Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка2/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Розділ 1. Адміністративно-процедурне право


1.1.Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права

10

2


2

-


-


6

8

2

-

-

-

6

1.2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, види та структура адміністративних процедур.

12

2

2

-

-

8

10

2

-

-

-

8

1.3. Докази та доказування в адміністративних процедурах.

6

-

2

-

-

4

12

-

-

-

-

12

1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури

12

2

2

-

-

8

8

-

-

-

-

8

1.5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

10

2

2

-

-

6

12

2

-

-

-

10

1.6. Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

9

1

2

-

-

6

13

2

1

-

-

10

1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян

9

1

2

-

-

6

9

-

1

-

-

8

1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки

10

-

2

-

-

8

10

2

-

-

-

8

1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки

12

2

2

-

-

8

8

-

-

-

-

8

1.10. Адміністративні процедури виконавчого провадження

14

2

2

-

-

10

12

2

-

-

-

10

Разом

5 семестр - залік

104

14

20

-

-

70

100

2+10

2

-

-

86


Розділ 2.Адміністративне судочинство


2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства.

9

1

2

-

-

6

8

2

-

-

-

6

2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

9

1

2

-

-

6

8

2

-

-

-

6

2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства.


9

1

2

-

-

6

8

2

-

-

-

6

2.4. Строки в адміністративному судочинстві. Судові витрати.

7

1

2

-

-

4

6

2

-

-

-

4

2.5. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.

5

-

1

-

-

4

10


-

-

-

-

10

2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві

9

2

1

-

-

6

10

-

-

-

-

10

2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції

12

2

2

-

-

8

10

2

-

-

-

8

2.8. Акти адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі.

8

2

2

-

-

4

8

2

-

-

-

6

2.9. Апеляційне провадження

9

1

2

-

-

6

10

1

1

-

-

8

2.10. Касаційне провадження

9

1

2

-

-

6

8

1

1

-

-

6

2.11. Провадження за нововиявленими обставинами

4

-

-

-

-

4

10

-

-

-

-

10

2.12. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

8

-

2

-

-

6

8

-

-

-

-

8

2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

8

2

2

-

-

4

10

-

-

-

-

10

Разом

6 семестр - екзамен

106

14

22

-

-

70

110

14

2

-

-

94

Усього годин

210

28

42

-

-

140

210

26

4

-

-

180


5.Теми семінарських занять
Семінарські заняття — це вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію та закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Семінарські заняття сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.

Мета семінарського заняття з дисципліни «Адміністративне процесуальне право України» — поглиблення та перевірка засвоєного на лекції та самостійно матеріалу; розвиток у студентів вміння аналізувати, досліджувати сучасні проблеми адміністративно-правової науки; вміння аргументовано доводити свої думки з різних питань адміністративного права; логічно та компетентно розв’язувати проблемні ситуації.

Участь у семінарському занятті розвиває вміння студентів аналізувати адміністративно-правові норми діючого законодавства, вірно застосовувати їх залежно від конкретних обставин, розширює у студентів кругозір (широту уявлень, знань, поглядів) щодо сучасної адміністративно-правової політики в Україні та допомагає засвоїти правові категорії адміністративного права.

Семінарські заняття є також і засобом перевірки знань студентів, зокрема, й щодо самостійного вивчення цього предмету, роботи з літературою. Семінарські заняття дозволяють студентам практикуватися у вмінні логічно та послідовно висловлювати свої думки щодо засвоєного матеріалу, практикуватися у своєму вмінні виділяти основні положення у виступі, ілюструвати свій виступ цікавими прикладами, поєднувати теоретичні положення з практикою їх застосування.

Ґрунтовна підготовка до семінарських занять потребує опрацьовування студентами необхідних наукових джерела, зокрема, й тих, що запропоновані в цьому навчально-методичному комплексі, а також й інших, приміром, тих, що можна знайти в друкованих періодичних наукових джерелах, у тім числі, й фахових періодичних виданнях, затверджених ВАК України, а також тих, що знаходяться на електронних носіях, в комп’ютерній мережі Інтернет тощо (посилання на деякі сайти подано в цьому комплексі).

Рекомендовано також опрацьовування студентами самостійно необхідних статистичних матеріалів, матеріалів судових рішень, енциклопедичної літератури тощо.

Посилання на джерела, необхідні для вивчення студентами дисципліни «Адміністративне процесуальне право» подані у цьому навчально-методичному комплексі за такою структурою: по-перше, визначено список джерел, які рекомендовані для підготовки до всіх тем семінарських занять; по-друге, після кожного семінарського заняття визначено список джерел, які рекомендовані для підготовки до цієї теми семінарського заняття; по-третє, у навчально-методичному комплексі визначені джерела, наявні в науковій бібліотеці академії (на час підготовки цього комплексу), та які викладач рекомендує для вивчення студентам.

Підготовка до семінарського заняття передбачає самостійне вирішення студентами практичних завдань, поданих до кожної теми, у тім числі, й розв’язання юридичних задач; підготовка наукових рефератів, доповідей, статей тощо. У зв’язку з цим, в робочому зошиті студента доцільно занотовувати використану літературу, в цьому ж зошиті (або в електронному варіанті) рекомендується викласти обґрунтоване вирішення цих завдань; виступ/тези для виступу на семінарському занятті.

Отже, на семінарських заняттях з адміністративного процесуального права студенти поглиблюють, розширюють, деталізують та закріплюють теоретичний матеріал з адміністративного права, розвиваючи при цьому своє логічне мислення; вміння аналізувати думки інших; логічно та обґрунтовано висловлювати свої судження тощо — тобто якості, необхідні для майбутньої діяльності фахівців у сфері права.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка