Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного праваСторінка7/13
Дата конвертації10.01.2018
Розмір1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
+сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові; 
+якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту; 
-особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, має право вимагати повернення виконаного, якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності; 
-позовна давність застосовується судом у всіх випадках; 
-заява про захист цивільного права або інтересу не приймається судом до розгляду після спливу позовної давності; 
-сплив позовної давності не має жодного правового наслідку.

№ 499


Позовна давність не поширюється: 
+на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом; 
+на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу; 
+на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування); 
-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів; 
-про оскарження дій опікуна
-у зв’язку зі зберіганням товару; 
-у зв’язку з недійсністю договору.

№ 4991


Зміна тривалості позовної давності: 
+може бути збільшена за домовленістю сторін; 
+договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі; 
+позовна давність, встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін; 
-не допускається; 
-може бути встановлена лише в рішенні суду; 
-договір про збільшення позовної давності укладається у будь якій формі не забороненій законом; 
-позовна давність, встановлена законом може бути скорочена за домовленістю сторін.

№ 501
Майном як особливим об’єктом цивільних прав вважаються: 


-права інтелектуальної власності; 
+майнові обов’язки; 
-дії; 
-послуги; 
-результати творчої діяльності.

№ 502
Підприємство як єдиний майновий комплекс є: 


-сукупністю рухомих та нерухомих речей: 
-основними та оборотними коштами; 
-майновою основою господарювання; 
+нерухомістю; 
-суб’єктом господарювання.

№ 503
Оберіть правильне законодавче положення: 


-права за ордерним цінним паером передаються шляхом його вручення; 
-пайовий цінний папір посвідчує право власника на розпорядження майном, вказаним у ньому; 
+для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі. 
-права, посвідчені цінним папером, можуть належати особі, визначеній емітентом; 
-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання.

№ 505
У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”? 


-термін; 
+строк; 
-подія; 
-момент; 
-позовна давність.

№ 506
Оберіть правильне законодавче положення: 


-права за ордерним цінним паером передаються шляхом його вручення; 
-пайовий цінний папір посвідчує право власника на розпорядження майном, вказаним у ньому; 
+для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі. 
-права, посвідчені цінним папером, можуть належати особі, визначеній емітентом; 
-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання.

№ 507
Права, посвідчені цінним папером, можуть належати: 


-добросовісному володільцю; 
+пред’явникові цінного паперу; 
-біржовому брокеру; 
-легітимованій особі; 
-особі, визначеній емітентом.

№ 508
Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються: 


+в порядку, встановленому для відступлення права вимоги; 
-в порядку, встановленому для відчуження права власності; 
-простим врученням; 
-через реєстратора власників іменних цінних паперів; 
-в порядку, визначеному власником іменного цінного паперу.

№ 509
Оберіть правильне законодавче положення: 


-річ, призначена для обслуговування іншої речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є складовою її частиною; 
+приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлене договором або законом; 
-продукція, плоди та доходи належать володільцю речі; 
-речі, визначені індивідуальними ознаками, є неспоживними; 
-тварини є особливим суб’єктом цивільних прав.

№ 510
Відповідно до чинного законодавства в Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 


-заставні цінні папери
+похідні цінні папери; 
-цінні папери – титули власності; 
-приватні цінні папери; 
-інвестиційні цінні папери.

№ 511
Оберіть правильне законодавче положення: 


-при переході права на річ її складові частини підлягають відокремленню; 
-річ, що має лише родові ознаки, є споживною; 
+при переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню; 
-режим нерухомої речі може бути поширений за домовленістю сторін на інші речі, права на які підлягають державній реєстрації
-тварини є особливим суб’єктом цивільних прав.

№ 512
Які із зазначених об’єктів є обмеженими в цивільному обороті: 


-тварина; 
+газовий пістолет; 
-повітря; 
-картина Леонардо да Вінчі. 
-єдиний майновий комплекс підприємства.

№ 513
Річ є визначеною індивідуальними ознаками: 


-якщо права на неї підлягають державній реєстрації; 
-якщо вона розташована на земельній ділянці і її переміщення є неможливим без знецінення та зміни їх призначення; 
+якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що відрізняють її з-поміж інших однорідних речей; 
-яка призначена для обслуговування іншої речі; 
-яка немає собі подібних серед інших речей матеріального світу.

№ 514
Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення: 


-нотаріального посвідчення факту передачі; 
+передавального напису (індосаменту); 
-відступлення права власності (цесії); 
-укладення договору про відступлення прав; 
-нотаріального протесту.

№ 515
Цінні папери можуть існувати: 


-в матеріальній формі; 
+в докуменарній чи бездокументарній формі відповідно до закону; 
-виключно в документарній формі; 
-виключно у письмовій формі; 
-у формі обраній емітентом за погодженням з ДКЦПФР.

№ 516
Яку групу цінних закріплено у Цивільному кодексі України?: 


-державні цінні папери; 
+товаророзпорядчі цінні папери; 
-документарні цінні папери; 
-цінні папери приватних корпорацій; 
-іноземні цінні папери.

№ 517
Яку групу цінних закріплено у Цивільному кодексі України: 


+боргові цінні папери; 
-цінні папери, пов’язані з нерухомістю; 
-муніципальні цінні папери; 
-майнові цінні папери; 
-грошові цінні папери;

№ 518
Відповідно до Цивільного кодексу України, при переході права на річ її складові частини: 


-можуть бути окремим об’єктом цивільних прав; 
+не підлягають відокремленню; 
-слідують за головною річчю, якщо інше не встановлено договором; 
-можуть бути відокремлені у випадках, прямо передбачених законом
-не можуть відокремлюватися, крім випадків, передбачених законом.

№ 519
Підприємство як єдиний майновий комплекс є: 


-рухомою річчю; 
+нерухомістю; 
-неспоживною річчю; 
-суб’єктом цивільних прав; 
-майновим правом особливого роду.

№ 520
Відмова у державній реєстрації права на нерухомість: 


+може бути оскаржена до суду; 
-не підлягає оскарженню; 
-підлягає засвідченню у нотаріуса; 
-може бути оскаржена до БТІ; 
-може бути оскаржена до виконавчого комітету місцевої ради.

№ 521
Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

+вірне твердження

-невірне твердження

№ 522
Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію не можуть бути оскаржені до суду.

-вірне твердження

+невірне твердження

№ 523
Подільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

-вірне твердження

+невірне твердження

№ 524
Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

+вірне твердження

-невірне твердження
№ 525
Річ, що має лише родові ознаки, є незамінною.

-вірне твердження

+невірне твердження

№ 526
Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді.

+вірне твердження

-невірне твердження

№ 527

Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю.+вірне твердження

-невірне твердження

№ 528

Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом.+вірне твердження

-невірне твердження

№ 529

Виберіть і вставте потрібне слово у наведеному законодавчому положенні: Тварини є особливим об’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим (*речі*), крім випадків, встановлених законом. № 530

Вставте пропущені два слова у наступному визначенні: Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ (*третій особі*) сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

№ 531

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: (*цінний папір*) – це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.№ 532

Оберіть правильні законодавчі положення щодо виконання за цінним папером: 


+володілець підробленого цінного паперу має право пред’явити особі, яка передала йому папір, вимогу про належне виконання зобов’язання, посвідченого цим папером; 
-відмова від виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером, є недійсною; 
+особа, що випустила цінний папір та особи, що індосували його, відповідають перед його законним володільцем солідарно; 
-особа, що випустила цінний папір, у разі його передачі не відповідає перед законним володільцем цінного паперу; 
-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання; 
-права, посвідчені іменним цінним папером, виконуються через реєстратора власників іменних цінних паперів; 
-вимоги, посвідчені борговим цінним папером, погашаються виключно грошовими коштами.

№533


Відповідно до Цивільного кодексу України, режим нерухомої речі може бути поширений законом на: 
-будівлі, споруди 
-земельні ділянки; 
+космічні об’єкти; 
-квартири в багатоквартирному будинку; 
+судна внутрішнього плавання
-майнові права, пов’язані з нерухомістю; 
-залізничний транспорт.

№534


Оберіть правильні законодавчі положення щодо передання прав за цінним папером: 
-права, посвідчені іменним цінним папером, переданню третім особам не підлягають; 
+права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення індосаменту; 
-особа, яка передає право за цінним папером, не відповідає за недійсність відповідної вимоги; 
-особа, що випустила цінний папір, у разі його передачі не відповідає перед законним володільцем цінного паперу; 
-особа, яка передає право за цінним папером, відповідає за невиконання відповідної вимоги з цінного паперу; 
+особа, яка передає право за цінним папером, відповідає лише за недійсність відповідної вимоги; 
-неемісійні цінні папери не підлягають переданню третім особам.

№ 536
Зазначте види облігацій, визначені у Законі «Про цінні папери та фондовий ринок»: 


-пайові; 
-привілейовані; 
+дисконтні; 
+цільові 
-грошові; 
-майнові; 
+відсоткові.
№ 537
Вставте пропущені три слова у наступному визначенні: Вексель - цінний папір, який посвідчує (*безумовне грошове зобов’язання*) векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). 
№ 538

Назвіть види цінних паперів передбачених Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”: 


+іпотечна облігація; 
-пайовий сертифікат; 
+заставна; 
-іпотечний вексель; 
-вексельне поручительство; 
+сертифікат фонду операцій з нерухомістю; 
-облігація НБУ.
№ 539

Виберіть і вставте пропущене у наступному визначенні: Цінним паперам є документ встановленої форми ...., що посвідчує......... і визначає ..........та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам: 


-право особи на цей документ; 
+з відповідними реквізитами; 
+взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником; 
-права держателя на участь в управлінні емітентом; 
+грошове або інше майнове право; 
відповідним ступенем захисту
-спосіб та порядок його передачі.

№ 601
Зміст особистого немайнового права становить: 


-можливість фізичної особи вільно визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. 
-можливість фізичної особи володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. 
-можливість фізичної особи володіти та розпоряджатися своїм майном. 
+можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. 
-можливість фізичної особи на власний розсуд визначати свою поведінку.

№ 602
Вкажіть вид особистих немайнових прав: 


-право на власність. 
-право на здійснення підприємницької діяльності. 
-право брати участь у загальних зборах товариства. 
-право на вихід. 
+право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

№ 603
Вкажіть вид особистих немайнових прав: 


-право на власність. 
+право на повагу до гідності та честі. 
-право брати участь у загальних зборах товариства. 
-право на вихід. 
-право на здійснення підприємницької діяльності.

№ 604
Вкажіть вид особистих немайнових прав: 


-право на власність. 
+право на життя. 
-право брати участь у загальних зборах товариства. 
-право на вихід. 
-право на здійснення підприємницької діяльності.

№ 605
Вкажіть, з досягненням якого віку фізична особа має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій: 


-18 років. 
-12 років. 
+14 років. 
-21 року. 
-16 років.

№ 606
Право на свободу включає: 


-дозвіл щодо будь-яких форм фізичного чи психічного тиску на фізичну особу. 
-втягування особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів. 
-право на спонукання особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів. 
+заборону будь-яких форм фізичного чи психічного тиску на фізичну особу. 
-вчинення дій, що порушують право на свободу.

№ 607
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо особистого немайнового права: 


-фізична особа може відмовитися від особистих немайнових прав. 
+фізична особа не може бути позбавлена особистих немайнових прав. 
-право на спонукання особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів. 
-фізична особа може бути позбавлена особистих немайнових прав. 
-особа може вчиняти дії, що порушують право на свободу. 
+фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав. 
+особисті немайнові права належать кожній фізичній особі за народженням або за законом.

№ 608
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо обмеження особистих немайнових прав фізичної особи: 


-фізична особа може відмовитися від особистих немайнових прав. 
-обмеження встановлених Конституцією України собтстих немайнових прав можливе лише у випадках встановлених Цивільним Кодексом та іншим законом. 
+обмеження встановлених Конституцією України можливе лише у випадках, передбачених нею. 
-фізична особа може бути позбавлена особистих немайнових прав. 
-особа може вчиняти дії, що обмежують особисті немайнові права інших осіб. 
+обмеження особистих немайнових прав, встановлених Цивільним кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними. 
-обмеження особистих немайнових прав, встановлених Цивільним кодексом та іншим законом, не допускається.

№ 609
Хто з перелічених осіб має право на спростування недостовірної інформації: 


-фізична особа, щодо якої та (або) членів її сім'ї поширено оціночні судження. 
-будь-які зацікавлені особи, крім членів сім'ї та близьких родичів. 
+члени сім'ї, близькі родичі та інші заінтересовані особи – щодо особи, яка померла. 
-фізична особа, майнові права якої порушено внаслідок поширення про неї, а не членів її сім'ї відповідної інформації. 
-будь-які зацікавлені особи. 
-будь-які особи, яким стала відома така інформація. 
+фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації.

№ 610
Назвіть права фізичної особи, якщо її особисті немайнові права порушено у ЗМІ: 


+фізична особа має право на відповідь. 
-фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому засобі масової інформації, в якому вона вважає за необхідне це вчинити. 
-спростування недостовірної інформації здійснюється у приватний спосіб. 
+фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом. 
+спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена. 
-спростування недостовірної інформації не є правом фізичної особи, чиї особисті немайнові права порушено. 
-фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому установчими документами цього ЗМІ.

№ 611
Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються права на життя: 


+стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи. 
+стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена лише за згодою її опікуна, з додержанням вимог, встановлених законом. 
-стерилізація може відбутися лише за бажанням неповнолітньої фізичної особи, яка навається у спеціалізованому закладі охорони здоров’я. 
-стерилізація може відбутися за бажанням малолітньої фізичної особи, якщо ъъ родичы не заперечують проти такого. 
-стерилізація може відбутися на вимогу повнолітньої фізичної особи, обсяг дыэздатносты якої обмежено судом. 
-стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена на вимогу її опікуна, з додержанням вимог, встановлених законом. 
-стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена лише за згодою її опікуна, за будь яких умов.

№ 612
Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються права на переривання вагітності: 


+Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. 
-Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує двадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. 
-Штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів. 
+У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів. 
-Штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів за умови письмової згоди неповнолітньої особи. 
+Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після дванадцяти тижнів вагітності, встановлюється законодавством. 
-Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після двадцяти тижнів вагітності, встановлюється законодавством.

№ 613
Вкажіть права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я: 


+Право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника 
-Право покинути в будь який час заклад охорони здоров'я 
-Право на мирні зібрання 
+Право на допуск до неї нотаріуса та адвоката 
-Право на маніпуляційні процедури за бажанням особи 
+Право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду. 
-Право на доступ до медичної літератури

№ 614
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо особистого немайнового права 


+Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом. 
-Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі виключно від народження 
-Особисті немайнові права фізичної особи передбачають можливість отримання економічної вигоди їх володільцю 
+Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту 
-Особисті немайнові права тісно пов'язані з особою набувача таких прав за договором 
-Особистими немайновими правами фізична особа володіє на період, встановлений договором чи законом 
+Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, Цивільним кодексом та іншим законом, не є вичерпним.

№ 615, 0, 6, 2, 1, 120


Вкажіть правильні законодавчі положення щодо здійснення особистих немайнових прав фізичною особою: 
+Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. 
-Фізична особа здійснює особисті немайнові права через представника. 
- Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, за виключенням права на сім’ю 
+В інтересах неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні немайнові права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. 
-В інтересах малолітніх, їхні немайнові права здійснюють відповідні виконавчі комітети органів місцевого самоврядування. 
- Малолітні особи самостійно здійснюють належні їм особисті немайнові права 
+Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових прав. 

№ 616
Вкажіть правильні законодавчі положення про спростування недостовірної інформації: 


+Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. 
- Негативна інформація, поширена про особу, вважається достовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. 
- Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка зацікавлена в її спростуванні 
+Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. 
+Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка