Про передачу невиключних прав на використання творуДата конвертації29.12.2017
Розмір37.3 Kb.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР №

про передачу невиключних прав на використання твору

м.Київ “____”_________ 20 р.

_____________________________________________________________(далі Автор), з одного боку, та Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (далі Університет) в особі ректора Андрущенка Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, які надалі разом іменуються Сторонами, уклали цей договір про наступне:  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Відповідно до цього договору Автор передає Університету невиключні права на використання в межах цього договору наступного твору______________________________

______________________________________________________________________________

2. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Університетський репозитарій eNPUIR (електронний архів) - це ресурс відкритого доступу, який розміщено на сервері Наукової бібліотеки в мережі Інтернет.

2.2. Розміщуючи свій твір в eNPUIR Автор приймає умови цього договору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожен з Авторів приймає умови цього договору.

2.3. Твір не може бути розміщений у eNPUIR , якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю і моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

2.4. Автор підтверджує, що його твір має науковий або навчально-методичний характер.

2.5. Автор безкоштовно передає Університету невиключні права на використання твору:  • внесення твору у базу даних eNPUIR ;

  • відтворення роботи чи її частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

  • виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

  • використання твору без одержання прибутку і на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

  • надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

2.6. Автор підтверджує, що розміщуючи роботу у eNPUIR він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв). Автор підтверджує, що на момент розміщення твору у eNPUIR лише йому належать виключні майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

2.7. Якщо робота є результатом досліджень, які спонсовані або підтримані якою-небудь організацією окрім університету, Автор підтверджує, що виконав усі права і зобов’язання, обумовлені в контракті або угоді.

2.8.Університет в електронному архіві eNPUIR чітко визначає ім'я автора твору і не вносить ніяких змін до твору.


    1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Автор і Університет зобов'язуються належним чином виконувати умови цього договору.

3.2.Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

3.3.Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

4.1.Договір вступає в силу з дати його підписання і діє до “___”________20____року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань між сторонами.

4.2.У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.3.Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора.

4.4.Усі спори, що виникають при виконанні цього договору вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору

4.6. Цей Договір складено українською мовою, у ________примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Автор Університет

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9

р/р 35227004000594 ГУДКСУ в м. Києві

Код банку 820019Код тримувача 02125295
Автор______________ Ректор_____________В.П.Андрущенко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка