Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного праваСторінка1/13
Дата конвертації10.01.2018
Розмір1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

№ 1
Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного права 
-особисті немайнові відносини, що пов’язані з майновими, та суто особисті немайнові відносини; 
+особисті немайнові та майнові відносини; 
-відносини цивільного обігу; 
-відносини, що стосуються немайнових прав, що забезпечують природне існування та соціальне буття; 
-будь-які суспільні відносини.

№ 2
Позначте відповідь, у якій правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: до майнових відносин, що ґрунтуються на владному підпорядкуванні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство. 


+не застосовується, якщо інше не встановлено законом
-застосовується, якщо інше не встановлено законом; 
-застосовується; 
-застосовується, якщо інше не передбачено законодавством; 
-не застосовується.

№ 3
Позначте відповідь, у якій правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли: 


+з дня набрання ними чинності; 
-з дня офіційного підписання; 
-з дня підписання; 
-з моменту прийняття; 
-з дня скасування попереднього акта.

№ 4
Позначте відповідь, у якій правильно вказано, що визначає юридичну силу правових звичаїв : 


-поступаються лише Конституції; 
-поступаються лише актам цивільного законодавства
-поступаються лише договору; 
+поступаються договору, актам цивільного законодавства; 
-не поступаються;

№ 5
Позначте відповідь, у якій правильно зазначено наслідки нездійснення особою своїх цивільних прав: 


-є підставою для їх анулювання; 
-не є підставою для їх припинення; 
-не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених сторонами; 
-є підставою для відмови від них; 
+не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом.

№ 6
Позначте відповідь, у якій правильно вказано випадки, коли особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його виконання.: 


+встановлених договором або актами цивільного законодавства; 
-випадків законодавець не встановлює
-встановлених виключно Конституцією; 
-встановлених виключно домовленістю сторін; 
-встановлених виключно Цивільним кодексом України.

№ 7
Позначте відповідь, у якій міститься найбільш повне визначення поняття „самозахист”..: 


-це застосування усіх засобів протидії; 
+це застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства; 
-це застосування засобів протидії, які передбачені законом та не суперечать моральним засадам суспільства;
-це застосування засобів протидії, які не суперечать моральним засадам суспільства; 
-ЦК України не дає визначення цьому поняттю.

№ 8
Позначте відповідь, у якій найповніше розкривається зміст поняття „збитки”..: 


-втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі; 
-витрати, які особа зробила для відновлення свого порушеного права; 
-витрати, які особа мусить зробити для відновлення свого порушеного права; 
-доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якщо її право не було порушене; 
+усі перелічені варіанти.

№ 9
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Твердження, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від громадянства винної особи, характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань потерпілого та сімейного стану потерпілого:

-вірне

+невірне


№ 10

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному (*волевиявленні*), майновій самостійності їх учасників.

№ 11

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).+вірне твердження

-невірне твердження

№ 12

У відповідях під котрими номерами правильно вказано принципи, на яких базуються цивільні відносини (ст.1 ЦК): 


+юридичній рівності учасників; 
-рівноправності сторін; 
-майновій рівності сторін; 
+майновій самостійності учасників
-вільній згоді особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин; 
+вільному волевиявленні учасників; 
-повній згоді особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин.

№ 13
У відповідях під котрими номерами правильно вказано ознаки звичаю як джерела цивільного права: 


+це правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства; 
+це правило поведінки, яке є усталеним у певній сфері цивільних відносин; 
-єдиним звичаєм, що визнається цивільним законодавством є звичай ділового обороту; 
+звичай може бути зафіксований у відповідному документі; 
-звичай може вважатись регулятором цивільних відносин у випадку наявності суперечності їх регулювання у законодавстві; 
-застосовуються лише звичаї українського народу; 
-звичай не може бути застосований судом на вимогу однієї із сторін.

№ 14
У відповідях під котрими номерами правильно вказано умови застосування аналогії закону: 


+відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права, тобто є цивільними відносинами; 
+вказані цивільні відносини не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного законодавства або договором; 
-відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини; 
-цивільні відносини позбавлені будь-якого соціального регулювання; 
+існують норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини; 
-застосовується аналогія права; 
-цивільні відносини врегульовані цивільним законодавством.

№ 15
У відповідях під котрими номерами правильно вказано умови застосування аналогії права: 


+відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права, тобто є цивільними відносинами; 
-застосовується аналогія закону; 
-цивільні відносини врегульовані цивільним законодавством; 
-існують норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини; 
-цивільні відносини врегульовані в договорі; 
+цивільні відносини не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного законодавства або договором; 
+відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

№ 16
У відповідях під котрими номерами правильно вказано, коли відступ від положень актів цивільного законодавства не допускається: 


-договір не передбачений актами цивільного законодавства; 
+обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту; 
+обов’язковість для сторін положень цивільного законодавства випливає із суті відносин між сторонами; 
+відступ від положень акту цивільного законодавства прямо заборонений таким актом; 
-якщо договір згадується в актах цивільного законодавства, але регламентований ними недостатньо детально; 
-укладений односторонній правочин; 
-ними детально врегульовані відносини сторін.

№ 17
У відповідях під котрими номерами правильно вказано, коли до цивільних відносин, які виникли раніше, новий акт цивільного законодавства застосовується стосовно прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності: 


+відносини належать до сфери цивільно-правового регулювання; 
-акт, що регулював їх не втратив чинність
-права і обов’язки в цих відносинах не виникають після набрання чинності новим актом цивільного законодавства; 
-відносини не належать до сфери цивільно-правового регулювання; 
+акт, що регулював їх, втратив чинність; 
+права і обов’язки в цих відносинах виникають і після набрання чинності новим актом цивільного законодавства; 
-акт цивільного законодавства зворотної сили не має.

№ 18
У відповідях під котрими номерами правильно вказані учасники цивільних відносин, згідно статті 2 ЦК України:


+юридичні особи; 
+держава Україна; 
-люди; 
+іноземні держави; 
-соціальні утворення; 
-тварини; 
-структурні підрозділи;

№ 19
Знайдіть правильні відповіді із вимогами щодо здійснення цивільних прав: 


-законом не можуть встановлюватись обмеження щодо передачі майнових прав; 
-обов’язкове їх здійснення під загрозою припинення; 
+дії не повинні порушувати права інших осіб, завдавати шкоди довкіллю або культурній спадщині; 
+особа діє вільно, на власний розсуд; 
-реалізація майнового права може полягати виключно у відплатній передачі за договором свого права іншій особі; 
+не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція; 
-для встановлення факту добросовісності і розумності поведінки особи необхідне рішення суду;

№ 20
Вкажіть правильні відповіді, що розкривають зміст поняття „моральна шкода”..: 


-моральні переконання; 
-вік особи; 
-приниження честі та гідності юридичної особи; 
+душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів
+душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням її майна; 
+приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної особи; 
-душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із придбанням майна;

№ 21
Оберіть правильні законодавчі положення щодо підстав виникнення цивільних прав та обов’язків: 


+Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; 
+Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є створення винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 
-Цивільні права та обов'язки не можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. 
+У випадках, встановлених законом, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів місцевого самоврядування. 
-Цивільні права та обов'язки не можуть виникати з рішення суду. 
-Подія не може бути підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків. 
-Підставою виникнення прав та обов’язків є аналогія закону.

№ 22
Назвіть способи захисту цивільних прав та інтересів: 


+визнання права; 
-визнання обов’язку; 
+визнання правочину недійсним; 
-визнання фізичної особи недійсною; 
-визнання юридичної особи недійсної; 
+припинення дії, яка порушує право; 
-припинення дії, яка здійснює право;

№ 23
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо здійснення права на захист: 


+Право на захист особа здійснює на свій розсуд. 
+Нездійснення особою на захист не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом. 
+Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. 
-Суд не може визнати недійсним та скасувати нормативно-правовий акт органу державної влади, якщо він порушує цивільні права або інтереси лише однієї особи. 
-Малолітня особа здійснює право на захист на загальних підставах. 
-На юридичну особу не поширюються положення цивільного кодексу України щодо порядку захисту цивільних прав. 
-Реалізації права на судовий захист цивільного права повинна передувати процедура досудового порядку врегулювання спору.

№ 24
Оберіть правильні законодавчі положення щодо актів цивільного законодавства: 


+Основу цивільного законодавства України становить Конституція України. 
-Основу цивільного законодавства України становить Цивільний кодекс України. 
+Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. 
+Актами цивільного законодавства є ЦК України та інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та ЦК України). 
-Актами цивільного законодавства є не є постанови Кабінету Міністрів України. 
-Цивільні відносини регулюються не однаково території України. 
-Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли до дня набрання ними чинності.

№ 25
Оберіть неправильні законодавчі положення щодо співвідношення закону і договору: 


-Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. 
-Сторони можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. 
-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, 
-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту. 
-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає із суті відносин між сторонами. 
+Сторони не мають права укладати договір, який не передбачено законом. 
+Сторони можуть визначати в договорі будь-які умови незалежно від вимог закону, керуючись принципом свободи договору.

№ 26
Оберіть правильні законодавчі положення щодо звичаю та аналогії: 


-Цивільні відносини не можуть регулюватися звичаєм. 
-Звичаєм є не правило поведінки, а звичай ділового обороту. 
+Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. 
+Звичай, що суперечить договору, у цивільних відносинах не застосовується. 
+Звичай, що суперечить актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується. 
-Аналогія права полягає в застосуванні до відносин подібної правової норми. 
-Аналогія закону в цивільних відносинах не застосовується.

№ 27
Назвіть правильні законодавчі положення щодо здійснення цивільних прав: 


+Не допускаються використання цивільних прав з метою недобросовісної конкуренції. 
-Не допускаються використання цивільних прав з метою їх здійснення. 
-Не допускаються використання цивільних прав з метою укладення договору дарування. 
+Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. 
+Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. 
-Здійснення особою своїх цивільних прав є підставою для їх припинення. 
-Особа не може відмовитися від свого майнового права.

№ 28
Назвіть способи захисту цивільних прав та інтересів: 


-відновлення становища, яке існувало до виникнення права. 
-примусове виконання права в натурі. 
+зміна правовідношення; 
+відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 
+відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
-визнання обов’язку; 
-припинення дії, яка здійснює право;

№ 29
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо захисту цивільних прав: 


+Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення моральних засад суспільства при здійсненні свого права. 
-Нотаріус не здійснює захист цивільних прав, оскільки лише суд може захистити порушене право. 
+Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. 
+Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які незаборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 
-Способи самозахисту не повинні відповідати змісту права, що порушене, бо право особи є абсолютним та не може порушуватися за жодних умов. 
-Способи самозахисту не повинні враховувати наслідки, що спричинені порушенням права. 
-Способи самозахисту не можуть обиратися самою особою, а встановлюються законом.

№ 30
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування збитків 


-Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування лише за умови звернення до суду. 
+Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі; 
-Збитками є втрати, яких особа може зазнати у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі; 
+Збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права; 
-Збитками є грошова сума, яку особа може витратити для відновлення свого порушеного права; 
-Збитками є витрати, які особа хоче витратити на покращення речі через її пошкодження. 
+Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у більшому розмірі.

№ 31
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування збитків 


+Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому розмірі. 
-Збитки відшкодовуються частково, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в іншому розмірі. 
-Особа звільняється від відшкодування шкоди, якщо вона є неплатоспроможною. 
-Особа може бути звільнена від відшкодування збитків судом, якщо доведе необережність їх заподіяння. 
-Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
+Способом відшкодування майнової шкоди на вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи, може бути передання речі того ж роду та тієї ж якості. 
+Способом відшкодування майнової шкоди на вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи, може бути полагодження пошкодженої речі.

№ 32
Назвіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування моральної шкоди: 


-Особа не має права на відшкодування моральної шкоди, крім випадків прямо передбачених законом. 
-Моральна шкода полягає виключно у душевних стражданнях. 
+Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 
+Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 
+Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності фізичної особи. 
-Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності юридичної особи. 
-Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких юридична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна.

№ 33
Назвіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування моральної шкоди: 


-Моральна шкода відшкодовується лише грішми. 
+Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом. 
-Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається відповідачем. 
-Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності юридичної особи. 
+При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 
-Розмір моральної шкоди в будь-якому разі не може бути меншим ніж п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
-Розмір відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням розміру майнової шкоди. 

№ 101
Назвіть непідприємницьке товариство: 


-приватне підприємство, 
+громадська організація, 
-виробничий кооператив, 
-товариство з обмеженою відповідальністю, 
-територіальна громада.

№ 102
Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є _________”? 


-спостередна рада; 
-ревізійна комісія; 
+загальні збори; 
-наглядова рада; 
-правління товариства.
№ 103
Позначте відповідь, у якій правильно названо не пізніше якого строку (у місяцях) до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом, учасник товариства з обмеженою відповідальністю повинен повідомити товариство про свій вихід з нього: 
-за чотири місяці; 
-за півтори місяця; 
-за два місяці
+за три місяці; 
-за п’ять місяців.

№ 104


Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє повне товариство: 
-статуту; 
-установчого договору; 
-регламенту; 
+засновницького договору; 
-положення.

№ 105


Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє товариство з обмеженою відповідальністю: 
+статуту; 
-установчого договору; 
-регламенту; 
-засновницького договору; 
-положення.

№ 106


Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє акціонерне товариство: 
-регламенту; 
-установчого договору; 
+статуту; 
-засновницького договору; 
-положення.

№ 107
Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками”? 


+господарське товариство
-підприємтво; 
-акціонерне товариство; 
-виробничий кооператив; 
-концерн.

№ 108
Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом”? 


-господарське товариство; 
-акціонерне товариство; 
+товариство з обмеженою відповідальністю; 
-виробничий кооператив; 
-концерн.

№ 109
Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у_________”? 


-договорі між засновниками; 
-рішенні загальних зборів; 
-положенні товариства
+статуті товариства; 
-рішенні спостережної ради

№ 110
Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком _________”? 


+ліквідацію товариства; 
-зупинення товариства; 
-визнання твариства неплатоспроможним; 
-припинення товариства; 
-реорганізацію товариства.

№ 111
Позначте відповідь, у якій правильно зазначено відсоток, який не може перевищувати частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства: 


-30%; 
-50%; 
+25%; 
-40%; 
-80%.

№ 112
Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Вищим органом акціонерного товариства є _________”? 


-спостередна рада; 
+загальні збори; 
-ревізійна комісія; 
-наглядова рада; 
-правління товариства.

№ 113.


Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Рішення загальних зборів акціонерів за загальним правилом приймаються _________ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, якщо інше не встановлено установчими документами або законом”? 
-більшістю не менш як у 3/4; 
-не менш як половиною; 
-не менш як 1/3; 
-не менш як 2/3; 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка