Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка12/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


5.2. Теми реферативних повідомлень та доповідей до Розділу І «Адміністративне процесуальне право»
Тема . Зміст адміністративного процесу.

 1. Становлення адміністративно-процесуального права в Україні.

 2. Співвідношення адміністративного процесу та інших видів процесуальної діяльності.

 3. Адміністративно-процесуальні режими.


Тема . Суб’єкти адміністративного процесуального права.

1. Громадяни як суб’єкти адміністративно-процесуальних відносин.

2. Захисник як учасник адміністративного процесу.

3. Представництво в адміністративному процесі.


Тема. Нормотворчі процедури

1. Місце нормотворчих проваджень в структурі адміністративного процесу.

2. Установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі.

3. Нормативні та ненормативні (індивідуальні) акти управління.

4. Атестаційне провадження в ОВС.
Тема . Контрольно-наглядові процедури.

1. Надання дозволу на здійснення юридичної діяльності.

2. Ліцензійні провадження в ОВС.

3. Спеціальний нагляд міліції.

4. Ревізія як різновид контрольно-наглядової діяльності.
Тема. Дозвільно-реєстраційні процедури.

1. Ліцензування господарської діяльності з надання охоронних послуг

2. Легалізація як різновид дозвільно-реєстраційної діяльності.

3. Надання дозволу на здійснення юридичної діяльності.

4. Ліцензійні провадження в ОВС.
Тема 6. Провадження по розгляду звернень громадян.

1. Запровадження адміністративної юстиції в Україні.

2. Судове оскарження дій та рішень суб’єктів владних повноважень

3. Оскарження дій та рішень ОВС

4. Інститут позасудового захисту прав і свобод громадян в України: проблеми теорії та практики.

5. Особливості розгляду звернень громадян в ОВС.


5.3. Питання для самоконтролю студентів

до розділу ІІ «Адміністративне судочинство»

 1. Які нормативно-правові акти утворюють правову основу діяльності адміністративних судів?

 2. Які суди є адміністративними у розумінні КАСУ?

 3. Охарактеризуйте правові засади здійснення завдань і повноважень адміністративними судами України.

 4. Розкрийте повноваження окружних (місцевих) адміністративних судів,апеляційних адміністративних судів і Вищого адміністративного суду України, закріплені Законом України «Про судоустрій та статус суддів України» від 07.02.02.

 5. Які завдання адміністративних судів України?

 6. Чим завдання адміністративного судочинства відрізняються від завдань інших видів судочинства?

 7. Які є принципи адміністративного судочинства та у чому полягає їхній зміст?

 8. У чому різниця між принципом верховенства права та принципом законності? Які особливості їх застосування в адміністративному судочинстві ?

 9. Яким чином розкриває зміст принципу верховенства права Конституційний Суд України та Європейський суд з прав людини? Дайте характеристику складовим верховенства права.

 10. Чим обумовлена наявність в адміністративному судочинстві принципу офіційності? У чому полягає його зміст?

 11. У чому різниця між принципами диспозитивності та змагальності?

 12. Які обмеження дії цих принципів існують в адміністративному судочинстві? У яких випадках адміністративне судочинство здійснюється суддею одноособово, а в яких колегією суддів?

 13. Назвіть підстави для відводу (самовідводу) судді та наслідки відводу(самовідводу).

 14. Які наслідки має відмова від одержання повістки?

 15. Яка різниця між поняттями «особи, що беруть участь у справі»,«учасники процесу» та «сторони»?

 16. Які права й обов’язки мають особи, які беруть участь у справі?

 17. Хто може бути позивачем, відповідачем, представником в адміністративному процесі? Якими правами й обов'язками вони наділяються?

 18. Які завдання виконує спеціаліст і судовий розпорядник в адміністративному процесі?

 19. Які процесуальні особливості має прокурор в адміністративному судочинстві? Межі повноважень прокурора.

 20. Чи можливе примирення сторін в адміністративному процесі? Якщо так,то якими є наслідки порушення умов примирення?

 21. Розкажіть про фіксування адміністративного процесу.
 22. Які ви знаєте види судових витрат?


 23. На які спори поширюється компетенція адміністративних судів України?

 24. Що таке підсудність адміністративних справ? Чим підсудність адміністративних справ відрізняється від адміністративної юрисдикції?

 25. Якими є правила предметної підсудності адміністративних справ? Чим обумовлена дворівнева система місцевих-адміністративних судів?

 26. Якими є правила територіальної підсудності адміністративних справ?

 27. Якими є правила інстанційної підсудності адміністративних справ?

 28. Охарактеризуйте виключну підсудність окружного адміністративного суду м. Києва.

 29. У яких випадках застосовується підсудність за зв’язком вимог?

 30. Які наслідки порушення правил підсудності ви знаєте?

 31. Які публічно-правові справи не входять до компетенції адміністративних судів України?

 32. Які існують види підсудності адміністративних справ? Охарактеризуйте їх.

 33. На які етапи можна умовно поділити провадження в адміністративній справі у суді першої інстанції?

 34. Яка різниця у правових наслідках залишення позовної заяви без руху,повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження в адміністративній справі?

 35. Протягом якого строку суд повинен розглянути і вирішити адміністративну справу?

 36. Яка різниця між перервою у судовому засіданні, відкладенням розгляду справи, зупиненням і закриттям провадження у справі?

 37. Які відомості зазначаються у позовній заяві?

 38. Які наслідки може мати подання позовної заяви з порушенням вимог,встановлених КАСУ?

 39. На які спори поширюється компетенція адміністративних судів України?

 40. Що таке підсудність адміністративних справ? Чим підсудність адміністративних справ відрізняється від адміністративної юрисдикції?

 41. Якими є правила предметної підсудності адміністративних справ? Чим обумовлена дворівнева система місцевих-адміністративних судів?

 42. Якими є правила територіальної підсудності адміністративних справ?

 43. Якими є правила інстанційної підсудності адміністративних справ?

 44. Охарактеризуйте виключну підсудність окружного адміністративного суду м. Києва.

 45. У яких випадках застосовується підсудність за зв’язком вимог?

 46. Які наслідки порушення правил підсудності ви знаєте?

 47. Які публічно-правові справи не входять до компетенції адміністративних судів України?

 48. Які існують види підсудності адміністративних справ? Охарактеризуйте їх.

 49. На які етапи можна умовно поділити провадження в адміністративній справі у суді першої інстанції?

 50. Яка різниця у правових наслідках залишення позовної заяви без руху,повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження в адміністративній справі?

 51. Протягом якого строку суд повинен розглянути і вирішити адміністративну справу?

 52. Яка різниця між перервою у судовому засіданні, відкладенням розгляду справи, зупиненням і закриттям провадження у справі?

 53. Які відомості зазначаються у позовній заяві?

 54. Які наслідки може мати подання позовної заяви з порушенням вимог,встановлених КАСУ?

 55. Яким є загальний строк для звернення до адміністративного суду з позовом?

 56. Які спеціальні строки для звернення ви знаєте?

 57. Які наслідки пропущення строку звернення до адміністративного суду?

 58. Що таке забезпечення адміністративного позову? Чим воно відрізняється від забезпечення доказів?

 59. Які є способи забезпечення адміністративного позову?

 60. Які засоби доказування можливі в адміністративному процесі?Охарактеризуйте їх.

 61. Яка різниця між перервою у судовому засіданні, відкладенням розгляду справи, зупиненням і закриттям провадження у справі?

 62. Які різновиди судових рішень в адміністративних справах ви знаєте?У яких випадках суд їх ухвалює?

 63. Назвіть структуру постанови та ухвали суду.

 64. Які відповідно до національного адміністративно-процесуального законодавства існують види оскаржень та переглядів ухвал і постанов адміністративних судів?

 65. Які судові рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку?

 66. У яких межах переглядає справу суд апеляційної інстанції?

 67. Яке рішення може ухвалити суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження?

 68. Який порядок касаційного оскарження? Якими є строки касаційного оскарження?

 69. У яких випадках пропущений строк може бути поновлено?

 70. У яких межах переглядає справу суд касаційної інстанції? Чи досліджує він докази?

 71. Яке рішення може ухвалити суд касаційної інстанції за наслідками касаційного провадження?

 72. У яких випадках справу може бути розглянуто в порядку письмового провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій?

 73. Що може бути підставою для перегляду адміністративної справи за винятковими обставинами?

 74. Що може бути підставою для перегляду справи за винятковими обставинами? Який суд здійснює такий перегляд?

 75. Які види нововиявлених обставин ви знаєте?

 76. Які рішення можуть бути прийняті адміністративним судом за результатами провадження за нововиявленими обставинами?

 77. Коли судове рішення набирає законної сили?

 78. Які постанови суду виконуються негайно?

 79. Який порядок звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання?

 80. Чи можуть сторони примиритися в процесі виконання судового рішення?

 81. Що таке поворот виконання судового рішення?

 82. Які види заходів процесуального примусу ви знаєте?

 83. Щодо яких категорій справ КАСУ передбачає особливий порядок розгляду?

 84. Які ви знаєте особливості розгляду справ щодо оскарження діянь(рішень, дій чи бездіяльності) суб’єктів владних повноважень?


 85. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка