Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка19/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінка

ECTS

Оцінка в національній системі оцінювання

А

5

відмінно

В, С

4

добре

D, Е

3

задовільно

FX, F

2

незадовільно


Критерії оцінки іспиту:

Відмітка «відмінно» - студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно струнко його висловлює, відповідає, пов'язуючи теорію з практикою, показує знайомство з монографічною літературою, правильно обґрунтовує рішення задачі.

Відмітка «добре»  - студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає істотних неточностей, відповідаючи на питання, правильно застосовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і завдань.

Відмітка «задовільно» - студент знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його деталей, допускає у відповідях неточності, недостатньо правильно формулює основні закони і правила, стикається з труднощами при виконанні практичних завдань.

Відмітка «незадовільно»  - студент не знає значної частки програмного матеріалу, допускає істотні помилки, зі скрутою виконує практичні завдання.

Критерії оцінки заліку:

-        «зараховано» - студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.

-        «не зараховано» - студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчаються.

Критерії оцінки реферату:

-        «зараховано» - в роботі має бути правильно складений план, розкриті основні питання теми, зроблені відповідні висновки;-        «не зараховано» ставиться у разі, коли неправильно складений або не складений план з відповідних розділів, зроблені неправильні виводи, що говорить про практично повну відсутність знань з відповідного розділу дисципліни.


11. Методичне забезпечення


 • Робоча навчальна програма з курсу «Адміністративне процесуальне право України»

 • Плани, конспекти лекцій.

 • Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів).

 • Плани семінарських занять з курсу адміністративного права

 • Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи).

 • Нормативно-правові акти з курсу «Адміністративне процесуальне право України» (кодекси, закони, акти, декларації, конвенції) в електронному вигляді.12. Рекомендована література

12.1. Нормативно – правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний документ від 04.11.1950 (Редакція станом на 01.06.2010)

 3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2016)

 1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 08.08.2015).

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / /Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.


Закони України


 1. Про Кабінет міністрів України : Закон України від 07.10.2010 №2591-VI (редакція станом на 19.04.2014)

 2. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73 ( Редакція від 15.05.2014)

 3. Про вибори Президента України : Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81 (Редакція від 22.05.2014)

 4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260(Редакція від 02.12.2012)

 5. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 472.

 6. Про запобігання корупції : Закон України Закон від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом від 01.08.2016) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - ст.2056

 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 53.- Ст. 31.

 8. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 53.- Ст. 15.

 9. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 5.- Ст. 160.

 10. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 36.- Ст. 531.

 11. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 5.- Ст. 160.

 12. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.

 13. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 14. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст. 146.

 15. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- №15.- Ст. 587.

 16. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.( Редакція від 01.01.2015, Втрата чинності відбудеться 05.10.2016, підстава 1403-19)

 17. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV ( Редакція від 02.12.2012)

 18.  Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні:
  Закон України від 12.07.2001 № 2658-III (Редакція від 01.01.2013)

 19. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- Ст. 110.

 20. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон Українивід 26.01.93 (редакція від 11.08.2013)

 21. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

 22. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 01.04.2014).

 23. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 № 876 VII

 24. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 25.- Ст. 1172.

 25. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ : Закон України Статут від 22.02.2006 № 3460-IV (Редакція станом на 17.05.2014)

 26. Про дисциплінарний статут Збройних силУкаїни : Закон України Статут від 24.03.1999 № 551-XIV (Редакція станом на 19.04.2014)

 27. Про дисциплінарний статут митної служби : Закон України : Статут від 06.09.2005 № 2805-IV (Редакція станом на 11.08.2013)

 28. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 242.

 29. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2429.

 30. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 27.- Ст. 218.

 31. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України.- 2004.- № 15.- Ст. 1028.

 32. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 33. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III. (Редакція від 01.03.2013.)

 34. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 1.- Ст. 2.

 35. Про громадські об'єднання : Закон України від 22.03.2012 № 2460-ХІІ (редакція станом на 03.08.2014)

 36. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України.- 1998.- № 42.- Ст.1538.

 37. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 7.- Ст. 32.

 38. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 32.- Ст. 267.

 39. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 7.- Ст. 36.

 40. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 7. - Ст. 34.

 41. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 8.- Ст. 28.

 42. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.- Ст. 118.

 43. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 7.- Ст. 259.

 44. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 52.- Ст. 3246.

 1. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 1. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII (Редакція станом на 10.08.2012)

 2. Про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI (Редакція станом на 29.11.2012)

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012

 4. Про Громадянство України : Закон України від 18.01.2001 № 2235-III (Редакція станом на 06.12.2012)

 5. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 1. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993  3353-XII (Редакція від 22.06.2014)

 2.  Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011  3460-VI ( Редакція від 02.02.2014)

 1. Про місцеве самоврядування : Закон України від 06. 10. 1998 (редакція від 11.08.2013)

 2. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 27.07.2013).

 3. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII (Редакція станом на 11.08.2013).

 4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 5. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р.

 6. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 р.

 7. Про адміністративні послуги. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI (Редакція від 20.04.2014) //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409

 8. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Закон України від 01 липня 2010 р.

 9. Про захист персональних даних : Закон України від 01 червня 2010 р.

 10. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 19 травня 2011 р.

 11. Про судовий збір : Закон України від 08 червня 2011 р. (в редакції від 28.11.2013)

 12. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.232 (Редакція від 19.11.2012)

 13. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 44.- Ст. 1771. (Редакція від 17.08.2014)

 14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 7.- Ст. 260.(Редакція від 11.08.2013)Постанови Верховної Ради України

 1. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 4.- Ст. 15.


Укази Президента України

 1. Про звання Герой України: Указ Президента України від 2 грудня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- № 52.- Ст. 2362.

 2. Про Комісію державних нагород та геральдики: Указ Президента України від 11 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 19.- Ст. 776.

 3. Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України: Указ Президента України від 19 лютого 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 8.- Ст. 302.

 4. Про почесні звання України: Указ Президента України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 27.- Ст. 1201.

 5. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. //http://zakon.rada.gov.ua/

 6. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента // Офіційний вісник України. - 2002.-№ 33.- Ст. 1528.

 7. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. № 241 // Офіційний вісник України. - 1997.- № 12.- Т.1.- Ст. 111.

 8. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 26 травня 2003 р.

 9. Питання воєнної доктрини : Указ Президента від 21 квітня 2005 р.

 10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента України від 06 квітня 2011 р.

 11. Питання управління державною службою в Україні : Указ Президента від 18 липня 2011 р.

 12. Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями. Указ президента України від 16 квітня 2010р. № 542 .

 13. Про Положення про Адміністрацію Президента України. Указ Президента України від 2 березня 2010 р. № 504 (Редакція станом на 16.01.2013)


Постанови Кабінету Міністрів України


 1. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 27.- Ст. 1212.

 2. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України.- 1996.- № 17.- Ст. 483.

 3. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади Постанова КМУ вiд 28.12.1992  № 731 // http://zakon.rada.gov.ua/

 4. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС від 10.10.2004 № 1177 (Редакція від 16.07.2013)

 5. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст. 1178.

 6. Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Редакція станом на 18.06.2014)

 7. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст. 1613.

 8. Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. І/ Зібрання постанов Уряду України.- 1993.- № 7.- Ст. 144.

 9. Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 30.- С. 11.

 10. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст. 1587.

 11. Про затвердження Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. // Збірник Постанов Уряду України.- 1996.- № 14.- Ст. 370.

 12. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004.- № 21. - Ст. 1440.

 13. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 51.- Ст. 2275.

 14. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування відносно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 24.- Ст. 1004.

 15. Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 р. // Зібрання постанов Уряду України.

 16. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. _ № 44.- Ст. 1983.

 17. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1994.- № 1.- Ст. 17.

 18. Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова КМУ від 14 листопад 2000 р.

 19. Про ліцензування освітніх послуг : Постанова КМУ ві 29 серпня 2003 р.

 20. Про затвердження порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну : Постанова КМУ від 14 вересня 2005 р.

 21. Питання діяльності урядових комітетів : Постанова КМУ від 22 вересня 2005 р.

 22. Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності : Постанова КМУ від 17 травня 2006 р.

 23. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.// Офіційний вісник України. - 2007.- № 54.- Ст. 2180.

 24. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 12.- Ст. 437.

 25. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання : Постанова КМУ від 06 квітня 2011 р.

 26. Про платну адміністративну послугу, що надається Фондом державного майна : Постанова КМУ від 18 травня 2011 р.

 27. Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти : Постанова КМУ від 13 червня 2011 р.

 28. Примірне положення про центр надання адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20.02.2013 № 118

 29.  Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2013 № 44

 30.  Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2013 № 57

 31. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 03.01.2013 № 13

 32. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363

 33. Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року № 17.

 34. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р зі зм. на 21.10.2011 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004. Офіційний вісник України.- 2011.-№ 79.- Ст. 2912.

 35. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України: Наказ Адміністрації служби спеціального зв’язку та захисту інформації України // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/


Накази

 1. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС від 11.01.1999 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 травня 2013 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті»

 3. Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення».

 4. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 линя 2004 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення »

 5. Інструкції з обліку адміністративних правопорушень, затвердженої наказом МВС України від 07 листопада 2012 року № 1017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2021/22333.

 6. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій: Мін'юст України; Наказ, Інструкція від 15.12.1999 № 74/5 (Редакція від 17.04.2012)

 7. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.04.2012 р. // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

 8. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 р. № 108

 9. Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ : наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 

 10. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Мінюста України. Рекомендації від 08.10.1998 № 53/5 (редакція станом 22.01.2013)


Акти Вищого адміністративного суду України


 1. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : Постанова Вищого адміністративного суду України від 06 березня 2003 р.

 2. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : Постанова Вищого адміністративного суду України від 02 квітня 2007 р.

 3. Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні : Постанова Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 р.

 4. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : Постанова Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 р.

 5. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008760=13/page


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка