Програма для допоміжної школи виховна робота 1-4 класиСторінка1/3
Дата конвертації23.01.2018
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3Навчально-практичне видання
Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки АПН України


Програма
для допоміжної школи
ВИХОВНА РОБОТА

1-4 класи
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Зміст
Пояснювальна записка ………….……………………………………………...3

Розділ І. Розвиток і корекція основних психічних процесів…………….9

1 клас ……...………………………………………………………..9

2 клас ………………………………………………………….........11

3 клас ……...…………………………………………………..........13

4 клас ………………………………………………………….........15

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...17Розділ ІІ. Формування особистісних якостей та культури поведінки учнів……………………………………………………………….......................22

1 клас …...…………………………………………………………..22

2 клас …...…………………………………………………………..23

3 клас …...…………………………………………………………..23

4 клас ……...………………………………………………………..24

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...25Розділ ІІІ. Формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування…………..………………………………………………..27

1 клас …...…………………………………………………………..27

2 клас …………………………………………………………….....28

3 клас …………………………………………………………….....29

4 клас …...…………………………………………………………..30

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...31Розділ ІV. Виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу…..……………………………………………………………………33

1 клас …...…………………………………………………………..33

2 клас ……...………………………………………………………..33

3 клас ……...……………………………………………………......34

4 клас ……...………………………………………………………..35

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...35Розділ V. Формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу…..............................................................................................................39

1 клас ……………………………………………………………….39

2 клас ……...………………………………………………………..40

3 клас ……...………………………………………………………..41

4 клас ……...………………………………………………………..41

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...42Розділ VІ. Виховання особистості дитини як члена родини……………………………………………………………………...…….45

1 клас ……………………………………………………………….45

2 клас ……………………………………………………………….46

3 клас ……...………………………………………………………..46

4 клас ……...………………………………………………………..47

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...48Розділ VІІ. Виховання громадянина, патріота своєї Батьківщини………………………………………………………………..…...50

1 клас ……………………………………………………………….50

2 клас ……...………………………………………………………..51

3 клас …………………………………………………………….....51

4 клас …………………………………………………………….....52

Приблизна тематика виховних заходів…………………………...53Форми виховної роботи з учнями……….……………………………………55

Оцінювання стану вихованості учнів ………………….…………..58

Програма вивчення учнівського колективу………..……………………....63

Схема аналізу виховного заняття…………………………………………….64

Зразок календарного та щоденного плану виховної роботи………..…….66

Пояснювальна записка.

Метою виховання на початковому етапі навчання є формування особистості дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності; соціальний розвиток зростаючої особистості, покликаний полегшити її входження в широкий світ; формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, що стали б основою повсякденних дій, вчинків, поведінки; елементарних знань, уявлень, практичних навичок та вмінь, які гарантували б дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в новому оточенні, адекватно реагувати на явища, події і людей.

Зміст програми передбачає реалізацію системи часткових цілей виховного процесу, яка визначається у межах загальної мети виховання і яка дозволяє проектувати відповідну діяльність школярів на кожному з вікових етапів.

Відповідно до першої групи цілей програмовий матеріал спрямовано на розвиток пізнавальної сфери особистості, оскільки навчання є одним із основних засобів виховання. Такими є: формування свідомості (самосвідомості) особистості, світогляду, різнобічних знань (морально-етичних, естетичних, наукових, технічних тощо), а також відповідних поглядів, ідеалів, переконань, культури розумової праці.

Відповідно до другої групи цілей зміст виховання спрямовується на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості, а саме: формування емоційно-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи від простого сприйняття, готовності реагувати, аж до засвоєння ціннісних орієнтацій і ставлень; формування інтересів і нахилів, переживання відповідних почуттів, формування ставлень, усвідомлення й виявлення їх у практичній діяльності.

Відповідно до третьої групи цілей матеріал програми передбачає формування виконавської діяльності. Це формування, на основі розвитку вольової сфери, уміння й здатності здійснювати процеси саморегуляції.

Суттєвою вимогою до змісту виховної роботи є необхідність урахування цілісного характеру особистості, яка формується, що обумовлює необхідність однаково інтенсивного впливу на всі її сторони. Відповідно, виокремлюються такі складові частини виховного процесу, як формування в учнів моральних знань, переконань, світогляду; моральних почуттів; позитивних рис характеру й волі; навичок і звичок поведінки. Зміст програми передбачає комплексний підхід до дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, однаковою мірою забезпечуючи формування й розвиток її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер. Послідовне дотримання цілісного підходу в процесі виховання учнів набуває не тільки загальнопедагогічного, але й корекційного значення, оскільки сприяє корекції властивих їм порушень зв'язку свідомості, почуттів, поведінки з морально-вольовою сферою.

Зміст виховання спрямовано на розв'язання таких основних завдань:


 • розвиток і корекція основних психічних процесів учнів;

 • виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу;

 • формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування;

 • формування особистісних якостей та культури поведінки учнів;

 • формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу;

 • виховання особистості дитини як члена родини;

 • виховання патріота, громадянина своєї Батьківщини.

Відповідно до цих завдань визначається тематика виховної роботи в групі.

У змісті кожного розділу програми визначено перелік основних понять, над формуванням яких слід працювати в кожному з класів, а також основні вимоги до знань і вмінь вихованців. Після кожного розділу пропонується приблизна тематика виховних заходів.

Змістом програми виховання (побудованою як за лінійним, так і концентричним принципом) передбачено систематичне повторення засвоєних понять з метою їх закріплення, а також формування адекватних моральних понять, оцінок і вчинків у дітей.

До програми додається матеріал з оцінювання стану вихованості учнів, наводяться зразки програми вивчення учнівського колективу, схеми аналізу виховного заняття, календарного та щоденного плану виховної роботи.


Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку.

Молодший шкільний вік характеризується значними змінами в соціальному житті дитини: вона стає школярем і відтепер починається формування відповідної соціальної ролі. Під впливом навчання починається перебудова всіх пізнавальних процесів, надбання якостей, властивих дорослим людям. Це надзвичайно важливий момент у житті дитини, що впливає на розвиток її особистості загалом. З одного боку, відзначається зміна її життєвого стереотипу, збільшуються фізичні та психологічні навантаження, змінюється ритм і темп життя. Дитині необхідно протягом тривалого часу зберігати підвищену увагу, сприймати інформацію та запам'ятовувати її. Водночас її нервова система не завжди витримує ці зміни. Значну роль при цьому відіграє обмеження рухової активності, вимога дотримуватися шкільної дисципліни. До того ж, поглиблена розумова робота вимагає від дітей регуляції своєї поведінки, стримування емоцій, зосередження уваги на учбових завданнях. Нерідко це призводить до підвищеної стомлюваності, неуважності. Тому, не зважаючи на те, що провідною відтепер стає учбова діяльність, гра (особливо в позаурочний час) продовжує відігравати важливу роль. Завдання педагога - допомогти дітям якомога швидше адаптуватися до учбової діяльності, навчити їх учитися, бути уважними, старанними.

Водночас, необхідно враховувати особливості розумово відсталих дітей, обумовлених порушенням вищої нервової діяльності, недорозвитком мислення, пізнавальної діяльності, незрілістю емоційно-вольової сфери тощо. Ці особливості, у свою чергу, обумовлюють певну інертність, млявість, зниження активності, працездатності. Деякі з дітей є замкнутими, неконтактними. Усе це накладає своєрідний відбиток на структуру їхньої особистості, хоча основні компоненти структури особистості в розумово відсталих дітей є тими ж, що і в їхніх ровесників, котрі розвиваються нормально.

Через недорозвиток інтелекту у дітей даної категорії потреби слабо регулюються свідомістю. Це, зокрема, виявляється в переважанні елементарних органічних потреб (їжа, сон тощо). Недорозвиток вищих культурних потреб обумовлює своєрідність мотиваційної сфери дітей. Таким дітям властивий низький рівень усвідомленості мотивів діяльності; швидка їх зміна, що пояснюється значною залежністю мотива від тієї чи іншої ситуації; невміння поставити і усвідомити мету; зазвичай спостерігається відсутність спонукальної дії мотива.

Внаслідок недорозвитку мотиваційної сфери виникають труднощі при формуванні потреб та інтересів, які, за умови їх усвідомлення, виявляються у формі мотивів поведінки. У дітей з порушеннями інтелектуального розвитку інтереси нестійкі, пасивні, поверхові, ситуативні; у випадку зміни ситуації згасають.

Властива таким дітям слабкість регулюючої функції мислення часто обумовлює їхню некритичність стосовно своїх і чужих дій і вчинків. Наслідком цього є невміння адекватно оцінити результати роботи, проаналізувати власну діяльність. Низький рівень самосвідомості призводить до того, що вони починають обдумувати дію не до, а після її виконання. Це, у свою чергу, веде до помилкових дій і невміння спланувати діяльність. Розумово відсталі діти не можуть критично оцінити свої можливості, нахили, результати власної праці; вони не здатні в процесі діяльності розподілити увагу, передбачити послідовність дій; їм важко виділити головне і встановити основні зв'язки та ознаки; їм властива схильність до стереотипності дій.

Діяльність відіграє вирішальну роль у формуванні образу поведінки особистості. Однак, слід пам"ятати, що всім видам діяльності дітей із порушенням інтелектуального розвитку притаманні такі недоліки:


 1. порушення цілеспрямованості, яке значною мірою обумовлено недостатнім орієнтуванням в умовах поставленого завдання, невмінням долати труднощі, нерозумінням значущості результатів діяльності;

 2. труднощі в перенесенні минулого досвіду в нові умови;

 3. вузькість мотивації, що є наслідком низького рівня усвідомлення мотивів і мети діяльності; нестійкість, ситуативність мотивів, а також невміння планувати свою діяльність і передбачати її результати;

 4. недостатнє розуміння словесної інструкції, низький рівень довільної уваги, нездатність усвідомити зміст усієї інструкції в цілому тощо.

У розумово відсталих учнів спостерігається невідповідність між мовленням і діяльністю, мовленням і поведінкою. Їм важко діяти у відповідності зі словесною інструкцією (як усною так і письмовою), планувати свою діяльність у мовленні, застосовувати мовлення з метою контролю, давати словесний звіт про виконану роботу. Характерною особливістю усного мовлення школярів є також недорозвиток його мотиваційної сторони. Їм важко вступати в мовленнєве спілкування за власною ініціативою.

Сприймання у таких дітей є недостатньо стійким, осмисленим і узагальненим. Тому вони часто відчувають труднощі при необхідності виокремити головне, суттєве в об"єктах чи подіях.

Незрілість особистості розумово відсталої дитини, обумовлена специфікою розвитку її потреб та інтелекту, виявляється і в деяких особливостях її почуттів. Почуття таких дітей є недостатньо диференційованими, часто абсолютко полярними та неадекватними.

Отож, вихователю слід пам"ятати, що при олігофренії спостерігається недорозвиток вищих форм пам'яті, мислення, характеру, яке виникає в процесі соціального розвитку таких дітей. Їм властиве недорозвинення вищих психічних функцій, а також особистості, що проявляються у примітивних реакціях, неадекватній самооцінці, негативізмі, недорозвитку волі, невротичних реакціях тощо. Дітям із розумовими вадами властива інтелектуальна пасивність, інертність, млявість, неврівноваженість, підкорення сторонньому впливу. Їм важко здійснювати операції узагальнення, абстрагування. Дітям є малодоступними більшість моральних понять, вони їх, здебільшого, не диференціюють. У них важко сформувати моральні уявлення, моральні якості. Це веде до некритичного ставлення до власної поведінки, до порушень елементарних принципів моралі, а обмеженість соціальних контактів значно звужує можливості для набуття учнями морального досвіду й наслідування. Усе це становить серйозну перешкоду для усвідомлення змісту моральних понять, принципів і критеріїв адекватної поведінки, а відповідно, й для формування морального світогляду.РОЗДІЛ І

РОЗВИТОК І КОРЕКЦІЯ ОСНОВНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

Основні психічні процеси: увага, відчуття й сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, емоції й почуття.

1 КЛАС

Основні поняття: колір, форма, величина, смак, запах, матеріал; зверху, знизу, справа, зліва, посередині, далеко, поряд, біля, тут, там, навпроти, поміж; мало, багато, стільки ж, більше, менше, довше, коротше, ширше, вужче, вище, нижче, важче, легше; сумно, весело, краще, гірше; ввічливість, охайність, уважність, запам’ятовування, дисциплінованість.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • назви знайомих предметів (тварин, рослин), їхніх частин;

 • схожість та відмінність предметів (рослин, тварин, людей);

 • місце знаходження предмета в просторі;

 • основні геометричні фігури й тіла;

 • основні кольори, звуки довкілля, запахи, смаки;

 • основні правила організації свого робочого місця (місця відпочинку);

 • основні правила поводження в школі (класі, їдальні, спальні тощо), вдома, на вулиці, при спілкуванні з однолітками, людьми, старшими (молодшими) за віком;

 • особистісні якості (охайність, уважність, ввічливість);

 • основні емоційні стани людини.

Основні вимоги до вмінь:

 • розпізнавати й називати предмети, характеризувати їх за кольором, формою, величиною, смаком, запахом;

 • порівнювати два предмети, знаходити у них відмінні та схожі ознаки;

 • класифікувати предмети спочатку за зразком, показом, потім – за словесною інструкцією;

 • здійснювати просте узагальнення предметів;

 • впізнавати і розрізняти в ілюстраціях зображення предметів, тварин, рослин, відомих з найближчого оточення;

 • розпізнавати й показувати основні геометричні фігури й тіла (круг, квадрат, трикутник, шар, куб, круг);

 • порівнювати предмети довкілля з геометричними фігурами й тілами;

 • орієнтуватися в площині аркуша паперу (знаходити середину, верхній, нижній, правий і лівий край);

 • обводити шаблони (трафарети) нескладної форми;

 • з’єднувати точки;

 • проводити від руки лінії (вертикальні, горизонтальні, із нахилом, округлі, замкнені);

 • орієнтуватися в просторі (зверху, знизу, справа, зліва, попереду, позаду, посередині, далеко, близько;

 • розпізнавати основні кольори, запахи, звуки довкілля (щебет птахів, гавкіт собаки, дзвін, сигнал автомобіля, сміх, шепіт тощо);

 • слухати невелику казку, загадку, вірш, оповідання;

 • відповідати на запитання за змістом прослуханого або за ілюстраціями до тексту;

 • брати участь у загальній бесіді, вміти слухати запитання, відповідати на нього, використовуючи слова запитання, говорити чітко, не поспішаючи, не перебиваючи один одного);

 • організувувати своє робоче місце (спальне місце, місце дозвілля);

 • правильно сидіти (стояти, ходити, говорити);

 • бути охайними, уважними, ввічливими, дисциплінованими;

 • розрізняти та сприймати основні емоційні стани людини;

 • виявляти позитивний емоційний відгук у спілкуванні;

 • грати у рухливі ігри.

2 КЛАС

Основні поняття: назва предмета, частина предмета, група предметів, високо – вище, низько – нижче, попереду, позаду, далеко - далі, близько - ближче; радість, сміх, посмішка; сум, смуток, сльози, співчуття; слухняність, чесність, доброта, ввічливість.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • назви предметів, основні характеристики їх за кольором, формою, розміром, смаком, запахом;

 • назви та властивості вивчених предметів і їх частин;

 • основні ознаки відмінності та схожості предметів (рослин, тварин, людей);

 • узагальнюючі назви вивчених груп предметів;

 • основні правила поводження в школі, вдома, на вулиці, по дорозі зі школи додому, в транспорті;

 • основні вимоги до організації власної діяльності (під час навчання, відпочинку, самообслуговування, виконання доручень дорослого, спілкування з однолітками та людьми, старшими (молодшими) за віком);

 • особистісні якості (охайність, чесність, доброта, ввічливість);

 • основні жести (привітання, прощання, застереження, підкликання, погроза, погодження та заперечення, вказування);

 • основні характеристики емоційних станів людини.

Основні вимоги до вмінь:

 • називати предмети і характеризувати їх за кольором, формою, розміром, складовими частинами, смаком, запахом, матеріалом;

 • порівнювати два предмети, знаходити й називати їхні відмінні та схожі ознаки;

 • класифікувати предмети;

 • порівнювати групи предметів, кількість рідини й сипучих речовин;

 • здійснювати елементарні узагальнення;

 • позначати групи предметів узагальнюючим словом;

 • впізнавати, називати й розрізняти в ілюстраціях зображення відомих предметів, тварин, рослин, людей, персонажів народних казок, виявляти емоційно-естетичне ставлення до них;

 • розпізнавати, показувати й називати основні геометричні фігури й тіла (круг, квадрат, прямокутник, трикутник, шар, куб, круг, овал);

 • порівнювати предмети довкілля з геометричними фігурами й тілами, знаходити ознаки схожості й відмінності;

 • орієнтуватися на площині аркуша паперу, розташовувати зображення відповідно до інструкції педагога;

 • орієнтуватися в готовій геометричній формі (смуга, квадрат, круг) у відповідності з інструкцією педагога (посередині, зверху, знизу, справа, зліва, між);

 • розуміти принцип повторення або чередування елементів в узорі, виробі, предметі;

 • вільно, без напруження проводити лінії у потрібних напрямках, не повертаючи при цьому аркуш паперу;

 • орієнтуватися в просторі (попереду, позаду, справа, зліва, зверху, знизу, далеко, близько, поруч, біля, тут, на, в, всередині, за, перед, над, під, навпроти, між, посередині, в центрі, далеко, ближче);

 • орієнтуватися в часі (вранці, вдень, ввечері, вночі; сьогодні, завтра, вчора, наступного дня; рано, пізно; давно, недавно, повільно, швидко);

 • розпізнавати й розрізняти звуки довкілля;

 • уважно слухати віршовані й прозові твори;

 • за питаннями педагога та за ілюстраціями розказувати, про що читали або слухали;

 • давати правильні повні відповіді на запитання;

 • брати участь у бесіді (слухати запитання, давати відповідь, говорити чітко, не поспішаючи, не перебиваючи один одного, правильно застосовуючи форми знайомих слів);

 • виконувати поставлені педагогом вимоги до організації власної діяльності (під час навчання, відпочинку, самообслуговування, виконання доручень, спілкування);

 • правильно сидіти (стояти, ходити, розмовляти);

 • сприймати й розрізняти основні емоційні стани людини, адекватно реагувати на них;

 • бути охайними, ввічливими, чесними, добрими;

 • порівнювати людей за віком (старший, молодший);

 • розпізнавати й використовувати основні жести (привітання, прощання, заперечення, застереження, вказування, підкликання, погроза, погодження);

 • грати в настільні та сюжетно-рольові ігри.

3 КЛАС

Основні поняття: властивості предмета, розміри та пропорції предмета, призначення предмета; час, погода, напрямки; вартість, довжина; поведінка, вчинок, скромність, чемність, старанність.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • назви предметів та явищ, їх основні властивості та характеристики, порівняння з іншими предметами та явищами;

 • класифікація предметів;

 • просторові та часові зв’язки між об’єктами довкілля;

- співвідношення одиниць вартості, довжини, часу;

 • основні правила участі в бесіді;

 • загальні вимоги до організації власної діяльності (ігрової, учбової, практичної тощо);

 • основні правила поводження в громадських місцях (у магазині, в аптеці, на пошті, в транспорті, на вулиці);

 • основні правила культурної поведінки;

 • основні характеристики та прояви емоційних станів людини; правила адекватного реагування на них;

 • якості особистості (скромність, чемність, старанність, співчуття, уважність, працелюбність).

 • основні жести, що використовуються в повсякденному житті та їх значення;

Основні вимоги до вмінь:

 • називати предмети та явища і характеризувати їх за основними властивостями; порівнювати їх та класифікувати, встановлювати спільні та відмінні ознаки;

 • аналізувати (за допомогою педагога) будову предмета, а також форму, величину й колір його частин;

 • порівнювати кілька предметів за формою, величиною, кольором та розташуванням у просторі;

 • встановлювати (за допомогою педагога) просторові та часові зв’язки між об’єктами довкілля;

 • визначати величину зображуваного предмета залежно від ступеня його віддаленості;

 • орієнтуватися в часі, просторі, одиницях вартості, довжини;

 • орієнтуватися в площині аркуша паперу (знаходити верхній правий, верхній лівий, нижній правий і нижній лівий кут);

 • правильно визначати величину зображення в залежності від розміру аркуша паперу;

 • зображувати від руки предмети округлої, прямокутної, трикутної та квадратної форми;

 • розрізняти й називати звуки довкілля, давати їм характеристику;

 • описувати (за допомогою педагога) предмети і явища довкілля після спостереження за ними і бесіди;

 • брати участь у бесіді (давати правильні, повні та чіткі відповіді на питання, вміти ставити запитання, доповнювати висловлювання товаришів);

 • розповідати за планом (у вигляді запитань або серії малюнків);

 • впізнавати в ілюстраціях книг і в репродукціях художніх картин характерні ознаки пори року;

 • складати (під керівництвом педагога) невеличкі розповіді (про життя тварин, рослин, людей, явища природи тощо);

 • дотримуватися порядку (у класі, інтернаті, вдома);

 • дотримуватися правил дорожнього руху;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • аналізувати (за допомогою педагога) результати своєї діяльності, відзначати достоїнства й недоліки в роботі;

 • аналізувати (за допомогою педагога) власні вчинки та вчинки оточуючих (відзначати позитивне й негативне);

 • розрізняти й характеризувати основні емоційні стани людини, адекватно реагувати на них; співвідносити їх із відповідною мімікою та жестами;

 • грати в рухливі ігри з бігом, метанням і киданням; сюжетно-рольові ігри.

4 КЛАС

Основні поняття: назва явищ; властивості та ознаки явищ; причини, наслідок, спостереження, ставлення; вчинок, звички, поведінка, культура поведінки; співпереживання, взаємодопомога, щедрість, гостинність, колективізм, любов, повага, спілкування.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • назви предметів та явищ, їх основні властивості та характеристики;

 • основні ознаки відмінності та схожості предметів і явищ;

 • основні закономірності встановлення елементарних залежностей;

 • основні правила групування предметів за їх ознаками та діями;

 • порівняння предметів і явищ між собою та з іншими предметами і явищами;

 • основні одиниці вартості, довжини, маси, часу, їх співвідношення та застосування в побуті;

 • правила поведінки в школі (у класі, в їдальні, за столом, на перерві, на прогулянці, на екскурсії тощо), на вулиці (правила дорожнього руху, в т. ч. правила переходу вулиці), в транспорті, магазині, аптеці, на пошті, в театрі, музеї;

 • правила культурної поведінки;

 • основні правила планування власної діяльності та звітування про виконану роботу (доручення);

 • якості особистості (щедрість, гостинність, колективізм, чесність тощо).

Основні вимоги до вмінь:

 • називати предмети та явища і характеризувати їх за основними властивостями;

 • порівнювати предмети та явища, групувати, класифікувати їх;

 • встановлювати елементарні залежності;

 • аналізувати будову предмета, а також форму, величину й колір його частин;

 • виокремлювати суттєві ознаки предмета;

 • встановлювати просторові та часові зв’язки між об’єктами та явищами, елементарні причинно-наслідкові зв’язки;

 • орієнтуватися в часі, просторі, одиницях вартості, довжині;

 • застосовувати в повсякденному житті основні одиниці вартості, довжини, маси, часу;

 • правильно визначати величину зображення в залежності від розміру аркуша паперу;

 • підбирати й передавати в малюнках колір зображуваних предметів;

 • визначати величину зображуваного предмета залежно від ступеня його віддаленості;

 • самостійно описувати предмети і явища довкілля після спостереження за ними і бесіди;

 • брати активну участь у бесіді (уважно слухати, давати правильні, повні та чіткі відповіді на питання, вміти ставити запитання, доповнювати висловлювання товаришів, зв’язно висловлюватися з питань, що піднімаються в ході бесіди);

 • диференційовано сприймати почуття дійових осіб в оповіданнях;

 • складати невеликі оповідання на запропоновану педагогом тему;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • дотримуватися порядку й дисципліни (у класі, в інтернаті, вдома, на вулиці, у громадських місцях);

 • дотримуватися правил дорожнього руху;

 • планувати (за допомогою педагога) діяльність, а також аналізувати результати власної діяльності, визначати її достоїнства й недоліки;

 • аналізувати власні вчинки, а також вчинки оточуючих (визначати позитивні й негативні);

 • розрізняти, називати й характеризувати основні емоційні стани людини, адекватно реагувати на них; співвідносити їх із відповідною мімікою та жестами;

 • грати в рухливі ігри на розвиток координації рухів, сюжетно-рольові ігри.


Приблизна тематика виховних заходів.

На розвиток уваги: Хто швидше ?

Спостережливість

На прогулянці

Знайди своє місце

Пошук предмета

Хто за ким?

Відгадай

Хто краще намалює ?


Пам'яті: Впізнай і запам'ятай

Запам'ятай і знайди

Знайди відмінність

Знайди схожість

Шукай і знаходь

Відгадай, чого не стало ?


Мисленнєвої діяльності: Виявлення загальних понять (Назви одним словом.)

Аналіз взаємозв'язків понять. (Про яку пору року йдеться?)

Кількісні взаємозв'язки. (Де більше?)

Схожість і відмінність (Розклади картинки у свої конверти.)

Пошук помилки (Знайди помилку в малюнку.)

Складання речення

Пошук аналогів

Пошук протилежних предметів

Пошук предметів по заданим ознакам.

Виключення зайвого слова (предмета)

Способи застосування предмета.

Формулювання ознак.

Висловлювання думки іншими словами.

З”ясування можливих причин подій.

Придумування заголовків до оповідання (вірша, картинки).

Скорочення оповідання.

Побудова повідомлення за алгоритмом.
Відчуття і сприймання:
практичне виділення Спіймай предмет (іграшку).

форм: Чий будинок ?

Що котиться, що не котиться ?


зорове сприймання Знайди свій стілець.

форм: Знайди свою пару.

Відгадай, що намальовано

Лото

У кого таке ж ?Магазин.

Знайди форму в предметі.


сприймання кольору: Кольорові кубики.

Знайди квітку для метелика.

Знайди свою пару.

Одягнемо ляльку.

Пори року.

Якого кольору нема ?

Що буває такого кольору ?

Світлофор.


впізнавання та Знайди свою іграшку.

розрізнення Знайди своє місце.

предметів: Що на малюнку ?

Запам'ятай і знайди.

Запам'ятай і назви.

Що змінилось ?


сприймання предмета Постав правильно.

і його окремих частин Знайди свою половину.

Чого не вистачає ?

Що це таке ?
сприймання просторових Хто уважний?

зв'язків між предметами Де лежить предмет ?

та їх частинами: Що (хто) стоїть поряд, далеко, близько.

Угадай, хто за ким.


тактильно-рухове Знайди свою іграшку в торбинці.

сприймання: Холодно - тепло - гаряче.

Що лежить у торбинці ?

Помацай і зліпи.

Великі і маленькі кулі.


слухове сприймання: Що гуде ?

Хто там ?

На чому грав Петрик ?

Крокуєм і танцюєм.

Хто за дверима ?

Хто як кричить ?

Відгадай, хто прийшов.

Хто тебе покликав ?


Мовлення: Поклич.

Попроси.


Привітайся.

Де ти живеш ?

Як ми говоримо ?

Чарівні слова.

Я - гостинний господар.

Я - культурний гість.

Перекажи.

Підкажи.
Емоцій та почуттів: Упізнай емоцію й назви.

Чому плаче Катруся ?

Радість - кожного дня.

Зроби мамі приємне.
Моторики рук: Спіймай м'яч.

Пірамідки.

Переклади предмети.

Тіньовий театр.

"Гра на піаніно".

Море хвилюється...

Намалюй.

Обведи.


Зліпи.
РОЗДІЛ ІІ

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ТА КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ.

Основні якості особистості: доброта, чуйність, відповідальність, працелюбність , культура поведінки, людяність, гідність.

1 КЛАС

Основні поняття: «добре» і «погано», «моє» і «чуже», доручення, ввічливість, чесність, правила поведінки, дисципліна, охайність.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • значення понять: чесність, охайність, дисципліна та форми їх вияву в поведінці;

 • елементарні правила ввічливості ( вітатися, прощатися, дякувати );

 • необхідність дотримання дисципліни;

 • правила поведінки у школі ( на уроках, прогулянках, їдальні, спальні );

 • деякі правила спілкування у колективі ( доброзичливе ставлення до оточуючих, посильна допомога товаришу та ін. );

 • коли, як і до кого звернутися по допомогу.

Основні вимоги до вмінь:

 • слухати й сприймати звернення оточуючих;

 • виконувати правила поведінки для учнів;

 • виконувати розпорядження вчителя, вихователя;

 • виконувати доручену справу;

 • виконувати дані обіцянки;

 • надавати посильну допомогу товаришам або педагогам;

 • розпізнавати емоційний стан товариша (радість, смуток, біль, образу, задоволення або незадоволення);

 • оцінювати вчинок товариша, або власний ( позитивний чи негативний ).


2 КЛАС

Основні поняття: доброта, працелюбність, сумлінність, старанність, організованість, чемність, уважність.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • значення понять: доброта, чемність, уважність, старанність, працелюбність та форми їх вияву у поведінці;

 • необхідність вияву у власній поведінці чесності, охайності;

 • правила ввічливості;

 • правила культури поведінки у деяких громадських місцях (на вулиці, в транспорті, в магазині);

 • необхідність турботливого ставлення до менших і слабших та допомоги людям похилого віку.

Основні вимоги до вмінь:

 • адекватно сприймати вимоги та зауваження;

 • дотримуватися дисципліни;

 • старанно виконувати учнівські обов’язки та доручення;

 • виконувати правила поведінки у школі та громадських місцях;

 • дотримуватися правил ввічливості та спілкування в колективі (вітатися, прощатися, дякувати, поступатися місцем старшому, не розмовляти голосно, ввічливо звертатися до педагогів, однолітків та людей, старших за віком);

 • стримувати власні емоційні прояви;

 • адекватно реагувати на прояви емоційного стану оточуючих;

 • адекватно оцінювати свій і чужий вчинок;

 • не брати чужого;

 • звертатися по допомогу та відгукуватися на прохання про допомогу.

3 КЛАС

Основні поняття: щирість, скромність, дисциплінованість, співчуття, гостинність.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • значення понять: скромність, щирість, співчуття, гостинність та форми їх вияву у поведінці;

 • необхідність вияву у власній поведінці доброти, чемності, уважності, працелюбності, старанності (свідоме здійснення відповідних вчинків);

 • правила ввічливості (простота у поводженні, гостинність, доброзичливість);

 • необхідність дотримання правил культурної поведінки (закріплення навичок, формування усвідомленості виконання);

 • необхідність сумлінного виконання дорученої справи та доведення її до завершення;

 • відповідальність за скоєний негативний вчинок (порушення дисципліни, брехню, крадіжку тощо).

Основні вимоги до вмінь:

 • адекватно реагувати на звертання, вимоги, зауваження оточуючих;

 • свідомо дотримуватись дисципліни;

 • свідомо дотримуватись правил поведінки в школі, в гостях та громадських місцях;

 • виявляти в поведінці чесність, охайність, дисциплінованість;

 • виявляти адекватні власні емоції у відповідь на емоційні прояви та дії оточуючих (співчуття, радість за товариша, почуття провини, коли когось образив, тощо);

 • схвалювати позитивний і засуджувати негативний вчинок (власний або чужий).

4 КЛАС

Основні поняття: чуйність, відповідальність, порядність, людяність, гідність, достоїнство, самостійність, щедрість.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

 • значення понять: відповідальність, чуйність, порядність, людяність, гідність, самостійність, щедрість та форми їх вияву у поведінці;

 • необхідність виявлення у власній поведінці скромності, щирості, співчуття, гостинності;

 • необхідність дотримання правил спілкування та роль колективу;

 • деякі правила суспільного співжиття та відповідні суспільні вимоги;

 • роль праці в житті людини;

 • позитивні та негативні звички й риси характеру.

Основні вимоги до вмінь:

 • свідомо дотримуватися правил ввічливості та культурної поведінки (формування звичок);

 • виявляти почуття відповідальності за доручену справу та доводити її до завершення;

 • виявляти адекватні емоції у спілкуванні з однолітками, педагогами та незнайомими людьми;

 • розрізняти в людині позитивні та негативні риси (добрий - злий, чесний -нечесний, працелюбний - лінивий, ввічливий - нечемний, щедрий - жадібний), виходячи з оцінки їхніх вчинків;

 • виявляти позитивні риси у власній поведінці і свідомо уникати скоєння негативних вчинків;

 • виявляти почуття відповідальності за власні вчинки та поведінку;

 • вільно звертатися з проханням, запитанням до однолітків, педагогів, незнайомих людей;

 • знаходити вірний вихід із деяких складних життєвих ситуацій;

 • адекватно ставитися до своєї вади.


Приблизна тематика виховних заходів:

«Добре» і «погано»: Добра людина – яка вона?

Слова і справи

Справи добрі і недобрі

Вчимося допомагати людям

Чесність – що це означає?
Ввічливі слова: Що таке ввічливість? „Чарівні” слова

Як розпізнати ввічливу людину?

Скільки ми знаємо ввічливих слів?
Правила поведінки: Як поводитись у школі?

Правила поведінки в їдальні

У спальні – відпочивають

Їдемо у транспорті

Мене запросили у гості
Маленькі та старенькі: Про дитинство і старість

Як пізнати стару людину?

Допомога стареньким

Кому поступитися місцем?


Душевний стан: Очі – дзеркало душі

Чому мій друг сумує?

Мама радіє

Як допомогти засмученій людині?

Хто мене пожаліє?
Вчинки: Дії та вчинки людини

Чесний вчинок

Відповідальність і безвідповідальність

Чи смілива я людина?Мій друг вчинив погано

РОЗДІЛ ІІІ

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА САМООБСЛУГОВУВАННЯ.

1 КЛАС

Основні поняття: особиста гігієна, охайність, здоров'я, хвороба, чистота, прибирання, ложка, виделка, прання, зубна щітка, зубна паста, мило, рушник, шампунь, індивідуальні речі.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • основні правила догляду за тілом;

- правила користування основними гігієнічними засобами (в т.ч. індивідуальними);

 • правила споживання їжі;

 • основні показники власного здоров'я (хороше самопочуття, апетит, настрій тощо);

 • користь загартування, щоденної ранкової гімнастики, правильного харчування, безпечної поведінки для зміцнення здоров'я та попередження хвороби,

 • шкідливі звички та згубний для здоров'я вплив вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;

 • основні ознаки хвороби (поганий апетит, висока температура, біль, дратівливість, кволість тощо);

 • основні правила догляду за одягом і взуттям;

 • обов'язки чергового по класу, спальні, їдальні.

Основні вимоги до вмінь:

 • самостійно виконувати основні гігієнічні процедури;

 • самостійно користуватись основними гігієнічними засобами;

 • приймати повітряні ванни, водні процедури, засмагати, ходити босоніж тощо під наглядом дорослого;

 • правильно сидіти за партою, контролювати свою поставу;

 • правильно користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою);

 • прати натільну білизну за допомогою (інструктажем) старших;

 • підтримувати одяг і взуття в належному стані за допомогою старших;

 • чергувати в класі, їдальні, спальні (по можливості).

2 КЛАС

Основні поняття: режим дня, загартування, прогулянки, фізична культура, хода, статура, пластика, ритміка, ранкова зарядка.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • правила особистої гігієни;

 • правила догляду за руками й ногами;

 • правила догляду за волоссям;

 • правила догляду за ротовою порожниною;

 • правила охорони зору та слуху;

 • елементарний комплекс ранкової зарядки;

 • комплекс фізхвилинки на уроках та самопідготовці;

 • негативний вплив шкідливих звичок на організм дитини та на оточуючих;

 • елементарні правила поведінки під час хвороби (дотримуватись порад лікаря, користуватись носовою хустинкою та ін.);

 • одяг і взуття для дому й вулиці, для занять спортом, шкільна форма, змінне взуття;

 • правила догляду за одягом і взуттям;

 • правила зміни постільної білизни;

 • правила чергування в класі, спальні, їдальні та вологого прибирання;

 • правила користування столовими приборами;

 • елементарні правила користування електричними приладами.

Основні вимоги до вмінь:

 • самостійно виконувати основні гігієнічні процедури;

 • правильно користуватись основними гігієнічними засобами (гребінець, зубна щітка, мило, зубна паста тощо);

 • виконувати ранкову зарядку;

 • контролювати свою поставу й ходу;

 • дотримуватись правил культури споживання їжі;

 • одягатися відповідно ситуації;

 • підтримувати одяг і взуття в належному стані (акуратно складати або вішати на вішалку одяг; якщо в цьому є потреба, чистити сухою щіткою; мити взуття та чистити його);

 • самостійно прати натільну білизну;

 • за допомогою старших замінювати постільну білизну;

3 КЛАС

Основні поняття: електроприлади, електричний струм, праска, пилосос.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • правила організації режиму дня (необхідність чередування праці й відпочинку);

 • правила організації власного відпочинку (вихідний день, канікули);

 • визначення й називання основних параметрів свого здоров'я (зріст, маса тіла, температура тіла, відсутність больових відчуттів тощо);

 • що корисно, а що шкідливо для здоров'я (елементарні уявлення);

 • причини поганого самопочуття (відповідати на запитання лікаря, старшого);

 • сезонний одяг;

 • правила зберігання одягу між сезонами;

 • правила прасування одягу;

 • правила догляду за меблями та килимами (протирання сухою та вологою ганчіркою, чищення пилососом, вибивання).

Основні вимоги до вмінь:

 • самостійно здійснювати ранкові й вечірні гігієнічні процедури;

 • слідкувати за станом нігтів на руках і ногах; самостійно причісуватись;

 • дотримуватись правил охорони зору та слуху;

 • самостійно виконувати комплекс ранкової зарядки;

 • самостійно доглядати за своїм одягом та взуттям;

 • чергувати в класі та спальні, здійснювати вологе прибирання;

 • чергувати в їдальні, накривати на стіл;

 • правильно користуватись столовими приборами;

 • самостійно змінювати постільну білизну;

 • виконувати правила безпечної поведінки з електроприладами.

4 КЛАС

Основні поняття: харчування, ремонт одягу, стан здоров’я, особиста гігієна.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • розповсюджені хвороби, що виникають при недотриманні правил особистої гігієни ( педикульоз, сверблячка та інші).

 • правила культури харчування, сну;

 • зміни у своєму здоров'ї ;

 • відповідальність за стан свого здоров'я;

 • негативний вплив на здоров'я людини, оточуючих, майбутніх дітей вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;

 • правила гігієни та поводження під час хвороби;

 • здійснення дрібного ремонту одягу (пришивання ґудзика, зашивання маленької дірки тощо);

 • правила користування деякою побутовою технікою (холодильником, газовою або електричною плитою, пральною машиною тощо).

Основні вимоги до вмінь:

 • правильно організовувати свій режим дня та відпочинок;

 • вчасно звертатись до лікаря по допомогу в разі поганого самопочуття;

 • виконувати комплекс вправ для попередження порушень постави;

 • самостійно контролювати правильність сидіння за партою;

 • самостійно, без нагадувань, підтримувати у порядку свої речі, „робоче місце” (за партою), ліжко;

 • прасувати дрібні речі;

 • одягатися відповідно погоді та сезону;

 • правильно зберігати одяг та взуття між сезонами;

 • мити посуд;

 • виконувати елементарні правила догляду за меблями та килимами.


Приблизна тематика виховних заходів:

Догляд за тілом: Засоби догляду за тілом

Догляд за волоссям

Догляд за ротовою порожниною

Догляд за руками і ногами

Особиста гігієна (дівчат та хлопців)
Догляд за одягом: Правила прання особистого одягу

Догляд за взуттям

Правила зберігання одягу та взуття між сезонами

Прасування одягу

Дрібний ремонт одягу
Загартування Ранкова зарядка

організму: Водні процедури

Прогулянки на свіжому повітрі

Режим дня
Поведінка під час Твоє самопочуття

хвороби: Кабінет лікаря

Хвороби брудних рук

Виконання санітарно-гігієнічних правил під час хвороби
Як запобігти хворобі: Гігієна зору, гігієна читання

Правила перегляду телевізора

Гігієна слуху

Наслідки вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин


Зовнішній вигляд: Твоя зовнішність

Шкільна форма

Одяг для прогулянок та занять спортом

Ранковий туалетРОЗДІЛ ІV

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЯК УЧНЯ, ЧЛЕНА ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ.

1 КЛАС.

Основні поняття: молодший школяр, першокласник, учень, однокласники, вчитель, вихователь, режим дня, виховна година, правила поведінки, навчання, оцінка, справа, відпочинок, класна кімната, їдальня, побутова кімната, школа, територія школи, черговий.

Основні вимоги до знань:

 • розташування шкільних приміщень;

 • правила поведінки у школі та за її межами;

 • правила поведінки у побутових кімнатах;

 • правила поведінки у спальних приміщеннях;

 • правила поведінки у їдальні;

 • режим дня;

 • обов’язки чергового.

Основні вимоги до вмінь:

 • дотримуватися режиму дня під керівництвом дорослих;

 • дотримуватися загальних правил поведінки під керівництвом дорослих;

 • дотримуватися основних правил співжиття;

 • вміти вислухати співрозмовника;

 • вміти будувати відповідь, спираючись на запитання;

 • спілкуватися між собою (в процесі гри, навчання та інших видів діяльності) під наглядом дорослих.

2 КЛАС

Основні поняття: учень другого класу, Я – учень, клас, школа, класний колектив, товариш, оточуючі люди, ввічливість, знайомство, спільна справа, обов’язки.

Основні вимоги до знань:

 • основні настрої людей;

 • елементарні правила ввічливості (звертання, привітання, прощання тощо);

 • місце і роль учнів у класному та шкільному колективі;

 • права та обов’язки учнів у класному та шкільному колективі.

Основні вимоги до вмінь:

 • без нагадування з боку дорослих дотримуватися елементарних правил поведінки;

 • дотримуватися режимних моментів без нагляду;

 • вільно спілкуватися між собою (в процесі гри, навчання та інших видів діяльності);

 • виконувати обов’язки чергового.

3 КЛАС

Основні поняття: третьокласник, шкільний колектив, робоче місце, спільна праця, спільний відпочинок, друг, справедливість, вчинок, вдячність, відповідальність.

Основні вимоги до знань:

 • правила організації робочого місця;

 • правила організації спільного відпочинку;

 • правила організації спільної праці;

 • роль класного колективу в житті кожного учня.

Основні вимоги до вмінь:

 • розпізнавати настрій людей;

 • дотримуватись основних правил ввічливості (уміти ввічливо звернутися, привітатися, попрощатися, подякувати тощо);

 • виконувати спільні доручення;

 • вільно спілкуватися між собою в позаурочний час;

 • організовувати спільний відпочинок.


4 КЛАС

Основні поняття: Я – учень четвертого класу, спілкування, спільне, особисте, трудовий колектив.

Основні вимоги до знань:

 • відмінність між своїм і спільним;

 • правила поведінки та спілкування в процесі дяльності (учбової, трудової, ігрової);

 • розподіл обов’язків під час виконання завдань;

 • необхідність сумлінного виконання дорученої справи;

 • необхідність доводити справу до кінця;

 • правила поведінки в процесі спільної діяльності.

Основні вимоги до вмінь:

- організувати своє робоче місце; • вільно спілкуватися між собою протягом дня;

 • разом вчитися, працювати на основі толерантного ставлення один до одного;

 • оцінювати власні вчинки;

 • оцінювати вчинки інших;

 • володіти відповідними навичками довільної поведінки.


Приблизна тематика виховних заходів:

Я звикаю: Перший день у школі.

Я тепер дорослий.

Дорослі не плачуть.

Ми працюємо разом.

Хороші та погані оцінки.
Знайомство: Знайомі та незнайомі люди.

Як познайомитися з людиною?

Вчимо ввічливі слова.
Нові друзі: Я обираю друзів.

Мене обирають у друзі.

Портрет мого друга.

Вчимося дружити.

Як ми граємося.

Улюблені справи.

Ми посварилися.
Я й ми: П’ятнадцять «Я» – клас.

Разом цікавіше.Як ми живемо: Чому потрібно жити за правилами?

Ранок у школі.

Не хочу запізнюватись.

Напружений день.

Як ми вчимося.

Вчимося порядку.


Наше дозвілля: Вчимося відпочивати.

Готуємось до свята.

Як ми проводимо вільний час.
Мої педагоги: Розкажи про вчителя (вихователя).

Важка робота (учитель, вихователь).

Усе знає, все вміє (учитель, вихователь).

Важке завдання: Хочу й можу.

Я сам!


Прагнення до мети.

Доводимо справу до кінця.Чого я навчився: Хочу й мушу.

Я сьогодні чергую.

Я прибираю.

Мій настрій: Твій настрій

Що тебе засмучує? Що таке радість?

Малюємо веселу (сумну) людину.

Вчимося бути щасливими .


Права й обов’язки: Хочу і повинен.

Твої права.

Учнівські обов’язки.
Ввічливі слова: Що таке ввічливість?

Як розпізнати ввічливу людину?

Скільки ми знаємо ввічливих слів?
Загальне й особливе: Я та інші люди.

Чим я відрізняюсь від інших?

Такий як інші.
Який я: Позитивні та негативні риси людини.

Чи добра ти людина?

Вчимося оцінювати себе.

Що про тебе думають інші.Добрі справи: Вчимося бути привітними.

Слова й справи.

Вчимося допомагати людям.

Вчимося бути вдячними.


Вчинки: Дії та вчинки.

Відповідальність та безвідповідальність.

Чесний вчинок.
РОЗДІЛ V

ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ УЧНІВ ПРО ДОВКІЛЛЯ, ПРИРОДУ.

1 КЛАС

Основні поняття: день, тиждень, рік, природа, рослина, тварина, транспорт, пасажир, пішохід, учень, професія.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:


 • назви днів тижня;

 • сезонні зміни в природі;

 • кімнатні рослини, правила догляду за ними;

 • деякі рослини твоєї місцевості;

 • дикі та домашні тварини (чим вони відрізняються);

 • птахи, які мешкають у даній місцевості;

 • домашня адреса;

 • номер школи, в якій навчаються;

 • безпечна дорога до школи і зі школи додому;

 • назви професій батьків.

Основні вимоги до вмінь:

- називати поточний день тижня; • спостерігати за змінами в природі;

 • розрізняти й називати декілька видів рослин, що ростуть у класі та на території школи;

 • розрізняти й називати декілька видів свійських та диких тварин, птахів;

 • називати свою домашню адресу;

 • називати номер школи, в якій навчається;

 • розрізняти та називати види громадського транспорту.2 КЛАС

Основні поняття: місяці року; пори року; природні явища (дощ, сніг, град, туман тощо); свійська, дика тварина; кімнатна, польова, лісова рослина; громадський транспорт, громадські місця: магазин, аптека, лікарня, поліклініка тощо.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • назви деяких природних явищ (дощ, сніг, град тощо);

 • назви місяців року;

 • назви та прикмети пір року;

 • правила поведінки в природі;

 • флора й фауна місцевості, де живе учень;

 • назва населеного пункту, в якому живе учень та його центральної вулиці, річки, історичні місця тощо;

 • назви видів громадського транспорту (тролейбус, автобус, трамвай, метро та ін.);

 • деякі правила дорожнього руху;

 • назва та призначення деяких громадських місць (магазин, аптека, лікарня, поліклініка, стадіон тощо);

 • основні правила поведінки в громадських місцях;

 • назви професій людей, які працюють у школі .

Основні вимоги до вмінь:

- називати поточний день тижня, число; • дотримуватись правил культурного поводження в природі (не смітити, не ламати гілки, не зривати листя тощо);

- помічати та описувати сезонні зміни в природі;

- доглядати за кімнатними рослинами; • культурно поводитись у громадських місцях;

 • дотримуватись правил дорожнього руху;

 • добиратися зі школи додому та з дому до школи безпечним шляхом;

 • коротко розповідати про професію своїх батьків.

3 КЛАС

Основні поняття: сезонна робота, столиця, пішохід, підземний перехід, дорожній рух, світлофор, професія, покупка.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • види сезонних робіт на шкільному подвір’ї (прибирання листя восени, прибирання снігу взимку, висаджування квітів навесні)

 • тварини лісів, водойм, домашні тварини, комахи;

 • природа країни, в якій живуть учні (рівнини, гори, ріки, моря);

 • правила дорожнього руху (пішохідний перехід, світлофор, підземний перехід, деякі дорожні знаки тощо);

 • столиця держави;

 • правила звернення за медичною допомогою;

 • правила здійснення покупок (у магазині, аптеці тощо).

Основні вимоги до вмінь:

 • вільно орієнтуватися у сезонних змінах в природі та їх ознаках, змінах місяців року;

 • розрізняти та називати представників місцевої флори та фауни;

 • допомагати дорослим при виконанні сезонних робіт на шкільному подвір’ї;

 • доглядати за кімнатними рослинами;

 • орієнтуватися у місцезнаходженні деяких громадських місць (найближчої крамниці, аптеки, стадіону тощо);

 • при необхідності самостійно звертатися за допомогою до лікаря.

4 КЛАС

Основні поняття: громадський транспорт, міжміський транспорт, проїзд, кондуктор, контролер, проїздний квиток.

Зміст роботи.

Основні вимоги до знань:

 • допомога птахам взимку;

- організація клумб на шкільній ділянці;

- посильна допомога дитини дорослим у природоохоронній діяльності; • види громадського транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус, фунікулер);

 • правила оплати проїзду в громадському транспорті;

 • види міжміського транспорту (електричка, поїзд, літак та ін.);

 • правила проїзду та поведінки в міжміському транспорті;

 • професії, якими можна оволодіти, навчаючись у школі.

Основні вимоги до вмінь:

 • допомагати дорослим доглядати за тваринами;

 • годувати птахів узимку;

 • брати посильну участь в озелененні території навколо школи (доглядати за деревами, кущами, клумбами тощо);

 • брати посильну участь у сезонних роботах на пришкільних ділянках, у саду (при наявності таких);

 • брати участь у природоохоронних заходах (робота «зеленого патруля», попередження неетичної поведінки в природі тощо);

 • дотримуватись правил поведінки в міжміському транспорті;

 • завжди дотримуватись правил дорожнього руху;

 • робити покупки.


Приблизна тематика виховних заходів:

Сезонні роботи: Сезонні роботи в саду.

Сезонні роботи на шкільному подвір’ї.

Сезонні роботи на городі.

Погода: Погода сьогодні, вчора.

Прогноз погоди.

Зміни в природі, житті рослин і тварин у залежності від пори року.

Природні явища (дощ, сніг, іній, туман, ожеледиця).

Природні явища, притаманні порам року (зимою - сніг, іній, ожеледиця; весняні дощі, літня спека, тумани восени).
Країна: Київ - столиця України.

Природа країни в якій живеш (рівнини, гори, ріки, моря).Професії: Подорож країною професій.

Професія вчителя, вихователя.

Професія лікаря, медсестри.

Професія "учень" (виконання учнівських обов’язків).


Годинник: Години, хвилини, секунди.

Визначення часу за допомогою годинника.


Календар: Дні тижня.

Місяці року.

Пори року.

День плюс ніч дорівнює доба.


Адреса: Домашня адреса.

Назва та адреса школи.


Громадські місця: Ознайомлення з правилами поведінки у громадських місцях.

Громадський транспорт.

Правила поведінки в громадському транспорті.

Магазин.


Аптека.

Здійснення покупок.

Правила дорожнього руху.

Безпечна дорога зі школи додому (й навпаки).

Міський транспорт (тролейбус, автобус, трамвай, метро, фунікулер).

Міжміський транспорт (електропоїзд, поїзд, літак).

Водний транспорт (катер, теплохід).

Правила оплати проїзду в транспорті.


Рослинний світ: Овочі, фрукти, ягоди.

Дикоростучі та культурні рослини.

Кімнатні рослини.

Догляд за кімнатними рослинами.

Охорона рослин.

Рослинний світ твого краю.


Тваринний світ: Комахи, птахи, риби, звірі.

Дикі тварини.

Свійські тварини.

Догляд за свійськими тваринами.

Тваринний світ твого краю.

Поведінка тварин у різні пори року.

Посильна допомога дітей при виконанні сезонних робіт.

РОЗДІЛ VІ

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЯК ЧЛЕНА РОДИНИ1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка