Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка9/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Тема № 1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки

 • Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві.

 • Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

 • Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

 • Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 • Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.


Контрольні запитання:

1. В чому особливість дисциплінарної відповідальності за адміністративним правом?

2. Поняття дисциплінарних процедур за нормами адміністративного права.

3. Визначити різновиди дисциплінарних адміністративних процедур.4. Охарактеризувати стадії дисциплінарних адміністративних процедур.
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 24.07.2015)

 5. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 6. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993  3353-XII (Редакція від 08.08.2015)

 7.  Закону України "Про безоплатну правову допомогу"від 02.06.2011  3460-VI ( Редакція від 02.02.2014)

 8. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 10. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 11. Про запобігання корупції : Закон України від 14 червня 2014 р. № 1506-VI. (Редакція станом на 11.08.2015) //  ВВР. - 2014, № 49, ст.205.

 12. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

 13. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // ВВР.- 2014, № 23, ст.870

 14. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 01.04.2014).

 15. Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» Статут від 22.02.2006 № 3460-IV (Редакція станом на 17.05.2014)

 16. Закон України «Про Національну гвардію України» від 13.03.2014 № 876 VII

 17. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 18. Закон України «Про дисциплінарний статут Збройних силУкаїни» Статут від 24.03.1999 № 551-XIV (Редакція станом на 19.04.2014)

 19. Закон України «Про дисциплінарний статут митної служби» Статут від 06.09.2005 № 2805-IV (Редакція станом на 11.08.2013)

 20. Закон України «Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту» від  05.03.2009 № 1068-VI (Редакція станом на 01.07.2013)

 21. Закон України «Про дисциплінарний статут служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 04.09.2008 (Редакція станом на 09.06.2013)

 22. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р зі зм. на 21.10.2011 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004. Офіційний вісник України.- 2011.-№ 79.- Ст. 2912.

 23. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України: Наказ Адміністрації служби спеціального зв’язку та захисту інформації України // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

 24. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 51.- Ст. 2275..
 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник.: У двох томах.- Т.1. Загальна частина. –К.: Юридична думка, 2004.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.. С.В.Ківалова.– Одеса: Юридична література, 2003.

 3. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка.– К.: Юрінком Інтер, 2005.

 4. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 5. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 6. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес. - К., 2001.

 7. Голобутовський Р.З. Методичні рекомендації щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний посібник / Голобутовський Р.З. − К.: Істина, 2014. – 48 с.

 8. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.

 9. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001.– №.11.– С. 391-396.

 10. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура. // Право України, - 2003.- №2.– С.22-25.

 11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 12. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 13. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие.– Х.: Одиссей, 2007.

 14. Миронюк Р.В. Правовий статус субʼєктів адміністративно-деліктного процесу: теорія та практика реалізації: монограф. / Р.В. Миронюк. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2013. – 396 с.

 15. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.

 16. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 17. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.Тема № 1.10. Адміністративні процедури виконавчого провадження.

 • Правові засади виконавчого провадження.

 • Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження.

 • Відстрочка та розстрочка виконання.

 • Зупинення виконавчого провадження.

 • Витрати виконавчого провадження.

 • Заходи примусового виконання.

 • Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 • Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 • Виконання рішень у немайнових спорах.

 • Виконання рішення про поновлення на роботі.

 • Виконання рішення про відібрання дитини.

 • Виконання рішення про виселення боржника.

 • Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.Контрольні запитання:

1. В чому особливості адміністративної процедури виконавчого провадження?

2. Які виконавчі документи є підставою для відкриття виконавчого провадження?

3. Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження.4. Охарактеризувати стадії адміністративної процедури виконавчого провадження.
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.( Редакція від 01.01.2015, Втрата чинності відбудеться 05.10.2016, підстава 1403-19)

 6. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV ( Редакція від 02.12.2012)

 8.  Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні:
  Закон України від 12.07.2001 № 2658-III (Редакція від 01.01.2013)

 9. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій: Мін'юст України; Наказ, Інструкція від 15.12.1999 № 74/5 (Редакція від 17.04.2012)

 10. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників : Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 03.08.2011 № 845

 11. Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна :Мін'юст України; Наказ, Положення, Картка, Протокол, Форма типового документа від 27.10.1999№ 68/5

 12. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 03.08.2011 № 845
 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 2. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 3. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 4. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 7. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 8. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.
Тема 2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства.

 • Поняття адміністративної юстиції.

 • Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

 • Становлення адміністративних судів в Україні.

 • Система адміністративних судів в Україні.

 • Організація діяльності адміністративних судів.

 • Поняття та співвідношення адміністративного процесу, адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, адміністративного провадження.


Підготувати доповідь за наступними темами:

1) Сутність та ознаки публічно-правових відносин

2) „Писані‖ та „неписані‖ принципи адміністративного судочинства.
Скласти таблицю:

„Характеристика стадій адміністративного судочинства‖.


Контрольні запитання:

1.У чому різниця між поняттями «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство» ?

2.Які моделі адміністративної юстиції існують в світі? Яка модель адміністративної юстиції в Україні?

3.У чому завдання адміністративного судочинства?

4.Чим відрізняється завдання адміністративного судочинства від завдань інших видів судочинства?
Задачі:

1.Студент філологічного факультету університету Олександр Петренко звернувся до міського комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням поставити його на військовий облік у зв’язку з переїздом на навчання до міста. Одночасно подав посвідчення про приписку з відміткою про зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання. Відповідальний службовець комісаріату відмовився ставити його на військовий облік, оскільки О.Петренко не надав довідки з університету, що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті відповіли, що таку довідку О.Петренку зможуть видати лише через два тижні, коли з відпустки вийде працівник, що відповідає за ведення обліку студентів. О.Петренко оскаржив бездіяльність міського військового комісаріату до адміністративного суду щодо не взяття його на військовий облік , оскільки 5 внаслідок такої бездіяльності з’являються підстави для притягнення О.Петренка до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Крім того, за відсутності відповідного запису у посвідченні про приписку він не зможе звернутися до паспортного столу для реєстрації свого нового місця проживання. Суд, розглянувши адміністративний позов, відмовив у його задоволенні, зіславшись на те, що жодного права О.Петренка військовий комісаріат не порушив, адже стати на військовий облік є обов’язком, а не правом призовника.

Чи допустив військовий комісаріат порушення прав, свобод чи інтересів О.Петренка? Чи може суд надавати захист інтересам особи? Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти О.Петренку далі.
2. Мешканець села Петриківці фермер Іван Колодій звернувся до Петриківської Сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки для вирощування нового сорту соняшника (1га), яка би прилягала до земель, що є у його власності . Сільська рада розглянула заяву І.Колодія і прийняла рішення про надання йому в оренду земельної ділянки розміром 1 га, прилеглої до Сільськогосподарських угідь І.Колодія з південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому користувачеві, з яким сільська рада розірвала договір дострокової оренди через недоцільне її використання. І.Колодій звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому оскаржив рішення сільської ради. Позов він обґрунтував тим, що попередній користувач земельної ділянки використовував її для зберігання отрутохімікатів. Значна частина хімікатів зберігалася протягом тривалого 6 часу під відкритим небом, тому земля зазнала значного забруднення і стала малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур. Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє рішення відповідно до закону , адже прохання І.Колодія про виділення земельної ділянки для вирощування соняшника було повністю задоволено, а земельна ділянка, згідно з даними державного земельного кадастру, належить до земель сільськогосподарського призначення, тому суд не взяв до уваги посилання позивача на те, що вона є малопридатною для ведення сільського господарства.

Чи допустила порушення сільська рада прав, свобод та інтересів І.Колодія? Чи врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи в задоволенні позову? Чи було перевірено рішення сільської ради на відповідність усім критеріям, що визначені ч.3ст2 КАСУ? Якщо ні, то які критерії були проігноровані? Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти І.Колодію далі.


3.Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким суб’єктам підприємницької діяльності , які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну працевлаштовану особу. Виконання цього закону покладено на Міністерство праці і соціальної політики. Підприємство, яке працевлаштувало десять вихованців дитячих будинків, виграло справу проти міністерства і за постановою адміністративного суду мало одержати грошову допомогу. Однак на стадії виконання постанови суду набрав чинності новий закон про бюджет, яким було скасовано цей вид допомоги і встановлено, що 7 невиконані судові рішення про зобов’язання виплатити таку допомогу не повинні виконуватися. На цій підставі державний виконавець закрив виконавче провадження.

Чи є підстави для оскарження рішення державного виконавця до адміністративного суду? На які принципи адміністративного судочинства можна послатися для обґрунтування адміністративного позову?


4.75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного Фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у зв’язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду має бути позовна заява, а не скарга. Пенсіонер звернувся до юридичної клініки за допомогою в оформленні документа, оскільки йому тяжко самому переписувати скаргу та ще й у двох примірниках (для суду і для відповідача).

Чи правильно вчинив адміністративний суд? Чи допустив суд порушення принципів адміністративного судочинства? Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення скарги без руху в апеляційному порядку? Чи доцільно це робити у наведеній ситуації? Надайте консультацію пенсіонерові?


Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 5. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 3. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За аг. Ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 2. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 5. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5.

 6. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 7. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 8. Вільгушинський М.Й. Суди загальної юрисдикції як суб’єкти соціальної взаємодії: адміністративно-правове дослідження: монографія / М.Й. Вільгушинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 415 с.

 9. Горбачова Л.П., Бабкова В.С. Актуальні питання розмежування судових юрисдикцій // [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.journal.yurpayintel.com.ua/2010/1/article05/

 10. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.

 11. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 12. Кравчук Т.О. Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах // Вісник Вищої Ради юстиції.- 2011.- № 4.- С. 15 – 24.

 13. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 14. Куйбіда Р. Визначення меж адміністративної юрисдикції.- Юридичний вісник України. - 2005. - № 51.- 24-30 грудня

 15. Курінний Є.В. Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина // [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.nbvu.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/pravo/2009_2/files/pravo_02_09Kurinnij.pdf

 16. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 17. Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Мельник Р.С., Бевземко В.М. Адміністративна юстиція: Навчальний посібник.- К.: Прецедент, 2009.- 198 с.

 18. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 19. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

 20. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 21. Смокович М.І. Візначення юриздикції адміністративних судів та розмежування судових юриздикцій : монографія. – К.: Юринком Інтер, 2012. – 304 с.

 22. Тихомиров О.Д., Гусарєва О.С. Сучасні підходи до розуміння адміністративної юстиції // Юридичний вісник.- 2009.- № 1 С 45 - 50.

 23. Христинченко Н.П. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Форум права.- 2010.- № 2.- Ст. 559 – 563.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка