Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка6/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5.1. Питання для самостійної роботи студентівРозділ І. Адміністративно-процедурне право.
Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права

 • Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

 • Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право.

 • Основні концепції адміністративного процесу.

 • Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

 • Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 • Поняття та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин.

 • Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

 • Об'єкти та суб'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин.

 • Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.Підготувати доповідь за наступними темами:

1) Сучасний стан та проблеми реформування адміністративного права.

2) Проблеми становлення адміністративно процесуального права України як галузі права.

3) Особливості адміністративно- процесуальних норм.

4) Проблеми становлення адміністративно процесуального права України як галузі права.

5) Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

6) Класифікація суб‘єктів адміністративного процесуального права України.
Скласти схеми:

1) Система адміністративного процесуального права України.

2) Класифікація джерел адміністративно-процесуального права України.
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 50.- Ст. 472.

 5. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст.146.

 6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.( Редакція від 01.01.2015, Втрата чинності відбудеться 05.10.2016, підстава 1403-19)

 7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 13.- Ст. 110.

 8. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 10. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)
 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 3. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 5. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 6. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 7. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині.- К., 2006.- 180 с.

 8. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 9. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 10. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 11. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.

 12. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 13. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 14. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 15. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 16. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 17. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Тема 1.2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти,види та структура адміністративних процедур.

 • Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур.

 • Адміністративний процес, його співвідношення з адміністративними процедурами.

 • Поняття адміністративно-процедурного права.

 • Предмет адміністративно-процедурного права.

 • Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини.

 • Адміністративно-процедурні норми, відносини.

 • Методи адміністративно-процедурного права.

 • Джерела адміністративно-процедурного права.

 • Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур.

 • Критерії класифікації адміністративних процедур.


Контрольні запитання:

1. Чи тотожними є терміни «управлінські процедури» та «адміністративна процедура»?

2. Чи поширюється поняття «адміністративна процедура» на порядок прийняття нормативних актів органами публічної адміністрації?

3. У чому полягає взаємозв‗язок понять «адміністративна процедура» та «адміністративний процес»?

4. Які з процедур діяльності публічної адміністрації найчастіше застосовуються в практичній діяльності?

5. Що таке «заявні» та «втручальні» провадження в діяльності органів публічної адміністрації?

6. Який стан правового регулювання процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів?

7. Назвіть недоліки правового регулювання адміністративної процедури у чинному законі України «Про звернення громадян».

8. У чому полягає принцип пропорційності адміністративної процедури? Чи застосовується він у практиці діяльності публічної адміністрації?

9. Порівняйте склад суб‗єктів адміністративного провадження за законом «Про звернення громадян» та проектом Адміністративно-процедурного кодексу України.

10. Чи відрізняється процедура доказування відповідно до приписів закону «Про звернення громадян» та проекту Адміністративно-процедурного кодексу?

11. Проаналізуйте положення статті 21 закону України «Про звернення громадян» про безоплатність розгляду звернень громадян. В яких сферах діяльності публічної адміністрації воно застосовується?

12. Назвіть способи розгляду та вирішення адміністративної справи. Який із зазначених способів найчастіше використовується в діяльності адміністративних органів
Завдання та задачі:

1. Проаналізуйте сферу здійснення адміністративних процедур. Випишіть «заявні» та «втручальні» процедури.
2. Складіть схему стадій адміністративного провадження та вкажіть основні дії, які вчиняються на кожній зі стадій.
3. Громадська організація «Право» звернулась до Львівської обласної державної адміністрації із запитом щодо проведення громадської експертизи та надання інформації щодо кількості проведених консультації з громадськістю з найважливіших питань реалізації державної політики. Чи поширюється на зазначені відносини Закон України «Про звернення громадян»? Яким нормативним актом визначена процедура розгляду та вирішення такого запиту?
4. ТзОВ «Обрій» звернулася до органу ДПС із заявою про надання податкового роз‘яснення щодо застосування одного з пунктів Податкового кодексу України. Отримавши відповідне роз‘яснення, ТзОВ «Обрій» з ним не погодилося та керуючись п.1 ч.1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України (компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб‘єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності) звернулося до суду з позовом про визнання податкового роз‘яснення недійсним. Проаналізуйте ситуацію. Чи є податкове роз‘яснення індивідуальним адміністративним актом? Назвіть ознаки індивідуальних адміністративних актів. Як повинен вирішити справу суд?Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918 (редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 50.- Ст. 472.

 5. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст.146.

 6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.( Редакція від 01.01.2015, Втрата чинності відбудеться 05.10.2016, підстава 1403-19)

 7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 13.- Ст. 110.

 8. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 10. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)
 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 3. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 5. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 6. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 7. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині.- К., 2006.- 180 с.

 8. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 9. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 10. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 11. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 12. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.

 13. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 14. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 15. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 16. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 17. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 18. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Тема 1.3. Докази та доказування в адміністративних процедурах.

 • Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

 • Характеристика окремих етапів доказування.

 • Збір, оцінка, перевірка доказів.

 • Суб’єкти доказування.

 • Поняття доказів в адміністративних процедурах.

 • Класифікація доказів.


Контрольні запитання:

1. Особливості змісту доказування в адміністративних процедурах.

2. Поняття доказів в адміністративних процедурах.

3. Класифікація доказів в адміністративних процедурах.4. Охарактерезувати діяльність суб'єктів адміністративних процедур по збиранню і закріпленню, дослідженню та оцінці доказів.
Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 50.- Ст. 472.

 5. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст.146.

 6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.

 7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 13.- Ст. 110.

 8. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 10. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 11. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379
 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 3. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 5. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 6. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 7. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині.- К., 2006.- 180 с.

 8. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 9. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 10. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 11. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 12. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.

 13. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 14. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 15. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 16. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 17. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 18. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.


Тема 1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури

 • Поняття та основні риси адміністративно-правових актів.

 • Види адміністративно-правових актів.

 • Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

 • Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 • Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання.

 • Державна реєстрація нормативних актів управління.

 • Експертні та інші процесуальні дії, що здійснюються під час державної реєстрації нормативних актів управління.

 • Контроль у сфері нормотворчої діяльності.


Контрольні запитання:

1. Як співвідносяться поняття «регуляторний акт» та «нормативно-правовий акт»?

2. Чим процедура прийняття регуляторних актів відрізняється від процедури прийняття інших нормативно-правових актів?

3. Якими способами можуть бути оприлюдненні проекти регуляторних актів?

4. Яким вимогам до змісту нормативно-правового акта повинен відповідати проект постанови Кабінету Міністрів України?

5. Які нормативно-правові акти органів публічної адміністрації підлягають, а які – не підлягають державній реєстрації?

6. Назвіть підстави відмови у державній реєстрації нормативно-правових актів органів публічної адміністрації.
Завдання та задачі:

1.Складіть таблицю, у якій зазначте стадії процедури прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності за такою схемою:

№ п/п

Стадія процедури прийняття регуляторного акта

Дії, що вчиняються на стадії

Орган публічної адміністрації, відповідальний за вчинення зазначених дій

1


2


3


4


52.Розглянувши колективну скаргу мешканців вулиці Б. від 26 січня 2010 року щодо триваючих порушень громадського спокою у нічний час біля торгового центру, розміщеного на цій вулиці, виконавчий комітет міської ради міста Н. 02 лютого 2010 року прийняв рішення про заборону торгівлі у нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у закладах торгівлі міста Н., крім закладів громадського харчування. Чи були порушені норми матеріального та процедурного права при прийнятті такого рішення виконавчого комітету міста Н.? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на відповідні законодавчі приписи.
3.Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення прийнято рішення «Про затвердження Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам‘яті». Вказане рішення оприлюднено в офіційному виданні Національної ради – у бюлетені «Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». Асоціація «Спілка працівників телебачення» оскаржила вказане рішення до Окружного адміністративного суду, оскільки вважала, що при прийнятті вказаного рішення було допущено порушення процедури прийняття нормативно-правових актів, а також не дотримано законодавчих вимог щодо порядку прийняття регуляторних актів. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заперечила проти позовних вимог, та зазначила, що на неї зазначені вимоги щодо прийняття регуляторних актів не поширюються, оскільки її діяльність регулюється виключно Законами України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Проаналізуйте зазначену ситуацію. Дайте правовий аналіз аргументам кожної сторони спору. Чи є зазначене рішення нормативним актом? Яка процедура прийняття нормативних актів центральними органами виконавчої влади? Чи поширюються на вказаний акт норми закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»? Яке рішення має прийняти суд?
4.Гр. П. звернулась до суду із адміністративним позовом до міської ради міста Н. про визнання протиправним і скасування рішення міської ради «Про розміщення малих архітектурних форм об‘єктів торгівлі та іншої підприємницької діяльності на території міста Н. на 2010-2014 р.р.». Гр. П. вважає, прийняте рішення є протиправним та прийнятим з порушенням чинного законодавства, зокрема процедури прийняття регуляторних актів. Ще однією підставою для визнання рішення протиправним є та обставина, що п.1.1. зазначеного рішення затверджено схеми розміщення малих архітектурних форм на території м. Н., а згідно ст.1 ЗУ «Про планування і забудову територій» зазначені схеми є містобудівною документацією. Відтак для прийняття цього рішення обов‘язкове проведення громадського обговорення. Представник міської ради міста Н. у судовому засіданні заявив, що вказане рішення не є регуляторним актом, оскільки не підпадає від визначення такого акту, дане у законодавстві. Дайте правовий аналіз ситуації. Оцініть об‘єктивність та обґрунтованість аргументів особи П. та представника міської ради м. Н. Які були допущені порушення процедури прийняття нормативних рішень органів місцевого самоврядування? Яке рішення має винести суд?
5. Прокурором міста К. заявлено адміністративний позов до міської ради міста К. про визнання незаконним та скасування рішення міської ради «Про утворення Єдиного центру з оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності». В обґрунтування заявлених вимог прокурор посилався на те, що перелік документів дозвільного характеру, які видаються Єдиним центром з оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності не відповідає вимогам чинного законодавства, не є повним. Крім того діяльність Єдиного центру з оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності не передбачає право вибору способу отримання необхідних документів дозвільного характеру, а саме чи за безпосереднім зверненням до відповідних місцевих дозвільних органів або ж за зверненням до адміністратора. Дайте правовий аналіз ситуації. Оцініть з правової точки зору аргументи прокурора. Які нормативні акти є правовою основою створення єдиних дозвільних офісів? Якими нормативними актами визначене право міської ради приймати такого роду рішення?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка