Поурочні методичні розробкиСкачати 386.51 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2017
Розмір386.51 Kb.
  1   2   3   4

Р. Дверій
Вивчення музики в першому класі

Поурочні методичні розробки

Пропоновані розробки базуються на матеріалах навчального посібника О.Гайдамаки, Р.Дверія, О.Корнілової, О.Опанасюка

«Музика. 1 клас». – Львів: Богема, 2004.


Передмова

Музичне виховання школярiв базується у переважнiй бiльшостi країн свiту на поєднаннi двох систем:

– видатного нiмецького композитора Карла Орфа (1895 - 1982), – який вважав, що дiти повиннi “iти в музику” через колективне музикування на спецiально скон-струйованих дитячих iнструментах та через рiзноманiтнi iгри, пов’язанi з декламу-ванням, пантомiмою тощо;

– видатного угорського композитора Золтана Кодая (1882 - 1967), — який за основу музичного навчання взяв сольфеджування та хоровий спiв.

Спираючись на багатий досвiд української музичної педагогiки, ми, водночас, повиннi запозичувати усе, що є найцiннiшого у свiтовiй музичнiй педагогiцi. Оп-тимальну (як на нашi економiчнi умови) систему музичного виховання школярiв використовують нинi у Литвi. Вважаємо за необхiдне ознайомити з нею вчителiв музики українських загальноосвiтнiх шкiл.

«Музичне виховання найкраще вiдповiдає потребам дiтей, якщо воно спи-рається на цiлий комплекс вiдносно рiвноправних видiв музичної дiяльностi. Ос-новними з них є слухання музики, вокальне та iнструментальне виконавство.

За допомогою слухання ми знайомимо дiтей iз музикою важчою i складнiшою, нiж та, яку вони самi спроможнi виконати. Слухання вчить духовної зiбраностi, здатностi вiдчувати та вдумуватися; здатностi бути якийсь час на самотi зі самим собою – із своїм внутрiшнiм свiтом.

Якiсне сприйняття музики неможливе без попереднього звукового досвiду. Формує цей досвiд (тобто систему музичних асоцiацiй, уявлень, звукових сим-волiв) музичне виконавство. Спiв, музикування, ритмiчнi вправи вiдточують коор-динацiю мислення i рухiв; вчать дiтей вiдчувати незупинний плин часу, вчать дiлити час на сотi долi секунди. Нема iншої дисциплiни, яка б учила дiтей так тон-ко вiдчувати звуковисотнiсть, орiєнтуватися в розмаїттi звукових барв; яка б так умiло розвивала, плекала голос дiтей.

Для нашої системи музичного виховання найхарактернiшим є принцип ком-плексностi — тобто єднання в одну цiлiсть усiх педагогiчно необхiдних дiтям видiв музичної дiяльностi.

Музичний матерiал ми добираємо якомога простiший і меншим за обсягом. Завдяки цьому його засвоюють усi дiти класу. Завдяки цьому появляється змога поліварiантностi виконання цього музичного матерiалу, змога при мiнiмумi докла-дених зусиль отримати максимум музичних вражень.

Учбовий процес повинен бути творчим. Засвоєння матерiалу шляхом “зуб-рiння” (багатократного повторення в одному й тому ж виглядi, одним i тим же способом) повинно обмежуватися до мiнiмуму.

На кожному уроцi повинна бути одна ведуча ланочка, але вона повинна за-мiнюватися на iншу на наступному уроці. Ротацiя ведучих ланок (або як ми каже-мо принцип змiни акцентiв) гарантує рiвновагу мiж рiзними видами музичної дiяльностi, гарантує всебiчнiсть музичного розвитку дiтей.

Досвiд показує, що школярi одним видом роботи займаються активно не бiльше 5-8 хвилин. Розмаїття використовуваних видів та форм роботи робить уро-ки музики барвистими, святковими, приносить дiтям втiху, знiмає втому.

На уроках кращих вчителiв музики бiльше 50% усього часу дiти спiвають (-розспiвки, сольфеджування, розучуваня та повторення пiсень, вивчення тем вiдiбраних для слухання творiв тощо). Бiля 20% часу дiти активно, з метою ху-дожнього сприйняття i насолоди, слухають музику. Приблизно стiльки ж часу вiдводиться на ритмiчнi вправи та музикування на музичних iнструментах.

Готуючись до уроку, вчитель повинен переглянути перелiк пропонованого навчального матерiалу i, при потребi, вiдкорегувати його. Основними принципа-ми, на якi слід орієнтуватися, є доступнiсть матеріалу, педагогiчна доцiльнiсть, художнiсть» [13].

Щоб уроки музики не перетворювалися (як це доволі часто у нас буває) на ре-петицiї чергового “загальношкiльного свята”, нагадуємо перелiк знань, умiнь та навичок, якими повиннi оволодіти першокласники.Основнi вимоги до учнiв

Наприкiнцi навчального року першокласники повиннi:

— Знати напам’ять не менше 30 дитячих пiсень та вмiти застосовувати їх у своїх забавах iз iншими дiтьми.

Умiти спiвати легким, природнiм, ненапруженим звуком.

— Розумiти жести диригента (-увага, починаємо спiв тощо).

— Умiти зосереджувати свою увагу на почутих звуках (-вслухаючись у мело-дiї, загранi на музичних iнструментах; у спів; в iнтонацiї розмовної мови).

— Iнтонацiйно точно повторювати коротенькi мелодії, заспiванi вчителем у зручному для дитини дiапазонi.

— Чути та показувати рукою напрям мелодичного руху.

— Чути та показувати пальчиками кiлькiсть одночасно заграних звукiв.

— Давати характеристику попарно заграним звукам (“перший звук був довгий, а другий — короткий”, “тихий та гучний”, “високий та низький”).

— Визначати темп виконання (“за першим разом ви грали швидко, а за другим ви грали цю ж саму мелодiю значно повiльнiше”).

— Ходити помiрним кроком (один крок – чвертка) i одночасно плескати в до-лоньки чвертки, вiсiмки.

— Повторювати проплесканi вчителем коротенькi ритмiчнi формулки.

— Розшифровувати складами ритму почутi ритмоформулки, складенi iз чверток та погрупованих “по чотири” шiстнадцяток (напр. “та тукутуку та та ”).

— Показувати в нотах “знак повторення”, “ключ”, “паузу” тощо.

— Знати назви 7-8 музичних iнструментiв та розпiзнавати їх за звучанням.

— Умiти заграти на фортепiано мелодiї 10-12 вивчених пiсень.

— Розумiти уживанi вчителем термiни (“хор”, “оркестр”, “мелодiя” тощо).

–– Відчувати настрій почутої музики та уміти висловити це.

–– Уміти зобразити характер почутої музики засобами пластичного інтонування.


І семестр

Тема 1: Які почуття передає музика? Про що розповідає музика? (15 год.)Урок 1
Дата –

Тема уроку: “Гимн – головна мелодія держави”.
Слухання музики. М.Вербицький “Гимн України”.
Р.Шуман “Сміливий вершник”.

Спів. Поспівка “Кіт Мартин” (с.33).

Поспівки “Добрий день”, “Допобачення”.
Гра на уявному фортепіано. Поспівки “Гутуту”, “Нам нема ще семи” (с.5).

Орієнтовний зміст.

Познайомившись зі своїми новими учнями, запитати чи люблять вони музи-ку? Поговорити про їх улюбленi пiснi, танцi, про музику до кiнофiльмiв.


Розповiсти про Державнi символи України: Державний прапор, Державний герб та Державний гимн. Запропонувати дiтям встати i у повнiй тишi, не рухаю-чись (можна iз заплющеними очима та поклавши праву руку на серце) послухати урочисту, величну музику Державного гимну.
Зясувати: Про що розповідає ця музика? (- що ми готові віддати життя за свободу Батьківщини). Які почуття передає? (- почуття любові до України, го-рдості за її минуле, впевненості за її щасливе майбутнє).
Сказати дітям, що музика уміє розповідати і без слів. Підтвердити це слу-ханням “Сміливого вершника” Р.Шумана.

Показати дітям облаштування музичного класу та пояснити призначення окремих предметів (приладів звуко- та відеоапаратури).

За допомогою поспівок провести первинне діагностування дітей класу: від-чуття ритму, здатності повторювати голосом звук необхідної висоти, уміння від-творювати задані виконавські рухи [граємо поспівки вказівним пальчиком правої руки по долоньці лівої (див. малюнок на с.57 посібника «Музика 1»)].


Навчити “музичного привітання” та “музичного прощання”.
Урок 2

Дата –

Тема уроку: “Голос – найдосконаліший музичний інструмент”.
Слухання музики. Р.Шуман “Веселий селянин”.
Українська народна пісня “Ой ходить сон”.
Спів. Слова В.Зінченка “Ой веселе свято в нас” (с.4).
Гра на уявному фортепіано. Поспівки “Наша Зебра”,
“На горі гуляв Гусак”, “Бігли коні під мостами” (с.7).

Орієнтовний зміст.

Розповісти учням про основні види нашої діяльності на уроці музики. Запита-ти: що означає слово iнструмент (-знаряддя для працi).

Попросити назвати декiлька iнструментiв (-молоток, викрутка, лопата, об-ценьки, лом тощо). З’ясувати призначення цих iнструментiв.

Сказати, що весь iнструментарiй можна поділити на групи (-відповідно до призначення): медичнi iнструменти, музичнi iнструменти, iнструменти шевськi, кравецькі, столярнi, слюсарнi тощо.

Попросити дiтей назвати вiдомi їм музичнi iнструменти i показати як на них грають. Сказати, що наш голос — найдосконалiший музичний iнструмент, бо вiн не тiльки може виконати мелодiю, але й розповiсти про все необхiдне словами.

Пригадати фрагмент казки про Івасика-Телесика (як коваль викував молотком гарний голос для Баби Яги). Пожартувати: що ми свої голоси будемо зміцнювати, розвивати не за допомогою ковальських iнструментів, а за допомогою вправ для розспівування. А щоб було легше разом співати, мусимо розуміти жести дири-гента (-увага, вдихаємо, співаємо, знімаємо звук).


Закінчуючи урок, з’ясувати:
– про що розповіла нам сьогодні музика?,
– які почуття зуміла відтворити та передати нам фортепіанна п’єса Р.Шумана “Веселий селянин”; пісні “Ой веселе свято в нас”, “Ой ходить сон”?
Урок 3
Дата –

Тема уроку: “Правила співу”.
Слухання музики. В.Сокальський “Пташка”.
Д.Кабалевський “Їжачок”.
Спів. Слова Р.Дверія “Спів це подовжена мова”, “Я співаю” (с.45).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка