Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка5/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Самостійна роботаСамостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Самостійна робота – це важлива складова навчального процесу, яка впливає на глибину та міцність набутих знань і умінь, допомагає освоювати майбутню професію.

Метою самостійної роботи є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.Основними формами самостійної роботи з дисципліни є:

• опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

• вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

• виконання ситуаційних завдань;

• підготовка до семінарських і практичних занять;

• підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

• розв’язання і письмове оформлення ситуаційних задач;

• систематизація навчального матеріалу з дисципліни перед написанням контрольних робіт та складанням екзамену;

• виконання індивідуальних завдань: написання реферату за заданою проблематикою; підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з визначеної тематики; пошук (підбір) та огляд літературних джерел з даної проблематики; аналітичний огляд наукової публікації та ін.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних семінарських та практичних занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані підготувати студента до проведення ним самостійної дослідницької роботи.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Адміністративне процесуальне право» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферати, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що студент самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна та індивідуальна робота студентів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом. Приступаючи до самостійної роботи вони мають усвідомити мету курсу та ті завдання, які стоять перед ними.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку стдента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.До форм проведення самостійної роботи відносяться:

 • робота з підручником та довідковою літературою;

 • складання конспектів;

 • складання схем, таблиць, графіків;

 • оформлення документів;

 • підготовка інформації та повідомлень;

 • підготовка реферату;

 • складання алгоритму;

 • складання ситуаційних завдань та розв’язання задач;

 • рішення практичних завдань;

 • складання наочних посібників (альбомів) тощо.

Реферування наукової літератури полягає у тому, що викладач пропонує студентам наукову літературу (книгу, її розділи, декілька книжок, наукові статті тощо) і студенти самостійно їх опрацьовують і представляють короткий звіт у вигляді невеликого реферату (2-3 стор.) про свої враження від прочитаного. Реферат варто пропонувати робити писаним, а не друкованим на комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи Internet. Пошук наукової літератури за певною темою. Викладач готує теми за курсом або його частиною та подає їх студентам, які мають в бібліотеці та в системі Internet підібрати адекватну літературу. Варто визначити певну кількість позицій або провести змагання, хто знайде більше літературних джерел. перший варіант доцільно використовувати, якщо студенти шукають літературу за індивідуально визначеними темами, другий – коли подана одна тема для всіх студентів.

Розв’язування задач. Викладач підбирає (розробляє) задачі за певними розділом курсу і пропонує їх розв’язати у письмовому вигляді. Залежно від складності та обсягу роботи над конкретним завданням можна пропонувати одну або декілька задач кожному студентові, або групі студентів (2-5 осіб). Звітувати про розв’язання студенти можуть письмово або (що ефективніше) на практичному занятті перед загальною групою студентів. Можна давати всім студентам однакові задачі і порівнювати, як кожен студент (група) їх розв’язала. Можна кожному студенту (групі) дати різні задачі. В такому випадку обговорення розв’язання задач доцільно проводити на практичному занятті перед загальною групою студентів, що всі студенти отримали більше інформації.

Есе (реферат). Викладач визначає тему або індивідуальні теми для есе. Теми для есе варто давати проблемні, пропонувати студентам писати своє власне бачення і не послуговуватися навчальною або науковою літературою. Відповідно варто пропонувати писати есе від руки, а не друкувати на комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи Internet. Підготовка есе (реферату) по одному з питань програми (на вибір студента) є самостійною домашньою письмовою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела. Не зараховуються есе, які є плагіатом, або передруком текстів з підручника чи Інтернету.

Розв’язування проблем. Викладач пропонує студентам проблемну ситуацію. Вони мають сформулювати проблему, перевести її у задачу та розв’язати. Організовувати цю роботу можна аналогічно до розв’язування задач. Виконання певної практичної роботи. Відповідно до курсу або спецкурсу студенти отримують практичне завдання, виконують його і подають короткий письмовий звіт або відповідний результат роботи викладачу.

Аналіз ситуаційних вправ. Викладач розробляє (підбирає) ситуаційні вправи за певними розділом курсу і пропонує студентам їх розв’язати у письмовому вигляді. Залежно від складності та обсягу роботи можна пропонувати аналіз ситуаційного завданням окремо кожному студентові, або групі студентів (2-5 осіб). Звітувати про аналіз ситуаційної вправи студенти можуть письмово або (що ефективніше) на практичному занятті перед загальною групою студентів. Можна давати всім студентам однакові ситуаційні вправи і порівнювати, як кожен студент (група) їх розв’язала. Можна кожному студенту (групі) дати різні ситуаційні вправи. Обговорення аналізу ситуаційних вправ доцільно проводити на практичному занятті перед загальною групою студентів, щоб всі студенти брали участь у роботі. Коли всі студенти аналізували одну ситуаційну вправу доцільно провести дискусію за результатами її аналізу.

Створення ситуаційних вправ. Кожному студенту індивідуально або групі студентів можна запропонувати розробити ситуаційні вправи з певної теми курсу.

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. Викладач дає студентам навчальний матеріал (певний розділ підручника), пропонує його опрацювати і зміст розділу представити у вигляді візуальної схеми, малюнку тощо. Схеми і малюнки, створені студентами слід представити та обговорити на практичному занятті або лекції. За кожним конкретним курсом або спецкурсом може бути розроблена система самостійної роботи студентів, яка відповідає особливостям курсу.

Завдання до самостійної роботи є необхідною частиною навчально-методичного комплексу дисципліни, який розробив викладач. Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюють згідно з вимогами і критеріями, описаними у навчально-методичному комплексі дисципліни. Формами контролю за самостійною роботою може бути усне опитування на семінарі, колоквіум, перевірка письмових робіт (здійснених самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, рефератів), опитування на іспиті (якщо питання чи теми для самостійної роботи не входили до розглянутих на семінарі).Застосовуються наступні форми контролю самостійної роботи:

 • відповідь на усні або письмові питання;

 • перевірка конспекту;

 • перевірка реферату;

 • перевірка розв’язаних задач;

 • перевірка розрахунків;

 • перевірка виконаних вправ і задач;

 • перевірка виконання індивідуальних завдань;

 • тестування;

 • аналіз;

 • перевірка набутих практичних навичок роботи.

Викладач самостійно вибирає форму контролю і оцінювання самостійної роботи.

Оцінка виставлена за самостійну роботу враховується при виставленні підсумкової оцінки по закінченню вивчення дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений навчальною програмою для засвоєння студентом під час самостійної роботи, виноситься на поточний і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних занять.

Доцільним та виправданим є використання навчаючих програм для самостійного вивчення окремих тем як форми самостійної роботи студентів.

У самостійній роботі доцільно використовувати й інші типи програм: мультимедійні бази даних, електронні бібліотеки, бази даних Інтернет посилань з окремих дисциплін, програми тестового контролю.


Розподіл годин для самостійного вивчення курсу.
з/п


Назва теми

Денна форма,

години


Заочна форма, години

Розділ 1. Адміністративно-процедурне право
1

1.1.Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права

6

6


2

1.2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, види та структура адміністративних процедур.

8

8

3

1.3. Докази та доказування в адміністративних процедурах.

4

12

4

1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури

8

8

5

1.5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

6

10


6

1.6. Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

6

10

7

1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян

6

8

8

1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки

8

8

9

1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки

8

8

10

1.10. Адміністративні процедури виконавчого провадження

10

10

Розділ 2.Адміністративне судочинство
11

2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства.

6

6

12

2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

6

6

13

2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства.

6

6

14

2.4. Строки в адміністративному судочинстві. Судові витрати.

4

4

15

2.5. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.

4

10

16

2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві

6

10

17

2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції

8

8

18

2.8. Акти адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі.

4

10

19

2.9. Апеляційне провадження

6

8

20

2.10. Касаційне провадження

6

6

21

2.11. Провадження за нововиявленими обставинами

4

10

22

2.12. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

6

8

23

2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

4

10

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка