Програма «Цивільна та господарська юстиція»



Сторінка20/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

12.2. Навчально-методична література





 1. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / За заг. ред. доц. А. Т. Комзюка.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Харків: Ун-т внутр. справ, 2000.- 96 с.

 2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук.- К.: Факт, 2003.- 496 с.

 3. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак - К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 4. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К., 2003 – 536 с.

 5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 6. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 7. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 8. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 9. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 10. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 11. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 12. Адміністративне судочинство : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : Істина, 2011. – 304 с.

 13. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 14. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 15. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект). - Див. Додаток 1.

 16. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 17. Административное право зарубежных стран: учеб. пособие.- М.: СПАРК, 1996.- 229 с.

 18. Административное право Украины. - 2-е изд. / Под ред. проф. Ю. П. Битяка.- Харьков: Право, 2003.- 576 с.

 19. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5

 20. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.- К.: Наукова думка, 2004.- 300 с.

 21. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.

 22. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 23. Бахрах Д. Н. Административная ответственность: учеб. пособ.- М., 1999.- 112с.

 24. Белкин А. Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие.- М.: НОРМА, 2000.- 429 с.

 25. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 26. Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. літ., 2000.- 74 с.

 27. Біла Л. Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа.- 2002.- № 5.- С. 93-97.

 28. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: навч. посіб.- К.: Прецедент, 2005.- 192 с.

 29. Бондар О.Г. Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами / Бондар О.Г. // Адміністративне право і процес. – 2014. − № 2(8). – С. 55-65.

 30. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: Монографія / Бевзенко В.М. − К. : Прецедент, 2010. − 475 с. − Бібліогр. : с. 439-475.

 31. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: монографія.- К.: Алерта, 2007.- 184 с.

 32. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // Право України.- 1994. - № 5.

 33. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів /.- Х.: Ксилон, 2002.

 34. Ващенко С. В., Полищук В. Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб.- Запоріжжя: Юрид. ін-т МВС України, 2001.- 142 с.

 35. Вільгушинський М.Й. Суди загальної юрисдикції як суб’єкти соціальної взаємодії: адміністративно-правове дослідження: монографія / М.Й. Вільгушинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 415 с.

 36. Виконання судових рішень: навч. посіб. / М._ Й. Штефан, М. П. Омельченко, С. М. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

 37. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ: навч. посіб. / Укр. акад. внутрішніх справ.- К., 1995.- 78 с.

 38. Голосніченко І.П. Адміністративний процес : навчал.посіб. / І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський. – К., 2003. – 256 с.

 39. Голобутовський Р.З. Методичні рекомендації щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний посібник / Голобутовський Р.З. − К.: Істина, 2014. – 48 с.

 40. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.

 41. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова.- К.: Факт, 2003.- 384 с.

 42. Додин Е. В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий: учеб. пособие.- О.: Юрид. л-ра, 1999.- 68 с.

 43. Додіна Є. Є. Адміністративна відповідальність у судовому порядку: навч.-метод, посіб.- О.: Юрид. л-ра, 2007.- 68 с.

 44. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.

 45. Залюбовська І. К. Організаційно-правові засади державного контролю в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 104 с.

 46. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

 47. Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор: Вопросы теории,- М.: Изд-во Российского ун-та Дружбы Народов, 2005.- 734 с.

 48. Зеленцов А. Б. Институт обращения к органу - автору акта: необходимость возрождения // Административное право и процесс.- 2004.- № 1.- С. 10 -13.

 49. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 50. Іванова Л.Ю. Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ / Іванова Л.Ю. // Адміністративне право і процес. – 2013. − № 1(3). – С. 99-106.

 51. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України.- 1992. - № 8.

 52. Картузова І. О. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: автореф. дис. канд. юрид. наук.- Одесса, 1999.- 20 с.

 53. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністратинвно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 54. Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Адміністративні процедури: проблеми визначення і регулювання // Часопис адміністративістики.- 2007.- № 1.- С.22-25.

 55. Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Теоретичні засади адміністративних процедур // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2007.- № 36.- С. 225-235.

 56. Картузова И. А. Административный процесс // Введение в украинскоъ право / под общ. ред. С.В.Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – 2-е изд. / И.А. Картузова. – О. : Юрид.лит., 2009. – С. 461-470

 57. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.

 58. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.-метод, посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Одеса: Юрид. л-ра, 2006.- 488 с.

 59. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Організація державної служби в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. л-ра, 2002.- 328 с.

 60. Ківалов С. В., Залюбовська І. К- Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: Історія, теорія, перспективи.- Одеса: Юрид. л-ра, 2004.- 150 с.

 61. Ківалов С.В. Адміністративне процесуальне право : проблеми категоріального аппарату / С.В. Ківалов // Наукові праці Одес. націон. юрид. Академії. – Т.5. – О. : Юрид.літ., 2006. - С.5-19.

 62. Ківалов С.В. Адміністративне процесуальне право : предмет, теорія, правовідносини / С.В. Ківалов // Наукові праці Одес. націон. юрид. Академії. – Т.4., – О. : Юрид.літ., 2006. - С.3-17.

 63. Ківалов С.В. Адміністративний суд як учасник адміністративного судочинства / С.В. Ківалов // Наукові праці Одес. націон. юрид. Академії. – Т.6. – О. : Юрид.літ., 2007. - С.5-1.

 64. Ківалов С.В. Заохочувальні Адміністративні процедури : монографія. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. козачук. – О. : Фенікс, 2011. 168 с.

 65. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 66. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. коментар / за ред.. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. – Х., Одіссей, 2005, 552 с.

 67. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. коментар / за загал. ред.. Р.О. Куйбіди (видання друге доповнене). – К. : Юстініан., 2009. - 976 с.

 68. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий).- X.: Одиссей, 2000.- 1008 с.

 69. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / Вищ. адм. суд України ; за ред. О. М. Пасенюка. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – К. : Істина, 2011. – 520 с.

 70. Козачук Д.А. Заохочення як метод публичного управління: поняття та види. / Козачук Д.А. // Актуальні проблеми політика. – 2010. – вип.. 39 – С. 162-170

 71. Коліушко І., Куйбіда Р. Становлення адміністративного судочинства: деякі проблеми перехідного періоду // Адвокат.- 2005. - № 9.

 72. Коломоєць Т. О. Внутрішнє переконання судді в адміністративному процесі: теоретико-правовий та праксеологічний аспект формуваня : монографія / Т. О. Коломоєць, В. О. Немченко. – Херсон : Гельветика, 2013. – 180 с.

 73. Коломоєць Т. О. Прокурор в адміністративно-юрисдикційних провадженнях: питання теорії та практики : монографія / Т. О. Коломоєць, О. В. Шемякін ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2012. – 219 с.

 74. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник.- К. : Юрінком Інтер, 2003.- 544 с.

 75. Колпаков В.К. Юрисдикція адміністративних судів : монографія : в 2-х кн. / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Х. : Харків юридичний, 2011. – Кн. 1. – 2011. – 352 с.; Кн. 2. 252 с.

 76. Колпаков В.К. Теорія і практика адміністративного судочинства : монографія / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Чернівці : «Місто», 2011. – 384 с.

 77. Колпаков В.К. Процесуальний примус в адміністративній відповідальності : монографія / [Колпаков В.К., Сопілко І.М. та ін.]. – Х., 2011. – 416 с.

 78. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія.- К.: Атіка, 2005.- 352 с.

 79. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 80. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 81. Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: Монографія.- К.: Атіка, 2004.

 82. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореф. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т держ. податкової служби України.- Ірпінь, 2007.- 21 с.

 83. Мельник Р. С. Інститут адміністративної процедури: деякі пропозиції щодо його змісту / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / Р. С. Мельник. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 119–128. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учеб. пособие.- X.: Одиссей, 2004.- 272 с.

 84. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.

 85. Миронюк Р.В. Правовий статус субʼєктів адміністративно-деліктного процесу: теорія та практика реалізації: монограф. / Р.В. Миронюк. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2013. – 396 с.

 86. Минашкин А. В. Административные производства и процедуры в науке административного процессуального права // Административное право.- М., 2002.- С. 366 - 373.

 87. Михеєва Е. Административные суды: гражданин против государства или государство для гражданина? // Юридическая практика.- 2001. - № 44.- 31 октября.

 88. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / О. І. Миколенко. - X.: Одіссей, 2010.-368 с.

 89. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 90. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 91. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.

 92. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 392 с.

 93. Неугодніков А.О. Співвідношення компетенції та юрисдикції адміністративних судів України / А.О. Неугодніков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. літ. – 2005. –Вип. 26. –С. 261-264

 94. Осадчий А. Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства // Наукові праці Одеської національної юридичної академії.-Т. 4.- Одеса: Юридична література, 2005.- С. 186-192.

 95. Осадчий А. Ю. Характеристика адміністративно-правового спору між громадянином та органом виконавчої влади // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.- Одеса: Юридична література, 2002.- №16.- С. 339-343.

 96. Осадчий А. Ю. Особливості провадження у справхщодо оскарження нормативно-правових актів. / А.Ю. Осадчій // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.- Одеса: Юридична література, 2006. – вип. 26.- С. 288-291.

 97. Осадчий А. Ю. Виконавче провадження у структурі адміністративного процесу // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. - Одеса: Юридична література, 2006. - Вип. 27.- С. 278-282.

 98. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. посіб. / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 99. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. Редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 100. Панова И. В. Административно-процессуальная деятельность в Российской Федерации.- Саратов: Приволж. книж. изд-во, 2001.- 452 с.

 101. Пахолок Л.І. Втілення демократичних засад судоустрою і принципів міжнародного права в організацію спеціалізованих судів // Законодавство України та міжнародне право: (Проблеми гармонізації): Зб. Наук. Пр.- К., 1998.- Вип. 4.

 102. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.- К., 2003.

 103. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посіб.- Чернівці: Рута, 2003.- 367 с.

 104. Писаренко Г. М. Адміністративні процедури з надання дозвільних адміністративних послуг // Організаційно-правові засади управлінської діяльності ОВС в умовах європейської інтеграції: матер. міжнар. наук.; практ. конф. (26-27 жовтня 2007 р.).- Ч. 1.- Одеса: Вид-во ХНУВС, 2007.- С. 212-214.

 105. Писаренко Н.Б. Закон «Про судоустрій України» - основа побудови системи адміністративних судів // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (головн. Ред.) та ін.- К., Х.: Юрінком Інтер, 2002.

 106. Писаренко Г.М. Адміністративні послуги: організаційно-правові аспекти : автореф. дис.. на здоб .наук. ступ. к.ю.н. / Писаренко Г.М. – О., 2006.

 107. Писаренко Г.М. Державне управління : навч.-метод. посібник . / Писаренко Г.М. – О., 2010 – 152 с.

 108. Підсудність в адміністративному судочинстві : метод. рек. / В. К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 128 с.

 109. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 110. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.

 111. Подлинев С. Д. Деятельность милиции по осуществлению разрешительной системы в условиях формирования рыночных отношений в Украине: учеб. пособие.- О.: Маяк, 1996.- 144 с.

 112. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории.- М.: Юрид. лит.,1991.- 144 с.

 113. Протасов В. Н. Юридическая процедура.- М.: Юрид. лит., 1991.- 79 с.

 114. Процессуальные нормы и отношения в советском праве: В "непроцессуальных" отраслях / Авт. кол.: И. А. Галаган, А. П. Глебов, В. С. Основин и др.- Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985.- 208 с.

 115. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. / Ю.С. Педько. – К., 2003. -207 с.

 116. Розин Л. М. Акты государственного управления в механизме правового регулирования // Акты управления (Вопросы теории).- Иванов: Изд-во Иванов. гос. ун-та, 1987.- С. 29-45.

 117. Салищева Н. Г. Административный процес в СССР /Академия наук СССР. Институт государства и права.- М.: Юрид. лит., 1964.- 158 с.

 118. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 119. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право.- М.: Юрид. лит., 1972.- 239 с.

 120. Сорокин В. Д. Административно-процессуальные отношения.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.- 75 с.

 121. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование.- Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1996.- 456 с.

 122. Старилов Ю. Н. Служебное право: учебник.- М.: БЕК, 1996.- 698 с.

 123. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: теория, история, перспективы.- М.: Норма, 2001.

 124. Смокович М. І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій : монографія / М. І. Смокович. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 304 с.

 125. Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2011–2012 / Вищ. адм. суд України ; ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 272 с.

 126. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

 127. Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України.- 2003. - № 1.

 128. Стефанюк В. С. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова.- К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.

 129. Стефанюк В. С. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України.- 2002. - № 2.

 130. Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія».- К.: Хрінком Інтер, 2001.

 131. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 132. Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. / Верхов. Суд України. – К.: Ін Юре, 2012. – Кн. 3: Адміністративні справи / упоряд. О.А. Шаповалова; за заг. ред. Я.М. Романюка. – 2013. – 736 с.

 133. Теория юридического процесса / Под общ. ред. проф. В. М. Горшенева.- Харьков: Вища школа, 1985.- 192 с.

 134. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса.- М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1998.- 798 с.

 135. Тихомиров Ю. А., Талапина Е. В. Административные процедуры и право // Журнал российского права.- 2002.- № 4.- С. 3-13.

 136. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.

 137. Ткач А. Н. Юридические процедуры: от теории - к практике // Юрист.- 2002.- № 1.- С. 5 - 9.

 138. Уманская В. П. Проблемы административных процедур // Административное право.- М., 2002.- С. 380-384.

 139. Управленческие процедуры / Лазарев Б. М., Муксинов И. Ш., Ноздрачев А. Ф. и др.; отв. ред. Лазарев Б. М.; АН СССР. Ин-т государства и права.- М.: Наука, 1988.- 272 с.

 140. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні: навч. посіб. для виш., навч. закл. / Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.- К.: Атіка, 2002.- 480 с.

 141. Фурса С. Я., Щербак С. В. Законодавство України про виконавче провадження: наук.-практ. коментар - К.: Ін Юре, 2004.- 975 с.

 142. Хазанов С. Д. К проблемы формирования института административных процедур // Административное право и процесс.- 2005.- № 4.- с. 43-48.

 143. Хаманева Н. Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения // Государство и право.- 2006.- № 11.- С. 5-13.

 144. Хаманева Н. Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора // Государство и право.- 1998.- № 12.- С. 29-36.

 145. Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство в Российской Федерации.- М., 2001.

 146. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів / М. І. Цуркан. – Х. : Право, 2010. – 216 с.

 147. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: навч. посіб. для юрид. фак-тів та фак-тів міжнар. відносин.- Львів: ЗУКЦ, 2007.- 308 с.

 148. Школик А. М. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. - С. 185–193

 149. Ярмакі X. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: монографія.- Одеса: Юрид. л-ра, 2006.- 336 с.




13. Інформаційні ресурси

1. http://www.kmu.gov.ua

2. http://www.pravo.org.ua

3. http:www.president.gov.ua

4. http:www.zakon.rada.gov.ua

5. http:www.minregionbud.gov.


Ресурси мережі Internet


 1. LIGA Online – платна база законодавства компанії «Ліга», а також новини українського законодавства, каталог юридичних посилань, огляди преси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.liga.kiev.ua АТ «Інформтехнологія» – база законодавства з текстами

 2. українською, російською та англійською мовами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.nau.kiev.ua

 3. Сайт Верховної Ради України – безкоштовна база законодавства, інформація про юридичні видання, посилання на зарубіжне законодавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.rada.kiev.ua

 4. Система правової підтримки ЛОЦМАН online – пошук документів із законодавства України (російською й українською мовами), щотижневі огляди нового законодавства України, щоденні огляди економічних і політичних новин СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\info.resourcecorp.net

 5. сайт «Законопроекти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\zakon.gov.ua

 6. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm.

 7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.nbuv.gov.ua/db/


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка