Положення щодо цивільно-правового режиму результатів творчої діяльності. Поняття творчої діяльності (творчості). Співвідношення понять «творча діяльність» та «інтелектуальна діяльність». Свобода творчості та її межіСкачати 181.73 Kb.
Дата конвертації06.04.2019
Розмір181.73 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра цивільного права та процесу

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

галузь знань 08 «Право»

спеціальність 081 «Право»

спеціалізація «Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів»


Львів – 2017


1. РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Загальні положення щодо цивільно-правового режиму результатів творчої діяльності.

1. Поняття творчої діяльності (творчості). Співвідношення понять «творча діяльність» та «інтелектуальна діяльність». Свобода творчості та її межі.

2. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. Поняття об’єктів цивільних прав. Місце результатів творчої діяльності в системі об’єктів цивільних прав. Співвідношення між поняттями «результат творчої діяльності» та «об’єкт права інтелектуальної власності».

3. Види результатів творчої діяльності. Проблеми законодавчого закріплення видів (сфер) творчої діяльності. Класифікація результатів творчої діяльності за видами творчої діяльності.

4. Суб’єкти правовідносин щодо створення і використання результатів творчої діяльності. Творець як первинний суб’єкт таких правовідносин. Цивільно-правовий режим результатів спільної творчої діяльності кількох осіб. Інші суб’єкти правовідносин щодо використання результатів творчої діяльності.

5. Юридична природа суб’єктивних цивільних прав на результати творчої діяльності. Характеристика основних теорій. Проприєтарна теорія. Теорія виключних прав. Інші теорії. Вплив зазначених теорій на законодавство України.

6. Зміст суб’єктивних цивільних прав на результати творчої діяльності. Особисті немайнові права на результати творчої діяльності. Майнові права на результати творчої діяльності.
Тема 2. Цивільно-правовий режим літературних, художніх та інших творів.

1. Поняття та джерела авторського права. Генеза авторсько-правової охорони результатів літературної та художньої творчості. Законодавство України у сфері авторського права. Міжнародні договори як джерело авторського права.

2. Літературні, художні та інші твори як об’єкти авторського права. Поняття твору в авторському праві. Теоретичні підходи до визначення ознак твору. Види творів та їх закріплення у законодавстві України. Проблеми охороноздатності творів, які прямо не передбачені у законодавстві України. Об’єкти, які не охороняються авторським правом: сучасний стан та тенденції подальшого регулювання.

3. Суб’єкти прав на літературні, художні та інші твори. Поняття автора твору. Співавторство: поняття, ознаки. Роздільне і нероздільне співавторство. Роботодавець як суб’єкт авторського права. Проблема визначення цивільно-правового режиму службових творів у доктрині і судовій практиці. Спадкоємці автора. Проблеми спадкування майнових авторських прав.

4. Виникнення авторського права на твір. Характеристика основних доктринальних підходів щодо визначення підстав виникнення авторських прав та їх закріплення на рівні національного законодавства та міжнародних договорів. Принцип автоматичної правової охорони. Створення твору як юридичний факт. Момент, з якого твір вважається створеним. Знак авторського права ат його правове значення в сучасних умовах. Державна реєстрація авторського права та її правове значення.

5. Зміст авторських прав. Особисті немайнові права автора, їх ознаки та види. Майнові авторські права. Проблема виключності цих прав. Способи використання твору, їх класифікація.

6. Випадки вільного використання творів. Теоретичні підходи до розуміння природи випадків вільного використання творів. Умови закріплення випадків вільного використання творів відповідно до положень міжнародних договорів. Трирівневий тест (three-step-test). Проблеми та перспективи законодавчого регулювання випадків вільного використання творів в Україні.

7. Строки чинності майнових авторських прав. Загальний строк. Спеціальні строки. Проблеми гармонізації законодавства України у цій частині із правом Європейського Союзу.

8. Колективне управління майновими авторськими правами. Правовий статус організацій колективного управління, їх функції. Договірні відносини між організаціями колективного управління та правоволодільцями, а також організацій колективного управління між собою. Проблеми та перспективи реформування діяльності організацій колективного управління в Україні.
Тема 3. Цивільно-правовий режим результатів діяльності артистів-виконавців.

1. Поняття та джерела суміжних прав. Генеза правової охорони результатів творчої діяльності артистів-виконавців. Законодавство України у сфері суміжних прав. Міжнародні договори як джерело суміжних прав.

2. Виконання як результат творчої діяльності. Поняття та ознаки виконання як об’єкта суміжних прав. Види виконань.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на виконання. Виконавець як первинний суб’єкт права інтелектуальної власності на виконання. Цивільно-правовий режим виконань, здійснених колективом виконавців. Цивільно-правовий режим виконань, здійснених за трудовим договором.

4. Виникнення права інтелектуальної власності на виконання. Зміст права інтелектуальної власності на виконання. Особисті немайнові права виконавця. Майнові права інтелектуальної власності на виконання.

5. Випадки вільного використання виконань. Умови закріплення випадків вільного використання творів відповідно до положень міжнародних договорів. Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання.

6. Колективне управління майновими суміжними правами на виконання.
Тема 4. Цивільно-правовий режим результатів науково-технічної творчості та художнього конструювання.

1. Поняття та джерела патентного права. Співвідношення понять «патентне право» і «право промислової власності». Законодавство України у сфері патентного права. Міжнародні договори як джерела патентного права.

2. Об’єкти патентних прав як результати науково-технічної творчості та художнього конструювання. Винахід: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони. Умови патентоздатності. Корисна модель. Промисловий зразок. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Секретні винаходи і корисні моделі.

3. Суб’єкти патентних правовідносин. Винахідник (автор промислового зразка). Роботодавець. Правонаступник. Володілець патенту.

4. Патент як форма охорони прав на результати науково-технічної творчості та художнього конструювання. Еволюція патентної форми охорони. Патент: поняття, види та межі чинності. Порядок одержання патенту.

5. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора промислового зразка). Майнові права, що випливають з патенту. Поняття та способи використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

6. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту. Дострокове припинення чинності патенту та визнання патенту недійсним.
Тема 5. Цивільно-правовий режим селекційних досягнень.

1. Джерела права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин. Еволюція системи правової охорони селекційних досягнень у рослинництві і тваринництві. Законодавство України про охорону селекційних досягнень: сучасний стан, проблеми та перспективи. Міжнародні договори у сфері охорони селекційних досягнень.

2. Сорт рослин як результат селекційної діяльності. Поняття та категорії сортів. Умови надання сортам правової охорони. Порода тварин.

3. Суб’єкти прав на сорти рослин і породи тварин. Автор сорту. Цивільно-правовий режим сорту, що є результатом спільної творчої діяльності кількох осіб. Цивільно-правовий режим сорту, створеного при виконанні трудового договору.

4. Виникнення прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Охоронні документи, які засвідчують право інтелектуальної власності на сорт рослин та порядок їх одержання.

5. Зміст прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Особисті немайнові та майнові права автора сорту. Майнові права, що випливають з патенту на сорт рослин. Способи використання сорту.

6. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту на сорт рослин. Дострокове припинення чинності патенту на сорт рослин та визнання його недійсним.
Тема 6. Цивільно-правовий режим творчих результатів у галузі мікроелектроніки.

1. Джерела права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем. Еволюція правової охорони результатів творчої діяльності у галузі мікроелектроніки. Законодавство України, що регулює відносини щодо компонувань (топографій) інтегральних мікросхем. Міжнародні договори як джерела права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем.

2. Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми як результат творчої діяльності. Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми. Умови надання правової охорони компонуванню (топографії) інтегральної мікросхеми.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем. Автор компонування (топографії) інтегральної мікросхеми. Цивільно-правовий режим компонування (топографії) інтегральної мікросхеми, спільно створеної кількома особами. Цивільно-правовий режим компонування (топографії) інтегральної мікросхеми, створеної працівником при виконанні обов’язків за трудовим договором.

4. Свідоцтво як форма охорони прав на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми. Порядок одержання свідоцтва..

5. Зміст права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми. Особисті немайнові та майнові права автора. Майнові права, що випливають із свідоцтва.

6. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця свідоцтва. Дострокове припинення чинності свідоцтва та визнання його недійсним.
Тема 7. Цивільно-правовий режим результатів раціоналізаторської діяльності.

1. Джерела правового регулювання раціоналізаторської діяльності. Еволюція правової охорони раціоналізаторських пропозицій. Законодавство України, що регулює відносини щодо раціоналізаторських пропозицій.

2. Раціоналізаторська пропозиція як результат творчої діяльності. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Умови надання правової охорони раціоналізаторській пропозиції. Порівняльна характеристика раціоналізаторської пропозиції та винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Автор раціоналізаторської пропозиції. Цивільно-правовий режим раціоналізаторських пропозицій, створених спільною творчою працею кількох осіб.

4. Набуття права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його одержання.

5. Зміст права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Особисті немайнові та майнові права автора раціоналізаторської пропозиції. Право юридичної особи, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, на її використання.


Тема 8. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності. Юридична природа таких договорів та їх місце у системі договірного права. Класифікація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності. Форма договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності та правові наслідки її недодержання.

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Поняття та сутність ліцензії у праві інтелектуальної власності. Види ліцензій, передбачених Цивільним кодексом України. Публічні ліцензії на використання об’єктів авторського права та суміжних прав. Відкриті ліцензії у патентному праві. Залежні ліцензії.

3. Ліцензійний договір. Поняття, ознаки та сфера застосування ліцензійного договору. Співвідношення ліцензійного договору з авторським договором. Сторони ліцензійного договору. Істотні умови ліцензійного договору. Типові ліцензійні договори. Предмет ліцензійного договору. Строки у ліцензійних договорах. Ліцензійні платежі. Роялті. Паушальний платіж. Комбіновані платежі. Мінімальні ставки плати за використання об’єкта. Припинення ліцензійного договору. Субліцензійний договір.

4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Поняття, ознаки та сфера застосування договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Відмінність від ліцензійного договору. Сторони у договорі. Зміст договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

5. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Поняття, ознаки та сфера застосування договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Сторони у договорі. Зміст договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

6. Договір комерційної концесії (франчайзингу). Поняття, ознаки та сфера застосування договору комерційної концесії. Сторони у договорі комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Істотні умови договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін, правові наслідки їх порушення. Припинення договору комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії.
Тема 9. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

1. Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності. Сутність права на захист. Суб’єкти права на захист у сфері інтелектуальної власність. Підстави захисту прав на результати творчої діяльності.

3. Цивільно-правові способи захисту прав на результати творчої діяльності. Поняття та система цивільно-правових способів захисту прав на результати творчої діяльності. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав на результати творчої діяльності. Цивільно-правові способи захисту майнових прав на результати творчої діяльності.

4. Форми захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності. Юрисдикційна форма захисту прав на результати творчої діяльності. Неюрисдикційна форма захисту прав на результати творчої діяльності. Захист авторських і суміжних прав в мережі Інтернет.2. ПЛАНИ ПРАКИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Цивільно-правовий режим літературних, художніх та інших творів.

1. Поняття та джерела авторського права.

2. Літературні, художні та інші твори як об’єкти авторського права.

3. Суб’єкти прав на літературні, художні та інші твори.

4. Виникнення авторського права на твір.

5. Зміст авторських прав. Особисті немайнові права автора, їх ознаки та види. Майнові авторські права. Проблема виключності цих прав. Способи використання твору, їх класифікація.

6. Випадки вільного використання творів.

7. Строки чинності майнових авторських прав.

8. Колективне управління майновими авторськими правами.
Тема 2. Цивільно-правовий режим результатів діяльності артистів-виконавців.

1. Поняття та джерела суміжних прав.

2. Виконання як результат творчої діяльності.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на виконання.

4. Виникнення та зміст права інтелектуальної власності на виконання.

5. Випадки вільного використання виконань. Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання.


Тема 3. Цивільно-правовий режим результатів науково-технічної творчості та художнього конструювання.

1. Поняття та джерела патентного права.

2. Результати науково-технічної творчості та художнього конструювання як об’єкти патентних прав.

2.1. Винахід.

2.2. Корисна модель.

2.3. Промисловий зразок.

2.4. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

2.5. Секретні винаходи і корисні моделі.

3. Суб’єкти патентних правовідносин.

4. Патент як форма охорони прав на результати науково-технічної творчості та художнього конструювання.

5. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

6. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.

7. Дострокове припинення чинності патенту.

8. Визнання патенту недійсним.


Тема 4. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

2. Форма договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

3. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4. Ліцензійний договір.

5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

6. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

7. Договір комерційної концесії (франчайзингу).


Тема 5. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

1. Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

2. Суб’єкти права на захист у сфері інтелектуальної власність.

3. Підстави захисту прав на результати творчої діяльності.

4. Поняття та система цивільно-правових способів захисту прав на результати творчої діяльності.

5. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав на результати творчої діяльності.

6. Цивільно-правові способи захисту майнових прав на результати творчої діяльності.

7. Форми захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

8. Захист авторських і суміжних прав в мережі Інтернет.
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконання самостійної роботи полягає у підготовці студентами-магістрантами наукової доповіді обсягом 20-25 стор. за відповідною темою. При виконанні самостійної роботи студент повинен використати акти законодавства України, міжнародно-правові акти, спеціальну літературу за темою доповіді, а також матеріали судової практики.


Теми доповідей:

1. Свобода творчості та її межі.

2. Суб’єкти правовідносин щодо створення і використання результатів творчої діяльності.

3. Юридична природа суб’єктивних цивільних прав на результати творчої діяльності.

4. Літературні твори як об’єкти авторського права.

5. Архітектурні твори як об’єкти авторського права.

6. Телевізійний формат як об’єкт правової охорони.

7. Аудіовізуальні твори як об’єкти авторського права.

8. Цивільно-правова охорона комп’ютерних програм.

9. Цивільно-правова охорона баз даних.

10. Виконання як об’єкт суміжних прав.

11. Виникнення та зміст права інтелектуальної власності на виконання.

12. Винахід: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони.

13. Корисна модель як об’єкт правової охорони.

14. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони.

15. Правовий режим службових винаходів.

16. Суб’єкти патентних правовідносин.

17. Патент: поняття, види та межі чинності.

18. Порядок одержання патенту на винахід.

20. Сорт рослин: поняття та умови надання правової охорони.

21. Суб’єкти прав на сорти рослин і породи тварин.

22. Майнові права, що випливають з патенту на сорт рослин.

23. Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми та умови надання їй правової охорони.

24. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем.

25. Особисті немайнові та майнові права на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.

26. Раціоналізаторська пропозиція: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони.

27. Зміст права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

28. Публічні ліцензії у сфері авторського права і суміжних прав.

29. Ліцензійний договір.

30. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

31. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

32. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

33. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

34. Форми захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.


4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних прав.

2. Свобода творчості та її межі.

3. Зміст суб’єктивних цивільних прав на результати творчої діяльності.

4. Поняття та джерела авторського права.

5. Об’єкти авторського права.

6. Суб’єкти авторського права.

7. Виникнення авторського права на твір.

8. Особисті немайнові права автора.

9. Майнові авторські права.

10. Випадки вільного використання творів.

11. Строки чинності майнових авторських прав.

12. Колективне управління майновими авторськими правами.

13. Поняття та джерела суміжних прав.

14. Виконання як результат творчої діяльності.

15. Суб’єкти права інтелектуальної власності на виконання.

16. Виникнення права інтелектуальної власності на виконання.

17. Особисті немайнові права виконавця.

18. Майнові права інтелектуальної власності на виконання.

19. Випадки вільного використання виконань.

20. Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання.

22. Винахід: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони.

23. Корисна модель.

24. Промисловий зразок.

25. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

26. Секретні винаходи і корисні моделі.

27. Суб’єкти патентних правовідносин.

28. Патент: поняття, види та межі чинності.

29. Порядок одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

30. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора промислового зразка).

31. Майнові права, що випливають з патенту.

32. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.

33. Дострокове припинення чинності патенту та визнання патенту недійсним.

34. Джерела права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин.

35. Сорт рослин: поняття та умови надання правової охорони.

36. Суб’єкти прав на сорти рослин і породи тварин.

37. Охоронні документи, які засвідчують право інтелектуальної власності на сорт рослин та порядок їх одержання.

38. Особисті немайнові та майнові права автора сорту.

39. Майнові права, що випливають з патенту на сорт рослин.

40. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту на сорт рослин.

41. Дострокове припинення чинності патенту на сорт рослин та визнання його недійсним.

42. Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми та умови надання їй правової охорони.

43. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем.

44. Свідоцтво на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми та порядок його одержання.

45. Особисті немайнові та майнові права автора компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.

46. Майнові права, що випливають із свідоцтва на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.

47. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця свідоцтва на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.

48. Дострокове припинення чинності свідоцтва та визнання його недійсним.

49. Раціоналізаторська пропозиція: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони.

50. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

51. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його одержання.

52. Зміст права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

53. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

54. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття та види.

55. Публічні ліцензії у сфері авторського права і суміжних прав.

54. Ліцензійний договір.

55. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

56. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

57. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

58. Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

59. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.60. Форми захисту прав інтелектуальної власності на результати творчої діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка