Проблеми регулювання меценатства з боку органів державної влади фактично не розглядались радянською наукою, є й сьогодні мало вивченими, що обумовлює новизну та проблематичність обраного напряму дослідженняСкачати 132.26 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір132.26 Kb.
ТипРеферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Наукова робота

на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вченихРОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

МАТЯЖ Світлана Володимирівна

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра МогилиРЕФЕРАТ

2013
Робота виконана в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Миколаїв).

Актуальність теми. У зв’язку з формуванням сучасної моделі розвитку суспільства та реформуванням соціально-економічної сфери в Україні постала об’єктивна необхідність розробки ефективної державної політики щодо меценатської діяльності, яка є необхідною умовою розвитку освіти, науки, мистецтва та культури. Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, процеси відродження та становлення меценатської діяльності та її регулювання з боку органів державної влади почали відбуватися на початку 90-х років ХХ століття. Але в теоретичному плані ці процеси не отримали достатнього дослідження, обґрунтування і висвітлення в наукових публікаціях.

Проблеми регулювання меценатства з боку органів державної влади фактично не розглядались радянською наукою, є й сьогодні мало вивченими, що обумовлює новизну та проблематичність обраного напряму дослідження. Крім того, потребує наукового уточнення поняття “меценатська діяльність”, адже цей термін несе таке специфічне сутнісне навантаження, як недержавна підтримка соціально-культурної сфери в умовах трансформаційного періоду, переходу до ринкової економіки.

На актуальність проблеми державного регулювання меценатської діяльності вказують численні теоретичні дослідження та узагальнення як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед зарубіжних науковців слід відмітити праці І. Жданової, М. Копчинської, Г. Сілласте, А. Скоча, Е. Лес; вітчизняних – М. Багмета, В. Бакуменка, Г. Груби, Ю. Гузенка, О. Доніка, Л. Думи, О. Ковтун, Т. Курінної, Т. Ніколаєвої, Л. Пісьмаченко, Д. Плеханова, О. Семашко, Ф. Ступака, І. Суровцевої, А. Халецької, Л. Хобти.

Проте, відзначаючи значний внесок вчених у розвиток наукової теорії та методології державного регулювання меценатської діяльності, системних комплексних досліджень щодо участі органів державної влади у відродженні, розвитку меценатства та удосконалення механізмів регулювання меценатської діяльності недостатньо, що обумовило вибір теми дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася автором в межах комплексних науково-дослідних тем Чорноморського державного університету імені Петра Могили, а саме: “Організація державного управління в умовах становлення та розвитку політичної системи України: політико-правові, історичні та регіональні аспекти” (державний реєстраційний номер 0109U000451), у рамках якої визначено теоретико-методологічні засади розвитку співпраці соціально відповідальногo бізнесу з органами державної влади, та “Державне регулювання меценатської діяльності в Україні: теорія та практика” (номер державної реєстрації 0109U003326), у рамках якої запропоновано механізм посилення стимулювання меценатства з боку держави.

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та практичних пропозицій щодо вдосконалення державного регулювання меценатської діяльності в Україні.

Наукова новизна. Особистий внесок автора полягає в розробці теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій, які спрямовані на розв’язання наукового завдання в галузі державного управління щодо вдосконалення державного регулювання меценатської діяльності в Україні.

Найважливішими результатами, що характеризують наукову новизну та розкривають зміст роботи, є:вперше:

 • сформульовано теоретичні положення державного регулювання розвитку меценатської діяльності за наступними моделями взаємодії: бізнес-модель, соціокультурна й посередницька моделі, де ініціаторами розвитку партнерських відносин комерційного сектора й соціокультурної сфери держави визначені представники бізнесу (підприємці, банки, фірми), конкретні установи культури, некомерційні організації;

удосконалено:

– механізм державного регулювання меценатства, що орієнтований на посилення непрямої державної фінансової підтримки соціально-культурної сфери шляхом стимулювання таких новітніх тенденцій розвитку благодійності, як венчурна філантропія, ендавмент, фандрейзинг;

– методичні підходи до розвитку державного регулювання меценатської діяльності на основі гарантування добровільності діяльності меценатів і створення сприятливої правової бази для розвитку меценатства; забезпечення співпраці органів державної влади і органів місцевого самоврядування з меценатами; визначення пріоритетних напрямів і розробки спеціальних програм розвитку меценатства; забезпечення моральної та економічної підтримки державою меценатської діяльності;


 • систему взаємодії державних структур і соціально відповідального бізнесу, яка базується на таких положеннях, як: правове регулювання розвитку меценатської діяльності; добровільна діяльність меценатів; моральна та економічна підтримка державою меценатської діяльності;

набули подальшого розвитку:

 • понятійно-категоріальний апарат системи державного управління, що передбачає тлумачення “державного регулювання меценатської діяльності” як цілеспрямованого впливу держави на суспільні відносини в цій галузі та відповідну організаційну діяльність державних органів щодо ефективного функціонування меценатської діяльності в Україні;

  • напрями використання позитивного світового досвіду щодо розвитку меценатства на основі формування моделі партнерства учасників трисекторної інфраструктури, законодавчого регулювання та створення координуючих центрів, які заохочують меценатську діяльність бізнесу;

 • концептуальні положення розвитку ефективної системи державного регулювання меценатства на основі створення незалежного державного органу з підтримки та розвитку програм меценатської діяльності.

Практичне значимість результатів полягає в тому, що в сукупності вони створюють теоретичну і методологічну основу для практичного формування ефективних механізмів державного регулювання меценатства в Україні.

Пропозиції щодо забезпечення умов для розвитку культури та відродження національно-культурних традицій міста використані Управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (довідка про впровадження №01 від 25.05.2011 р.).

Пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації міжнародних культурно-освітніх заходів у країнах Східної Європи використані Польсько-Американською Комісією Фулбрайта (довідка про впровадження №12–01 від 01.07.2011 р.).

Теоретичні положення, сформульовані рекомендації та пропозиції були використані в навчальному процесі Чорноморського державного університету імені Петра Могили при розробці програм та викладанні нормативних і спеціальних курсів, таких як: “Державне управління”, “Соціальна політика”, “Правове забезпечення державного управління” (довідка про впровадження №27–1 від 06.06.2011 р.).Апробація результатів роботи. Результати роботи були представлені на таких міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних, методичних конференціях, круглих столах та тренінгах: щорічних науково-методичних конференціях “Могилянські читання” (Миколаїв, 30 жовтня - 5 листопада 2006 р., 29 жовтня - 4 листопада 2007 р., 20-24 жовтня 2008 р., 18-24 жовтня 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум: стратегії України в геополітичному просторі” (Ялта, 2007, 5-8 червня 2008 р., 11-14 червня 2009 р., 11-15 червня 2010 р., 8-12 червня 2011 р., 8-12 червня 2011 р.); Миколаївській обласній науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчу утворення Миколаївської області та Дню міста Миколаєва (Миколаїв, 19 вересня 2007 р.); інформаційному дню “Вибори і виборчі процеси в Україні” (Миколаїв, 14 грудня 2007 р.); на круглому столі “Молодь півдня України про НАТО: історія та сучасність” (Сімферопіль-Ялта, 6-8 червня 2007 р.); інтерактивному семінарі “Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір (на прикладі Миколаївської області)” (Миколаїв, 17 жовтня 2008 р.); ІХ Міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування”(Харків, 26-27 березня 2009 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст” (Дніпропетровськ, 15-16 травня 2009 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичне врядування: наука, освіта, практика” (Київ, 29 травня 2009 р.); науково-практичній конференції “Теорія та практика державної служби” (Дніпропетровськ, 18-19 вересня 2009 р.); VІІІ українських днях (Торунь, Республіка Польща, 4-5 травня 2010 р.); X Європейській науковій конференції “Європа XXІ століття. Нові держави-члени ЄС. Баланс досвіду і найважливіші виклики” (Слубіце, Республіка Польща, 4 - 5 лютого 2010 р.); конференції Гданського університету “Політологія перед місцевими, регіональними і глобальними викликами” (Гданськ, Республіка Польща, 6-7 травня 2010 р.); Варшавській східно-європейській конференції “Де ми є?” (Варшава, Республіка Польща, 12-15 липня 2010 р.); щорічній науково-практичній конференції “Теорія та практика державної служби” (Дніпропетровськ, 5-6 листопада 2010 р.); XІ європейській науковій конференції “Європа XXІ століття. Інтеграція в добу кризису” (Слубіце, Республіка Польща, 3 лютого 2011 р.); першій всеукраїнській Інтернет-конференції “Українська наука: реалії та перспективи” (Тернопіль, 22-23 лютого 2011 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю “Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика” ( Львів, 8 квітня 2011 р.).

Результати дослідження обговорювалися на круглих столах і семінарах різних рівнів під час навчання в 2009/2010 навчальному році на факультеті права і публічної адміністрації в Університеті Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща) та на студіях Східної Європи у Варшавському університеті (м. Варшава, Республіка Польща), зокрема: “VІІІ Українські дні” (м. Торунь, Республіка Польща, 2010 р.); “Європа XXІ століття. Нові держави-члени ЄС. Баланс досвіду і найважливіші виклики” (м. Слубіце, Республіка Польща, 2010 р.); “Європа XXІ століття. Інтеграція в добу кризи” (м. Слубіце, Республіка Польща, 2011 р.).У 2009-2010 рр. автор перебувала на стажуванні в Республіці Польща за стипендіальною програмою імені Лейна Кіркланда в Університеті Марії Кюрі Склодовської в м. Любліні. Під час стажування брала участь у наукових конференціях, отримувала консультації іноземних фахівців у сфері державного управління, ознайомилася із системою державного регулювання на рівні району (гміни), області (воєводства) та отримала сертифікати про проходження практики у Департаменті меценатства Міністерства культури і народної спадщини Республіки Польща, відділі європейських фундацій Міськвиконкому (Уряд міста) м. Любліна, громадської організації “Академія розвитку філантропії в Польщі”.

Публікації. Основні положення роботи відображені у 25 наукових працях, загальним обсягом 8,4 обл.-вид. арк., з них 11 статей опубліковано в наукових фахових виданнях з державного управління.
Загальна кількість публікацій

Статті у наукових фахових виданнях

    1. Матяж С. В. Правові основи меценатської діяльності в Україні / С. В. Матяж // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. — Вип. 3 (35). — С. 337—342.

    2. Матяж С. В. Формування державної політики щодо меценатської діяльності в Україні / С. В. Матяж // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — Вип. 16/17. — С. 343—349.

    3. Матяж С. В. Проблеми державного регулювання меценатства в працях вітчизняних науковців / С. В. Матяж // Державне управління: теорія та практика : Електронне наукове фахове видання НАДУ. — Київ : НАДУ, 2009. — №2 (10). — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua /ej10/ doc_pdf/Matiazh.pdf

    4. Матяж С. В. Державне стимулювання меценатської діяльності бізнесу / С. В. Матяж // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Т. 125. Вип. 112 : Державне управління. Політологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. — С. 48—51.

    5. Матяж С. В. Історичні аспекти державного регулювання меценатської діяльності в Україні / С. В. Матяж // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2009. — Вип. 2 (2). — С. 109—117.

    6. Матяж С. В. Концептуальні підходи до поняття державного регулювання меценатства в історичному і сучасному аспектах / С. В. Матяж // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — Вип. 1 (37). — С. 24—27.

    7. Матяж С. В. Особливості державного регулювання меценатської діяльності на Миколаївщині / С. В. Матяж // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 130. Вип. 117 : Державне управління. Політологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 74—77.

    8. Матяж С. В. Співпраця держави, громадських організацій і бізнесу у сфері меценатства в Республіці Польща / С. В. Матяж // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 147. Вип. 135 : Державне управління. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 57—60.

    9. Матяж С. В. До проблеми стимулювання меценатської діяльності з боку органів державної влади в Україні / С. В. Матяж // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 159. Вип. 147 : Державне управління. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — С. 115—117.

    10. Матяж С. В. Роль держави у розвитку доброчинності і меценатства в Республіці Польща / С. В. Матяж // Науковий часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. — Хмельницький : ХУУП, 2011. — №1 (37). — С. 384—388.

    11. Матяж С. В. Особливості управління сферою культури в Польщі / С. В. Матяж // Менеджер : збірник наукових праць Донецького державного університету управління. — Донецьк : ДДУУ, 2011. — №1 (55). — С.114—117.

Статті в інших виданнях

    1. Матяж С. В. Досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання меценатської діяльності / С. В. Матяж // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 79. Вип. 66 : Політичні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — С. 141—144.

    2. Матяж С. В. Історія становлення державної підтримки меценатства в Україні / С. В. Матяж // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — Київ ; Миколаїв : Вид-во “Інтер Графіка”, 2008. — Вип. 14. — С. 363—369.

    3. Матяж С. В. Теоретичний аналіз поняття “меценатство” / С. В. Матяж // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — Вип. 13. — С. 264—271.

    4. Matiazh S. O praktykach w Polsce czyli formuła sukcesu / S. Matiazh // Вiuletyn Programu im. L. Kirklanda. — Warszawa : Polsko-Amerykanska Komisja Fulbrighta, 2009. — №17. — P. 14—15.

    5. Matiazh S. Niezwykle spotkanie albo na skrzyżowaniu kultur... / S. Matiazh // Вiuletyn Programu im. L. Kirklanda. — Warszawa : Polsko-Amerykanska Komisja Fulbrighta, 2010. — №16. — P. 11.

Тези конференцій

    1. Матяж С. В. Історія становлення державної підтримки меценатства як соціально-культурного явища в Україні / С. В. Матяж // Ольвійський форум – 2008: стратегії України в геополітичному просторі : міжнар. наук.-практ. конф., 5–8 червня 2008 р. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — С. 106—107.

    2. Матяж С. В. Шляхи вдосконалення та розвитку державного регулювання меценатської діяльності в Україні / С. В. Матяж // Державне управління та місцеве самоврядування : ІХ міжнар. наук. конгрес, 26–27 березня 2009 р. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. — С. 41—42.

    3. Матяж С. В. Державна влада і меценатство в Україні: особливості взаємодії / С. В. Матяж // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст : міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2009 р. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2009. — С. 267—268.

    4. Матяж С. В. Особливості державної політики у сфері меценатської діяльності в Україні / С. В. Матяж // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 29 травня 2009 р. — Київ : НАДУ, 2009. — Т.1 — С. 85—87.

    5. Матяж С. В. Деякі особливості державного стимулювання діяльності меценатів / С. В. Матяж // Теорія та практика державної служби : міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 вересня 2009 р. — Дніпропетровськ : АМСУ, ДРІДУ НАДУ, 2009. — С. 46—49.

    6. Матяж С. В. Передумови розвитку меценатства в сфері культури в Республіці Польща / С. В. Матяж // Ольвійський форум – 2010: стратегії України в геополітичному просторі : міжнар. наук.-практ. конф., 11–15 червня 2010 р. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 23—24.

    7. Матяж С. В. Фандрейзинг як механізм фінансування соціально-культурної сфери / С. В. Матяж // Українська наука : реалії та перспективи: всеукр. інтернет-конф., 22–23 лютого 2011 р. — Тернопіль : Тайп, 2011. — С. 38—39.

    8. Матяж С. В. Особливості формування та реалізації державної політики у сфері меценатства / С. В. Матяж // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 квітня 2011 р. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 36—38.

    9. Матяж С. В. Формування державної політики “нової якості” щодо меценатства / С. В. Матяж // Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі : міжнар. наук.-практ. конф., 8–12 червня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Т. 6. — С. 91—93.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка