Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка7/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Закон України «Про Кабінет міністрів України» від 07.10.2010 №2591-VI (редакція станом на 19.04.2014)

 3. Положення про Адміністрацію Президента України. Указ Президента України від 02.04.2010 № 504/2010 (Редакція від 14.07.2014)

 4. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади. Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683/2002.

 5. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. //http://zakon.rada.gov.ua/

 6. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента від 10.06.1997 № 503/97 (Редакція від 23.11.2007)

 7. Положенні про порядок підготовки і внесення проектів указів і розпоряджень Президента України, затвердженому Указом Президента України від 10 вересня 1994 р. № 512/94

 8. Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915

 9. Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 06.09.2005 № 870 (Редакція від 20.11.2009)

 10.  Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади Постанова КМУ вiд 28.12.1992  № 731 // http://zakon.rada.gov.ua/ зі змінами на 17.05.2012 р.

 11.  Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. № 1153

 12.  Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661, закріплений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5
 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 2. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 5. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 6. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 7. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 8. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 9. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 10. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 11. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.Тема 1.5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 • Співвідношення контролю та нагляду

 • Види державного контролю.

 • Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.

 • Поняття заохочувальних адміністративних процедур.

 • Види заохочувальних адміністративних процедур.

 • Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур.

 • Стадії нагородних адміністративних процедур.

 • Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 • Види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 • Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 • Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.Контрольні запитання:

1. Яку роль у системі регуляторів суспільних відносин відіграє державний контроль?

2. Яка мета державного контролю в демократичному суспільстві?

3. В чому полягає зміст планового та позапланового контролю органами публічної адміністрації?

4. Який сучасний стан законодавчого регулювання процедури здійснення державного контролю?

5. Назвіть суб‘єктів уповноважених здійснювати державний контроль.

6. Які можуть бути правові наслідки контролю?
Завдання:

1. Проаналізуйте Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Випишіть основні законодавчі новели нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Контроль за якими видами діяльності не підпадає під дію закону?
2. Серед поданого переліку органів, виберіть ті які за своєю є контролюючими:

a) Державна архівна служба України

b) Державна інспекція навчальних закладів України

c) Державне космічне агентство України

d) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

e) Державна виконавча служба України

f) Пенсійний фонд України

g) Державна інспекція України з питань праці

h) Державне агентство земельних ресурсів України

i) Державна служба статистики України

j) Державна податкова служба України

k) Державна служба молоді та спорту України

l) Державне агентство екологічних інвестицій України

m) Державна екологічна інспекція України

n) Державне агентство водних ресурсів України

o) Державна інспекція ядерного регулювання України

p) Державна пенітенціарна служба України
3. Випишіть із Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» положення які закріплюють:

а) підстави для порушення Уповноваженим справ та призначення перевірок;

б) права, що надані Уповноваженому для здійснення своїх обов‘язків;
4. Випишіть із Закону України «Про рахункову палату» контрольні повноваження цього органу.
5. Випишіть із Закону України «Про пожежну безпеку» контрольні повноваження Держпожежнагляду Міністерства надзвичайних ситуацій.
4. У плані роботи Державної фінансової інспекції в області Х була передбачена планова виїзна ревізія в управлінні юстиції в області Х з 27.08.2012 по 29.09.2012. Письмове повідомлення про початок проведення ревізії було надіслане до управління юстиції в області Х 14.08.2012. Дату закінчення такої ревізії було повідомлено управлінню юстиції 17.08.2012 по телефону. Проведення планової виїзної ревізії було продовжено за рішенням Державної фінансової інспекції України з погодженням Генеральної прокуратури України на 5 днів. Чи відповідає вимогам закону описане проведення ревізії? Якщо ні, то яких порушень було допущено? Які права має управління юстиції в області Х в разі, якщо вважатиме такі дії Державної фінансової інспекції в області Х незаконними?
Скласти таблиці:

1) Характеристика стадій реєстраційного провадження

2) Характеристика стадій атестаційного провадження
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 44.- Ст. 1771. (Редакція від 17.08.2014)

 5. Про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції Закон України від 02.12.2010 (Редакція станом на 11.08.2013)

 6. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 7. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 13.

 9. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від від 26.01.93 (редакція від 11.08.2013)

 10. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР.- 1994.- № 52.- Ст. 455.

 11. Про запобігання корупції : Закон України від 14 червня 2014 р. № 1506-VI. (Редакція станом на 11.08.2015) //  ВВР. - 2014, № 49, ст.205.

 12. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

 13. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // ВВР.- 2014, № 23, ст.870

 14. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 15. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 17. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 18. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 7.- Ст. 260.(Редакція від 11.08.2013)

 19. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 7.- Ст. 32.

 20. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 32.- Ст. 267.

 21. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 7.- Ст. 36.

 22. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 7. - Ст. 34.

 23. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 (редакція станом на 06.08.2014)

 24. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 8.- Ст. 28.

 25. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. (Редакція від 26.04.2014) // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 27.- Ст. 218.

 26. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 52.- Ст. 3246.

 27.  Положення про Державну регуляторну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 371

 28. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 25.- Ст. 1178.

 29. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. із зм. на 14.02.2012 р. // Офіційний вісник України. - 2011.- № 29.- С. 122.- Ст. 1235.

 30. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної прикордонної служби України: Наказ адміністрації ДПСУ від 17.04.2012 р. № 255 // Офіційний вісник України. - 2012.- № 41.- С. 39.- Ст. 1580.
 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П.
  Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 5. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 6. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 7. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 8. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 9. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Тема 1.6. Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

 • Зміст публічних реєстраційних процедур.

 • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 • Державна реєстрація фізичних осіб.

 • Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.

 • Державна реєстрація майнових правочинів.

 • Поняття дозвільної системи.

 • Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування.

 • Правова регламентація ліцензування.

 • Стадії ліцензування.

 • Відповідальність у сфері ліцензування.


Контрольні запитання:

1. Дайте визначення поняття «адміністративна послуга».

2. Назвіть ознаки адміністративних послуг.

3. Які Ви знаєте види адміністративних послуг?

4. Назвіть законодавчі акти в сфері надання адміністративних послуг.

5. Які особливості правового регулювання сфери надання адміністративних послуг Ви можете назвати?

6. Який спеціальний суб‗єкт адміністративного провадження передбачений законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»? У чому полягають його повноваження?

7. Чи передбачений нормами чинного законодавства відвід посадової або службової особи органу публічної адміністрації?

8. Які процедурні дії може вчиняти посадова особа адміністративного органу після отримання заяви від фізичної або юридичної особи? (за проектом Адміністративно- процедурного кодексу)

9. Які дії зобов‗язаний вчинити адміністративний орган при підготовці адміністративної справи до розгляду та вирішення?


Завдання:

1. Проаналізуйте проект Закону України «Про адміністративні послуги»* . З‘ясуйте предмет, завдання та основні законодавчі новели цього акта.


2. Серед перелічених нижче дій, виберіть ті, які є адміністративними послугами:

a) видача кредитів;

b) видача дозволів;

c) видача роз‘яснень;

d) видача свідоцтв;

e) прийняття судом постанови в адміністративній справі;

f) реєстрація фактів;

g) реєстрація обов‘язків;

h) реєстрація об'єктів;

i) легалізація суб'єктів;

j) освітні послуги;

k) реєстрація прав.


3. Особа К. подала адміністратору дозвільного офісу заяву та всі необхідні документи, які передбачені для отримання дозволу на розміщення об‘єкта ресторанного господарства. У встановлений законом строк відповідь не надійшла. Почекавши ще кілька днів, К. вирішив розпочати роботу ресторану. Проаналізуйте вказану ситуацію з посиланням на чинне законодавство. Розкрийте сутність принципу «мовчазної згоди». У яких випадках та у якому порядку можливе застосування вказаного принципу?
4. Фізична-особа підприємець К звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету міської ради про визнання неправомірною його діяльності та зобов‘язати відповідача розглянути заяву про оформлення права власності на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що К. двічі зверталася до виконавчого комітету міської ради з заявою про оформлення права власності на нерухоме майно, які відповідачем не розглядалися, а відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Представник міської ради зазначив, що дійсно має місце ненадання відповіді на заяву К., але вважає дії відповідача правомірними, оскільки їй було роз‘яснено порядок видачі свідоцтва на право власності на нерухоме майно. Чи поширюються норми закону України «Про звернення громадян» на вказані відносини? Проаналізуйте ситуацію та визначіть, чи були допущені порушення чинного законодавства виконавчим комітетом міської ради.
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про адміністративні послуги. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI (Редакція від 20.04.2014) //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409

 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 25.- Ст. 1172.

 6. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 1.- Ст. 2.

 7. Про громадські об'єднання : Закон України від 22.03.2012 № 2460-ХІІ (редакція станом на 03.08.2014)

 8. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 7.- Ст. 242.

 9. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 39.- Ст. 2429.

 10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 27.- Ст. 1109.

 11. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 12. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 13. Примірне положення про центр надання адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20.02.2013 № 118

 14.  Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2013 № 44

 15.  Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2013 № 57

 16. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 03.01.2013 № 13

 17. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 27.- Ст. 1212.

 18. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1994.- № 1.- Ст. 17.

 19. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і холощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів Наказ МВС від 21.08.1998 № 622 (Редакція від 20.09.2013)
 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 2. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 5. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 6. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 7. Бондар О.Г. Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами / Бондар О.Г. // Адміністративне право і процес. – 2014. − № 2(8). – С. 55-65.

 8. Іванова Л.Ю. Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ / Іванова Л.Ю. // Адміністративне право і процес. – 2013. − № 1(3). – С. 99-106.

 9. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 10. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 11. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 12. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 392 с.

 13. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 14. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка