Предметний світ нереального простору в романі Дж. К. Роулінг \"Harry Potter\"Скачати 294.53 Kb.
Дата конвертації06.04.2019
Розмір294.53 Kb.
ТипДиплом


Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет романо-германської філології

Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Д и п л о м н а р о б о т а

магістра


на тему: «Предметний світ нереального простору в романі Дж.К. РоулінгHarry Potter”»

«The objective world of unreal space in the J.K. Rowling novel “Harry Potter”»

Виконала: студентка денної форми навчання

спеціальності 035 Філологія

035.04 Германські мови

та літератури (переклад включно):

англійська мова та література

Горчева Оксана Анатоліївна

Керівник к.філол.н., доц. Ємельянова Л.Л. __________

Рецензент д.філол.н., проф. Олінчук В.В. ____________

Рекомендовано до захисту: Захищено на засіданні ЕК № 1

протокол засідання кафедри протокол № від

№ 3 від 24.11.17 Оцінка________/____/____

(за національною шкалою, шкалою ECTS, бали)

Завідувач кафедри Голова ЕК

_________ Колегаєва І.М. _______ Колегаєва І.М.

(підпис) (підпис)

Одеса – 2017

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………2

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО СВІТУ НЕРЕАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ……………………4

1.1. Художній простір та час літературного твору………………………….4

1.1.1. Поняття «художній простір та час»…………………………….4

1.1.2. Поняття «реального» та «нереального» художнього простору6

1.1.3. Функціонування художнього простору………………………..9

1.2. Предметний світ художнього твору…………………….………..……11

1.2.1. Поняття «предметний світ»……………………………………11

1.2.2. Поняття «реалії» та їх класифікація…………………………..14

1.3. Сутність власних назв та їх класифікація та функція………………..18

1.3.1.Поняття «власна назва». Класифікація власних назв………..18

1.3.2. Функція власних назв у мові………………………………….21

ІІ. ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ НЕРЕАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В СЕРІЇ РОМАНІВ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА……………………………………….………..24

2.1. Джоан Роулінг та її романи про Гаррі Поттера……………………….24

2.2. Предметний світ нереального простору в романах про Гаррі Поттера……………………………….……………………………………………..27

2.2.1. Художній простір романів про Гаррі Поттера……………………...27

2.2.2. Предметний світ нереального простору романів…………………...29

2.3. Класифікація реалій в романах………………………………………...38

2.4. Класифікація власних назв в романах…….………………………...…47

ВИСНОВОК………………………………………………………………….52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………...…………………......54

SUMMARY......................................................................................................59

ВСТУП

Мета даної роботи полягає у дослідженні предметного світу нереального простору роману та його функції.

Англійська літературна казка XX століття являє собою унікальне явище в історії художньої творчості. Можна з упевненістю сказати, що вона завоювала світову популярність і визнання. Досить назвати таких представників літературної казки, як Дж. Баррі, А. Мілн, П. Траверс, Дж. Толкін, герої яких Пітер Пен, Вінні-Пух, Мері Поппінс, хоббіти стали улюбленцями дітей, та й не тільки дітей, усіх континентів і віків. До них без вагань можна додати ім'я Дж.К. Роулінг з її казковим циклом про маленького чарівника Гаррі Поттера, публікація якого випала на кінець XX і початок XXI століття і викликала шквал захоплених відгуків не тільки в Англії, але й далеко за її межами, породивши величезну читацьку аудиторію буквально у всіх куточках світу.

Переконливим свідченням всесвітньої популярності казкових романів Дж. Роулінг являється свідчення Б. Адлера, упорядника збірки дитячих листів з усіх куточків планети під назвою «Діти пишуть тобі, Гаррі Поттер» (2006), в яких автор, спираючись на величезний матеріал, наданий йому книгарнями усіх континентів, заявляє: «Жодна книжка не сколихнула світ дитячої літератури настільки, наскільки це зробив «Гаррі Поттер». Гаррі Поттер відкрив для дітей (та й для багатьох дорослих) цілий світ пригод, де чари і магія – буденна справа, але разом з тим і частина нашого світу – світу маглів»[10,28].

Об'єктом дослідження дипломної роботи є романи «Гаррі Поттер та філософський камінь», «Гаррі Поттер та напівкровний принц» та «Гаррі Поттер та смертельні реліквії».

Предметом дослідження є предметний світ та простір роману та їх функціонування у текстах романів.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:


 • Розкрити суть понять «простір літературного твору», «предметний світ літературного твору», їх зміст, особливості.

 • Визначити особливості і структуру предметного світу нереального простору в означених творах.

Структура роботи обумовлена

її метою та завданнями і складається зі вступу, двох розділів, семи підрозділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Перший розділ присвячений загальній характеристиці понять предметний світ та простір літературного твору. У другому розділі аналізуються основні риси романів, репрезентація двох видів простору та особливостей предметного світу. Список використаних джерел складається з 51 позицій.ВИСНОВОК

Проблема лінгвістичної реалізації концепту магії в англійській казці актуальна. Казка як особливий різновид фольклорного жанру, що реалізується за допомогою комплексу специфічних лінгво-культурологічних і міфо-поетичних мовних засобів, недостатньо досліджена в рамках лінгво-культурології. Казка заснована на вигадці, що реалізується в мові за допомогою системи архетипів, символів, системи власних імен персонажів і семантичних просторів.

Як і у всіх видах казок знаходимо в «Гаррі Поттері» своєрідне поєднання реального і нереального, звичайного і незвичайного. Саме як результат зіткнення цих двох світів і виникає те, що робить твори про Гаррі Поттера казкою.

Відповідно до поставленої мети в ході дослідження були вирішені такі завдання: в першому розділі роботи були вивчені та узагальнені основні теоретичні підходи до розгляду особистих імен і реалій та простору твору; у другому розділі були описані структурно-типологічні характеристики романів про Гаррі Поттера; досліджувалися національно-структурні та мовні особливості особистих імен і реалій та нереальний простір аналізованого твору.

Дослідивши теоретичну частину даної тематики, ми з'ясували, що просторова організація досліджуваних творів така: світ ділиться на «свій» і «чужий», реальний і чарівний, причому межі цих світів прозорі, вони можуть проникати один в одного.

Переходячи до реалій, можна відзначити, що дослідниками були запропоновані предметна, тимчасова і місцева класифікація реалій. Предметна класифікація реалій ділиться на географічні, етнографічні та суспільно-політичні реалії. Згідно тимчасової класифікації реалії можуть бути історичними та сучасними.

Була складена класифікація реалій чарівного світу Роулінг, в яку входило 3 основні групи: побутові реалії, реалії державно-адміністративного устрою і суспільного життя і реалії живої природи.

Також було виявлено, що фахівці дають різні поняття визначенню власним назвам та реаліям і їх можна класифікувати на 8 груп. С.І. Зінін об'єднує всі літературні імена власні одним терміном – поетоніми.

У своїх творах Дж. Роулінг повністю створила світ чарівників і реалії цього світу і зафіксувала їх у тексті. Авторські неологізми створені з певною метою – передати реалії вигаданого світу, яких немає в нашому повсякденному житті.

Ономастичний простір даного твору є також не тільки найціннішим компонентом у системі засобів художньої виразності, а й відображає реальний і вигаданий світи твору.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. – С.234-407.

 2. Болотнова Н.С. Основы теории текста / Н.С.Болотнова – Томск: Наука,1999. – 100 с.

 3. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов // Вежбицкая А. М.: Языки славянской культуры. 2001. – С.45-98.

 4. Галинская И.Л. Исторические и литературные источники романов о Гарри Поттере: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, ИНИОН; отв. ред. Л.В. Скворцов. – М., 2007. – Из содерж.: “Harry Potter and the Delthly hallows” : добро победило зло. – С. 87-91.

 5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р.Гальперин – М.: Наука, 1981. – С. 32-97.

 6. Гинзбург Л.Я. К вопросу об интерпретации текста // Структура текста-81: Тезисы симпозиума / Под ред. Вяч. Вс. Иванова и др. – М.: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1981. – С. 106-109.

 7. Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация / Е.А.Гончарова – СПб.: ООО «Книжный дом», 2007. – 472 с.

 8. Зацний Ю.А. "VІР-неологізми" англійскої мови XXI століття. / Зацний Ю.А. – Запоріжжя., 2002. – 3 с. – Запорізький національний університет 15.02.02, № 139876. – С. 38-45.

 9. Імена власні і проблему їх перекладу // Освіта – Наука – Творчість. Міжнародна Академія наук. /Сб.науч. ст. – Нальчик – Армавір, 2005. № 8 (1,8 п. л.). – С. 156-167.

 10. Кострова О.А. Пространственно-временная организация художественного мира в произведениях Дж.К. Роулинг // Университетские чтения – 2009, 12-13 янв. 2009 г. / Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск: Пятигор. гос. лингвист. ун-т, 2009. – С. 28-33.

 11. Кутырев В.А. Крик о небытии // Кутырев В.А. Вопросы философии. 2007. № 2. – С. 66-79.

 12. Литвинов В.П. Мышление по поводу языка в традиции Г.П.Щедровицкого // Познающее мышление и социальное воздействие. – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004. – С.249-305.

 13. Лосева Л.М. Как строится текст / Л.М. Лосева – М.: Просвещение, 1980. – 94 с.

 14. Лурия А.Р. Язык и сознание/ А.Р Лурия – М.: Наука, 1998. – 230 с.

 15. Малышева Е.В. Имена собственные в англоязычной детской литературе: (на материале романов Дж. К. Роулинг) // Вопр. германской и романской филологии. – СПб., 2003. – Вып. 2. – С. 193-199. 

 16. Мамаева Н.Н. Гарри Поттер и английская литературная сказка // Дергачевские чтения – 2004: Рус. лит.: нац. развитие и регион. особенности. – Екатеринбург, 2006. – С. 213-375.

 17. Манаенко Г.Н. Межвузовский научный альманах / Г.Н.Манаенко // Язык. Текст. Дискурс. – 2006. - №9. – С.57-94.

 18. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики) / Науменко А.М. /Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416 с.

 19. Новиков А. И.  Семантика текста и ее формализация / А.И. Новиков. – М.: Наука, 1983. – 215 с.

 20. Одышева А. Феномен Гарри Поттера в современной культуре // Динамика культурной ментальности в системе гуманитарного образования XXI века. – Тюмень, 2004. - С. 121-125.

 21. Пирская Ю.В. Использование квазитерминов в контексте жанра фэнтези на примере произведений Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер" // Ab ovo. – Майкоп, 2004. – № 5. – С. 180-183. 7. Струкова Т.Г. Тайны «Гарри Поттера»: [Д. Роулинг] // Русская словесность. – 2002. – № 8. – С. 34-82.

 22. Райкова И.Н. Книги о Гарри Поттере: фольклорные реминисценции // Фольклор и художественная культура. – М., 2004. – С. 271-281.

 23. Ратке И. Гарри Поттер и расколдовывание мира // Вопр. лит. – 2005. – Вып. 4. – C. 149-160.

 24. Реформатский А.А. Перевод или транскрипция? / A.А. Реформатский // Восточно-славянская ономастика: Cб. научн. тр. – М: Наука, 1972.

 25. Серебрякова С.В. Концептуальная значимость заглавия в переводческом аспекте // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах. – Вып. 6. – Ставрополь-Краснодар: СГУ, КГУ, 2008. – С. 241-245.

 26. Славова М.Т. К вопросу о характере и функциях фантастического в беллетристике для детей // Проблемы детской литературы. – Петрозаводск, 1989. – С. 78-85.

 27. Смирнова Н.П. Мифологическое время и пространство в романе Дж.К. Ролинг "Гарри Поттер" // Образование, наука и техника: XXI век: сб. науч. ст. / Югор. гос. ун-т; [сост.: О.Я. Яворук]. – Ханты-Мансийск, 2008. – Вып. 6. – C. 213-217.

 28. Сорокин Ю.А. Текст и его национально – культурная специфика / Ю.А.Сорокин - М.: Наука, 1988. – 158с.

 29. Тананыхина А.О. Хронотоп современной англоязычной сказки vs хронотоп фольклорной сказки // Герценовские чтения. Иностр. яз.: материалы конф. (10-11 мая 2005 г.) / отв. ред. Н.А. Абиева, Ю.П. Вышенская. – СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2005. – С. 42-43.

 30. Тананыхина А.О. Художественное время и художественное пространство современной англоязычной литературной сказки // Актуальные вопросы современного университетского образования: материалы VIIIРос. –Американ. науч.-паркт. конф. (17-19 мая 2005 г.) / отв. ред. Г.А. Бордовский. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 154-157.

 31. Ткаченко А.В. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. / Ткаченко А. В. Київ: 1988. 342 с.

Електронні ресурси:

 1. Габрелян Г.Г. Понятие художественного текста как феномена языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2011/VII/uch_2011_VII_00009.pdf

 2. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста. М.:Изд-во МГУ, 1991. – С. 35-81. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1485644/

 3. Давыдова Т.Т. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://hi-edu.ru/e-books/xbook384/01/part-007.htm

 4. Заика В.И. Эстетическая функция языка и категории художественного текста // Заика В.И. Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и вузе / Отв. ред. Т.Г. Рамзаева. – С. 56-102. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.novsu.ru/file/1175072

 5. Литературный энциклопедический словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=74

 6. Лотман Ю.М. (2002). Текст в тексте // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект. – С.185-292. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_jazyka/lotman

 7. Николаев А. И. Анализ художественного пространства и времени [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/анализ-художественного-пространства-и-времени/

 8. Ноздрина Л.А. (2009). Интерпретация художественного текста.Поэтика грамматических категорий: учебное пособие для лингвистических вузов и факультетов. Москва: Дрофа. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

 9. Рюткёнен М. Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женского чтения» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.a-z.ru/women_cd1/html/filologich_nauki_2.htm

 10. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://terme.ru/slovari/filosofija-enciklopedicheskii-slovar.html

Довідкова література:

 1. Мюллер В.К. Англо-русский словарь/В.К. Мюллер – М.: Рус. яз., 1989. – 848 с.

 2. Ожегов С.И. Этимологический словарь заклинаний./ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. – Москва: 2009. – 136с.

 3. Active Study Dictionary of English. – Harloy: Longman Group Limited, 1988, 710 p.

Досліджувана література:

 1. Роулинг Дж. К., Гарри Поттер и Дары смерти: Роман/ Пер. с англ. М.Д. Литвиновой. – М.: ООО Издательство РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. – 640 с.

 2. Роулинг Дж. К., Гарри Поттер и Принц-полукровка: Роман/ Пер. с англ. М.Д. Литвиновой. – М.: ООО Издательство РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. – 672 с.

 3. Роулинг Дж. К., Гарри Поттер и Философский камень: Роман / Пер. с англ. М.Д. Литвиновой. – М.: ООО Издательство РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. – 473 с.

 4. Роулинг Дж. К. Фантастические твари и места их обитания. / Роулинг Дж.К. Москва: Росмен, 2009. 127 с.

 5. J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows., Bloomsbury Publishing Plc, 2007. – 607 p.

 6. J. K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince., Bloomsbury Publishing Plc, 2005. – 652 р.

 7. J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone., Bloomsberry Publishing Plc, 1998. – 257 p.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка