Пояснювальна записка у допоміжній школі навчання української мови як одного з провідних предметів має практичний характер І має на метіСкачати 308.98 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір308.98 Kb.
ТипПояснювальна записка

Українська мова і література (8-9 класи)
Воронько К.М.

Пояснювальна записка

У допоміжній школі навчання української мови як одного з провідних предметів має практичний характер і має на меті:

- навчити учнів правильно, усвідомлено і виразно читати доступні їхньому розумінню тексти;

- виробити навички грамотного письма;

- розвинути діалогічне і монологічне мовлення, навчити логічно і граматично правильно створювати власні висловлювання;

- сформувати інтерес до книжки, до самостійного читання і вибору книжки.

Спеціальним завданням української мови в допоміжній школі є розвиток і корекція мовлення та мислення розумово відсталих учнів .

Розумово відсталі діти починають говорити значно пізніше, ніж нормальні, тому період їхньої дошкільної мовленнєвої практики коротший. Процесом володіння мовлення у таких дітей відбувається значно повільніше внаслідок неповноцінності їхнього психічного розвитку. До початку шкільного навчання вони не досягають такого рівня мовного розвитку, який забезпечив би успішне засвоєння знань і вмінь мови.

Діти з більшими пізнавальними можливостями, які становлять контингент учнів I відділення, більш працездатні, уважніші мають елементарні навички навчальної праці. Учні які становлять контингент II відділення, зовсім не підготовлені до навчання. В них грубо порушені процеси пізнавальної діяльності (сприймання, уявлення пам’яті, уваги, працездатності, мови і мислення) недорозвинені моторика і емоційно-вольова сфера. Вони потребують значно менше і простішого за структурою обсягу знань і вмінь більш повільного темпу навчання порівняно із загальною програмою, застосування спеціальних прийомів роботи, більшої індивідуалізації навчання. Така своєрідність розвитку і підготовленості розумово відсталих дітей до школи зумовлює специфіку навчання їх української мови.
Читання і розвиток мовлення.

Читання є основною формою набуття людством знань і здобуття різноманітної і змістовної та емоційної інформації. Для учнів допоміжної школи читання є основним предметом і водночас ефективним засобом навчання, виховання і розвитку.

До важливих завдань з читання належать: оволодіння свідомим, правильним виразним читанням в оптимальному темпі вголос і мовчки; формування найпростіших умінь повноцінного сприймання художніх і науково-пізнавальних текстів; розвиток діалогічного і монологічного мовлення; на основі аналізу змісту прочитаного і ставлення до нього виховання в учнів позитивних рис особистості; формування в учнів інтересу до книжки, до самостійного читання і вибору книжки. У програмі для кожного класу дається орієнтовна тематика читання, спільна для учнів обох відділень; окремо для кожного відділення визначається рівень вимог з техніки читання, аналізу творів, удосконалення навичок усного мовлення та позакласного читання. Тематика творів для читання добирається з урахуванням максимального розвитку та пізнавальних інтересів дітей, розширення їхнього світогляду, виховання моральних якостей, необхідних для самостійного життя і праці.

Техніка читання вдосконалюється послідовно. Постійну увагу щодо цього слід приділяти перед усім формуванню правильного читанню. Виробити в учнів навички правильного читання – означає навчити їх читати відповідно до правил української орфоепії, не плутаючи слова схожі за буквеним складом чітко вимовляти слова, словосполучення, речення. Усвідомлення змісту прочитаного здійснюється в процесі роботи над текстом. При цьому спеціально слід звертати увагу на роботу щодо встановлення послідовних, часових і причинних зв’язків і закономірностей. Учнів вчать відповідати на запитання за змістом прочитаного, а також самостійно переказувати спочатку невеликі епізоди, а потім увесь прочитаний текст після аналізу змісту (за допомогою вчителя). У процесі навчання читання особливі увагу слід приділяти роботі з ілюстративним матеріалом як одним з ефективних засобів формування пізнавальної діяльності учнів і корекції недоліків їхнього розумового розвитку. Поступово від класу до класу зростає рівень вимог до самостійності учнів в аналізі творів.Розвиток усного мовлення. У процесі читання учнів вчать правильно, повно і послідовно переказувати прочитане . Це робиться за допомогою запитань, готового плану, колективно складеного плану , поділу тексту на частини, розповіді за ілюстрацією до тексту. Важливо навчити дітей формулювати запитання до вчителя, використовувати жести, міміку і інтонацію, а також емоційно виразно читати напам’ять вірші. Уся робота з розвитку усного мовлення має бути спрямована на навчання граматично правильно будувати речення і зв’язно висловлюватись.

Мета позакласного читання – ознайомити учнів з різноманітною дитячою літературою, сформувати інтерес до книжки, виховати позитивне ставлення до самостійного читання.
Мова. Мовлення і правопис.

У допоміжній школі учні отримають елементарні відомості з мови на різних рівнях фонетико-графічному, лексичному, граматичному, орфоепічному, орфографічному, а також на рівні тексту (зв’язаного висловлюваннями).

Відповідно до цього учні вивчають такі розділи: „Текст, речення, словосполучення і розвиток мовлення”, „Слово, будова слова”, „Частини мови”, „Звуки і букви”.

Розвиток мовлення учнів передбачає: засвоєння правильної вимови, збагачення словника, оволодіння граматичною будовою мови; вироблення вміння слухати чуже мовлення і створювати власні висловлювання.У всіх розділах програми визначено рівень вимог, який враховує пізнавальні і вікові особливості школярів.

Текст, речення, розвиток мовлення – цим розділом починається програма для кожного класу, щоб на далі протягом учбового року створювалася можливість для систематичного опрацювання і практичного закріплення його змісту на кожному уроці. Основним завданням розділу є навчити учнів логічно і граматично правильно, з елементами виразності усно і письмово передавати почуте, побачене, пережите, прочитане, спілкуватися з дорослими і однолітками. Учнів допоміжної школи практично ознайомлюють з текстами різних типів: розповідями, описами, міркуваннями, вчать правильного їх будувати.

Звуки і букви оволодіння граматикою і правописом у розумово відсталих учнів утруднюються характерними для них фонетико-фонематичними порушеннями. Тому в допоміжній школі серйозна увага приділяється удосконаленню звуко-буквеного аналізу. У процесі вивчення даного розділу в учнів закладаються основи грамотного письма. Всі теми розділу виконуються практично, під час виконання різноманітних усних і писемних вправ.

Слово, будова слова Велика увага приділяється збагаченню словникового запасу учнів, формуванню вмінь помічати в реченнях, текстах точне, образне, правильне і доцільне вживання слів. Програма також передбачає практичне ознайомлення школярів з найуживанішими синонімами, антонімами, багатозначністю слів. З граматичними ознаками слів учні ознайомлюються під час вивчення частин мови. У допоміжній школі для цього відбирається той граматичний матеріал, опанування яким сприятиме формуванню і розвиткові в учнів навичок мовлення і спілкування, збагачуватиме їх активний словниковий запас. У 9 класі особлива увага звертається на повторення і узагальнення тих знань і вмінь з мовлення, якими учні опановували протягом попередніх років навчання. Граматичний матеріал, що повторюється і систематизується, використовується як основний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів і має практичну спрямованість.

Орієнтовна кількість слів у текстах призначених для контрольних диктантів у кінці навчального року для 8 класу-65-70 слів, для 9 класу – 65-70 слів.
8 КЛАС (108 год.) 1 семестр

 1. Література як художнє відображення життя народу. Речення просте, складне. Утворення простих і складних речень.

5

 1. Усна народна творчість. Народна дума „Маруся Богуславка”. Звертання. Розділові знаки при звертанні.

3

 1. Українські народні пісні. „Слава, слава Кобзареві”. Однорідні члени в простому реченні.

3

 1. Зв’язне мовлення. Тарас Шевченко „Заповіт”. Багатство і краса української мови.

3

 1. Тарас Шевченко „Зоре, моя вечірняя”. Однозначні і багатозначні слова.

3

 1. Степан Васильченко „Дитинство Шевченка”. Синоніми і антоніми.

3

 1. І.Франко „Спогади про дитинство”. Текст, його будова.

3

 1. І. Франко „Грицева шкільна наука”. Стилі мовлення.

5

 1. Павло Грабовський „Швачка”. Типи мовлення.

3

 1. М.Коцюбинський „Маленький грішник”. Особливості опису місцевості.

3

 1. М. Коцюбинський ” Маленький грішник”. Переказ за простим планом.

3

 1. Леся Українка „Гетьте, думи, ви хмари осінні”. Твір за картиною українського художника.

3

 1. Л.Українка „Конвалія”. Твір за особистим спостереженням.

3

 1. Б.Грінченко „Олеся”. Твір творчого характеру.

3

 1. Б Грінченко „Олеся”. Відгук на прочитану книгу.

3


2 семестр

 1. П.Тичина „Гаї шумлять”. Ділова мова. Заява.

3

 1. П.Тичина „Біля озера у лісі”. Розділові знаки в складному реченні.

3

 1. Будова слова. В.Сосюра „Україна”. Будова слова. Корінь слова.

3

 1. В.Сосюра „Васильки”. Словотворча роль префікса і суфікса.

3

 1. О.Гончар „Ялинка за річкою Іпель”. Правопис префіксів.

3

 1. Частини мови. М.Рильський „Спасибі”. Граматичні категорії іменників.

3

 1. М.Рильський „Рідна мова”. Чергування г, к, х – з, ц, с у коренях слів.

3

 1. А.Малишко „Пісня про рушник”. Узгодження прикметників з іменниками у роді.

5

 1. А. Малишко „Тарас Шевченко”. Узгодження прикметників з іменниками в числі і відмінку.

3

 1. О.Довженко „Мати”. Особові займенники.

5

 1. О.Довженко „Зачарована Десна”. Граматичні категорії дієслова.

3

 1. О. Олесь „Айстри”. Неозначена форма дієслова.

3

 1. М.Стельмах „Щедрий вечір” (уривки). Частка не з дієсловами.

3

 1. В.Симоненко „Грудочка землі”. Особові форми дієслова. Часи дієслів.

5

 1. Л.Костенко „Маруся Чурай”. Прислівник.

3

 1. Б. Олійник „Істина”. Правопис прислівників.

3

 1. Повторення вивченого за рік.

3


Учні повинні знати: письменників і твори, які вивчались; назви більшої частини творів, уривки з яких поглиблено вивчались; прізвища письменників – класиків української літератури; напам’ять 6 – 8 віршів.

Уміти: правильно виразно і свідомо читати вголос твори; усвідомлено читати про себе; переказувати зміст прочитаного докладно і вибірково; визначати тему і головну думку твору (за допомогою вчителя); мати стійку звичку систематично художню літературу; користуватися бібліотекою.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Учні повинні знати: способи перевірки написання голосних і приголосних в корені слів; вивчені частини мови їх роль у мові;

Уміти: розбирати слова за будовою; розрізняти вивчені частини мови; будувати просте поширене речення; писати під диктовку текст з дотриманням вивчених правил правопису і розділових знаків; оформляти вивчені види ділових паперів; користуватися словниками.
9 КЛАС (72 год.) 1 семестр

 1. Усна народна творчість з історії рідного краю. Складне речення.

3

Зв’язне мовлення
 1. Т.Шевченко – видатний художник. Види мовленнєвої діяльності.

2

 1. Т.Шевченко „ Реве та стогне Дніпр широкий”. Стилі мовлення.

2

 1. Марко Вовчок „ Удовина хатка”. Типи мовлення.

3

 1. Письмовий переказ за простим планом. Відомості з теорії літератури: композиція твору.

2

 1. І. Нечуй – Левицький „ Микола Джеря”. Твір під керівництвом учителя творчого характеру.

2

 1. С.Руданський „ Повій, вітре, на Вкраїну”. Відгук на прочитану книгу.

2

 1. С.Руданський „ Наука”. Ділова мова. Автобіографія.

2

Речення
 1. Б.Грінченко „ Ластівка”. Поширене і непоширене просте речення.

2

 1. І.Франко „ Мій злочин”. Просте речення з однорідними членами речення.

2

 1. Л.Українка „ Давня казка”. Просте речення із звертаннями.

2

 1. М.Рильський „ Слово про Л.Українку”. Пряма мова.

2

 1. М.Коцюбинський „ Дорогою ціною”. Розділові знаки при прямій мові.

2

 1. М.Коцюбинський „ Дорогою ціною”. Діалог.

2


2 семестр.

Звуки і букви
 1. О.Олесь „ Наші предки – слов’яни”. Український алфавіт. Голосні і приголосні звуки.

2

 1. А.Тесленко „ Наука”. Голосні наголошені і ненаголошені.

2

 1. С.Васильченко „ Приблуда”. Вживання м’якого знака.

2

 1. С.Васильченко „ Приблуда”. Вживання апострофа.

2

Слово
 1. В.Винниченко „ Віють вітри, віють буйні”. Будова слова.

2

 1. М.Рильський „Шевченко”. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

2

 1. М.Рильський „ Білі гуси”. Правопис префіксів.

2

Частини мови
 1. В.Сосюра „ Я знаю силу слова”. Граматичні категорії іменника.

2

 1. В.Сосюра „ Ганна Іванівна”. Правопис чоловічих і жіночих імен по-батькові.

2

 1. А.Малишко „ Пісня про рідну матір”. Граматичні категорії прикметника.

2

 1. А.Малишко „ Білі каштани”. Розряди займенників.

2

 1. Д.Павличко „ Звернення”. Дієслово. Часи дієслів.

2

 1. Г.Тютюнник „ На згарищі”. Неозначена форма дієслова.

2

 1. В.Симоненко „ Дума про щастя”. Наказовий спосіб дієслів.

2

 1. В.Симоненко „ Україні”. Правопис числівників.

2

 1. Б.Олійник „ Пісня про матір”. Правопис числівників.

2

 1. Б.Олійник „ В оборону хліба”. Правопис прислівників.

2

 1. Узагальнення вивченого. Прийменник.

3


Учні повинні знати: авторів, назви і зміст вивчених творів; головні події, героїв художніх творів;

Уміти: свідомо, правильно, виразно і досить швидко читати про себе; вільно переказувати зміст прочитаного твору або уривка з нього; визначати тему і головну думку твору; самостійно читати твори, визначені для позакласного читання; цікавитися газетами і журналами.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Учні повинні знати: частини мови, їх граматичні ознаки; найбільш поширені правила правопису;

Уміти: робити звуку-буквений аналіз слів; розбирати слова за будовою;

будувати просте і складне речення; писати під диктовку текст, застосовуючи вивчені правила правопису і розділові знаки; оформляти всі види ділових паперів.


Рекомендовані підручники.
1. Турчинська В.Є. Українська мова, 9 клас. - К.: Освіта, 1994 р.

2. Плешканівська Г.М.. Українська література, 9 клас. - К.: Освіта, 2002.

3. Глущенко О.Ф., Чекурда О.Д. Українська мова, 8 клас. - К.: Освіта, 1996 р.

4. Нижник Л.І., Сайрова О.С. Українська література, 8 клас. - К.: Освіта, 2001р.

Математика
9 КЛАС (108)


1
2

3

45

6

7-89-10

11-12


13

14

1516
17
18
19

20

21


22

23-24


25

26

2728
29

30
31

32

33

3435

36


Читання та порівняння чисел в межах 1 000 000. Натуральний ряд чисел.

Лічба рівними розрядними одиницями ( пряма, зворотна).

Лічба рівними числовими групами( пряма, зворотна).

Запис чисел від І до ХХХV римськими цифрами.

Усне і письмове додавання і віднімання в межах 1 000 000.

Використання переставного закону додавання. Назви компонентів дії.

Знаходження невідомого компонента додавання і віднімання.

Множення на одно і двоцифрове число в межах 1 000 000.

Ділення на одно і двоцифрове число в межах 1 000 000.

Множення цілих чисел на одиницю з нулями.

Ділення цілих чисел на одиницю з нулями.

Перевірка дії ділення і множення.

Додавання і віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією, двома одиницями вартості, довжини, маси, часу.

Множення і ділення чисел, одержаних при вимірюванні однією, двома одиницями вартості, довжини, маси, часу.

Звичайні дроби: правильні, неправильні, мішане число скорочення дробів.

Виключення цілого числа з неправильного дробу.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Додавання і віднімання десяткових дробів, виражених різними частинами.

Перетворення десяткового дробу у звичайний і навпаки.

Множення і ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 і на одноцифрове число.

Проценти. Знаходження проценту від числа.

Прості арифметичні задачі на знаходження добутку.

Прості арифметичні задачі на знаходження процентів від числа.

Прості арифметичні задачі на обчислення тривалості події, часу, її початку і кінця.

Задачі на обчислення площі прямокутника.

Геометрична фігура і геометричне коло. Куб прямокутний паралелепіпед і вершини ребра.

Геометричні тіла: Циліндр, конус, піраміда, куля.

Розгортка куба, прямокутного паралелепіпеда.

Площа фігури. Позначення S.

Одиниці площі: см , дм , мм , км .

Одиниці вимірювання земельних площ: ар, гектар.

Поняття про об’єм.3
3

3


3

3


3
6

6


6

3


3

3


3
3

3


3

3


3
3

6
3

3

3
33

3


3

3


3

3


3

3Основні вимоги до знань та умінь учнів.

У результаті вивчення матеріалу учні повиннізнати: таблицю множення і ділення одноцифрових чисел; натуральний ряд чисел від 1 до 1 000 000; геометричні фігури і тіла зазначені в програмі; одиниці вимірювання площі фігури, земельної ділянки, їх позначення, співвідношення; об’єм; вершини, ребра, грані куба і паралелепіпеда4

уміти: читати, записувати, відкладати на рахівниці і порівнювати числа в межах 1 000 000; додавати, віднімати, множити і ділити на одно- і двоцифрове число в межах 1 000 000; додавати і віднімати десяткові дроби; множити і ділити десяткові дроби на 10, 100, 1000; знаходити процент від числа; розв’язувати прості арифметичні задачі на обчислення події, часу її початку і кінця; розв’язувати задачі на обчислення площі геометричної фігури.

Рекомендовані програми і підручники.

 1. Програма з математики для 5-9 класів допоміжної школи. (ІІ відділення). Київ. - 1992 рік.

 2. М.М. Перова, Т.М. Капустіна. Математика 5 клас. - 1993 р.

 3. Т.М. Капустіна, Ф.З.Овчинникова, Л.С.Ялишова. Математика 5 клас. - 1989 р.

 4. К.Т.Прямов, К.О.Штукатурова. Математика 5 клас. – 1984 р.

 5. Т.М.Капустіна Математика 6 клас. - 1992 р.

 6. А.О.Хилько Математика 7 клас. - 1992 р.

 7. О.М.Зав’ялова, М.М.Перова Математика 8 клас. - 1986 р.

 8. В.В.Ек Математика 8 клас. - 1993 р.

 9. М.М.Перова Математика 9 клас. - 1995 р.Природознавство

9 клас (72 год.) „ БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ„

 1. Людина. Правила гігієни і значення їх для здоров”я.

4

 1. Органи руху, кровообігу, дихання, травлення, чуття. Розміщення внутрішніх органів людини.

4

 1. Скелет людини: череп, хребет, грудна клітка. Значення скелета.

4

 1. Відділи хребта. Шляхи запобігання скривлення хребта.

4

 1. Грудна клітка і її значення.

4

 1. Кістки верхніх і нижніх кінцівок. З”єднання кісток.

4

 1. Розтягнення зв”язок, вивих суглобів, переломи кісток. Перша допомога. Ранкова зарядка і її значення.

4

 1. М”язи та їх значення. Основні групи м”язів у тілі людини. Робота м”язів.

4

 1. Кровообіг. Пульс. Серце. Зовнішній вигляд і величина серця. Положення в грудній клітці.

4

 1. Шкідливий вплив куріння та спиртних напоїв на кровоносні судини і серце.

4

 1. Перша допомога при кровотечах. Практичні вправи: накладання пов”язок.

4

 1. Органи дихання: ніс, гортань, бронхи, легені. Значення і гігієна дихання. Шкідливий вплив куріння.

4

 1. Органи травлення. Значення харчування для людини.

4

 1. Гігієна харчування. Кишково-шлункові захворювання, отруєння.

4

 1. Нирки і їх значення.

4

 1. Шкіра. Догляд за шкірою. Перша допомога при опіках, порізах, обмороженні.

4

 1. Нервова система і її значення.

4

 1. Органи зору, слуху. Їх значення. Підсумок вивченого.

4


Рекомендована література

 1. Програма з природознавства для допоміжної школи.

 2. Корекційна направленість уроків природознавства (методичні рекомендації). 1987 р.

 3. А.В.Усвайська. Природознавство, 5 клас. – Київ: Освіта. - 1978 р.

 4. М.С. Стожок, О.В. Любарець. Природознавство, 5 клас. – Київ: Освіта. - 2002 р.

 5. Н.І.Нікішов, С.П. Меншова. Природознавство, 7 клас. – Київ: Освіта, 1986 р.

 6. А.І.Гуріна, Г.Я.Чопик. Природознавство, 7 клас. – Київ: Освіта. - 2003 р.

 7. Г.Е. Безтовська. Людина, 8 клас. Київ: Освіта. -1988 р.

Географія (9 клас)Тихоненко Л.О.

Зміст навчання географії в допоміжній школі

Основним завданням викладання географії в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зарубіжних країн.

У процесі вивчення географії розумово відсталих учнів навчають пізнавати природні явища в їхньому причинному зв’язку та постійній взаємодії, розвивають у них спостережливість, увагу, пам'ять, абстрактне мислення, збагачують увагу.

Однак не зважаючи на те, що в змісті географічного матеріалу є багато цікавого, при його вивченні виникають значні труднощі. Це, зокрема виявляється при аналізі властивостей, ознак об’єктів, відношень, зв’язків між ними, в процесі порівняння та узагальнення.

У програмі свідомо немає розподілу змісту для 1 та 2 відділень допоміжних шкіл, а пропонується самому вчителю враховувати пізнавальні можливості учнів при визначенні обсягу навчального матеріалу, кількості географічної номенклатури, рівні узагальнення при вивченні різних тем.

Структура курсу суттєво змінена. В програмі враховані сучасні тенденції в розвитку географічної освіти, зокрема, введено курс “Природа рідного краю”, який побудовано з таким розрахунком, щоб на знайомому краєзнавчому матеріалі сформувати у дітей початкові уявлення про системоутворюючі географічні поняття.

Особливу увагу приділено роботі з картографічною наочністю, введення якої в навчальний процес ускладнюється через недостатнє усвідомлення учнями змісту інформації, яка передається засобами схематичного та символічного характеру. Тому для попередження формального сприймання наочності такого типу при вивченні розділу “План і карта” треба дотримуватися логіки в переході від сприймання реальної місцевості до її зображення на карті: учнів спочатку доцільно ознайомлювати з макетом та планом шкільної ділянки; вивчити орієнтуватися на них та на плані свого населеного пункту; визначати місце шкільної ділянки на цьому плані. Тільки після засвоєння цих знань і вмінь досягти свідомого використання картографічної наочності в розумово відсталих дітей. Ознайомлюючись з фізичними та політико–адміністративними картами різного масштабу, учні повинні вміти визначати положення своєї місцевості, району, області, країни.

При вивченні розділу “Форми земної поверхні” в 7 класі одночасно вивчають і засоби позначення їх на карті.

При вивченні материків та окремих країн особливу увагу слід звертати на формування в учнів умінь визначати та описувати їх географічне положення. Використовуючи набуті знання, учні повинні вміти складати географічні характеристики на кожну країну, що її вони вивчають( визначати географічне положення, природні умови, корисні копалини, господарську діяльність населення тощо).

Особливу увагу в програмі приділено географії України. Її вивчають протягом 2- 4 четвертей в 9 класі. Враховуючи складний характер соціально – економічної інформації, що міститься в цьому розділі, вчитель сам повинен визначати рівень узагальнення цього матеріалу для вивчення в межах відведеного часу.Географія України. 9 – й клас (17 год.)

Білорусь. Молдова. Росія

Держави Закавказзя

Практичні роботи:


 1. Позначення на контурній карті кордонів держав, надписування назв столиць, найбільших міст.

 2. Креслення простих схем структури народного господарства держав і його основних галузей.

Предмет географії України. Роль і місце України серед інших держав.

Фізико – географічне положення України. Його значення в розвитку господарства.Практичні роботи

 1. Позначити на контурній карті кордони України, її столицю.

 2. Визначення на карті України кордонів своєї області.

Кліматоутворювальні фактори. Прогноз погоди. Особливості клімату своєї області.

Основні типи грунтів. Карта грунтів

Основні екологічні проблеми України

Практична робота: Позначити на контурній карті заповідники України.

Населення. Численність та щільність населення.

Структура та спеціалізація машинобудівного комплексу.

Хімічна промисловість.

Сільське господарство.

Своя область

1. Положення на карті, кордони

2. Рослинний та тваринний світ. Населення та його склад.

3. Екскурсія до місцевих водоймищ, місць добування та переробки корисних копалин.

4. Обласний центр, великі міста, населений пункт, де живуть і навчаються учні.

Практична робота

Складання тематичних альбомів, що відображають істотні особливості своєї області.Основні вимоги до знань та вмінь учнів

Учні повинні знати: особливості фізико-географічного положення України; фактори, що визначають клімат України; закономірності розміщення рослинного та тваринного світу; екологічні проблеми; структуру народного господарства України, взаємозв’язок його галузей та перспективи розвитку; географічне положення своєї місцевості; особливості розвитку народного господарства області.

Учні повинні вміти: знаходити на карті столицю України, давати нескладну характеристику; давати нескладну характеристику промисловому та сільському господарству України; складати фізико-географічну характеристику своєї області.

Основи здоров’я (9 клас)
Сотенко Л.О.
9 клас

Правила дорожнього руху

Закон про дорожній рух. Правила дорожнього руху України.

Елементи вулиць і доріг. Перехрестя. Регульовані і нерегульовані переходи.

Дорожні знаки, розмітка.

Рух на велосипедах, мопедах і моторолерах.

Підсумкове заняття з правил дорожнього руху.Пожежна безпека

Пожежна небезпека електромереж. Можливі несправності електроприладів.

Організація ПО в місті, селі, на підприємствах.

Правила гасіння пожежі. Відповідальність за порушення правил ПБ.ЦО і особиста безпека

НС. Сховища і укриття. Ватно-марлева пов’язка, респіратор Р-2, протигаз, ППМ-1.

Аптечка індивідуальна АІ-2, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, пакет перев’язочний медичний ППМ.

Перша медична допомога (повторення всіх видів). Практичне заняття.


Радіаційна безпека

Проникна здатність радіації. Виведення радіонуклідів з організму.

Дія ІВ на клітини крові, ЦНС, репродуктивні органи.

Гостра променева хвороба. Ступені і форми. Кальцієво-калієва профілактика.

Підсумковий урок.

Соціально-побутове орієнтування (9 клас)
Крутько Н.Г.

Пояснююча записка

Індивідуальні заняття з соціально-побутового орієнтування спрямовані на практичну підготовку дітей до життя, на формування у них знань і вмінь, що сприяють соціальній адаптації, на підвищення рівня загального розвитку учнів.

Індивідуальна програма складена з урахуванням психофізичних можливостей учнів. Послідовне вивчення тем формує і удосконалює у дітей навички самообслуговування, орієнтування в оточуючому.

Програма складається з розділів у яких подані теми занять, вимоги до знань і умінь учнів. Вчитель повинен дотримуватись систематичності і послідовності в навчанні, удосконалювати вміння дітей, формувати в них нові вміння і навички.


Основні форми і методи навчання: практичні роботи; екскурсії; ігри; бесіди; використання ТЗН.

Бесіди на заняттях СПО є одним з основних методів.

На заняттях слід відводити час для вивчення правил ТБ.

Значне місце відводиться екскурсіям. Доцільно, щоб сам учитель вів екскурсію, залучаючи дітей до бесіди.

Для міцного засвоєння постійно треба проводити повторення пройденого.

Уроки СПО повинні бути тісно пов'язані з іншими предметами: рідної мови, географії, математики, праці, природознавства.

Дитина, з якою проводяться індивідуальні заняття, повинна бути; постійно в полі зору вчителя. Вчитель постійно повинен втягувати дитину в розмову, бесіду.

Розподіл часу для індивідуальних занять з дітьми які потребують корекції розумового і психічного розвитку встановлюється за індивідуальною програмою, 1 раз в тиждень. При плануванні повинно враховуватись час року, потреби дитини. Індивідуальні заняття проводяться в спеціально відведеному місці. При відведенні місця для індивідуальних занять необхідно враховувати санітарно-гігієнічні норми і правила ТБ. Домашні завдання не задаються.9 класОСОБИСТА ГІГІЄНА.1

Шкідливість куріння.

1

2

Шкідливість алкоголю.

1ОДЯГ І ВЗУТТЯ.3

Стиль одягу, мода, оновлення одягу /заміна дрібних деталей/.

1

4

Вибір одягу і взуття при купівлі.

1

5

Виведення малих плям з одягу в домашніх умовах /засоби, правила ви-ведення/. Техніка безпеки при користуванні засобами для виведення плям.

1ХАРЧУВАННЯ6

Приготування національних страв, Меню святкового столу. Сервірування святкового стола.

1

7

Харчування дітей ясельного віку.

1

8

Дієтичне харчування.

1

9

Приготування національних страв,

1СІМЕЙНІ СТОСУНКИ10

Сім'я.

1

11

Сімейні традиції, організація дозвілля і. відпочинку в сім'ї.

1

12

Морально-етичні норми стосунків у сім'ї.

1

13

Обов'язки членів сім'ї , пов'язані з спілкуванням про дітей.

1

14

Розподіл господарчо-побутових обов'язків між членами сім'ї.

1КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ15

Правила спілкування.

1

16

Прийом гостей.

1ЖИТЛО17

Раціональне розташування меблів у квартирі. Інтер'єр.

1

18

Збереження: житлового фонду.

1
ТРАНСПОРТ
19

Авіатранспорт. Аеровокзал, Маршрути. Порядок придбання квитків. Вартість проїзду.

1ТОРГІВЛЯ20

Ринок. Роль ринку у забезпеченні населення продуктами харчування й реалізації сільськогосподарських продуктів.

1

21

Комісійні магазини, торгівля уціненими товарами, скупка речей у населення.

1
ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ22

Посилка. Правила упакування і відправлення. Заповнення бланків. Вартість відправки посилок.

1

23

Грошові перекази. Види переказів /поштові, телеграфні/. Заповнення бланків. Вартість відправлення переказів.

1

24

Інфекційні захворювання і заходи щодо їх попередження.

1

25

Догляд за хворими. Листок не працездатності.

1
ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.26

„Служба побуту", „Прокат", „Ремонт квартир", та інші підприємства побутового обслуговування населення.

1
БЮДЖЕТ СІМ’Ї.27

Витрати на задоволення культурних потреб і деякі поточні витрати /квитки в кіно, театри, проїзд, предмети особистої гігієни, ремонт взуття, одягу/.

1

28

Економія у домашньому господарстві.

1

29

Заощадження. Призначення заощаджень. Зберігання грошей в ощадному банку. Види вкладів. Облігації як форма вкладу заощаджень. Суспільне і практичне значення лотерей. Кредит. Каси взаємодопомоги. Державне страхування.

1

30

Установи і відділи з працевлаштування /відділ кадрів, комісії по працевлаштуванню/.

1

31

Оформлення на роботу. Документи, необхідні для зарахування на роботу, їх оформлення.

1

32

Ділові папери / заява, анкета, розписка, доповідна записка, заявка/, правила їх складання.

1


Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати: установи і відділи з працевлаштування; місцезнаходження і назви підприємств, де є потреба в робітниках за спеціальностями, що вивчаються в школі; види документів необхідних для вступу на роботу; правила переходу на іншу роботу; перелік основних ділових паперів і вимоги до їх написання.Учні повинні вміти: заповнювати анкету; писати заяву, автобіографію; складати заявки на матеріали, інструменти; писати розписку, доповідну записку; звертатися у відділ кадрів установ для влаштування на роботу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка