Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка15/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6.2. Тематика рефератів


з курсу «Адміністративно-процесуальне право»
Реферат – це не дослівний переказ тексту підручника або навчального посібника, а одна із форм наукового дослідження за певною темою, яку необхідно творчо опрацювати на основі сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Реферат має бути виконаний самостійно. Мета підготовки реферату полягає у набутті студентом знань з правознавства, вмінь і навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та показувати результати своєї праці.

Підготовка реферату включає такі етапи:

вибір теми;

вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;

складання плану реферату;

виклад змісту теми;

оформлення реферату, • усний виклад реферату.

Студент самостійно обирає тему реферату із запропонованого переліку. Допускається закріплення однієї і тієї ж теми за декількома студентами. У такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші виступають з доповненнями та уточненнями. Студент може сам запропонувати тему реферату за навчальною програмою дисципліни, узгодити її з викладачем.

При виборі теми студенту слід керуватися власними інтересами до певної проблеми, наявністю літератури та ін.

Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того, як склалося загальне уявлення про обрану тему, студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та спеціальної літератури. Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму проблем, що їх розкриває автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.

Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми. План повинен включати:

вступ;

основну частину (виклад змісту теми);

висновки;

список використаної літератури.

Вступ є обов’язковою частиною реферату, в якій стисло обґрунтовується актуальність, наукове і практичне значення обраної теми, її місце в структурі курсу правознавства, формулюються цілі дослідження.

Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких послідовно розглядаються всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко поділити на декілька частин через його змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу – назву розділу.

Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінка проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Вступ і висновки разом повинні складати не більше чверті обсягу реферату.

Після вивчення літератури, визначення плану реферату слід узагальнити та систематизувати зібраний матеріал. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Подавати матеріал рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, “вважаємо”, “думаємо”та ін.). Необхідно вживати терміни, які властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та складних граматичних зворотів. Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з тексту реферату.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам’ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора реферату або для висловлювання своєї думки на противагу іншій. Зловживати ними не слід.

Студенту доцільно звернути увагу на характерні недоліки, які трапляються при написанні реферату і які можуть призвести до незадовільної оцінки, а саме:

механічне, дослівне переписування використаної літератури; поверховий неаргументований виклад основних теоретичних положень;

невідповідність між змістом роботи та її планом;

абстрактний виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство України;

недбалий і неграмотний виклад матеріалу.

Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти головні теоретичні питання і роз’яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну юридичну літературу.


Вимоги до оформлення реферату:

Обсяг реферату має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від руки 15-18 сторінок) без списку літератури та додатків.

Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками. Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: лівий – не менше 20 мм; правий – 15 мм; верхній – 15 мм; нижній – 15 мм. Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1,5. При написанні від руки потрібно дотримуватись зазначених берегів і не перевищувати інтервал між рядками більш 1.5. Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на наступній сторінці далі по порядку.

Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 2: ... (далі йде назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва підрозділу) і

так далі за порядком до наступного розділу.

Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію.

Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо посилання робиться на ціле джерело без зазначення конкретних сторінок, то вказується лише порядковий номер у списку в прямокутних дужках. Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри номеру йдуть через крапку з комою. Наприклад: [10; 15] або [7;10;12].

Вимоги до оформлення презентації за допомогою програми Power Point:

• 20-25 слайдів.

• Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром від 14 до 48, інтервалом між рядків –1- 1,5.

• Ілюстрації повинні відповідати тематиці роботи. • Фонова заставка – однотонна або запропонована програмою конструктор слайдів.

• Супроводжуючий текст до слайдів обсягом до 4 сторінок, що виконуються шрифтом - Times New Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1.


До теми 1.1.

 • Проблематика адміністративного процесу в сучасній правовій науці.

 • Принципи адміністративно-процесуальної діяльності.

 • Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

 • Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.


До теми 1.2.

 • Джерела адміністративно-процедурного права.

 • Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

 • Сучасні класифікації адміністративних процедур.

 • Поняття стадій адміністративної процедури, їх характерні риси та особливості.

 • Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційних процедур, їх різновиди.


До теми 1.3.

 • Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів

 • Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах.


До теми 1.4.

 • Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів.

 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.


До теми 1.5.

 • Загальна характеристика контрольно-наглядових адміністративних процедур.

 • Види контрольно-наглядових адміністративних процедур.

 • Загальна характеристика заохочувальних адміністративних процедур їх види.

 • Атестаційні адміністративні процедури на публічній службі.

 • Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види та стадії.До теми 1.6.

 • Реєстраційні процедури: загальна характеристика, види, стадії.

 • Дозвільні адміністративні процедури.

 • Ліцензійні адміністративні процедури.

 • Стандарти надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.


До теми 1.7.

 • Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

 • Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти


До теми 1.8.

 • Адміністративні процедури провадження у справах про адміністративні проступки: поняття, правове регулювання та види.

 • Основні вимоги щодо документів адміністративної справи про адміністративне правопорушення.

 • Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Провадження у справах про адміністративні проступки, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України

 • Провадження в справах про адміністративні проступкив діяльності міліції.

 • Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України


До теми 1.9.

 • Поняття дисциплінарних процедур за нормами адміністративного права, та їх особливості. Види дисциплінарних адміністративних процедур.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

 • Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

 • Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 • Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.


До теми 1.10.

 • Поняття і загальна характеристика адміністративної процедури виконавчого провадження.

 • Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 • Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

 • Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 • Виконання рішень у немайнових спорах.

 • Виконання рішення про поновлення на роботі.

 • Виконання рішення про відібрання дитини.

 • Виконання рішення про виселення боржника.


До теми 2.1.

 • Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.

 • Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.


До теми 2.2.

 • Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні.

 • Компетенція місцевих адміністративних судів України.

 • Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до нового закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»


До теми 2.4.

 • Поняття та загальна характеристика процесуальних строків в адміністративному судочинстві.


До теми 2.6.

 • Особливості доказування в адміністративному судочинстві. Порівняльний аналіз з іншими видами процесів.


До теми 2.7.

 • Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.

 • Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.


До теми 2.8.

 • Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 • Постанови адміністративного суду.

 • Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.

 • Рішення адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.


До теми 2.9.

 • Повноваження суду першої інстанції при апеляційному оскарженні.


До теми 2.10.

 • Компетенція суду касаційної інстанції.

 • Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.


До теми 2.12.

 • Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

 • Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.


До теми 2.13.

 • Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

 • Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи, вимоги до них.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка