Про виплату винагороди за використання творів, виражених в аудіовізуальній форміСкачати 145.58 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір145.58 Kb.Договір ТЕ № ________


про виплату винагороди за використання творів, виражених в аудіовізуальній формі, незалежно від країни їх походження при здійсненні господарських операцій

м. Київ ____ _____________ 200__ р.


Всеукраїнська громадська організація «АВТОР» (далі – Товариство), яка є організацією колективного управління майновими авторськими і суміжними правами (Державне свідоцтво № 9/2005 від 12.08.2005р. про облік організацій колективного управління, що надані Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України), в особі виконавчого директора Загороднього Сергія Вікторовича, що діє на підставі Закону України "Про авторське право і суміжні права" та Статуту Товариства, з одному боку,

та


_____________________________________________(далі – Користувач) в особі _____________________________________що діє на підставі _______________________, з іншої сторони, що при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони уклали договір про наступне:

приймаючи до уваги, що:

а) Користувач, для задовольняння інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення має намір використовувати опубліковані аудіовізуальні та інші твори і виконання, виражені в аудіовізуальній формі, способом їх публічного сповіщення;

б) ТОВАРИСТВО є загальною організацією колективного управління майновими правами авторів і виконавців музичних та інших творів, виражених в звуковій формі, яка згідно ст.49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон) та з урахуванням ст.1158 Цивільного кодексу України має право збирати, розподіляти та виплачувати за приналежністю суми винагороди за використання творів і виконань;

в) ТОВАРИСТВО згідно генеральної угоди від 14 липня 2005 року має право виступати в інтересах єдиної в Україні загальної організації колективного управління майновими правами авторів аудіовізуальних та інших творів і виконань, виражених в аудіовізуальній формі - Всеукраїнської громадської організації «Гільдія кінорежисерів 24/1», яка згідно ст.49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон) та з урахуванням ст.1158 Цивільного кодексу України має право збирати, розподіляти та виплачувати за приналежністю суми винагороди за використання творів і виконань виражених в аудіовізуальній формі, що відповідає ст.17 Закону України та п.3 ст.5 ДИРЕКТИВИ 115/2006./ЄЕС "стосовно прав прокату, позичання і деяких положень авторського права і суміжних прав у сфері інтелектуальної власності" від 12.12.2006р.

Сторони досягли домовленості, що всі умови, вказані нижче, застосовуються до цього Договору, так само, як і Статті Спеціальних умов. Цим підтверджується, що Користувач бажає використовувати твори та виконання, які виражені в аудіовізуальній формі, способами їх публічного сповіщення, з дотриманням авторського права і суміжних прав на такі твори та виконання разом з дотриманням виключних прав авторів і виконавців творів на отримання ними встановленої законодавством винагороди за будь-яке використання їх творів і виконань.

1. Визначення термінів

Сторони домовились про те, що терміни в Договорі будуть вживатись в наступному значенні:

1.1. Твір – результат творчої діяльності автора, виражений в будь-якій об’єктивній формі, придатній до сприйняття його іншою особою за допомогою відповідних технічних приладів, включаючи акустичні або звукові системи.

1.2. Використання творів і виконань – будь-яка дія, пов’язана з використанням творів і виконань, виражених в аудіовізуальній формі, способом їх публічного сповіщення;

1.3. Доходи – будь-які кошти, одержані Користувачем від розміщення реклами, об’яв комерційного характеру, спонсорські внески, абонентська плата, а також інші доходи, одержані Користувачем з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення та (або) ретрансляція творів;

1.4. Розмір авторської винагороди - встановлена за договором винагорода авторам і виконавцям творів, яка не може бути менше встановленою законодавством відповідної мінімальної ставки за Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №72 та Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №71 (далі – Постанови КМУ);

1.5. Термін виплати винагороди – місячний податковий період у якому Користувач повинен здійснювати нарахування та виплату винагороди (роялті), згідно п.п.8.1.2. ст.8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі – Закон Про дохід);

1.6. Роялті - платежі у вигляді авторської винагороди за використання твору, вираженого в аудіовізуальній формі, що охороняється законом і є об’єктом права інтелектуальної власності виключно автора або авторів (співавторів) та виконавців.

1.7 Звіт – форма документу на паперовому носії завірений підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою Користувача, а також в електронному вигляді формату Excel, що містить точні відомості про використання об’єктів авторського права і суміжних прав, виражених в аудіовізуальній формі (додаток №1 до цього Договору) необхідних для збирання і розподілу винагороди, згідно ч.6 ст.48 Закону.

1.8 Конфіденційність - дотримання мер по запобіганню випадкового або навмисного розголошення третім особам відомостей, що стосуються предмета й суті даного договору;

інші терміни використовуються у значенні, визначеному у Законі.

2. Мета й предмет договору

2.1. Метою цього Договору є договірне врегулювання умов дотримання прав авторів і виконавців творів, що виражені в аудіовізуальній формі, які використовуються при здійсненні КОРИСТУВАЧЕМ будь-яких господарських операцій, пов’язаних із наданням послуг КОРИСТУВАЧА для задоволенням потреб споживачів та одержання додаткового прибутку.

2.2. КОРИСТУВАЧ зобов’язується нараховувати та виплачувати ТОВАРИСТВУ винагороду (роялті) за використання творів та їх виконань, згідно ч.4 ст.47 Закону, Постанов КМУ з урахуванням вимог Закону Про дохід.

2.3. Цей договір не поширюється на будь-яке використання творів і виконань, виражених в аудіовізуальній формі, іншими КОРИСТУВАЧАМИ крім того, що зазначений у цьому Договорі, так само як і на умовах, відмінних від визначених у цьому Договорі.
3. Об'єкт договору

3.1. Об’єктами цього Договору є:

3.1.1. - аудіовізуальні та інші твори та виконання, виражені в аудіовізуальній формі, яка фіксується на певному матеріальному носії у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття яких можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана, монітору ПК тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів;

4. Права та обовязки Сторін

4.1. Товариство має право:

змінювати умови Договору в разі зміни чинного законодавства, політики Держави в сфері захисту прав авторів та виконавців, інших обставин які стосуються умов Договору, повідомивши про це КОРИСТУВАЧА в письмовій формі за 30 календарних днів.

Всі зміни й доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це особами.

4.2. КОРИСТУВАЧ зобов’язується:  1. самостійно нараховувати винагороду (роялті) авторам, виконавцям та іншим суб’єктам суміжних прав на підставі Постанов КМУ з урахуванням вимог Закону Про дохід;

  2. щомісячно перераховувати на розрахунковий рахунок ТОВАРИСТВА всю суму нарахованої винагороди (роялті), що зазначена у п.п."а)" цієї статті, для подальшого її розподілу і виплати ТОВАРИСТВОМ за призначенням, згідно Закону та Статуту;

  3. надавати ТОВАРИСТВУ перелік використаних творів, виконань та інших об’єктів суміжних прав, з документально підтвердженими даними про одержанні доходи від такого використання, згідно ч.4 ст.47 Закону та п.п.6.1 цього Договору;

4.3. При використанні КОРИСТУВАЧЕМ творів і виконань, виражених в аудіовізуальній формі, не дозволяється вносити до них будь-яких змін або доповнень, які порушують цілісність твору чи його виконання або творчій задум автора або виконавця.

4.4. Сторони домовилися, що умови даного Договору є конфіденційними й розголошенню не підлягають.

5. Порядок розрахунків.

5.1. Сума винагороди (роялті) авторам, виконавцям за використання створених ними об’єктів, що визначені у п.п.3.1. цього Договору, нараховується КОРИСТУВАЧЕМ самостійно на підставі Постанов КМУ та оформлюється відповідним звітом за формою, наведеною у додатку №2. Ця сума винагороди сплачується КОРИСТУВАЧЕМ на банківський рахунок ТОВАРИСТВА з визначенням платежу – роялті за використання об’єктів авторського права та суміжних прав за договором від __.__.200__р. № ____________ без ПДВ.

5.2. Виплата ТОВАРИСТВУ нарахованої КОРИСТУВАЧЕМ суми винагороди за п.п.5.1 цього Договору здійснюється згідно ч.4 ст.47 Закону України «Про авторське право і суміжні права», з урахуванням вимог Закон Про дохід, щомісячно не пізніше 20-го числа поточного місяця за попередній місяць.
6. Інформація й звітність

6.1. Користувач зобов’язується надавати Товариству точний і правдивий звіт про використані об’єкти авторського права і суміжних прав (додаток №1 до цього Договору), а також документально підтверджені дані про отримані доходи (прямі або опосередковані), пов’язані з їх використанням при здійсненні господарської діяльності (додаток №2 до цього договору). Цим Користувач погоджується з тим, що несе відповідальність за надання неповної або неправильної інформації, необхідної для збору та розподілу винагороди авторам, виконавцям та іншим суб’єктам суміжних прав за приналежністю.

7. Забезпечення конфіденційності

7.1. Сторони приймуть всі необхідні правові міри для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню зазначених відомостей і формулювань цього Договору або ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної письмової домовленості.

8. Захист переданих прав

8.1 Протягом всього терміну дії цього Договору КОРИСТУВАЧ визнає й буде визнавати дійсність повноважень та прав, наданих ТОВАРИСТВУ за Законом та Статутом.

8.2 Якщо КОРИСТУВАЧУ будуть пред'явлені претензії або позови із приводу порушення прав третіх осіб, у зв'язку з укладанням цього Договору, то ТОВАРИСТВО зобов'язується надати відповідні консультації для врегулювання суперечок.

9. Відповідальність Сторін та розв’язання суперечок

9.1. У випадку порушення КОРСТУВАЧЕМ будь-якого положення цього Договору що стосується нарахування та виплати роялті згідно п.п.5.1, 5.2 з урахуванням Закону про дохід або не надання точного і правдивого звіту про використані об’єкти авторського права і суміжних прав згідно п.п.6.1 цього Договору він сплачує ТОВАРИСТВУ штраф у розмірі 10% від не сплаченої або затриманої до виплати ТОВАРИСТВУ суми роялті за кожний день затримки.

9.2. У випадку припинення дії Договору, фінансові зобов’язання КОРИСТУВАЧА перед державним бюджетом та ТОВАРИСТВОМ залишаються в силі до повного їх виконання з боку КОРИСТУВАЧА.

9.3. У випадку виникнення суперечок між ТОВАРИСТВОМ і КОРИСТУВАЧЕМ з питань, передбаченим цим Договором, сторони приймуть всі міри до їх розв’язань шляхом переговорів між собою.

9.4. У випадку неможливості розв’язання зазначених суперечок шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в судовому порядку.


10. Термін дії даної угоди

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє на протязі одного фінансового року. Даний договір автоматично пролонгується на наступний фінансовий рік та на тих же умовах, якщо жодна зі Сторін не повідомить про зміну або розірвання Договору в письмовій формі за 30 календарних днів до дати закінчення терміну дії даного договору.

10.2. У випадку не виконання КОРИСТУВАЧЕМ зобов’язань, визначених п.п.5.1, 5.2, 6.1 цього Договору на протязі одного місяця, Товариство має право в односторонньому порядку розірвати Договір повідомивши про це КОРИСТУВАЧА в письмовій формі за 30 календарних днів, але це не звільняє КОРИСТУВАЧА від виконання вимог Законів України стосовно сплати авторської винагороди (роялті) за будь-яке використання творів та виконань.
11. Інші умови

11.1. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний повідомляти Товариство про будь-які зміни обставин, що стосуються використання творів і виконань, виражених в звуковій формі.

11.2. В разі змін чинного законодавства України чи виникнення обставин які погіршують права авторів та виконавців, повинен бути укладений новий Договір або внесені зміни до діючого.

11.3. Передача КОРИСТУВАЧУ права на використання творів повинна здійснюватися окремо на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору згідно ст.32 та ст.33 Закону і не стосується умов цього договору.

Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб’єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими правами (ч.5 ст.32 Закону).

11.4. Права і обов'язки КОРИСТУВАЧА за цим Договором не можуть бути передані або переуступлені іншій особі, крім випадків солідарної відповідальності, яка регулюється нормами Цивільного кодексу України.

11.5. Всі зміни й доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це особами й схвалені компетентними органами або особами, якщо таке схвалення необхідно.

11.6. До умов, які не врегульовані цим Договором, застосовуються норми чинного законодавства України .

11.7. Цей Договір укладено в двох примірниках кожний з яких має однакову юридичну силу.
12. Юридичні адреси й реквізити сторін


ТОВАРИСТВО

КОРИСТУВАЧ

Всеукраїнська громадська організація

«АВТОР»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 6,

офіс 303

р/р 26002221845900 UAH

в АКІБ “УкрСиббанк”,

Код за ЄДРПУО 26409502,

код банку (МФО) 351005,

т/ф. (044) 287-4718

Email: avtor2008@mail.ru

Поштова адреса: Україна ______,

E-mail:

Р/р _____________________ в _______________________

МФО ____________, ОКПО __________


Директор ОКУ - ВГО «АВТОР»

……………………….. /С.В.Загородній/………………………………………..

……………………………………….

……………………….. /……………/


м.п.

м.п.
Додаток N 1 Загальна Форма П-01-Ф

З В І Т

___________________________________________

(найменування користувача)до Договору № _________ від "__" _____ 20__р.про використання творів та (або) їх виконань, виражених в аудіовізуальній формі незалежно від країни їх походження

за____________ місяць 200__р.
п/п

Назва аудіовізуального та іншого твору або виконання, виражного в аудіовізуальній формі

Вихідні дані аудіовізуальної форми твору або його виконання

Кількість використання

Тривалість виконання

Продюсер або Виробник аудіовізуального та іншого твору або виконання, виражених в аудіовізуальній формі

Жанр**

Автори аудіовізуального твору та (або) виконавці музичного твору1

найменування

країна

рік

П.І.Б.

Код*

разів

хвилин

11


2


3


4


5


6

1 - Виконання музичного твору, яке виражено в аудіовізуальній формі.

Код* - категорія авторів і виконавців творів за національним законодавством: 1 - режисер-постановник; 2 - автор сценарію і (або) текстів, діалогів; 3 -автор спеціально створеного для фільму музичного твору з текстом або без нього; 4 - художник-постановник; 5 - оператор-постановник; 6 - виконавець музичного твору.

Жанр**: к/ф - кінофільм; д/ф -документальний фільм; тв. -телевізійний; а/ф - анімаційний фільм; н/п - науково-популярний фільм; к/ж- кіножурнал;
Примітка: для творів зарубіжних авторів дані вказуються у т.ч. мовою оригіналу та країни походження.
У залежності від країни походження аудіовізуальної форми вираження твору чи його виконання, вказуються наступні дані:

А) у разі походження з країн англосаксонської системи права (США, Англія тощо) вказується лише продюсер, або інший володар прав"соруright"

Б) у разі походження з країн європейської континентальної системи права вказуються також автори чи виконавці твору, згідно переліку кодів*

Дата _____________ _____________ ____________________

(підпис) (П.І.Б. керівника)

М.П


Додаток 2

до Договору № ТЕ ____________

від “___” ___________200__ р.

Звіт №_______


про нарахування винагороди за використання аудівізуальних та інших творів і виконань, виражених в аудіовізуальній формі,

незалежно від країни їх походження

за період __________________ 200__р.
(вказується найменування Користувача)

Місце використання творів і виконань:_______________________________

_________________________________________________________________

1. Розмір одержаних доходів від діяльності, пов'язаної з використанням творів та виконань, виражених в аудіовізуальній формі, згідно додатку №1 до Договору, склав усього:__________________________ грн. ________________

(цифрами)

_______________________________________________________________________

(прописом)

2. Нарахована сума винагороди (роялті) за використання творів та їх виконань, виражених в аудіовізуальній формі, згідно Постанови №72 та Постанови №71 за звітний податковий період становить:________________ грн. ______

(цифрами)

_____________________________________________________________________

(прописом)

Звіт затверджено:

Керівник Користувача

____________________ ...............................................м.п.

Головний бухгалтер____________________ ...............................................


Товариство _____________________ _____________________Користувач


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка