Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладахСторінка2/4
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипПостанова
1   2   3   4
Перша редакція проекту

Редакція за результатами громадського обговорення

Пропозиції

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)

ПОРЯДОК

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
Це Положення регламентує порядок підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук на, відповідно, третьому та науковому рівнях вищої освіти і є обов’язковим для виконання всіма вищими навчальними закладами (науковими установами) незалежно від їх підпорядкованості та форми власності.

Цей Порядок регламентує підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук на, відповідно, третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти і є обов’язковим для виконання всіма вищими навчальними закладами (науковими установами) незалежно від їх підпорядкування та форми власності.Вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі. Такі особливі вимоги погоджуються з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Загальні положення

Загальні положення
1. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура (ад’юнктура). Нормативний строк навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки, протягом яких аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу (наукової установи).

1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура (ад’юнктура).

Нормативний строк навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки, протягом яких аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом (науковою установою) для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді.

Здобувачі ступеня доктора філософії мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Порядок присудження ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ), зокрема разовими та постійно діючими, затверджується Кабінетом Міністрів України.Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуальної наукової задачі в певній галузі знань, або ж на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок в суму знань відповідної галузі (галузей) та є оприлюднені у відповідних публікаціях.
2. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття наукового ступеня доктора наук особа має право вступити в докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Строк перебування в докторантурі становить не більше двох років, протягом яких докторант зобов’язаний подати до спеціалізованої вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або монографію, або сукупність опублікованих статей) для їх подальшого публічного захисту.

2. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття наукового ступеня доктора наук особа має право вступити в докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Строк перебування в докторантурі становить не більше трьох років, протягом яких докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або монографію, або сукупність опублікованих статей) у спеціалізованій вченій раді.

Здобувач наукового ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у певній науковій спеціальності, або ж на межі кількох спеціальностей, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.
3. Підготовка громадян України в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

3. Підготовка громадян України в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії або доктора наук).
4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється:

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється:
на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими, академічної мобільності, та/або проведення спільних наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії або доктора наук;
на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури (ад’юнктури) і докторантури вищих навчальних закладів (наукових установ) здійснюють їх вчені ради. Покладання вищим навчальним закладом (науковою установою) на аспіранта (ад’юнкта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, сукупності статей), забороняється.

5. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури (ад’юнктури) і докторантури вищих навчальних закладів (наукових установ) здійснюють їх вчені (наукові, науково-технічні) ради (далі – вчені ради). Для координації діяльності підрозділів вищих навчальних закладів (наукових установ), які здійснюють підготовку аспірантів (ад’юнктів) і докторантів, вчені ради можуть створювати відповідні відділи аспірантури (ад’юнктури) і докторантури.Покладання вищим навчальним закладом (науковою установою) на аспіранта (ад’юнкта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, сукупності статей), забороняється.
6. Вступ в аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Положення, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи).

6. Вступ в аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи).
Умови прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) і докторантуру у вищих навчальних закладах (наукових установах) затверджуються щороку центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і оприлюднюються на його офіційному веб-сайті відповідно з законом. На основі цих Умов прийому, вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ) розробляють і затверджують власні Правила прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) і докторантуру, та оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах у встановлені Умовами прийому строки.

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ) затверджуються і оприлюднюються щороку відповідно до закону. На основі цих Умов прийому вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ) розробляють і затверджують власні Правила прийому на навчання в аспірантуру (ад’юнктуру) і вступу в докторантуру та оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах у встановлені Умовами прийому строки.
Правила прийому діють протягом відповідного навчального року і визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи), а також встановлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору абітурієнтів за кожною спеціальністю.

Правила прийому діють протягом відповідного навчального року і визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи), а також встановлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань. У Правилах прийому оприлюднюється також рівень стипендії, який вищий навчальний заклад (наукова установа) зобов’язується виплачувати впродовж всього строку навчання успішним вступникам, підготовка яких здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.
7. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, який затверджується вченою радою не пізніше ніж через 3 місяці після вступу здобувача наукового ступеня до вищого навчального закладу (наукової установи).

7. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, який погоджується здобувачем відповідного ступеня з його науковим керівником (консультантом), засвідчується відповідними підписами, і затверджується вченою радою або вченою радою відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи) не пізніше ніж через 2 місяці після вступу здобувача відповідного ступеня до вищого навчального закладу (наукової установи).Індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, який розробляється на основі освітньо-наукової (наукової) програми та використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи. Відставання від передбачених індивідуальним планом наукової роботи строків її виконання без обґрунтування наявності об’єктивних і поважних причин, може бути підставою для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта.Індивідуальний план наукової роботи визначає зміст, строки виконання, і обсяг наукових робіт, якими визначено наукову складову навчального плану освітньо-наукової програми аспіранта (ад’юнкта), наукової програми докторанта.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності виконання ним запланованої наукової роботи. Відставання від передбачених індивідуальним планом наукової роботи строків виконання без обґрунтування наявності об’єктивних і поважних причин може бути підставою для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта на підставі невиконання ним навчального плану відповідної освітньо-наукової (наукової) програми. Рішення вченої ради про відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта вводиться в дію наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи) відповідно до закону.


Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) є підготовка та публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Scopus (для аспірантів і ад’юнктів)/Web of Science (для докторантів) (або до іншої міжнародної бази, визначеної для окремої спеціальності Науково-методичною радою центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на підставі подання відповідної науково-методичної комісії).

Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури), та наукової програми докторантури, є підготовка та публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке включене до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science. Інші атестаційні вимоги (зокрема кількість публікацій у виданнях, включених до цих чи інших наукометричних баз, вимоги до одноосібного чи співавторства, імпакт-фактору таких видань чи їх перелік, інші форми апробації наукових розробок, представлених для публічного захисту) визначаються з метою об’єктивної оцінки наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, встановлюються відповідними галузевими експертними радами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та затверджуються відповідно до закону.
Індивідуальний план наукової роботи повинен завершуватися захистом дисертації або наукових результатів (монографії, сукупності статей) у спеціалізованій вченій раді. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право продовжити строк навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі понад визначений строк у випадку, якщо спеціалізована вчена рада невчасно розглянула подану до захисту дисертацію або наукові результати (монографію, сукупність статей) здобувача наукового ступеня. Продовжене навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) або перебування в докторантурі не може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та перебування в докторантурі завершується захистом дисертації або наукових результатів (монографії, сукупності статей) у спеціалізованій вченій раді. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право продовжити строк навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі понад визначений строк у випадку, якщо спеціалізована вчена рада невчасно розглянула подану до захисту дисертацію або наукові результати (монографію, сукупність статей) здобувача наукового ступеня. Продовження навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) або перебування в докторантурі здійснюється на визначений строк, за рахунок коштів вищого навчального закладу (наукової установи).
8. Аспірант (ад’юнкт) або докторант, який успішно виконав освітньо-наукову або наукову програму і захистив дисертацію (монографію, або наукові досягнення у вигляді сукупності статей) до закінчення строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) або перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план наукової роботи і успішно завершив навчання на відповідному рівні вищої освіти. Такий аспірант (ад’юнкт) або докторант відраховується з аспірантури (ад’юнктури) або докторантури вищим навчальним закладом (науковою установою) з дня захисту і може бути рекомендований для відзначення (з відповідною відміткою в дипломі та/або додатку до диплому) спеціалізованою вченою радою, в якій проходив захист.

8. Аспірант (ад’юнкт) або докторант, який успішно виконав освітньо-наукову або наукову програму і захистив дисертацію (монографію або наукові досягнення у вигляді сукупності статей) швидше ніж за місяць до закінчення строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план наукової роботи і успішно завершив підготовку на відповідному рівні вищої освіти. Такий аспірант (ад’юнкт) або докторант відраховується з аспірантури (ад’юнктури) або докторантури вищим навчальним закладом (науковою установою) на тридцятий день після дня захисту і може бути рекомендований для відзначення (з відповідною відміткою в дипломі та/або додатку до диплома) спеціалізованою вченою радою, в якій проходив захист.
Права і обов’язки аспірантів (ад’юнктів) і докторантів

Права і обов’язки аспірантів (ад’юнктів) і докторантів
9. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право на:

9. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти користуються всіма правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою якісного виконання своїх наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також мають право на:
1) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

1) вільний доступ до всіх видів наявної у вищих навчальних закладах (наукових установах) і бібліотеках України відкритої наукової інформації;2) доступ до методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів (ад’юнктів) - на зрозумілий розподіл обов’язків між керівниками в разі призначення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) декількох керівників;
2) безпечні та нешкідливі умови навчання та проведення наукових досліджень;

3) безпечні та нешкідливі умови навчання та проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним робочим місцем, відшкодування витрат на дослідницькі матеріали, інструменти, реактиви, літературу, наукові відрядження, патентування, інші витрати пов’язані з науковою діяльністю в межах бюджету, визначеного для таких цілей вищим навчальним закладом (науковою установою);
3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії, фахової групи вчених вищого навчального закладу (наукової установи), які здійснюють наукове керівництво аспірантами (ад’юнктами) та/або консультування докторантів, а також у діяльності Наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених;

4) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії, фахової групи вчених вищого навчального закладу (наукової установи), які здійснюють наукове керівництво аспірантами (ад’юнктами) та/або консультування докторантів, а також у діяльності наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, рад молодих учених;
4) академічну мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткової консультації, необхідної для якісного проведення наукового дослідження та/або для успішного виконання частини освітньо-наукової (наукової) програми;

5) академічну мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткових консультацій, необхідних для якісного проведення наукового дослідження, для проведення частини такого дослідження та/або для успішного виконання частини освітньо-наукової (наукової) програми. Реалізація права на академічну мобільність передбачає збереження всіх прав аспіранта (ад’юнкта) і докторанта під час відсутності в основному вищому навчальному закладі (науковій установі), зокрема безперервну виплату стипендії в разі навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі за рахунок державного бюджету.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка