Програм а вступного випробування з фаху для вступу на навчання за ор “Магістр” спеціальність “Переклад” За загальною редакцією кандидата філологічних наук, професора, генерал-майора Балабіна В. В. Київ – 2015Скачати 92.62 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір92.62 Kb.
ТипПротокол


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Військовий інститут

Затверджено вченою радою

Військового інституту Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 9 від “13лютого 2015 р.


П Р О Г Р А М А

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
для вступу на навчання за ОР “Магістр”

спеціальність “Переклад”


За загальною редакцією кандидата філологічних

наук, професора, генерал-майора Балабіна В.В.

Київ – 2015

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вивчення навчальної дисциплін комплексного державного екзамену має на меті опанування майбутніми офіцерами-перекладачами практичними навичками в галузі перекладу; забезпечення виконання різноманітних завдань життєдіяльності військ відповідно до кваліфікації офіцера військового управління тактичного рівня та практичного оволодіння необхідними знаннями зі спеціальності за фахом для виконання функціональних обов’язків в умовах сучасного бою; застосування різних прийомів та способів передачі інформації на основі закономірностей процесу перекладу й положень мовознавства та теорії комунікації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни Техніка перекладу (перша іноземна мовакурсанти повинні:

знати :

 • техніку професійного перекладу, а саме всі типи перекладацьких трансформацій у повному обсязі, методи та прийоми в роботі усного та письмового перекладача, особливості перекладу письмових текстів різних стилів та особливості роботи усного перекладача в різних галузях професійної діяльності, різницю між варіантами англійської мови та певними діалектами її британського та американського варіантів; етичні, психологічні, та соціокультурні особливості перекладацької діяльності.

вміти :

 • перекласти без словника з англійської українською мовою текст обсягом у 1200 друкованих знаків, який містить поодинокі незнайомі слова: основна мета – перевірка правильності розуміння іноземного тексту та вміння адекватно викласти його рідною мовою з застосуванням перекладацьких прийомів та лінгвокультурологічних знань;

 • перекласти усно та письмово англійською мовою текст з української обсягом 1000 друкованих знаків, який не містить незнайомих слів та конструкцій з метою перевірки знань активного словника, граматичних та стилістичних особливостей вихідного тексту, володіння технікою перекладу;

 • працювати з синонімами, антонімами, ідіомами та реаліями у вихідному та цільовому текстах для застосування еквівалентного, аналогового, контекстуального та інших типів перекладу.

 • робити реферативний усний переклад українського тексту вищої складності англійською мовою, з використанням елементів синхронного та послідовного перекладу;

 • перекласти англійські речення з використанням різних видів лексико-граматичних трансформацій українською мовою та українські речення на окремі види лексико-граматичних трансформацій англійською мовою, а також вміти визначити тип трансформації.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Техніка перекладу (ПЕРША іноземнА мовА)
1. Техніка перекладу різних видів публіцистичних текстів. Суспільно-політичний текст.

Граматичні, лексичні та стилістико-прагматичні особливості публіцистичних текстів. Техніка перекладу письмових текстів супільно-політичної тематики. Термінологічні еквіваленти. Переклад іноземних виразів, популярних фраз та цитат. Переклад парафрастичних виразів. Переклад неологізмів, оказіональних новотворів. Особливості перекладу власне газетних текстів (серйозна періодика, популярна преса). Види газетних текстів: суто інформативний жанр (огляд новин), інформаційно-оціночні статті (передова та аналітична стаття). Переклад газетних кліше та жаргону. Врахування лексико-стильових особливостей українських та англійстких газетних текстів в перекладі. Особливості перекладу текстів, що відносяться до діяльності міжнародних організацій. Переклад абревіатур. Переклад евфімізованих виразів. Урахування гендерного чинника в перекладі публіцистичних текстів.


2. Техніка перекладу різних видів публіцистичних текстів. Коментар. Рецензія. Анонс.

Особливості перекладу статей, що носять інформативно-оціночний характер. Особливості перекладу коментаря і передача його суб’єктизованого, емоційного тону в перекладі. Особливості передачі ідіостилю автора статті в перекладі. Техніка перекладу емоційної лексики та прийомів ораторського мовлення, характерного для коментаря. Особливості перекладу рецензій. Загальна літературність викладу. Прагматичний фактор в перекладі рецензій. Особливості перекладу анонсів.


3. Техніка перекладу різних видів публіцистичних текстів бізнесово-комерційної та культурно-мистецької тематики.

Особливості перекладу статей бізнесово-комерційної тематики, що базуються на їх загальних характеристиках: низька емотивність, використання професійної термінології, стереотипність мови. Техніка перекладу термінів та термінологічних запозичень. Техніка перекладу термінів-метафор. Переклад метафоричних виразів та перефразованих прислів’їв. Переклад алюзій та передача алітерації в перекладі. Особливості перекладу текстів культурно-мистецької тематики. Техніка перекладу метафор та епітетів в текстах, пов’язаних з шоу-бізнесом та кінематографом. Передача нестандартного мовлення та жаргону в перекладі.


4. Техніка перекладу рекламних текстів. Особливості перекладу заголовків публіцистичних текстів.

Особливості англомовних та україномовних різнопланових рекламних текстів. Особливості передачі гіперболізації в рекламі. Особливості перекладу образних виразів, вербальних та візуальних метафор. Відтворення декомпозиції сталих висловів у перекладі. Передача фонетичних виражальних засобів в перекладі. Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів. Урахування культурного чинника в перекладі. Запобігання лінгво-культурологічним помилкам в перекладі рекламних текстів.


5. Техніка усного перекладу монологічного та діалогічного мовлення на суспільно-політичні теми.

Техніка усного послідовного перекладу виступів, лекцій на суспільно-політичні теми. Техніка усного двостороннього перекладу діалогічного мовлення, переговорів тощо. Усний переклад і реферування газетних статей. Переклад з аркушу суспільно-політичного тексту. Комбіновані види перекладу: переклад субтитрів документального фільму.


6. Техніка перекладу юридичних текстів.

Особливості перекладу законодавчих текстів. Особливості письмового перекладу юридичних текстів: угода, заповіт, доручення, боргова розписка. Техніка перекладу юридичної термінології, зокрема такої, що не має еквівалентів в українській мові. Особливості перекладу сталих словосполучень, характерних для юридичних текстів. Передача модальності в перекладі угод. Особливості перекладу українських юридичних текстів англійською мовою.


7. Техніка перекладу економічних текстів.

Особливості письмового перекладу економічних текстів. Особливості перекладу економічної та фінансової термінології. Фонові знання перекладача в певних галузях економіки як запорука якісного перекладу. Особливості граматики економічних текстів. Особливості перекладу українських економічних текстів англійською мовою.


8. Техніка перекладу бізнесових текстів.

Особливості письмового перекладу текстів бізнес-угод, ділового листування, презентацій. Особливості перекладу спеціальної термінології, модальності певних видів текстів, жаргонних слів.


9. Техніка усного перекладу монологічного та діалогічного бізнесового мовлення.

Особливості перекладу бізнес-презентацій та підготовки перекладу слайдів. Особливості усного бізнесового мовлення на початку 21 століття: особливості перекладу бізнес-жаргону, повторів та наголошеності на певних думках, передача емотивності та заниженості стиля мовлення. Техніка усного перекладу переговорів.


10. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу

Переклад присудка. Переклад підмета. Переклад додатка. Переклад детермінантів речення. Переклад обставин, означення. Передача значень англомовних синтаксичних конструкцій українською мовою. Морфологічні труднощі англо-українського науково-технічного перекладу.11. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу
Основні лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу. Спеціальні значення загальнонародних слів в науково-технічних текстах. Основні способи перекладу лексичних одиниць та лексичні трансформації в науково-технічних текстах. Інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми. Лексикалізовані форми множини. Пароніми і переклад.
12. Техніка перекладу термінів в науково-технічних текстах

Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу. Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів в науково-технічному перекладі. Переклад префіксальних термінів. Переклад суфіксальних термінів. Переклад складних термінів.


13. Окремі лексичні проблеми науково-технічного перекладу

Техніка перекладу слів-реалій. Техніка перекладу назв. Переклад фірмових назв. Переклад антропонімів. Переклад назв книг та заголовків науково-технічних статей. Іншомовні слово і вирази в науково-технічному перекладі. Переклад абревіатур і скорочень. Передача ініціалів імен, умовних позначок тощо.


14. Жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу

Врахування особливостей стилю та жанру при перекладі. Переклад сталих необразних фраз. Переклад образної фразеології. Переклад метафоричних термінів. Переклад розмовних елементів в науково-технічних текстах. Особливості вживання англійського особового займенника І та його переклад українською мовою.


15. Жанрово-стилістичні проблеми художнього перекладу

Особливості перекладу прозових та поетичних творів. Жанрова домінанта художнього твору та особливості її відтворення в перекладі. Особливості перекладу коротких прозових форм. Особливості перекладу народних казок. Особливості перекладу історичного роману. Особливості перекладу психологічної прози. Особливості перекладу драматичних творів.


16. Авторський стиль та індивідуальність перекладача в художньому перекладі

Особа автора та особа перекладача в художньому творі. Поняття авторського ідіостилю та техніка його відтворення засобами рідної мови. Авторський контекст та перекладацький контекст в роботі над перекладом. Техніка подолання “неперекладності” в художньому перекладі.


17. Варіанти англійської мови. Труднощі перекладу

Британська та американська англійська. Англійська мова в Канаді. Австралійська англійська. Новозеландська англійська.ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації. Кн.. ІІ. Навч. посібник. – Вінниця:Нова книга, 2004. – 240с.

 2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Любов та шлюб. Освіта. Мистецтво. Кн. І. Навч. посібник. – Вінниця:Нова книга, 2004. – 272с.

 3. Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу. – К.: Логос, 2002. – 315 с.

 4. Білан М.Б. Лексико-семантичні проблеми військового перекладу. – К.: Логос, 2010. – 244 с.

 5. Військово-технічний переклад: (англійська мова): підручник / В.М. Лісовський; за ред. В.В. Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2010. – 950 с.

 6. Військово-спеціальний переклад: (англійська мова): підручник / В.М. Лісовський, О.Є. Ларіонов; за ред. В.В. Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2012. – 1068 с.

 7. Возна М.О. Англійська мова для старших курсів: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - 223с.

 8. Возна М., Малиновська І., Гапонів А. Translator’s Stepping-Stones: Transcultural Pitfalls. – К.,2010. – 178 pp.

 9. Виссон, Линн. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы, навыки. Пособие / Перевод с английского. – Издание 2-е исправленное. – Москва: Р.Валент, 1999. - 272с.

 10. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2005. – 404с.

 11. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 223 с.

 12. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. – Частини 1, 2. – Вінниця: Нова книга, 2001.

 13. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 608с.

 14. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. – К.: Юніверс, 2002. – 208 с.

 15. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского язика. – М.: Высшая школа, 1986. – 144с.

 16. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад. – Київ: Ленвіт, 2007. – 416 с.

 17. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. - М: Высшая школа, 1969.

 18. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. – 237 с.

 19. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод: Учебное пособие. – Киев Эльга, Ника-Центр, 2003. - 136с.

 20. Навчальні завдання з усного перекладу з англійської мови на українську /Укл.: О.Ю.Васильченко, Р.В. Поворознюк, - Київ, 2003. – 156 с.

 21. Основи військового перекладу: (англійська мова): підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. – К.: Логос, 2008. – 587 с.

 22. Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації. Навч. посіб./За ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 240с.

 23. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. К.: Либідь, 2007. - 248с.

 24. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Переклад англомовної юридичної літератури. Навч. посіб. - Вінниця: Нова книга, 2006. – 656с.

 25. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П., Ліпко І.П. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Навч. посіб. - Вінниця: Нова книга, 2007. – 416с.

 26. Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 27. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Навчальний посібник. – Вінниця: вид-во “Фоліант”, 2004.-112с.

 28. Swan M. Practical English Usage. Oxford university Press, 1997.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка