Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка10/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Тема 2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

 • Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства.

 • Адміністративний договір.

 • Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями.

 • Підсудність: поняття та значення.

 • Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.


Контрольні запитання:

1. Які існують критерії підвідомчості публічно-правових спорів?

2. Що таке «підсудність справ адміністративної юрисдикції»?

3. Які існують проблеми розмежування підсудності справ?

4. Які існують підстави передачі адміністративних справ з одного адміністративного суду до іншого?

5. Які категорії справ, підсудніх Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції? Чим це зумовлено?


Задачі:

1. Суд на основні ч.2 ст.19 КАС України постановив ухвалу про непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної податкової адміністрації України «Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня №45» від 19 серпня 2005 №352 (Наказ). За висновком суду оскаржений наказ був правовим актом індивідуальної дії. А тому, на думку судді, позивач порушив правило територіальної підсудності, звернувшись із позовом до суду за місцем знаходження відповідача». Чи правильно суд застосував припис КАСУ про підсудність?


2. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому звернулася із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина з яких мала статус суб’єкта владних повноважень. Галицький районний суд м. Львова ухвалою відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до всіх відповідачів із посиланням на те, що вони не належить до компетенції адміністративних судів.

Чи обґрунтованою є ухвала суду?


3. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та 17 залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 155 КАСУ.

Чи обґрунтованою є ухвала суду?


4. Виявивши порушення закону з боку представництва іноземного суб’єкта господарювання, орган державної влади України поклав обов’язок усунути це порушення не на цього суб’єкта, а на керівника представництва. Позов від імені іноземного суб’єкта господарювання щодо оскарження припису був поданий до суду за вибором керівника. Однак суд повернув позовну заяву, стверджуючи, що заява мала бути подана до суду за місцем проживання посадової особи представництва.

Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про підсудність цієї адміністративної справи?


Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 5. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 3. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За аг. Ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 2. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 5. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5.

 6. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 7. Бердник, В. С. Розвиток вітчизняної правової думки про адміністративно-юрисдикційну діяльність / Бердник В. С. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(1). – С. 174–178. 

 8. Вільгушинський М.Й. Суди загальної юрисдикції як суб’єкти соціальної взаємодії: адміністративно-правове дослідження: монографія / М.Й. Вільгушинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 415 с.

 9. Горбачова Л.П., Бабкова В.С. Актуальні питання розмежування судових юрисдикцій // [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.journal.yurpayintel.com.ua/2010/1/article05/

 10. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.

 11. Коломоєць Т. Розмежування юрисдикційних повноважень між адміністративними та господарськими судами: завдання з трьома невідомими / Т. Коломоєць // Юридичний вісник України.- 2009.-№ 44.- С. 1 - 10.

 12. Колпаков В.К. Юрисдикція адміністративних судів : монографія : в 2-х кн. / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Х. : Харків юридичний, 2011. – Кн. 1. – 2011. – 352 с.; Кн. 2. 252 с.

 13. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навч. посіб. : у 2 т. / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 1–2.

 14. Кравчук Т.О. Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах // Вісник Вищої Ради юстиції.- 2011.- № 4.- С. 15 – 24.

 15. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 16. Куйбіда Р. Визначення меж адміністративної юрисдикції. // Юридичний вісник України. - 2005. - № 51.- 24-30 грудня

 17. Курінний Є.В. Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина // [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.nbvu.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/pravo/2009_2/files/pravo_02_09Kurinnij.pdf

 18. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 19. Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Мельник Р.С., Бевземко В.М. Адміністративна юстиція: Навчальний посібник.- К.: Прецедент, 2009.- 198 с.

 20. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 21. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

 22. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 23. Смокович М.І. Візначення юриздикції адміністративних судів та розмежування судових юриздикцій : монографія. – К.: Юринком Інтер, 2012. – 304 с.

 24. Тихомиров О.Д., Гусарєва О.С. Сучасні підходи до розуміння адміністративної юстиції // Юридичний вісник.- 2009.- № 1 С 45 - 50.

 25. Христинченко Н.П. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Форум права.- 2010.- № 2.- Ст. 559 – 563.


Тема 2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства.

 • Склад адміністративного суду, його не змінність.

 • Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

 • Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.

 • Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

 • Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.Контрольні запитання:

1. Хто є сторонами в адміністративному процесі?

2. Хто може бути позивачем та відповідачем в адміністративній справі?

3. Що таке неналежна сторона в адміністративному процесі?

4. Чи допускається в адміністративному процесі процесуальне правонаступництво?

5. Які види третіх осіб передбачені КАС України?

6. Яка мета існування інституту третіх осіб в адміністративному процесі?

7. Яким органам публічної адміністрації та посадовим особам надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?

8. У яких формах прокурор приймає участь в адміністративному процесі?

9. Що таке процесуальне представництво? 10. Яка відмінність процесуального статусу представника в адміністративному процесі від статусу в цивільному процесі?


Задачі:

1.У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови відповідачем була названа відповідна міська рада. Чи можна вважати належним відповідачем міську раду? Чи може міська рада бути залучена до судового розгляду?


2.Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що вона подана неналежним позивачем – Міністерством закордонних справ, яке просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівників. Чи обґрунтованою була відмова суду? Як слід було вирішити справу?
3. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису відповідного місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку суддів від сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень оплати праці суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами заробітної плати.

Хто є сторонами і третіми особами у цій справі? (Ухвала ВАСУ від 10 липня 2008 року).


4. Товариство з обмеженою відповідальністю “Лазурне узбережжя” звернулось до суду з позовом до Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю, в якому просить зобов’язати відповідача продовжити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 22.03.2005 р. №156/05. У ході розгляду справи суд встановив, що:

1) відповідно до ст. 29 Закону України “Про планування і забудову територій”, Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225, та Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273, повноваження надавати дозвіл на виконання будівельних робіт або відмови у наданні такого дозволу надано Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю;2) згідно з довідкою Головного управління статистики в Одеській області від 21.09.2006 р. №01-02-114-2682 та Положення про інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яке затверджене наказом начальника Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради, Інспекція не є юридичною особою і діє у складі Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради. Кого слід віднести до належного відповідача (ів) у цій справі? (Ухвала ВАСУ від 17 квітня 2007 року)
5. Гриценко В.Г. звернувся із позовом до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської Ради про визнання протиправною її бездіяльності, яка, на думку позивача, полягала у ненаданні йому дозволу на виконання будівельних робіт по реконструкції 14 нежилого приміщення, вбудованого в житловий будинок по вул. Дзержинського, 35, площею 29,7 м. кв. під стоянку для легкового автомобіля із влаштуванням окремого в`їзду з вул. Дзержинського. Під час судового розгляду справи було виявлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Києва від 19 січня 2005 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області, був задоволений позов Даценка В.В. до Гриценка В.Г. про усунення перешкод у користуванні житлом та відшкодування моральної шкоди. Підставою для цього, відповідно до цього рішення суду, стало проведення будівельних робіт без відповідного дозволу місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та те, що отвір гаражних воріт виконано з порушенням будівельних норм. Чи необхідно Даценка В.В. залучати до участі у цій справі. Якщо так, то у якій якості? (Ухвала ВАСУ від 15 грудня 2005 року)
6. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся до суду із заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний народним депутатом України від виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженням Керівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було зараховано на роботу до Верховної Ради України четвертого скликання на постійній основі. Указом Президента України № 179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений Головою Львівської обласної державної адміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із статусом народного депутата України, просив постановити рішення про припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. На момент перегляду у ВАСУ судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори народних депутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України нового скликання. 15 Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього скликання? (Ухвала ВАСУ від 15 листопада 2006 р).

Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.

 7. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 8. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 9. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 10. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 11. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 12. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 13. Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2009.- 256 с.

 14. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.

 15. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади. Підстави та форми: Монографія / В.М. Бевзенко.- К.: Прецендент, 2010.- 475 с.

 16. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 17. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 18. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 19. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

 20. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.


Тема 2.4. Строки в адміністративному судочинстві. Судові витрати в адміністративному судочинстві.

 • Строки як юридичні факти.

 • Види строків.

 • Обчислення та перебіг строків.

 • Види судових витрат.

 • Сплата і повернення судового збору.

 • Розподіл судових витрат. Визначення розміру судових витрат.


Контрольні запитання:

 1. Яким чином клавифікуюсть види строків в адміністративному судочинстві?

 2. Строки як юридичні факти.

 3. В чому особливість обчислення та перебігу строків в адміністративному судочинстві?

 4. Які строки при реалізації права на звернення до адміністративного суду встановлені?

 5. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків.

 6. Які існують строки при реалізації права на апеляційне або касаційне оскарження?

 7. Строки при провадженні за винятковими обставинами, за нововиявленими обставинами.

 8. Строки при виконанні судових рішень.

 9. Які види судових витрат візначенні в адміністративному судочинстві?

 10. В чому особливості судового збору? Його розміри.

 11. Які судові витрати можливі при розгляді справи?

 12. Сплата і повернення судового збору.

 13. Яким чином здійснюється розподіл судових витрат.

 14. Що враховується при визначенні розміру судових витрат?


Завдання:

Вивчіть види процесуальних строків та порядок їх обчислення. З’ясуйте гарантії забезпечення реалізації прав учасників адміністративного судочинства


Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87. (редакція станом на від 28.11.2013)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 2. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 4. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 5. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 6. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 7. Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2009.- 256 с.

 8. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.

 9. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади. Підстави та форми: Монографія / В.М. Бевзенко.- К.: Прецендент, 2010.- 475 с.

 10. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 11. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 12. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 13. Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

 14. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.


Тема 2.5. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.

 • Зміст та види повісток.

 • Вручення повістки.

 • Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

 • Фіксування судового засідання технічними засобами.

 • Журнал судового засідання.

 • Протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення.


Контрольні запитання:

 1. Зміст та види повісток.

 2. Який порядок направлення та вручення повістки?

 3. Що таке виняткові засоби судових викликів і повідомлень?

 4. Як здійснюється фіксування судового засідання технічними засобами?

 5. Журналу судового засідання.

 6. В яких випадках ведеться протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення?


Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 р. № 108

 6. Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ : наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 2. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2009.- 256 с.

 8. Адміністративне судочинство: Підручник. - Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 9. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 10. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 11. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 12. Умнова О.В. Класифікація доказів в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Національного університету ДПС України.- 2009.- № 3.- С. 201 – 206.


Тема 2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві.

 • Теорія доказування в адміністративному судочинстві.

 • Підстави для звільнення від доказування.

 • Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.

 • Показання свідка.

 • Письмові докази.

 • Речові докази.

 • Висновок експерта.

 • Комісійна та комплексна експертизи. Додаткова і повторна експертизи.

 • Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.Контрольні запитання:

1. Що таке доказування в адміністративному процесі?

2. Які є види доказів?

3. Які обставини не підлягають доказуванню в адміністративному процесі?

4. У чому полягає забезпечення доказів в адміністративному процесі?

5. За чиєю ініціативою здійснюється забезпечення доказів в адміністративному процесі?


Задачі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропродукт» звернулося з позовом до Східної регіональної митниці про визнання недійсним рішення про визначення коду товару № КЕ – 800-552-04 від 3 червня та зобов’язання провести митне оформленн за кодом товару, визначеним позивачем. Господарський суд Харківської області призначив комплексну судову експертизу, на основі якої встановив помилковість визначеного відповідачем коду товару та задовольним позов. Харківський апеляційний господарський суд своєю постановою рішення суду першої інстанції залишив без змін. Відповідач оскаржив зазначені судові рішення у касаційному порядку, посилаючись на своє виключне право визначати код товару. Погоджуючись із доводом Східної регіональної митниці, Вищий адміністративний суд України додатково вказав на невиконання судами першої та апеляційної інстанцій обов’язку оцінювати докази в їх сукупності, оскільки жоден із них 20 не має для суду наперед встановленої сили. За результатами перегляду оскаржені судові рішення були скасовані, а позов залишений без задоволення.

Чи обґрунтованим є рішення Вищого адміністративного суду?
2. На практиці суди отримують клопотання про проведення експертизи фальшивих на переконання заявника доказів, однак, без обґрунтування відмовляють у задоволенні такого клопотання. Суди не зважають на показання свідка про фальшивість підписів на документах, що є предметом судового розгляду.

Чи обґрунтованими є дії суду? У який спосіб має посутпити суддя у такій ситуації?


3. При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.

Чи правомірним є дії суду? Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється від доказової діяльності і інших судах?Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 6. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.232 (Редакція від 19.11.2012)

 7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Мінюста України. Рекомендації від 08.10.1998 № 53/5 (редакція станом 22.01.2013)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 2. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2009.- 256 с.

 8. Адміністративне судочинство: Підручник. - Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 9. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.

 10. Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Докази і доказування в адміністративному судочинстві. - Чернівці: Рута, 2009.- 128 с.

 11. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 12. Кучер Т.М. Докази та доказування: співвідношення понять // Вісник Вищої Ради юстиції. - 2011.- № 3.- С. 83 – 93.

 13. Мельник М.П. Поняття доказів в адміністративному судочинстві України // Держава і право. - 2010.- № 48.- С. 269 – 274.

 14. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 15. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 16. Умнова О.В. Класифікація доказів в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Національного університету ДПС України.- 2009.- № 3.- С. 201 – 206.


Тема 2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції

 • Право на звернення до адміністративного суду.

 • Наслідки не дотримання вимог щодо адміністративного позову.

 • Підстави для відмови в відкритті провадження.

 • Порядок забезпечення адміністративного позову.

 • Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

 • Відмова від адміністративного позову,

 • Визнання адміністративного позову.

 • Примирення сторін.

 • Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

Контрольні запитання:

1. За наявності яких юридичних фактів відбувається порушення адміністративної справи?

2. У якій формі до адміністративного суду подається адміністративний позов?

3. Які існують засоби забезпечення позову?

4. Яка мета підготовки справи до розгляду?

5. Які ознаки характеризують стадію підготовки справи до судового розгляду?

6. Яке рішення може прийняти адміністративний суд за результатами проведення підготовчого провадження?
Задачі:

1. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд залишив це звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою вимоги щодо найменування звернення.

Чи правомірним є дії суду? Як слід поступити судді у такому випадку?
2. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила визнати недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір купівлі-продажу квартири та визнати за нею право власності на частину квартири. Суд залишив позовну заяву М. без руху та надав можливість уточнити вимоги.

Чи правомірним є дії суду? Якими мали би бути дії суду?


3. Державна податкова інспекція звернулась до суду із вимогою застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю – платника податків арешт активів шляхом зупинення опеацій на рахунках в установі банку. 18 травня 2006 р. суд першої інстанції, пізніше підтриманий судом апеляційної інстанції, відмовим у задоволенні позову на підставі двох основних мотивів. По-перше, суд встановив безпідставність вимоги про зупинення операцій через відсутність обставин, які б обґрунтовували необхідність вжиття цього примусового заходу. По-друге, на момент розгляду справи суд констатував зміни до закону, якими позивач позбавлявся права звертатись до суду із такою вимогою. Чи обґрунтованими є дії суду?
Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2014)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 6. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 7. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

 8. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 9. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 10. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 2. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 3. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 4. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 5. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.

 9. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 10. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 11. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.


Тема 2.8. Акти адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі.

 • Порядок ухвалення судових рішень.

 • Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 • Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

 • Загальна характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 • Попередження.

 • Видалення із зали судового засідання.

 • Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

 • Привід.


Контрольні запитання:

 1. Які різновиди судових рішень в адміністративних справах ви знаєте?У яких випадках суд їх ухвалює?

 2. Назвіть структуру постанови та ухвали суду.

3. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

4. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.


Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 6. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне. - К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 2. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 3. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 10. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.


Тема 2.9. Апеляційне провадження

 • Повноваження суду першої інстанції при одержанні апеляційної карги.

 • Попередній розгляд апеляційної карги.

 • Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті.

 • Повноваження апеляційного суду.

 • Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.


Контрольні запитання:

1. Які відповідно до національного адміністративно-процесуального законодавства існують види оскаржень та переглядів ухвал і постанов адміністративних судів?

2. Які судові рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку?

3. У яких межах переглядає справу суд апеляційної інстанції?

4. Яке рішення може ухвалити суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження?
Завдання:

Визначить порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах, а також межі надання правової допомоги працівниками судів. З’ясуйте особливості підготовчого провадження в адміністративній справі.


Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 6. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260 (Редакція від 02.12.2012)

 8. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 9. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.

 7. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 8. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 9. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 10. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 11. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 12. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 13. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 14. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

 15. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 16. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 17. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 18. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 19. Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. / Верхов. Суд України. – К.: Ін Юре, 2012. – Кн. 3: Адміністративні справи / упоряд. О.А. Шаповалова; за заг. ред. Я.М. Романюка. – 2013. – 736 с.Тема 2.10. Касаційне провадження

 • Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні.

 • Компетенція суду касаційної інстанції.

 • Судові рішення суду касаційної інстанції.

 • Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації.

 • Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України.

 • Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.


Контрольні запитання:

1. Який порядок касаційного оскарження? Якими є строки касаційного оскарження?

2. У яких випадках пропущений строк може бути поновлено?

3. У яких межах переглядає справу суд касаційної інстанції? Чи досліджує він докази?

4. Яке рішення може ухвалити суд касаційної інстанції за наслідками касаційного провадження?

5. У яких випадках справу може бути розглянуто в порядку письмового провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій?


Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 6. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260 (Редакція від 02.12.2012)

 8. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 9. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.

 7. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 8. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 9. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 10. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 11. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 12. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 13. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 14. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

 15. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 16. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 17. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 18. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 19. Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. / Верхов. Суд України. – К.: Ін Юре, 2012. – Кн. 3: Адміністративні справи / упоряд. О.А. Шаповалова; за заг. ред. Я.М. Романюка. – 2013. – 736 с.Тема 2.11. Провадження за нововиявленими обставинами.

 • Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами.

 • Порядок звернення із скаргою про перегляд за нововиявленими обставинами.

 • Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.

 • Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.


Контрольні запитання:

 1. Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення зі скаргою

 2. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.

 3. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами

 4. Які види нововиявлених обставин ви знаєте?

 5. Які рішення можуть бути прийняті адміністративним судом за результатами провадження за нововиявленими обставинами?


Література:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

 4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 5. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

 6. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

 7. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

 4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 1. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

 2. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 3. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 4. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 5. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 6. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

 9. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 10. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

 11. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 12. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 13. Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. / Верхов. Суд України. – К.: Ін Юре, 2012. – Кн. 3: Адміністративні справи / упоряд. О.А. Шаповалова; за заг. ред. Я.М. Романюка. – 2013. – 736 с.


Тема 2.12. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

 • Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

 • Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України.

 • Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

 • Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

 • Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

 • Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 • Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

 • Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

 • Спрощене провадження.


Контрольні запитання:

 1. Щодо яких категорій справ КАСУ передбачає особливий порядок розгляду?

 2. Які ви знаєте особливості розгляду справ щодо оскарження діянь(рішень, дій чи бездіяльності) суб’єктів владних повноважень?


 3. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка