ПриазовкурортСторінка10/12
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Кучер С.Ф.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПРИМОРСЬКОГО МІСТАВступ. У сучасних умовах господарювання головне завдання міста - продати свою продукцію. "Спочатку знайди замовлення, а потім розгорни виробництво (або надання послуги)" - от девіз міста в умовах ринку. Звідси й вимоги до функції міського маркетингу - вона стає основою світоглядної політики міста. тому що “міста є ... центрами державного, територіального (регіонального) управління” [1, С.7].

Актуальність поставлених проблем зростає в умовах конкурентної боротьби між містами, як на національному, так й інтернаціональному ринках.Галузь дослідження. Об’єктом дослідження виступають процеси маркетингової діяльності місцевого самоврядування приморського міста.

Головна проблема в області міського маркетингу - проблема збуту продукції, що викликана, у свою чергу сукупністю проблем:

- втрата традиційних ринків збуту, розрив традиційних зв'язків зі споживачами;

- низька платоспроможність споживачів (потреба в нашій продукції є, а грошей для її оплати немає);

- низька конкурентноздатність нашої продукції, що утрудняє просування її на нові ринки;

- слабка інформованість потенційних покупців про нашу продукцію й про умови її поставки;

- неефективна цінова політика міста, обумовлена, зокрема, різким подорожчанням енергоносіїв, сировини, матеріалів, що комплектують і гострим дефіцитом оборотних коштів;

- нерозвиненість збутової сфери приморського міста, що застаріли організаційне схеми збуту продукції;

- занепад і розруха в раніше існуючій оптовій ланці;

- нерівні умови й "правила гри" для різних підприємств, особливо в порівнянні з містами-імпортерами;

- "неповороткість" міста в освоєнні продукції, що користується підвищеним платоспроможним попитом;

- відсутність у міста чіткої стратегії розвитку й ін.

Особлива роль маркетингу в забезпеченні розвитку рекреаційно-туристичного сектору…обумовлена високими стандартами якості обслуговування, безпосереднього контакту з клієнтами, співвідношенням якості послуг, що надаються і ціни та інше. [2, с.25-27].

Методи дослідження. Базовими матодами дослідження даної проблеми виступають методи маркетингових досліджень.

Результати дослідження. Для подолання названих вище труднощів і проблем служба міського маркетингу в сучасному місті повинна вирішувати цілий комплекс взаємозалежних завдань. Регулярне вирішення таких завдань означає реалізацію функцій маркетингу приморського міста. Визначення складу й змісту основних функцій маркетингу - найважливіший етап інноваційної політики міста в даній сфері.

Висновки. На основі вищевказаного можна виділити основні функції маркетингу приморського міста:

- активне вивчення місткості ринку на продукцію та послуги міста;

- пошук нових ринків і споживачів, поновлення старих господарських зв'язків, насамперед у рамках СНД, виділення ринкових ніш;

- формування попиту на міські товари й послуги;

розвиток туристичної мережі (оптова ланка, дилери, агенти й т.п.);

- удосконалювання схем одержання замовлень;

- реалізація активної комунікаційної політики (реклама, участь у виставках й ярмарках, створення фірмового стилю, методи стимулювання попиту на туристичну продукцію, у т.ч. і формування потреби на нові види послуг);

- створення гнучких фінансових схем роботи зі споживачами (продаж на виплат, використання векселів й ефективних бартерних схем, застосування взаємозаліку, пошук фінансових партнерів, які могли б кредитувати наших споживачів з метою підвищення їхньої оперативної платоспроможності й ін.);

- лобіювання уряду й органів влади з метою включення наших послуг у різноманітні (добре фінансовані) цільові програми;

- реалізація нової товарної політики міста (керування якістю товарів, виробництво нових послуг, асортиментна політика, питання логістики й просування послуг і т.п.);

- аналіз конкурентів і розробка програми підвищення конкурентноздатності продукції міста;

- стимулювання збуту: оптимізація політики цінових знижок і надбавок, гнучке ціноутворення, аналіз цінової ситуації й прогноз цін, сполучення цінових і нецінових методів конкуренції;

- оцінка ресурсно-виробничих можливостей міста для надання дефіцитних послуг (інвентаризація потенціалу міста, у тому числі й кадрового) і ін.

Література  1. Финагин В.В. Социально-правовые проблемы развития городов Украины в современных условиях//Економіка та право.- 2002.- № 1. - С.5-8.

  2. 2. Дурович А.П. Развитие маркетинга в туризме: Практические аспекты// Туризм в ХХІ столітті: глобальні тенденції та регіональні особливості: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2001р.). – К.: Знання України, 2002.- С.221-222.Е.И. Степаненко
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА-КУРОРТА БЕРДЯНСК
В современных условиях во всем мире наблюдается развитие туристической отрасли, которая является перспективной и высокорентабельной. Однако, для того, чтобы страна (регион) привлекали внимание и завоевывали симпатию туристов, необходимо внедрять эффективную стратегию управления маркетингом и преобразовывать устаревший имидж региональных курортов.

Курорт Бердянск расположен на побережье Азовского моря и располагает значительным рекреационно-туристическим потенциалом. Для развития данного потенциала актуальной становится проблема формирования эффективной имиджевой политики города.

Цель исследования состоит в выявлении проблем, связанных с имиджевой политикой города-курорта Бердянск и обосновании предложений по ее усовершенствованию.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:  • выявлены роль и значение ведения эффективной имиджевой политики курортного города;

  • определены положительные и отрицательные стороны сложившегося образа Бердянска;

  • предложены перспективные направления развития имиджа города.

Методологической основой для написания статьи выступили работы украинских ученых Т.В. Дробышевской, Г.В. Казачковской, О.В. Виноградовой, М. Борущак.

В процессе подготовки работы применялись метод наблюдения, сравнения и статистический.

Изложение основного материала. Важным ориентиром при принятии решения о перемещении в курортный город служит его имидж (образ). Имидж характеризуется представлениями об устойчивых во времени функциях города в территориальном разделении труда, стилевых особенностях его внешнего облика, традициях городской жизни, уровне жизни населения. В условиях возрастающей конкуренции городские власти заинтересованы в формировании благоприятного имиджа города.

В городе-курорте Бердянск присутствуют элементы имиджевой политики, однако, пока она не стала профильной. Как и для многих курортов Украины, для Бердянска актуальны внедрение эффективной маркетинговой стратегии, поддержка и продвижение имиджа, предполагающие системную работу над образом города и его трансляцию во внешнюю среду. То есть, необходимо осуществлять маркетинг имиджа города, который включает следующие компоненты:

- оценка сложившегося имиджа города;

- создание и распространение желаемого образа;

- обеспечение общественного признания нового положительного образа города.

В приведенной ниже таблице рассмотрены положительные, отрицательные стороны сложившегося образа г. Бердянск.

Таблица 1. Анализ имиджевой политики города Бердянска
Положительные моменты

Насущные проблемы

1

Реконструкция Приморской площади, железнодорожного и автовокзалов, озеленение центральных улиц города

Проблема общей архитектуры зданий и сооружений города; рекламных щитов, дисгармонирующих с фасадом зданий, проблема окраин и внутренних улочек.

2

С июня по сентябрь работает парк аттракционов, с 01.06.06 г. открыт аквапарк.

Проблема шума: даже после 22 ч не стихает музыка в барах и кафе в городе и на косе.

Проблема отсутствия мероприятий по проведению досуга отдыхающих.3

Открыт ряд сувенирных магазинов, лотков, ларьков с имиджевой продукцией города; в центре множество кафе и магазинов.

Низкое сервисное обслуживание в магазинах, кафе, транспорте; попытки несанкционированной торговли и предоставления услуг в общественных местах; неоправданно высокие цены на товары и услуги в магазинах и на рынках города.

4

Азовское море – самое теплое море в мире – привлекает туристов с маленькими детьми, располагает к семейному отдыху

Проблема грязных и неубранных пляжей, стихийных свалок; уборки и вывоза мусора из частного сектора и дворов многоэтажных домов; достаточно высокие цены на жилье; транспортная проблема – низкое качество перевозки пассажиров в маршрутных такси, автобусах и такси; проблема дорог и тротуаров; правопорядка; курения в общественных местах.

5

Бердянск насчитывает 56 памятников, внесенных в государственный реестр памятников истории и культуры Украины, из них 33 – памятники истории, 9 – монументального искусства, 14 - памятники археологии. Особым вниманием туристов пользуются памятник бычку-кормильцу и слесарю-сантехнику.

Проблема финансирования программы сохранности и использования культурного наследия города. Отдел культуры ходатайствует о выделении в 4 квартале 2006 г. 9 тыс. грн., которые будут израсходованы на изготовление и установку охранных досок и на создание информационно-презентативного сборника, в который будут внесены все памятники культуры, расположенные на территории города.

6

Строительство комфортабельных баз отдыха на косе, частных дорогих мини-гостиниц, привлекающих туристов со средним и высоким уровнем дохода.

Минимальный курортный сбор, проблема эффективного использования земли на косе, незаконного использования земли жителями косы под огороды, проблема радара на косе; определения заповедной зоны.

Итак, наряду с положительными тенденциями в создании благоприятного образа города-курорта Бердянск, имеется ряд серьезным проблем, без устранения которых невозможно создания нового, привлекательного имиджа города даже несмотря на эффективную рекламную деятельность.

Бердянск активно работает над внедрением программы развития курорта, однако, как парадокс, в городе ликвидирован отдел курортной сферы. Разрешение проблем видится в человеческом факторе, как в отделах управления городскими ресурсами, так и в сознании каждого человека, будь-то житель города или отдыхающий. Необходима система «быстрого реагирования», как отклик на сложившуюся проблему, а не решение ее пост- фактум. Необходима также систематизация проблем и назначение ответственных по каждому вопросу, строгий контроль; реальная система штрафов и местных налогов; выверенные тарифы на вывоз мусора; контроль цен и предприятий общепита; компьютерный расчет единиц транспорта на каждый маршрут; искоренение невежливого обращения в магазинах путем проверок, штрафов. А главное – внедрение в сознание каждого горожанина мысль о том, что Бердянск – наш общий дом, и бережное отношение к нему воздастся сторицей.Литература.

  1. Дробышевская Т.В. Индикаторы городского развития как носители имиджа города//Донецк: Вестник ДИТБ, 2006. - №10. - С.43-46.

  2. Казачковская Г.В. Маркетинговое управление развитием рекреационно-туристического хозяйства города-курорта//Региональные проблемы развития курорта и рекреации: Сб. науч. трудов./ НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток Лтд», 2005. – С.208-215.

  3. Коніщева Н.Й. Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області//Донецьк: Вісник ДІТБ, 2006. - №10. – С.30-35

  4. Газета «Південна Зоря», № 111 від 26.07.2006 р., №105 від 15.07.2006 р.Сисоєва І.О.
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КУРОРТУ БЕРДЯНСЬК – ОСНОВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Одним з найбільших та відомих кліматогрязьових курортів на Азовському узбережжі є курорт Бердянськ, розташований на рівнинній піщаній місцевості. До природних лікувальних ресурсів курорту відносяться мінеральні води, полоїди і ропа озер, м’який клімат та тепле море, які почали використовуватися з лікувальною метою вже наприкінці XIX ст.

Природно-кліматичні особливості регіону полягають у вдалому поєднанні сухого степового повітря, що приносяться з континенту, зі зволоженим повітрям, яке надходить з боку Азовського моря. Для санаторно-курортного лікування найбільш сприятливими періодами є весна, літо та осінь. Значна сонячна активність, тепле повітря та море, велика кількість безхмарних днів створюють умови для широкого застосування кліматичних процедур – геліо-, аеро- та таласотерапії.

Безпосередньо на території курорту в різних відкладеннях формуються мінеральні води двох бальнеологічних типів: без вмісту специфічних компонентів і властивостей різної мінералізації та води з підвищеним вмістом йоду, брому і в окремих випадках бору. Протягом багатьох років Українським НДІ медреабілітації та курортології вивчалися мінеральні води курорту Бердянськ з метою їх бальнеологічної оцінки. За участі інституту розвідано та затверджено запаси низки родовищ для санаторіїв „Лазурний”, визначено цінність мінеральних води відділення „Азов”, які рекомендовано для зовнішнього застосування. Детально вивчено води двох свердловин, знаходяться на території санаторію „Бердянськ”, це - №1602г (холодні, хлоридні натрієві, високо мінералізовані, з підвищеним вмістом йоду і брому) та №1605г (холодні, йодо-бромні, борвмісні хлоридні натрієві розсоли), які рекомендовано для зовнішнього, а також внутрішнього застосування (смерд. №1602г). Було виконано також комплекс досліджень мінеральних високомінералізованих (10-35 г/дм3) хлоридних натрієвих вод свердловин №4 та №1602 Бердянського родовища з метою отримання змішаних вод заданої концентрації з водою Луначарського водозабору. В цілому, гідромінеральна база курорту дозволяє використовувати мінеральні води для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, центральної та периферичної нервової системи, хвороб серця та судин, деяких хвороб шкіри.

Лікувальну базу курорту складають також мулові пелоїди та ропа, основні запаси яких зосереджені в озерах Велике, Середнє та Червоне. Розчинні солі представлено, головним чином, хлористим натрієм. Ропа озер за хімічним складом хлоридна натрієво-магнієва з високим вмістом сульфатів, її застосовують для ванн.

Отже, наявність унікальних природних лікувальних ресурсів регіону складає природно-ресурсний потенціал території курорту Бердянськ, створюючи виключні можливості у використанні її для курортно-рекреаційних цілей.


Сисоєва І.О. – заступник генерального директора з медичної частини ЗАТ „Приазовкурорт”, к.мед.н.
Соловйова О.О.
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНУ ПРОДУКЦІЮ

УДК 338.51


Більшість товарів та послуг, що пропонуються фірмами в ринковій економіці, відносяться до диференційованої продукції. До таких товарів можна віднести продукцію підприємств харчової, легкої промисловості, послуги підприємств туристичної, курортно-рекреаційної сфери та ін.

Високий ступень конкуренції на ринку вимагає від підприємств приділяти суттєву увагу проблемі підвищення конкурентноздатності продукції. В більшості ситуацій ціна є впливовим фактором при прийнятті рішення споживачем про придбання продукції. Визначення ціни на диференційований товар (послугу) можна здійснювати в наступній послідовності.

1. На основі опитування споживачів визначення комплексу факторів, які враховуються при прийнятті рішення про здійснення купівлі товару (послуги).

2. За допомогою методу експертних оцінок визначення ступня важливості різних властивостей продукції (визначення ваг факторів).

3. Збір інформації щодо значень факторів, які характеризують продукцію досліджуваної фірми та продукцію конкурентів.

4. Побудова матриці конкурентоспроможності продукції усіх фірм на ринку.

5. Проведення стандартизації (внаслідок того, що фактори та властивості продукції визначаються у різних одиницях виміру).

6. Урахування ваг факторів (визначення значущості кожного фактору).

7. За допомогою кластерного аналізу проводиться групування всієї продукції у декілька груп. При цьому враховуються всі фактори за виключенням ціни.

8. Визначення місця знаходження товару фірми, для якої розглядається проблема ціноутворення. Тобто визначається, в групу з якими товарами фірм-конкурентів потрапила продукція досліджуваної фірми.

9. Визначення діапазону цін (граничних цін, які необхідно враховувати при визначенні ціни на товар). Нижньою границею буде ціна найдешевшої продукції, верхньою – найдорожчої продукції фірм-конкурентів з кластеру.

10. Визначення ціни, за якої товар досліджуваної фірми буде знаходитися як найближче до центру кластеру. Таке співвідношення сукупності споживчих властивостей товару (сукупної корисності, яку отримують споживачі) і його ціни для досліджуваного товару буде відповідати середньому співвідношенню цих характеристик продукції, яка знаходиться в кластері.

В цьому випадку буде найбільша ймовірність того, що цей товар буде куплений (іншими словами, фірма зможе зайняти максимально можливу частку ринку). Проте найкраще співвідношення якість/ціна не завжди відповідає цілям фірми та дозволяє отримувати максимально можливий прибуток.

11. Визначення діапазону ціни, в межах якого споживачі залишаться лояльними по відношенню до продукції фірми (не змінюють обсяги попиту). В межах цього діапазону попит на товар буде мало еластичним. При збільшенні та зменшенні ціни по відношенню до значення, яке було визначено в п.10, зміна ймовірності придбання товару буде проходити не симетрично (рис.1). Q

Рис.1. Залежність обсягу попиту від зміни ціни

Ця ситуація пояснюється тим, що, згідно з постулатами поведінської економіки, споживач завищує програш та занижує виграш. Тобто попит внаслідок зменшення ціни буде збільшуватися в меншому обсязі, ніж обсяг падіння попиту внаслідок збільшення ціни.Гудзь П.В., Савенко В.М.
НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка