Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»Скачати 222.31 Kb.
Дата конвертації15.12.2018
Розмір222.31 Kb.
ТипПояснювальна записка

Додаток Б

Аркуш заяви на дипломний проект (роботу)

Завідувачеві кафедри_________________

(назва кафедри)

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ініціали)

студент____курсу, групи ________ІЕЕСУ

за спеціальністю (напрямом)___________

___________________________________

___________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи (проекту)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«__» _______201_р. ________________ (підпис)

Додаток В

Зразок титульної сторінки дипломного проекту


Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до дипломного проекту

спеціаліста


на тему: «ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСА ПОДАЧІ ТЕПЛОНОСІЯ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ НА БАЗІ КОТЕЛЬНІ ФІЛІЇ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН»
ОСНОВНА ЧАСТИНА: «ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА КОТЕЛЬНІ»

Виконав: студент 6 курсу, групи ЕВ–15–1 з сп

зі спеціальності 7.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

___________ Я. О. Колодяжний

Керівник _________ Л. Г. Бойко

Рецензент _________ В. О. Яковенко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Г

Зразок титульної сторінки дипломної роботи

Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до дипломної роботи

спеціаліста


на тему: «РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА СИНУСОЇДНОЇ НАПРУГИ»

Виконав: студент 5 курсу, групи ЕВ–15–1 сп

зі спеціальності 7.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

___________ І. В. Петренко

Керівник _________ Ю. В. Ромашихін

Рецензент _________ О. В. Стеценко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Д

Зразок титульної сторінки комплексного дипломного проекту

Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до комплексного дипломного проекту

спеціаліста


на тему: «ЧАСТОТНО- РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОТАЛІ

З СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НА БАЗІ ІНТЕРФЕЙСУ RS-485


ОСНОВНА ЧАСТИНА: «РОЗРОБКА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ»

Виконав: студент 5 курсу, групи ЕС–14–1 з сп

зі спеціальності 7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

___________ М. О. Іваненко

Керівник _________ Ю. В. Зачепа

Рецензент _________ М. І. Сидоренко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Е


Форма №Н-9.01

Лист технічного завдання на дипломний проект (роботу)


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________________________________

(шифр і назва)


Спеціальність____________________________________________________________________


(шифр і назва)

___________________________________________________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри________________

(підпис)

_________________________________

«______»________________20___року
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ
___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_________________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №_____________________

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження дод. Е

6. Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв
7. Дата видачі завдання___________________________________________________КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломного

проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту

(роботи)


Примітка


Студент _________ __________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ _________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Додаток Ж

Оформлення реферату до дипломного проекту

РЕФЕРАТДипломний проект містить: ____ с., ___ рис., ___ табл., __ додатки, __ посилань.

Об’єкт дослідження – автоматизований електропривод циркуляційного насоса котельної установки.

Мета роботи – розробка технічних рішень автоматизації електропривода циркуляційних насосів котельної установки при зміні подачі теплоносія в систему опалення.

У даній роботі розглянутий принцип дії котельної установки в умовах філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». Було проаналізовано обладнання, діючий стан насосів подачі теплоносія в системі опалення та розглянуті способи їх автоматизації.

Для розв’язання задач автоматизації розрахована потужність та вибраний циркуляційний насос Grundfos Magna 40100 F, розраховані статичні та енергетичні характеристики електропривода насосів.Таким чином обґрунтований вибір системи перетворювач частоти – асинхронний двигун, створена математична модель, побудовані та проаналізовані графіки перехідних процесів системи.

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС, КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА, МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ КОНТРОЛЕР.

Додаток И

Оформлення переліку умовних позначень до дипломного проектуПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ТОВ СП «НІБУЛОН» – Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство;

ТЕС – теплова електростанція;

ГРП – газовий регулювальний пункт;

ГРУ – газова регулювальна установка;

РГ – розподільча гребінка;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ЦН – циркуляційний насос;

ТПМ – типові промислові механізми;

ЕП – електропривод;

АД – асинхронний двигун;

ПЧ–АД – система перетворювач частоти–асинхронний двигун;

СУОП – система управління охороною праці;

ПУЕ – правила умов експлуатації;

НПАОП – нормативно-правові акти з охорони праці.


Додаток К

Оформлення змісту до дипломного проекту

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………9

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ В УМОВАХ ФІЛІЇ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН»……………………………………………...11

1.1 Опис технологічного процесу обладнання котельні…………………………………11

1.1.1 Конструкція та принцип роботи котлів……………..................................................12

1.1.2 Технологічна характеристика живильних насосів котлів системи опалення……………………………..…………………………………………………….16

1.2 Нормативні показники подачі теплоносія в системі опалення котельні………….…19

1.3 Методи регулювання та вимоги до електропривода живильних насосів...…………22

1.4 Способи підвищення показників енергоефективності роботи електромеханічного обладнання котельні………………………………………………………………………28

2 РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОТЕЛЬНІ………………………………..………………………………………………33

2.1 Розрахунок потужності електропривода насоса системи опалення………………33

2.2 Вибір елементів системи автоматизації………………………………….………….36

2.3 Функціональна схема автоматизованої системи котельні…………………………40

2.4 Регулювання параметрів котельної установки……………………………..……...41

3 АНАЛІЗ ТА РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСІВ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ ДЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА…………………………………………………………………..…..…….…..44

3.1 Розрахунок схеми заміщення насоса……………………………………………….44

3.2 Розрахунок статичних характеристик електропривода……………………………..46

3.3 Розрахунок енергетичних характеристик електропривода………………………….50

4 РОЗРАХУНОК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК…………61

4.1 Розробка математичної моделі електропривода…………………………...……...….61

4.2 Розрахунок динамічних режимів електропривода…………….………………….…66

Продовження дод. К

5 ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ………………………………………..………...….73

5.1 Аналіз існуючого стану з енергоресурсозбереження електромеханічного обладнання котельні………………………………………………………………….…………………73

5.2 Обґрунтування впровадження перетворювача частоти для насоса системи опалення……………………………………………………..………………………….…78

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…………………………………….………………………85

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………93

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..113

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..114

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………115

Додаток Л

Оформлення вступу до дипломного проекту

(Л.1 перша сторінка)

ВСТУП

Теплоенергетичні установки широко використовуються в промисловості і комунальному господарстві для опалення й водопостачання будинків, робочих місць та ін.

У теплоенергетичних установках використовують насоси для подачі живильної води в парові котли, переміщення нейтральних рідин у системах водопостачання.

Насосами називаються агрегати, які слугують для нагнітання води, призначені для перекачування води та інших рідин. Для привода насосів використовують переважно асинхронні та синхронні електродвигуни змінного струму потужністю від десятків кВт до кількох МВт.

Режим роботи насосної установки тісно пов’язаний з режимом роботи системи транспортування рідини в цілому. Однією з причин неекономічної роботи насосної установки є невідповідність робочих параметрів насоса (напір, подача) режиму роботи системи.

У деяких умовах можуть виникати не тільки неекономічні, але навіть небезпечні для насоса і системи режими роботи. Для забезпечення економічних і безпечних режимів роботи насосних установок насамперед необхідно правильно вибрати склад обладнання, визначити найбільш економічні співвідношення різнотипних насосів.

Як правило, насос повинен використовуватися в тих умовах роботи, на які він розрахований, тобто повинен перекачувати рідину, для якої він призначений. В іншому випадку насоси працюють в неекономічному режимі, погіршується ККД, збільшуються витрати електроенергії, ускладнюються та збільшується ціна обслуговування агрегата, який передчасно виходить з ладу.

(Л.2 перша сторінка)
Однією з важливих умов є використання насосів у режимах, відповідних їх номінальним параметрам. Відхилення робочих параметрів насосів від номінальних спричиняє зниження ККД і як наслідок збільшене споживання електроенергії. Це не означає, що насоси можуть працювати тільки в одній жорстко фіксованій точці. Допускається деяке відхилення робочих параметрів від значень, вказаних у каталогах, але при цьому вони не повинні виходити за межі робочої зони.

Використання насосів за межами робочої зони значною мірою погіршує їх ККД і в ряді випадків позв’язане з переходом насосів у недопустимий режим роботи.

На сьогодні встановлено, що значний економічний ефект може бути отриманий за рахунок введення регулювального привода, що дозволить не тільки підвищити якість технологічного процесу, але й зменшити споживання електричної енергії. У насосних установках групового характеру раціональною схемою регулювального ЕП є система ПЧ–АД, що забезпечує регулювання одиночного агрегата, його запуск, а також почерговий запуск усіх інших приводів.

У даній роботі розглянуто принцип дії котельної установки в умовах філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». Було проаналізовано обладнання, діючий стан насосів подачі теплоносія в системі опалення та розглянуто способи їх автоматизації.

Додаток М

Оформлення висновку до дипломного проекту

ВИСНОВКИ


У результаті аналізу технологічного процесу котельної установки філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН» була встановлена необхідність автоматизації електроприводів циркуляційних насосів. За необхідності зміни подачі теплоносія регулювання продуктивності насосів виконується за допомогою регулювального клапана, що, у свою чергу, призводить до втрат електроенергії. Введення частотно-регулювального електропривода дозволить знизити витрати електроенергії, витрати на ремонт як електромеханічного обладнання, так і трубопроводів та запірної арматури, а також подовжити ресурс обладнання.

Проаналізовано технічні характеристики циркуляційних насосів котельної установки, та розглянуто питання введення автоматизованого електропривода.

Для вирішення питань автоматизації були розраховані параметра двигунів та вибраний циркуляційний насос Grundfos Magna 40-100F.

Були розраховані статичні та енергетичні характеристики насосів. Створено математичну модель і побудовано графіки перехідних процесів за різних умов.

Автоматизована система керування побудована на основі програмуючого контролера ECL Comfort 110, який формує керуючу дію на перетворювач частоти. Він, у свою чергу, контролює швидкість обертання привідних двигунів циркуляційних насосів.

Отримані в результаті виконаної роботи дані дозволяють обґрунтувати доцільність та перспективи використання даної системи в котельній на базі філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН».

Додаток Н

Оформлення переліку використаних джерел до дипломного проекту

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреев В. П. Основы электропривода / В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1963. – 772 с.

2. Башарин А. В. Примеры расчетов автоматизированного электропривода / А. В. Башарин, Ф. Н. Голубев, В. Г. Капперман. – Л. : Энергия, 1971. – 440 с.

3. Герман-Галкин С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в Matlab 6.0 : Учебное пособие / С. Г. Герман-Галкин. – СПб. : КОРОНА принт, 2001. – 320 с.

4. Зайцев Г. Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г. Ф. Зайцев. – К. : Выща школа, 1989. – 431 с.

5. Копылов И. П. Моделирование электрических машин / И. П. Копылов. – М. : Высшая школа, 1987. – 248 с.

6. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И. А. Сыромятников / под ред. Мамиконянца. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.

7. Фираго Б. И. Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – 363 с.

8. Чорний О. П. Моделювання електромеханічних систем : підручник / [О. П. Чорний, А. В. Луговой, Д. Й. Родькін та ін.]. – Кременчук, 2001. – 410 с.

9. Чиликин М. Г. Основы автоматизированного электропривода / М. Г. Чиликин, М. М. Соколов, В. М. Терехов, А. В. Шинянский. – М. : Энергия, 1974. – 568 с.10. Коренькова Т. В. Обоснование необходимости повышения управляемости насосных комплексов / Т. В. Коренькова, Ю. А. Алексеева // Вісник КДПУ : зб. наук. пр. КДПУ. – Вип. 3/2006 (38). Ч. 1. – Кременчук : КДПУ, 2006. – С. 87 – 90.

Додаток П

Оформлення сторінки обкладинки додатків

ДОДАТКИ
Додаток Р

Оформлення додатків до дипломного проекту (роботи)

Додаток А

Таблица А.1 – Паспортні дані циркуляційного насоса Aquario AC 159-160A


Найменування

Величина

Номінальна потужність

кВт

Напруга

В

Частота живлення мережі

Гц

Частота обертання ротора

2950 об/хв

Ковзання

S=0,083

Коефіцієнт потужностіККД двигунаНомінальний струм

1,26 А


Рисунок А.1 – Габаритні розміри циркуляційного насоса Aquario AC 159–160A

Додаток С

Оформлення аркуша пояснювальної записки дипломного проекту з основним написом за формою 2
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ В УМОВАХ ФІЛІЇ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН»

1.1 Опис технологічного процесу обладнання котельні

У даному дипломному проекті описується котельна установка адміністративно-побутового корпусу філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». Підприємство є перевантажувальним терміналом для зберігання, завантаження і розвантаження зернових та олійних культур.

Дана котельна установка розміщується на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу в спеціально відведеному для цього місці. Котельна установка призначена для обігріву приміщень будівлі, у якій вона розташована, також для постачання корпусу гарячою водою та вентиляції.

Рух теплоносія по замкненому колу через котли до розподільчої гребінки здійснюється завдяки циркуляційним насосам К2.1 і К2.2. У розподільчій гребінці К7, підігріта котлами вода змішується з водою з поворотного контуру систем гарячого водопостачання, опалення та вентиляції. Після цього в підігрітому стані вона розподіляється за напрямками. Циркуляційний насос К5 виконує подачу теплоносія до водопідігрівача, у якому завдяки теплообміну підігрівається вода для системи гарячого водопостачання. Насос К3 виконує подачу теплоносія в систему опалення будівлі адміністративно-побутового корпусу.

Додаток Т

Оформлення аркуша пояснювальної записки дипломного проекту з основним написом за формою 2.а


У даній будівлі також використовується примусова приточно-витяжна система вентиляції, яка в зимовий час виконує функцію додаткового опалення, окрім основної системи опалення. Для підігріву повітря системи вентиляції теплоносій подається до вентиляційної камери завдяки насосу К4.

Підживлення системи гарячого водопостачання та опалення здійснюється із системи холодного водопостачання через клапан. Тиск у системі регулюється завдяки розширювальному баку. Рівень подачі теплоносія в систему опалення здійснюється регулювальним клапаном HRB3 Ду 25 з приводом AMV 162, яким керує контролер ECL Comfort 110.Рисунок 1.1 – Розподільча гребінка

Додаток У

Бланк рецензії


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОФорма № Н-10.12у
РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)
Студента____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Код напряму (спеціальності)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(назва напряму, спеціальності)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Група____________________ Курс_______________

інститут/факультет___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тема _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дата одержання роботи «_____» _______________ 20___ р.

Рецензент __________________________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)


ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Рекомендована оцінка за національною шкалою______________________________________
Рецензент ____________________ _______________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


«______» ___________________ 20___ р.

Додаток Ф

Бланк відгуку керівника роботи


Відгук

керівника дипломного проекту (роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст
виконаного на тему:

студентом (кою)(прізвище, ім’я, по батькові)

(складається у довільній формі із зазначенням: головної мети дипломного проекту (роботи), в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний (у рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаного ДП (ДР) завданню; ступеня самостійності при виконанні ДП (ДР); рівня підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень; умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); загальної оцінки виконаного ДП (ДР), відповідності якості підготовки дипломника вимогам ОПП і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; інші питання, які характеризують професійні якості дипломника)

Керівник

дипломного проекту (роботи)

_______________________ ___________ ___________________

(посада, учене звання, науковий ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Х

Аркуш переліку презентаційного матеріалу
Перелік слайдів презентаційного матеріалу до дипломного проекту або роботи

1. Назва слайда

2. Назва слайда

3. Назва слайда

4. Назва слайда

5. Назва слайда

6. Назва слайда

7. Назва слайда

8. Назва слайда

9. Назва слайда

Студент-дипломник _____________ О. К. Іванов

(підпис)

Керівник дипломного проекту (роботи) _____________ Ю. В. Зачепа

(підпис)


Слайди презентаційного матеріалу виконані відповідно до встановлених вимог
Нормоконтроль _____________ Л. Г. Бойко

(підпис)
Рецензент _____________ В. О. Яковенко

(підпис)
Завідувач кафедри _____________ Д. Й. Родькін

(підпис)


Додаток Ц

Приклад оформлення слайдів презентаційного матеріалу до роботи (проекту)
Продовження додатка Ц

Продовження додатка Ц
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка