Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання на 5 курс для здобуття освітнього рівняСторінка1/4
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Протокол № від р.


Завідувач кафедри

інформаційної, бібліотечної та архівної справи

_________________ Т.Ю.Гранчак


Програма

для проведення фахового випробування

при вступі на навчання на 5 курс

для здобуття освітнього рівня «Магістр»


за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Київ – 2017
Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання на 5 курс за програмою освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на базі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненою спеціальністю. – К., 2017. – 34 с.
Укладачі:

Гранчак Т.Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, професор з/н кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Зміст


Пояснювальна записка …………………….……………………....…………........4

Політологія……… ………………..………………………..………………….…...5

Історія культури .……………………………………………………………......….6

Соціальні комунікації …..………………………………………………….…..….11

Аналітико-синтетична обробка документів…………………………………..….16

Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням.. …………………..22

Інформаційно-аналітична діяльність………….…………………………………..26

Державна інформаційна політика……...………………………………………….28

Критерії оцінювання фахового випробування …..………...………………..…....33

Пояснювальна записка

Програма вступного випробування при вступі на навчання на 5 курс за програмою освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводиться у формі тестових завдань з основних дисциплін теоретичної та професійно-практичної підготовки бакалаврів, містить у собі перелік питань які охоплюють загальний комплекс завдань, що мають перевірити рівень знань та вмінь випускників (бакалаврів, спеціалістів) та відповідність їхнього рівня підготовки кваліфікаційним вимогам, що висуваються для фахівців даного профілю. Тестові завдання проводяться з таких дисциплін: «Політологія», «Історія культури», «Соціальні комунікації», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Стандартизація і сертифікація за фаховим спрямуванням», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Державна інформаційна політика».

Програма вступного випробування покликана вирішити такі завдання:


 • комплексно перевірити якість засвоєних знань (у контексті програм навчальних дисциплін);

 • виявити рівень володіння вступниками знаннями з інформаційної, бібліотечної та архівної справи в межах, передбачених освітнім рівнем бакалавра, та вміннями застосовувати набуті знання у практичній діяльності.


ПОЛІТОЛОГІЯ
Генезис та еволюція політології як навчальної дисципліни. Політика як соціальне явище

Політологія та інші науки про суспільство. Об’єкт і предмет політології. Закономірності політології. Структура політології. Основні категорії, методи і функції політології. Основні віхи політичної науки. Розвиток політичної думки України.

Політика як суспільне явище. Основні концепції політики. Структура і функції політики. Політична влада. Сутність політичної влади, її функції. Поділ влади. Законодавча, виконавча і судова гілки влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності політичної влади за М. Вебером. Суб’єкти і об’єкти політичної влади. Державна влада..
Політична система суспільства

Політична система суспільства. Типологія політичних систем. Держава у політичній системі суспільства: поняття держави, її ознаки, типи. Концепції походження держави. Форми держави. Функції держави. Форми державного правління та форми державного устрою. Політичний режим, його сутність та типологія. Апарат державного управління.

Основні ідейно-політичні течії сучасності. Проблеми ідеології в Україні.

Політичні партії та партійні системи. Типи політичних партій. Поняття та типи партійних систем.

Політичний процес та політична діяльність.
Вибори та виборчі системи

Політичні вибори і виборчі системи. Види виборів та їх роль у політичному процесі. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи. Особливості виборчої системи України.


Політичне лідерство і політичні відносини

Політичні еліти: поняття та функції. Теорія еліт. Типи політичних еліт. Політична еліта в структурі влади. Еліта і контреліта. Функції політичної еліти. Класифікація еліт. «Відкрита» і «закрита» еліта. Джерела формування еліти.

Політичне лідерство. Теорії політичного лідерства. Типологія політичного лідерства (традиційне, раціонально-легальне, харизматичне лідерство). Особливості політичного лідерства в Україні.

Міжнародні відносини та зовнішня політика.


Рекомендований перелік літератури:

 1. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. Ф., Горбатенко В. П. Політологія: підручник / О. В. Бабкіна (ред.), В. П. Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567 c. – (Серія «Альма-матер»).

 2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 424с. : рис

 3. Безаров О. Т. Політологія . – Чернівці : БДМУ, 2007. – 326 с. – Бібліогр.: с. 317–324.

 4. Бойко О. Д., Горбатенко В. П., Денисюк С. Г., Зеленько Г. І., Коваленко А. О., Корнієнко А. О. Прикладна політологія: навч. посіб. / В. П. Горбатенко (ред.). – К. : Академія, 2008. – 472 с. – (Серія «Альма-матер»). – Бібліогр.: в кінці розд..

 5. Вегеш М. М., Остапець Ю. О., Бондар В. Л., Буркало В. В., Зан М. П. Політологія: підручник / М. М. Вегеш (ред.). – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 384 с. – (Серія «Вища освіта XX століття»). – З додатком CDR980.

 6. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: навч. посіб. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 415 с. – Бібліогр.: с. 414–415.

 7. Герасіна Л. М., Журавський В. С., Зимогляд В. Я., Зимогляд В. Я., Осипова Н. П. Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / М. І. Панов (ред. кол.). – 2. вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 8. Іщенко М. П., Гаман П. І. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2-ге доп. вид. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2007. – 387 с.

 9. Логвіна В. Л., Кошель О. М. Політологія: навч. посібник для студ. вищих закл. освіти / Кам`янець-Подільський національний ун-т; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Кам`янець-Подільський, 2012. – 304 с. – Бібліогр.: с. 298–303.

 10. Панов М. І., Герасіна Л. М., Журавський В. С., Зимогляд В. Я., Осипова Н. П. Політологія: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. – 2. вид., перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520с. – Бібліогр.: с. 515–519.

 11. Політологія: навч. посібник / Полтавська держ. аграрна академія / Микола Трохимович Безотосний (уклад.). – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

 12. Політологія: підручник:безкоштовний комп'ютерний додаток. – [К.] : Знання, [2008]. – 1 електрон. опт диск (CD-ROM)

 13. Політологія: Хрестоматія.:Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т / В. І. Полуріз (ред.кол.), В. Г. Кремень (авт.-упоряд.). – К. : Альтерпрес, 2004. – 832 с.

 14. Прибутько П. С., Вировий С. І., Михайленко Р. В. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Видавець Паливода А. В., 2012. – 151 с. – (Бібліотечка студента).

 15. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. – 2. вид., стер. – К. : Либідь, 2006. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472–473.

 16. Урін О. В. Політологія. Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами: Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами:Навч.-наоч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С. Я. Фарина (наук. ред.). – 4-те вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 240 с.

 17. Холод В. В. Політологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 480с. – (Бібліотека гуманітарних наук). – Бібліогр.: с. 475–478.

 18. Храмов В. О., Кучменко Е. М., Кучменко Б. А., Машковець М. П., Тімкін І. Ф. Політологія. Загальний курс: навч. посіб. / Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України / В. О. Храмов (ред.). – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 482 с. – Бібліогр.: с. 482.

 19. Штанько В. І., Чорна Н. В., Авксентьєва Т. Г., Тіхонова Л. А. Політологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Инкос, 2007. – 288 с.

 20. Щедрова Г. П., Барановський Ф. В., Михайловська О. Г., Новакова О. В., Пашина Н. П. Політологія: Навч. посібник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля / Г. П. Щедрова (відп.ред.). – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2005. – 198 с. – Бібліогр.: в кінці розд.ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ
Предмет і завдання курсу

Культура як спосіб буття людини і суспільства. Історичний розвиток терміну «культура». Характеристика понять «культура», «культурність», «культурна діяльність». Сутність, структура, функції культури, сфери її вияву. Поняття «духовна культура». Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Культура як світовий процес. Єдність людського роду та його культурна різноманітність. Структура курсу, форми і методи його вивчення. Культура, як комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільства.


Культура первісного суспільства

Особливості первісної культури. Перші матеріальні та духовні паростки культури. Оволодіння людиною вогнем. Період розквіту печерного живопису. Перехід від привласнюючого до відтворюючого господарювання. Культура мідно-бронзової та залізної доби (кімерійці, скіфи, сармати).

Тотемізм, фетишизм, анімізм – типи світогляду та взаємодії з навколишнім світом. Роль ритуалу в суспільстві. Міфологічна свідомість як система духовного освоєння світу. Зародження та розвиток первісного мистецтва, його зв’язок з практичною діяльністю людини.
Культура Месопотамії

Особливості культури та основні здобутки шумерів. Наукові знання. Розповсюдження на території Месопотамії клинописної писемності шумерів. Шумерська література. Вавілонська культура, її генетичний зв’язок із шумеро-аккадською цивілізацією, найголовніші досягнення. Правління шостого царя Вавилону – Хаммурапі. Закони Хаммурапі.

Винахід жителями Месопотамії гончарного кругу та колеса. Архітектурні пам'ятники Шумерської епохи. Ассирійське мистецтво. Архітектура Нововавилонського царства.
Культура Стародавнього Єгипту

Періодизація Стародавнього Єгипту. Розвиток писемності. Писець та його статус. Поява перших шкіл в Стародавньому Єгипті. Розвиток мистецтв. Своєрідність світосприйняття, система вірувань стародавніх єгиптян. Досягнення в галузі науки і техніки. Культурні пам’ятки. Побудова в Саккарі (Стародавній Єгипет) першої ступінчатої піраміди. Релігійна реформа фараона XVIII династії Аменхотепа IV(Ехнатона) – перша в історії спроба запровадження монотеїстичної релігії з культом єдиного бога Сонця – Атона. Створення одного з світових шедеврів мистецтва – скульптурний портрет голови цариці Нефертіті – головної дружини фараона Аменхотепа IV. Місце культури Стародавнього Єгипту у розвитку європейської та світової цивілізації.


Культура Стародавньої Індії

Особливості культури стародавньої Індії. Періодизація. Література стародавньої Індії. Виникнення релігії в Стародавній Індії. Завоювання Індії індоєвропейськими племенами аріїв. Міфологічні уявлення Стародавньої Індії. Виникнення буддизму. Сіддхартха Гаутама. Міста стародавньої Індії. Культові споруди стародавньої Індії: релікварії, ступи, стамбхи, чайті. Види театрального мистецтва – пантоміма.


Китайська стародавня культура

Особливості культури Стародавнього Китаю. Основні періоди в історії Стародавнього Китаю. Релігія Стародавнього Китаю. Міфологічні уявлення. Наукові досягнення. Ієрогліфічна писемність. Складання найбільш ранньої поетичної збірки Стародавнього Китаю «Книги пісень». Початок виробництва в Стародавньому Китаї паперу, винахід Цай Луня. Медичні досягнення давньокитайських лікарів: Бянь Цяо: «китайський Гіппократ», лікар Хуа Те, лікар Сун Симяо. Розвиток літератури і творчість Цюй Юаня. Розвиток декоративно–прикладного мистецтва. Розвиток принципів містобудування. Будівництво Великої Китайської стіни.


Культура Стародавньої Греції

Витоки та хронологічні межі культури Стародавньої Греції. Поняття «античність». Основні етапи розвитку і здобутки архаїчного, класичного та елліністичного періодів. Існування критської, або минойської, культури. Відкриття Артура Еванса. Будівництво перших палаців на острові Крит, піднесення минойської культури. Крито-микенська культура. Гомерівський або ранньоархаїчний період в культурі Греції. Представники античної філософії про особливості пізнання світу і розуміння сутності людини. Міфологічні уявлення в Стародавньої Греції. Побудова в місті Олімпії грандіозного храму Зевса, який став головною спорудою всього архітектурного ансамблю Олімпії. Вироблено три основних архітектурних ордери. Походження давньогрецького театру.


Культура Стародавнього Риму

Розвиток єтруської цивілізації. Капітолійська вовчиця – шедевр етруської скульптури. Будівництво єтруських некрополів, поховання в Бандитачча. Найпоширеніші обряди у етрусків. Досягнення єтруського генія – портрети. Система виховання й освіти у Стародавньому Римі. Перша в світі газета «Щоденні діяння римського народу». Роль історичної науки у Стародавньому Римі. Римське право. Міфологічні уявлення в Стародавнього Риму. Мистецтво Стародавнього Риму. Фаюмські портрети. Римський скульптурний портрет. Римський форум. Виникнення театрального мистецтва в Римі. Постановка першої п’єси в римському театрі. Будівництво першого кам’яного мосту через Тибр.


Візантійська культура

Візантійська культура як спадкоємниця античності та близькосхідної культурної традиції. Основні періоди історії та культурного розвитку Візантії. Християнство як світоглядна основа культури Візантії. Єдність держави, опора на релігію. Досягнення наукової думки у Візантії. Система освіти. Розвиток вищої школи. Ставлення до античних традицій. Кодекс Юстиніана. Будівництво Візантії. Акведуки Валента. Цистерна Базіліка. Кріпосні стіни. Будівництво іподрому. Мистецтво Візантії, його підпорядкування православній християнській доктрині. Живопис Візантії. Улюблена техніка візантійських храмів – мозаїка, мавзолеї (V ст.) візантійської принцеси Галли Плацидії, дочки імператора Феодосія. Найвидатніший витвір візантійської архітектури – храм Св. Софії.


Особивості культури західноєвропейського Середньовіччя

Релігія – визначальний чинник всіх сфер духовного життя суспільства. Панування папської курії. Система покарань. Інквізиція – репресивний апарат у боротьбі з єресями. Заснування Бенедиктом Нурсійським на півночі Італії першого монастиря в Західній Європі. Ордени жебракуючих ченців-проповідників. Скрипторії – майстерні для переписування книг. Військово-релігійні організації – лицарські ордени. Папа Урбан II і його найзначуща промова в історії. Іконоборчий період. Правління Василя ІІ. Нова модель осадного знаряддя – франдібола. Духовні надбання доби Середньовіччя. Західноєвропейські здобутки в галузі науки. Шкільна та університетська освіта. Виникнення вищих навчальних закладів. Романський та готичний стилі. Мистецтво в системі релігійного культу та світському житті. Рицарська культура, її основні вияви. Народна карнавальна культура, її характерні особливості. Лірика трубадурів.


Історичні передумови становлення культури Відродження

Джерела розвитку культури Відродження, її періодизація. Ставлення до античності. Перехідний тип культури Відродження, його основні ознаки. Ідеї гуманізму, їх розвиток і вияв у різних сферах життя. Поняття «секуляризація» та її значення для формування нового типу культури. Наука і техніка, визначні здобутки в цій галузі.


Гуманізм як ідеологія Відродження

Період Проторенесансу в історії італійської культури, що передував Відродженню. Мистецтво доби Відродження. Уславлені представники у сфері живопису, літератури, музики та значення їх творчості для розвитку європейської і світової культури. Побудова в Лондоні великого театру «Глобус». Побудова грецьким архітектором Состратом Книдським Олександрійського маяка. Йоганн Гутенберг – першодрукар, винахідник книгодрукування в Європі. Суперечливий характер культури Відродження та причини її кризи.


Становлення культури Нового часу

Початок культури Нового часу. Спадкоємні зв’язки з культурою Ренесансу. Головні чинники розвитку культури XVII ст. Раціоналізм як світоглядний принцип і визначальна риса культури Нового часу. Провідна роль науки у суспільстві. Значення філософії раціоналізму і сенсуалізму у розвитку духовної культури. Бароко і класицизм як виразники духовних пріоритетів доби. Характерні риси художньої культури західноєвропейського бароко. Естетичні засади та особливості класицизму XVII ст. Формування національних наукових і мистецьких шкіл. Найважливіші досягнення доби та видатні представники національних культур у різних її сферах.


Реформація у культурі Нового часу

Розширення виробництва, відкриття нових земель. Політичний і економічний розвиток європейських країн. Формування нового типу особистості. Релігійні наслідки Реформації в Англії. Генріх VIII. Розширення мануфактурної промисловості. Наукові досягнення культури ХVІІ століття

Століття театру. Бароко як відображення епохи ХVІІ ст.

Класицизм як художній метод та естетична теорія, характерні для європейського мистецтва XVII – XVIII ст.


Особливості розвитку культури доби Просвітництва

Історична своєрідність культури Просвітництва: культ розуму як організованого інтелекту, процеси секуляризації (в науці, мистецтві, суспільному житті), науково-технічний прогрес, розвиток матеріалістичних поглядів на природу і суспільство, антифеодальна ідеологія. Розвиток науки і освіти. Філософська думка як чинник формування системи цінностей доби. Ідеї Вольтера, Дідро, Руссо.

Значення художньої культури в утвердженні просвітницьких ідей. Розмаїття культурних явищ. Особливості класицизму XVIII ст. Сентименталізм як культурне явище. Утвердження реалізму в мистецтві. Формування романтичного стилю. Видатні постаті в мистецтві Просвітництва. Взаємодія культур – важливий вияв доби Просвітництва.

Вплив доби Просвітництва та формування нових рис культури, особливості нового світосприйняття. Значення німецької класичної філософії у розвитку духовної культури. Романтизм у культурі XIX ст. Переоцінка духовних цінностей, її прояви в науці, літературі, мистецтві. Розвиток індивіда та індивідуалізація культури, роль ірраціональних поглядів у цьому процесі. Утвердження принципу історизму в різних галузях культури.


Європейська культура ХІХ ст.

Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Промисловий переворот і головні технічні винаходи. Основні наукові відкриття XIX ст. Нова система освіти у XIX ст. Розвиток літератури XIX ст. Образотворче мистецтво XIX ст. Імпресіонізм – новий напрям у мистецтві XIX ст. Стиль ампір. Виникнення стилю еклектики. Модерн. Народження нового виду мистецтва – кіно.


Європейська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Місце художньої творчості в культурі XIX ст. Розширення функцій мистецтва, виникнення нових жанрів. Формування принципів розвитку масової культури. Характеристика основних художніх напрямів культури XIX ст.

Рубіж віків – доба світових суперечностей та кризових явищ. Крах гуманістичних ідеалів. Культурні процеси в умовах науково-технічної революції. Криза традиційних цінностей. Відображення картини світу у нових філософських концепціях (екзистенціалізм, фрейдизм, прагматизм, релігійний містицизм та ін.).

Особливості художньої культури кінця XIX – початку XX ст. Нові художні напрями в європейському мистецтві як відображення духовних пошуків доби. Розвиток психології, дослідження сфери підсвідомого та вплив цих знань на художню творчість.


Особливості розвитку культури ХХ ст.

Нові ознаки культури. Динамізм культурного розвитку XX ст. Утвердження наукового типу мислення, нових практик діяльності як наслідок науково-технічної революції. Переорієнтація на раціоналізм і практицизм.

Зв’язок розвитку культури з глобальними проблемами людства. Процес дегуманізації суспільства. Екологічні кризи та їх глобальний характер. Переоцінка духовних цінностей. Проблема гуманізму в культурі XX ст. Ставлення до історичної та культурної спадщини. Позитивні тенденції у розвитку культури, пошуки духовності. Світова культура як феномен загальнолюдської єдності.

Художня культура XX ст. Багатоманітність традицій, напрямів, шкіл, стилів у мистецтві, авангардистські течії. Василь Кандинський – засновник абстракціонізму. Товариство пересувних виставок. Казимір Малевич – основоположника супрематизму. Жорж Брак – французького живописець, один з перших теоретиків і практиків кубізму. Пабло Пікассо. Чарльз Спенсер Чаплін – американський актор, кінорежисер, сценарист. Поява звукового кіно. Телебачення.


Історія світової культури і сучасність

Становлення нової цивілізації та його соціокультурні наслідки. Масова культура в системі духовних цінностей сучасної людини. Її характерні риси. Проблема масової культури в сучасному суспільстві

Традиція і сучасна культура.Феномен постіндустріального суспільства. Мистецтво Постмодернізму. Впив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу. Поєднання традиціоналізму та новаційності як перспектива гармонійного розвитку культури.
Рекомендований перелік літератури

1. Безклубенко С.Д. Вступ до культурології. Теоретичне дослідження/ С.Д. Безклубенко. – К.: Альтерпрес, 2015.-508с.

2. Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття. Енциклопедія. У двох томах / С.Д. Безклубенко. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2010. – І т. – 218; ІІ т. – 256 с.

3. Безклубенко С.Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва / С.Д. Безклубенко. – Київ 2003,– 261с.

4. Борзова Е. П. История мировой культури / Е. П. Борзова. – СПб.:Лань, 2002.

5. Вейс Герман. История культури/ Герман Вейс.-М.: Єксмо,2002.-960с.

6. Горелов А.А. История мировой культуры: учебное пособие / А.А. Горелов.- ФЛИНТА; МПСИ; 2011 г. - 507 с.

7. Греченко В. Історія світової та української культури / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К.: Літера, 2005. – 464 с.

8. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура / Л. Г. Емохонова. – М.: Академія, 2001.

9. Закович М.М. - Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. / М.М. Закович — К.: Знання, 2009. — 589 с.

10. Искусство. Всемирная история /Под.ред.С.Фарсинга - Пер.с англ.-М.: ООО» Магма»,2012.-576с.

11. Культурология: История мировой культуры: учебник для вузов / Под ред. А. Н. Марковой. – Изд. 2. – М., 1998.

12. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура/ М.В.Кордон.- К.: Центр учбової літератури, 2010. — 584 с.

13. Поль Гиро. Всеобщая история нравов народов мира/ Гиро Поль.-М.: Єксмо, 2008.-832с.

14. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури / В. С. Полікарпов. – Х., 1990.

15. Рой Є. Культурологія: історія зарубіжної культури./Є. Рой.- К.: Логос, 2015.-386с.

16. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин.- Юнити-Дана, 2012 г. - 415 с.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка