Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка8/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Тема 1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян

 • Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян.

 • Принципи процедури з розгляду звернень громадян.

 • Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.


Контрольні запитання:

1. Назвіть переваги та недоліки адміністративного оскарження як способу захисту прав особи у відносинах з публічною адміністрацією у порівнянні з подання адміністративного позову та зверненням до органів прокуратури.

2. Чи є подання скарги в адміністративному порядку обов‗язковим перед поданням адміністративного позову до суду?

3. Яким чином подання скарги в адміністративному порядку впливає на чинність оскаржуваного адміністративного акта?

4. Чи є суб‗єктом права на адміністративне оскарження юридична особа за чинним законодавством України?

5. Які суб‗єкти розглядають скарги в адміністративному порядку на рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування?

6. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду скарги в адміністративному порядку? Порівняйте зміст цих рішень з повноваженнями адміністративного суду.
Завдання та задачі:

1. Вкажіть адміністративний орган - суб‘єкта розгляду адміністративної скарги, у випадку оскарження:

а) рішення виконавчого комітету міської ради;

б) дій адміністратора дозвільного центру;

в) відмови у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, який особа отримала через дозвільний центр;

г) дій державного реєстратора, який вимагав подання додаткових документів для здійснення реєстрації фізичної особи-підприємця, які не передбачені чинним законодавством;

д) дій начальника управління державної реєстрації міської ради, який відмовився прийняти скаргу на бездіяльність державного реєстратора; ж) дій керівника департаменту міської ради;

з) бездіяльності начальника галицької районної адміністрації.


2.Гр. М. звернувся з скаргою на дії начальника відділу звернень громадян та соціальних питань міської ради міста Ч., які полягають відмові проставити на другому примірнику звернення реєстраційного штампу із зазначенням дати його прийняття. Крім того, начальник не забезпечив право громадянина бути присутнім при розгляді його зверення. Начальник відділу вважає, такий обов‘язок не передбачено чинним законодавством, а Інструкцією з діловодства передбачено проставлення реєстраційного штампу лише на оригінальних примірниках звернень громадян, що залишаються у справах адміністративного органу – суб‘єкта розгляду звернення. Дайте правовий аналіз ситуації. Якими нормативними актами визначається порядок прийняття та розгляду звернень громадян? Розкрийте обов‘язки адміністративного органу щодо розгляду звернень громадян.
3.Гр. К. звернувся до керівника департаменту економічної політики міської ради з скаргою на дії начальника управління комунальної власності, який не розглянув відповідно до вимог чинного законодавства його заяву. На думку скаржника, порушення полягали у незабезпеченні права особисто викласти аргументи начальнику, брати участь у перевірці поданої скарги. Крім того, заява громадянина не була розглянута у встановлений законодавством строк. Проаналізуйте дану ситуацію. Які права має громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до адміністративного органу? Поясніть, яким чином громадянин може реалізувати зазначені права? Які строки передбачені чинним законодавством для розгляду звернень громадян?
4. Гр. О. звернулась з позовною заявою до суду про дії та бездіяльність прокуратури міста М. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідно до Закону України «Про звернення громадян» відповідач у встановлений законом термін не надав обґрунтованої відповіді позивачу щодо розгляду його скарги. Гр. О. просить суд зобов'язати відповідача вирішити у місячний термін та надати обґрунтовану відповідь на звернення. Представник прокуратури зазначив, що за результатами розгляду звернення гр. О., її було письмово повідомлено у передбачений законом термін та відповідно до КПК України, а не відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Дайте правовий аналіз ситуації. Чи є вимоги гр. О. обґрунтованими? Вкажіть, на які правовідносини поширюється Закон України «Про звернення громадян»?
5. Громадська організація «Н» звернувся до Львівської обласної державної адміністрації із запитом № щодо проведення громадської експертизи, проте відповіді на запит не отримав. Керівник вказаної організації вирішив оскаржити бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації та перешкоджання у проведенні громадської експертизи у адміністративному порядку. Вкажіть адміністративний орган – суб‘єкта розгляду скарги у зазначеному випадку. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду скарги в адміністративному порядку?
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 1.- Ст. 2.

 5. Про громадські об'єднання : Закон України від 22.03.2012 № 2460-ХІІ (редакція станом на 03.08.2014)

 6. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 7. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 8. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 9. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 10. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. Постанова Кабінет Міністрів України від 14.04.1997 № 348

 11. Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби: Наказ ДПА України, Стандарт від 18.06.2008 №395

 12. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління : Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2004 № 26/5 (Редакція від 16.03.2008)

 13. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС від 10.10.2004 № 1177 (Редакція від 16.07.2013)

 14. Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України : Наказ Генеральної прокуратути України від 21.06.2011 N 9гн

 15. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07.02.2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008.-№ 10.- Ст. 239.- С. 10.

 16. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.04.2012 р. // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 3. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 4. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 5. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 6. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 7. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 8. Бондар О.Г. Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами / Бондар О.Г. // Адміністративне право і процес. – 2014. − № 2(8). – С. 55-65.

 9. Іванова Л.Ю. Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ / Іванова Л.Ю. // Адміністративне право і процес. – 2013. − № 1(3). – С. 99-106.

 10. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 12. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 13. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 14. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Тема 1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки

 • Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 • Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

 • Звичайне, спрощене та особливе провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 • Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 • Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

 • Стадії провадженняz справах про адміністративні правопорушення.

 • Протокол та постанова у справах про адміністративні правопорушення.

 • Строки провадження.


Контрольні запитання:

1. Що спільного і у чому різниця між дисциплінарним і адміністративним провадженням?

2. Який механізм порушення провадження в справі про адміністративні правопорушення?

3. У який строк має бути розглянута справа про адміністративне правопорушення?

4. Які вимоги передбачені щодо оформлення протоколу про адміністративне правопорушення?

5. Чи вправі орган (посадова особа) переглянути постанову про накладення адміністративного стягнення на власний розсуд?

6. В чому полягає відмінність добровільного і примусового виконання постанови про накладення адміністративного штрафу?
Завдання та задачі:

1. Складіть порівняльну таблицю прав і обов‘язків особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, і потерпілого в справі про адміністративні правопорушення.


2. Придумайте фабулу адміністративного правопорушення і по ній складіть:

a) протокол про вчинення адміністративного правопорушення;

b) постанову про накладення адміністративного стягнення;

c) скаргу на постанову про накладення адміністративного стягнення


3. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова 5 листопада 2010 р. надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина К. за статтею 186-1 КпАП України. З‗ясувавши, що К. Перебуває у Львові у відрядженні, секретар адміністративної комісії надіслав матеріали до міста Луцька в адміністративну комісію за місцем проживання правопорушника. 7 лютого 2011 року К., повернувшись додому, дізнався, що з його заробітної плати відрахували 50 гривень. Гр. К. Звернувся за роз‗ясненням до прокурора. Що повинен відповісти прокурор?
4. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив громадянин М. І притягнула його до відповідальності за статтею 191 КпАП України, визначивши стягнення – оплатне вилучення зброї. М. Оскаржив постанову адміністративної комісії в окружний адміністративний суд, але суд не прийняв скарги. Чи правильно зробив суд? Дайте поряду гр.М щодо його подальших дій.
5. Громадянин В. Був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство і йому було визначено стягнення – 10 діб адміністративного арешту. Гр. В. звернувся до судді з проханням відпустити його на похорон брата, який загинув в автомобільній катастрофі. Що повинен зробити суддя?
6. Громадянин Н. Був затриманий за злісну непокору працівнику міліції 18 грудня 2010 р. в 17.00. 20 грудня 2010 р. в 10.00 суддя Франківського районного суду розглянув справу і наклав адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 14 діб. Н. Звернувся зі скаргою в апеляційний суд, який повернув скаргу без розгляду. Чи мало місце порушення законності в цій справі.?
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 24.07.2015)

 5. Закон Україну «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII (Редакція станом на 19.08.2015)

 6. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993  3353-XII (Редакція від 08.08.2015)

 7.  Закону України "Про безоплатну правову допомогу"від 02.06.2011  3460-VI ( Редакція від 02.02.2014)

 8. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 9. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 10. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 11. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 12. Про запобігання корупції : Закон України від 14 червня 2014 р. № 1506-VI. (Редакція станом на 11.08.2015) //  ВВР. - 2014, № 49, ст.205.

 13. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

 14. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // ВВР.- 2014, № 23, ст.870

 15. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 01.04.2014).

 16. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ : Закон України. Статут від 22.02.2006 № 3460-IV (Редакція станом на 17.05.2014)

 17. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 № 876 VII

 18. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 19. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень: Закон України від 10 січня 2002 р. зі зм. і доп. на 02.12.2010 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- № 5.- Ст. 160. ВВР.- 2011.-№ 18.- Ст. 128.

 20. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14 жовтня 1994 р. зі зм. на 22.12.2011 // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 46.- Ст. 411. ВВР.-№ 2012.- № 29.- Ст. 345.

 21. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19.05.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 47.- Ст. 531.

 22. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 36.- Ст. 531.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху» (Редакція станом на 18.06.2014)

 24. «Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363

 25. «Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року № 17.

 26. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10 квітня 2007 р. № 47 “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

 27. Наказ Державної служби експортного контролю України від 9 січня 2004 р. № 4 “Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю”.

 28. Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № 375 “Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення”.

 29. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2001 р. № 185 “Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення” ( Редакція від 21.06.2004).

 30. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 жовтня 2001 р. № 428 “Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів” та ін.

 31. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14 березня 2007 р. № 99 “Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення”.

 32. Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 травня 2013 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті»

 33. Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні равоорушення».

 34. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 линя 2004 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення »

 35. Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 24 квітня 2003 р. № 196 “Про затвердження Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення”.

 36. Інструкції з обліку адміністративних правопорушень, затвердженої наказом МВС України від 07 листопада 2012 року № 1017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2021/22333.

 37. Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. зі зм. від 05.11. 2008 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 30.- С. 11.

 38. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. станом на 17.02.2012 // Офіційний вісник України. - 2002.- № 34.- Ст. 1587. Офіційний вісник України. - 2012.-№ 11.- Ст. 403.

 39. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004.- № 21. - Ст. 1440.

 40. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р зі зм. на 21.10.2011 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004. Офіційний вісник України.- 2011.-№ 79.- Ст. 2912.
 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник.: У двох томах.- Т.1. Загальна частина. –К.: Юридична думка, 2004.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.. С.В.Ківалова.– Одеса: Юридична література, 2003.

 3. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка.– К.: Юрінком Інтер, 2005.

 4. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 5. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 6. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес. - К., 2001.

 7. Голобутовський Р.З. Методичні рекомендації щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний посібник / Голобутовський Р.З. − К.: Істина, 2014. – 48 с.

 8. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.

 9. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001.– №.11.– С. 391-396.

 10. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура. // Право України, - 2003.- №2.– С.22-25.

 11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 12. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 13. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие.– Х.: Одиссей, 2007.

 14. Миронюк Р.В. Правовий статус субʼєктів адміністративно-деліктного процесу: теорія та практика реалізації: монограф. / Р.В. Миронюк. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2013. – 396 с.

 15. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.

 16. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 17. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка