­ совувати знання, можливістю набуття особистого досвіду творчої діяльності, по­ силення світоглядного компоненту, формування ціннісних орієнтацій та ставлень школярів. Біологічні знання повинні стати основою для формування в учнів за­ гальнонавчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих як уміння вес­ ти спостереження, виконувати експеримент, самостійно отримувати і переробляти інформацію тощо. Досвід творчої діяльності має реалізуватись через проблемний характер вивчення матеріалу.

Звертаємо увагу вчителя на можливий шлях реалізації змісту навчальної про­ грами з біології, що сприятиме зростанню якості навчальних досягнень учнів. Ре­ алізуючи зміст програми доцільно розпочинати не з повідомлення готової інфор­ мації про біологічні об’єкти та процеси живої природи, а з організації сприйняття учнями самих матеріальних або матеріалізованих біологічних об’єктів та проце­ сів. Учні мають отримувати знання про біологічні об’єкти та процеси під час спо­ стереження та дослідження їх будови, властивостей, взаємозв’язків, значення. У результаті такого навчання школярі здобуватимуть власні емпіричні знання, які далі збагачуватимуться теоретичними знаннями про ці ж самі об’єкти та проце­ си, отриманими з підручника, слів учителя, додаткових джерел інформації. Такий підхід до вивчення навчального матеріалу сприятиме формуванню пізнавально­ го інтересу, збагачуватиме індивідуальний досвід учня, забезпечуватиме діяльніс­ ний підхід до навчання.

Плануючи реалізацію змісту програми у навчальному процесі, учителю до­ цільно структурувати навчальний матеріал на смислові блоки та визначити до кожного з них навчальні задачі. Навчальні задачі своїм змістом мають програ­ мувати різний характер діяльності учнів: дії за зразком; пошук нового засоба­ ми встановлення зв’язків із засвоєним раніше; проблемні задачі, що створюють протиріччя, яке можна подолати вдаючись до дослідження; засвоєння нового способу діяльності тощо. Засобами навчальних завдань учитель повинен спря­ мовувати зусилля учнів не тільки на відтворення знань та умінь у типовій си­ туації, а й вчити застосовувати їх у дещо змінених та нестандартних ситуаціях, порівнювати об’єкти та процеси, пояснювати сутність та роль процесів життє­ діяльності, висловлювати власну думку, виявляти ставлення до предмета ви­ вчення, узагальнювати навчальний матеріал, робити висновки, застосовувати знання у практичній діяльності.

Важливим компонентом процесу навчання біології є контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304) затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчаль­ них досягнень учнів з біології містяться у програмах з біології.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з біології є поточне, те­

матичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначе­ но вимоги до оцінювання лабораторних(практичних) робіт щодо їх виконан­ ня, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи лабораторну (прак­ тичну) роботу учителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до лабораторної(практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому вклю­ чення в лабораторну(практичну) роботу для учнів 10–11 класів завдань «У висновку дайте відповідь на запитання…» є недоцільним і таким, що не від­ повідає критеріям оцінювання.

Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на роз­ суд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів.

Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У на­ вчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п’яти років.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учня­ ми матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Окремий урок те­ матичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не проводиться. Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контрольних, творчих робіт) та навчальної активності школярів.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зміст за­ вдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст ви­ значає вчитель. Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з біології до результатів навчання, необхідно використову­ вати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контроль­ ної роботи мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому разом із завданнями, які передбачають уміння учнів впіз­ навати біологічні факти, поняття, терміни, властивості організмів, особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати та характеризувати організми та процеси, порівнювати й класифікувати, використо­ вувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, форму­ лювати пояснення причинно­наслідкових зв’язків, висловлювати свою думку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оцінюван­ ня, вимагає включення до контрольної роботи як завдань у тестовій формі так і відкритих завдань з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимага­ ють від учня самостійно сформулювати відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу) та зберігаються в кабі­ неті біології протягом року.

Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології в клас­ ний журнал не виставляється.

Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до типових навчальних планів (див. лист МОНмолодьспорт від

29.04.11 №1/9­325). У таблиці наведено розподіл кількості годин на викла­дання біології в основній школі:


Клас навчання

Кількість годин на тиждень

7

2

8

2

8 з поглибленим вивченням біології

4

9

3

9 спеціалізовані школи з поглиб- леним вивченням іноземних мов

2,5*

9 з поглибленим вивченням біології

4


*Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в 9 класах спеціалі- зованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов міститься у методич- них рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009/10 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).
У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології за різ­

ними рівнями змісту становить:


Рівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,5

Академічний рівень

1,5

1,5

Профільний рівень

5

5

Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профі­ лем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і про­ філю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010/11 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 № 1/9­580).

Навчальним планом передбачено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Водночас ці програми ма­ ють відмінності у змісті і обов’язкових результатах навчання – вимогах до рівня засвоєння і застосування знань, розв’язування елементарних вправ та виконання лабораторних і практичних робіт.

Як зазначено у додатку до листа МОНмолодьспорту від 29.04.11 №1/9­325

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік» навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення умов для опанування учнями

10­11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виді­ лити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Пропонуємо орієнтовний розподіл годин між темами для такого варіанту навчання біології на академіч­ ному рівні:
10 клас

11 клас

Вступ

2

Розмноження організмів

4

Неорганічні речовини

3

Закономірності спадковості

11

Органічні речовини

10

Закономірності мінливості

5

Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро.

7

Генотип як цілісна система

8

Цитоплазма клітини

12

Індивідуальний розвиток організмів

8

Клітини як цілісна система

10

Популяція.

Екосистема. біосфера.13

Неклітинні форми життя

4

Основи еволюційного вчення

9

Одноклітинні організми

6

Історичний розвиток і різно- манітність органічного світу

6

Багатоклітинні організми

10

узагальнення

1

Узагальнення

1

Усього 70 год (2 год на тиждень), із них 5 год – резервнихУсього 70 год, із них 5 год – резервних

Оскільки на академічному рівні збільшується практична складова навчальної програми та підвищуються вимоги до рівня засвоєння знань учнів, додані на­ вчальні години доцільно використовувати на виконання лабораторних і практич­ них робіт, вправ на застосування знань, узагальнення навчального матеріалу.

Якщо години варіативної складової виділяються на збільшення годин на вивчення біології, то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Біологія» робиться запис:

1,5+0,5, де 1,5 – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення біології на академічному рівні, а 0,5 – це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення біології. Облік зазначених годин здійснюється у класному журналі на сторінці предмета «Біологія».

Типовими навчальними планами передбачено час на вивчення курсів за вибором та факультативів. Програми факультативів та курсів за вибором з біології для учнів 7–11 класів, рекомендовані міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, надруковано у збірнику навчальних

програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної під­

готовки та профільного навчання (Кам’янець­Подільській: Аксіома, 2009).

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потре­ би регіону, можливості навчально­матеріальної бази школи.

Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна вико­ ристовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, про­ грами факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибо­ ром. Курс за вибором(факультатив) програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися упродовж двох років.

Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі. Облік за­ нять курсів за вибором за рішенням навчального закладу може здійснюва­ тися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішен­ ня щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом.


Особливості навчальних програм з біології

для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Програми з біології для старшої школи передбачають вивчення живої при­ роди як системи, яка має відповідні рівні організації з притаманними їм будо­ вою та властивостями. Такий системно­структурний підхід надає можливість розглядати біологічні поняття як приклади вияву загальнобіологічних закономір­ ностей, спрямовувати навчальну діяльність учнів на опанування сутності понять, застосовувати узагальнений підхід для пояснення процесів життєдіяльності.Навчання біології на рівні стандарту й академічному рівні. Зміст програми для

11 класу академічного рівня має незначні відмінності порівняно зі змістом про­ грами рівня стандарту. Водночас програма академічного рівня відрізняється від програми рівня стандарту за рівнем вимог до результатів навчання. Наприклад, у змісті теми «Закономірності спадковості» програмами обох рівнів окреслено ви­ вчення питань щодо взаємодії генів. Але програмою рівня стандарту визначається, що учні мають лише наводити приклади взаємодії генів, а програма академічного рівня вимагає, щоб учні не тільки наводили приклади а й характеризували взає­ модію алельних і неалельних генів. Також програма академічного рівня, на відмі­ ну від рівня стандарту, вимагає від учнів уміння пояснювати цитологічні основи законів Г. Менделя і значення позаядерної спадковості.

Навчання біології в 11 класі на академічному рівні і рівні стандарту буде здійснюватись за підручниками, які об’єднують обидва рівні. Щоб запобігти пе­ ревантаженню учнів, які навчаються на рівні стандарту, і реалізувати в повній мірі зміст та вимоги програми академічного рівня вчителю під час планування вивчення теми необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (держав­ ні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів) відповідної програми.

Звертаємо увагу, що у новій програмі з біології для 11 класу вивчення пи­ тань щодо розмноження організмів передбачено перед вивченням закономір­ ностей спадковості та мінливості. А питання індивідуального розвитку організмів включено у зміст окремої навчальної теми «Індивідуальний розвиток організ­

мів», яка вивчається після теми «Генотип як цілісна система». У зміст програ­ ми включено такі актуальні питання сучасної науки, як трансгенні організми, ембріотехнології, клонування. У темі «Основи еволюційного вчення» заплано­ вано для виконання практичну роботу «Порівняння природного і штучного до­ бору», виконання якої сприятиме усвідомленому засвоєнню учнями знань про природний добір, а також виявленню рівня сформованості в одинадцятиклас­ ників уміння порівнювати. Виконання практичної роботи «Розв’язування ти­ пових задач на визначення типу мутацій», що включена в програму академіч­ ного рівня, має бути спрямоване на перенесення теоретичних знань про типи мутацій та застосування знань у дещо зміненій ситуації. Використання подібних завдань у навчальному процесі заслуговує на особливу увагу, оскільки резуль­ тати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з біології засвід­ чують про недостатній рівень сформованості в учнів уміння аналізувати, виби­ рати головне, узагальнювати, застосовувати теоретичні знання.

Надорганізмові рівні організації живої природи за новою програмою ви­ вчаються в межах однієї навчальної теми «Популяція. Екосистема. Біосфера». Зміст навчального матеріалу теми враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет

«Екологія», навчальна програма якого охоплює 8 взаємопов’язаних тем: Тема 1. Екологія як наука про довкілля;

Тема 2. Природа і людина: системний підхід;

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості гео­

систем до антропогенних навантажень;

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів;

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії; Тема 6. Проблема збалансованого природокористування;

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть; Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно­екологічної організації те­

риторії.


Зміст програми з екології базується на принципах неперервності і на­ ступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру на­ вчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, реко­ мендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі, а години біо­ логії розподілити як у наведеній нижче таблиці.


Навчальний предмет

Кількість годин у розкладі занять

І семестр

ІІ семестр

Біологія, 52 год (1,5 годи-

ни тижневого навантаження)2

1

Екологія, 17 год (0,5 годи-

ни тижневого навантаження)

1

Навчання біології на профільному рівні. Зміст програми профільного рів­ ня реалізує принцип різнорівневої організації живої природи та відображен­ ня в ній еколого­еволюційного підходу.

Програма профільного рівня відрізняється обсягом понятійного апарату, глибиною розкриття понять, посиленням практичної складової програми. Відмінності у змісті і вимогах до результатів навчання зумовлюють методичні і процесуальні особливості навчання біології на профільному рівні. Методика навчання біології на профільно­ му рівні має бути насичена прийомами, що сприяють розвитку самостійності, до­ слідницьких умінь, інформаційної грамотності учнів. Перспективним є використання діяльнісного підходу, дослідницьких методів, різноманітних видів самостійних робіт, інформаційно­комунікаційних технологій. Якісному засвоєнню знань, розвитку біо­ логічних компетенцій учнів сприятиме залучення їх до різноманітної проектної ді­ яльності: дослідницької, творчої, інформаційної, практико­орієнтовної. Для організа­ ції проектної діяльності доцільно використовувати тематику практикумів.

Метою практикумів є поглиблення, розширення і узагальнення знань, отриманих учнями в процесі самостійного навчання і дослідницької діяльності. Тематика практи­ кумів, як і кількість визначених в них робіт, є орієнтовною. Учитель може запропо­ нувати учням для обов’язкового виконання одну роботу практикуму на вибір учителя або учнів. Результати виконання можуть бути представлені у вигляді звіту, доповіді, наукового реферату, комп’ютерної презентації тощо. Доцільною буде організація об­ говорення з учнями класу процесу виконання і результатів роботи. Для проведення практикумів можуть бути використані години резервного часу. Оцінка за практикум виставляється у класному журналі в колонці з написом «Практикум» без зазначен­ ня дати та враховується в тематичному оцінюванні як поточна оцінка.

Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою (лабораторні роботи №№ 3, 4, 5; практична робота № 9) виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально­технічного забезпечення та профілю навчан­ ня. Учитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, відповідно профілю навчання, отже пропонувати власну тематику робіт.

Навчання біології в 11 класі на профільному рівні здійснюватиметься за підручником

«Біологія. 11 клас», рекомендованим для вивчення біології на профільному рівні.

Зазначаємо, що видавництвом «Планета книжок» готується до друку навчальний посібник, що включатиме дві теми, які не увійшли до підручника «Біологія. 10 клас» (профільний рівень): «Організм як біологічна система: структурні елементи і основні процеси» та «Властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток».

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і нау­ ки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально­методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально­виховного процесу лише навчаль­ ні програми, підручники та навчально­методичні посібники, що мають відповід­ ний гриф міністерства.

Перелік навчально­методичної літератури, яка має відповідний гриф і схвалена до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, друкується на початку на­ вчального року в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 7­10 класах містяться у від­повідних листах міністерства за 2007­2010 роки.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка