Правила оформлення списку використаної літературиСкачати 90.52 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір90.52 Kb.
ТипПравила

Правила оформлення списку використаної літератури

Список використаної літератури оформляється за алфавітом, указується прізвище, ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін. "; повна і точна назва роботи, яка не береться в лапки; підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва збірника, часопису (якщо це стаття), назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви вживаються скорочення: К., X., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів "рік" або скорочення "р"); кількість сторінок із скороченням "с". Наприклад:Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. —К: Техніка, 1992. - 399 с.

Пещак М. М. Стиль ділових документів XІVcm.. - К..: Наукова думка 1979. - 267 с.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. -К..: Либідь, 1993. - 247 с.

Томан І. Мистецтво говорити. -К..: Політвидав України, 1986. - 223 с.

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (.-)

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою, а у відомостях про відповідальність наводять прізвища чотирьох авторів (якщо їх чотири) або трьох з припискою "та ін." (якщо їх п'ять і більше). Наприклад:Податкова система України: Підручник /В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. -К..: Либідь, 1994. - 464 с.

Финансовые расчеты предприятий: Справочник / В. Ф. Близнец, Т. И. Василевская, Т. И. Буколова и др.; Под общ. ред. М. И. Ткачук. - Минск, Высшая школа, 1993. - 336 с.

У відомостях про твори, опубліковані в окремих збірниках праць, подаються такі дані: прізвище автора (якщо він вказаний); повний заголовок твору; найменування видання, в яшму міститься цей твір; номер тома і номери сторінок, на яких надрукований твір. Наприклад:Сухомлинський В. О. Біля джерел життєвого ідеалу. - Вибрані твори, т. 3. - К..: Вища школа, 1977. - С 218 - 225.

Відомості про багатотомні видання:Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. -М.: Советская энциклопедия, 1991.

Російсько-український словник: У 3-х т. Вид. друге, випр. /Ред. С. I. Головащук, Л. А. Коробчинсъка, М. М. Пилинсъкий. -К..: Наукова думка, т. 1, 1980. - 846 с; т. 2, 1981. - 924 с; т. 3, 1981. - 884 с.

Відомості про збірки статей, матеріали конференцій слід подавати так:Республіканська науково-практична конференція "До нової України - шляхом реформ". Секція економіки. Доповіді. 14-16 березня 1992р. -К..: НМКВО, 1992. -192 с

Якщо на титульному аркушеві відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і решту елементів під прізвищем автора. Наприклад:Словник-посібник економічних термінів: Рос, -укр. -англ. / За ред. Т. P. Кияка. - К..: Видавничий дім "KM "Academia", 1997. - 264 с.

Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. - 4-е вид., випр. й доп. - К..: Наукова думка, 1993. - 236 с.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні містити: прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті, після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника), за викладеними вище правилами, а для періодичних видань - назва журналу або газети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газет - число і місяць. Наприклад:Іщук С. І. Географічні аспекти розвитку промислового комплексу Української РСР // Економічна географія. - К.., 1991. - Bun. 43. - С. 3-9.

Панчишин А. Залежність від злиднів// Час. -1999. - 19-26лютого.

Миронюк О. М. Культура мови в Японії//Культура слова. - Bun. 27. -К..: Наукова думка, 1984. - С 57-62.

Якемчук P. Україна і Європейський Союз // Сучасність. - 1997. -№ 10. -С 95-99.

Якщо у рефераті використано лише якусь главу, розділ чи параграф із книжки, то у списку літератури це слід записати так:Формування і розвиток культури Української народності // Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / АН УРСР. Ін-т історії; Редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. ред.) та ін. - К., 1990. - Розд. 8. - С 235-302.

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом (прізвищ авторів чи назв книг) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3 ...

ПАМ'ЯТКА

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який студенти будуть наводити у рефераті (курсовій, дипломній роботах)Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

1. Савчук В. К. Економічний аналіз діяльності підприємств і організацій АПК. - К.: Урожай, 1991.-224 с.

2. Скибіцький В. Г. Ротавірусна інфекція великої рогатої худоби (ротавірусний ентерит телят). - К.: УкрІТЕТ, 1993. -208 с

3. Гордієнко М. І., Карпенко В. І. Липа дрібнолиста. - К.: Сільгоспосвіта, 1996. - 224 с

4. Пересыпкин В. Ф., Тютерев С. Л., Батачова Т. С. Болезни зерновых культур при интенсивных технологиях их возделывания. - М.: Агропромиздат, 1991.-272 с.Чотири, п'ять та більше авторів

1. Сільськогосподарська екологія / В. К. М'якушко, Д. О. Мельничук, Ф. В. Вольвач та ін. / За ред. В. К. М'якушко. - К.: Урожай, 1992.-264 с.

2. Интенсификация промышленного свиноводства / Г. С. Походня, Ю. В. Засуха, Л. Н. Цицюрский и др. - К.: УСХА, 1994. - 464 с.

3. Мотивація праці та формування ринку робочої сили / О. А. Бугуцький, Г. I. Купалова, В. С. Дієсперов та ін. / За ред. П. Т. Саблука, О. А. Бугуцького /К.: Урожай, 1993. - 416 с.


Багатотомні видання

1. Академик Прянишников В. Д. Избранные сочинения: В 3 т. — М.: Гос. изд-во сельскохоз. лит. - 1952. - Т. 1: Агрохимия. - 691 с.

2. Савельев А. В. Курс общей физики: В 3 т. - М.: Наука, 1982. -Т. 1-3.


окремий том:

3. Савельев А. В. Курс общей физики: В 3 т. - Т. 1: Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1982.-432 с.Перекладні видання

Гроссе С, Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. – 392 с.

Підручники, навчальні посібники

1. Войлок Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини: Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів агрон., екон. спец. - К.: Урожай, 1994. -448 с.

2. Агрохімія: підручник для с.-г. вузів з агрон. спец. / М. М. Городній, А. Г. Сердюк, В. А. Копілевич та ін. / За ред. М. М. Городнього. - К.: Вища школа, 1995. - 527 с.

3. Падій М. М. Лісова етимологія: Підручник. - К.: УСХА, 1993. - 352 с.

4. ЗавадськийИ. С Менеджмент: Підручник. - УФІМБ, 1997. - 543 с.

5. Щегров Л. М., Копілевич В. А. Лабораторний практикум з неорганічної хімії для студ. ф-ту агрохімії та ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.: УСХА, 1991.-92 с.

6. Вертійчук А. І, Маценко М. І. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник для викладачів і студ. інженери, спец. вищ. навч. с.-г. закладів III-IV рівнів акредитації. - К.: Урожай, 1995. - 376 с.Збірка наукових праць

1. Захист рослин у сучасних умовах землекористування: 36. наук. пр. - К.: НАУ, 1996. - 148 с.

2. Науковий вісник Національного аграрного університету: 36. наук. пр. - Вип. 1. – К.: НАУ, 1997. - 228 с.Довідники

1. Костенко В. І., Маньковський А. Я. Довідник по контролю якості молока на фермі. - К.: Урожай, 1992. - 136 с.

2. Довідник сільського інженера / В. Д. Гречкосій, О. М. Погорілець, І. І. Ревенко та ін. / За ред. В. Д. Гречкосія. - К.: Урожай, 1991. - 399 с.

3. Довідник з механізації садівництва / М. 0. Демидко, В. П. Бабій та ін. -К.: Урожай, 1992.-230 с.

4. Справочник фельдшера ветеринарной медицины / С. С. Медведев, В. И. Безсмертный, И. Г. Погурский и др. / Под ред. С. С. Медведева. - К.: Урожай, 1993. - 566 с.Словники

1. Словник морфологічних ветеринарних термінів /В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. - К.: Вища школа, 1990. - 303 с.

2. Хоменко Л. 0. Словник з агробіології. -К.:НАУ, 1998.-689 с.

3. Російсько-український словник термінів ветеринарної медицини / Уклад. С. К. Рудик, I. М. Гудков, С. П. Долецький та ін. - К.: Урожай, 1994.-112 с.

4. Генетический словарь / Н. Е. Проценко, В. Е. Недаева, В. Д. Веренко. -К.:УСХА, 1991.-144 с.

5. Біологічний словник / За ред. I. Г. Підоп-річка, К. М. Ситника, Р. В. Чаговця. - К..: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. - 551 с.

6. Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1977. - 578 с.Депоновані наукові праці

1. Пономаренко Л. А., Меликов А. 3. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. - Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., № 7305-В89.

Складові частини книги

1. Тютюнник Д. А. Мелиорация почв Украины // Природа Украинской РСР: Почвы. - К..: Наукова думка, 1986. - С. 172-190.

збірника

1. Гончарук В. А., Мельничук Д. О., Лю-бецька Т. В. Білковий спектр плазми крові у новонароджених телят при експериментальному метаболічному ацидозі та алкалозі // Науковий вісник Національного аграрного університету: 36. наук. пр. - Вил. 2. -К., 1997. - С 3-11.

2. Ксандопуло С. Ю., Коношенко Т. М., Канейковский В. М, Ключкин В. В. Белковый комплекс семян рапса // Вопросы кормления сельскохозяйственных животных. — Л., 1986. - С. 3-9.журналу

1. Мельничук Д. А. Метаболическая система кислотно-щелочного гомеостаза в организме человека и животных // Украинский биохимический журнал. - 1989. -№ 3. - С. 3-21.

2. Пньов В. В., Карнаухов 0.1. Теорія вольтамперометрії із заданим опором ланцюга // Український хімічний журнал. - 1997. № 5. - С. 483—488.

3. Семенчук В. Птахівництво України на рубежі нового століття. - Тваринництво України. - 2001.-№ 4. - С 2-4.

4. Lakida Peter І. Forest Phytomass Estimation for Ukraine // Working Paper. -1996.-August 96. - p. 1-75.енциклопедії

1. Боровський М. Виноградництво // Енциклопедія українознавства. - Перевид. в Україні. - Львів: Молоде життя, 1993. - Т. 1. - С. 249-250.
Тези доповідей

1. Шарпіло Л. Д. До питання про гельмінтофауну ондатри плавнів Дніпра // Тези II наукової конференції молодих спеціалістів. - К.: Наукова думка, 1964. -С 50-51.
Дисертації

1. Рожко В. М. Ефективність різних систем основного обробітку ґрунту в ланці зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України: Дис... канд. сільськ. наук: 06.01.01.-К., 1999.-176 с.

2. Москалюк В. І. Епізоотологія, діагностика та профілактика пастерельозу свиней: Дис... канд. вет. наук: 16.00.08. - К., 2002. - 158 с.

3. Мицишин Н. П. Шляхи підвищення ефективності праці в сільськогосподарських підприємствах: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01.-К., 2002.-163 с.

Автореферати дисертацій

1. Гуцул Т. А. Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Нац. аграр. ун-т. - К., 2002.-17 с.

2. Герасимчук Г. В. Основні шкідники троянди і гвоздики та захист від них у закритому ґрунті в центральному лісостепу України: Автореф. дис... канд. сільськ. наук: 03.00.09 / Нац. аграр. ун-т. - К.


Оскільки ви опрацьовуєте літературу, переказуєте думки і ідеї авторів, перелічуєте проблеми, які розв'язуються у тій чи іншій монографії, ви маєте обов'язково робити посилання на авторів і їх праці, щоб не склалася думка, що це ваші ідеї і щоб вас не звинуватили у привласненні чужих думок. Посилання на використане джерело записується так: у кінці наведеної цитати слід вказати в дужках номер відповідного літературного джерела за списком і сторінку, з якої взята цитата, наприклад (12, 67) - це означає, що ви цитуєте працю автора, який за вашим списком літератури значиться під номером 12, а цитата взята зі сторінки під номером 67 указаної праці. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: (78). Значна економія в об'ємі тексту роботи досягається завдяки пронумерованому списку літератури.

Є й інший спосіб посилання. Біля цитати ставиться номер цитування на даній сторінці, а в кінці сторінки вказується джерело, звідки взята цитата, наприклад:

І. Левченко пише: "Більшість бджіл, які вилетіли в поле, поверталися у свій вулик на новому місці. Але частина бджіл (3316 особин) упродовж: дня збиралися в порожньому вулику, розміщеному на попередньому місці. Таким чином, у новій ситуації частина бджіл використала свій попередній досвід. Цю обставину пасічникам треба враховувати під час кочівель пасік".

А в кінці сторінки під рискою потрібно вказати джерело, звідки взята цитата, наприклад:1 Левченко В. Пам'ять медоносної бджоли. - Український пасічник. - 2001.- №9.- С 4.

Скачати 90.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка