Положення про студентські наукові гурткиДата конвертації25.06.2019
Розмір67.6 Kb.
ТипПоложення

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

(протокол № від _________ 20___ р.)


Ректор університету

___________________ Ю.Є. КириловПОЛОЖЕННЯ

про студентські наукові гуртки
1.      Мета й завдання створення студентських наукових гуртків

Студентські наукові гуртки (далі СНГ) є об'єднанням студентів, що займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. СНГ у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», чинним законодавством.

Студентські наукові гуртки - одна з основних форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час.

Концептуальною основою організації роботи СНГ є те, що стан і рівень роботи студентських наукових гуртків відображають стан і рівень наукової роботи кафедри.

1.1. Студентські наукові гуртки є добровільною організацією студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

1.2. Студентські наукові гуртки створюються при кафедрі. Кількість гуртків визначається рішенням кафедри.

1.3. Основними цілями роботи СНГ є:

- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;

- формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

- розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

1.4. Основні завдання студентських наукових гуртків:

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;

- формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в різних областях, навичок роботи в наукових колективах;

- допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

- обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;

- сприяння поглибленому вивчанню в більше широкому плані навчального матеріалу;

- підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

2. Керівництво студентськими науковими гуртками

2.1. Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртків, розпорядженням декана факультету призначаються керівники гуртків із числа найбільш досвідчених викладачів.

2.2. Керівник студентського наукового гуртка:

- організує роботу гуртка;

- розробляє план роботи гуртка на семестр і представляє його для затвердження завідувачу кафедри;

- підбирає кандидатуру старости гуртка й пропонує її для затвердження на засіданні гуртка;

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей;

- разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних робіт і виступів членів гуртка на наукових конференціях;

- здійснює наукове керівництво роботами студентів, надає допомогу членам гуртка у виборі й з'ясуванні питань теми наукової праці, складанні плану дослідження, підборі літератури й та ін.;

- відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах на кращу наукову працю й представляє їх на кафедральний та академічний етапи цього конкурсу;

- організує рецензування виконаних студентами наукових праць і їхнє обговорення на кафедрах;

- разом з керівництвом університету організовує й проводить студентські наукові конференції;

- запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених, викладачів, аспірантів;

- підіймає клопотання щодо заохочення студентів, які активно беруть участь у роботі гуртка.

2.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності СНГ із числа студентів (строком на один рік) обирається староста гуртка. При наявності в гуртку більше 15 студентів у допомогу старості може бути обраний секретар гуртка.

2.4. Староста студентського наукового гуртка:

- разом з науковим керівником розробляє план роботи й веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік;

- за рекомендацією наукового керівника забезпечує підготовку доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка;

- вчасно інформує членів гуртка про заходи наукової роботи на кафедрах, в університеті;

- веде облік наукових праць студентів, що представляються на конкурси;

- надає допомогу керівнику гуртка в підготовці матеріалів наукових конференцій, звіту про роботу студентського наукового гуртка за навчальний рік.

- не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів про дату проведення засідання.

2.5. Завідувач кафедри сприяє роботі студентських наукових гуртків, виносить на засідання кафедри питання, що стосуються тематики досліджень, залучає викладацький склад як наукових керівників робіт студентів, що беруть участь у конкурсі на кращі наукові праці.

3. Організація роботи студентських наукових гуртків

3.1. Засідання студентських наукових гуртків проводяться не менше одного разу на місяць.

3.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.). Плани проведення заняття гуртка зберігаються протягом усього навчального року.

3.3. Основні форми наукової праці студентів:

- участь у виконанні планових НДР кафедри, у тому числі по господарських договорах і грантах;

- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики і дипломного проектування;

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах і конференціях;

- участь у конкурсах на кращі наукові праці.

3.4. Критеріями оцінки наукових доповідей є: науковий рівень роботи, якість викладу матеріалу й оформлення роботи. Оцінка наукового рівня проведеної роботи має на увазі оцінку доповіді відносно того, наскільки тема дослідження актуальна і яке має практичне значення, чи містить елементи наукової новизни і який обсяг дослідження проведений автором самостійно. Можуть бути враховані й інші категорії. Оцінка якості викладу матеріалу має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки вільно доповідач оперує науковими термінами, грамотно викладає матеріал. Оцінка оформлення роботи має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки грамотно робота ілюстрована виконаними таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв'язку з викладеним матеріалом.

3.5. Роботи оцінюється за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання на внутрішній або зовнішній науковій конференціях, конкурсах і грантах, публікації в офіційних виданнях.

4. Права й обов'язки членів студентського наукового гуртка

4.1. Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який студент, який успішно освоює навчальну програму і має бажання брати участь у науково-дослідній роботі з тематики кафедри. З подання завідуючого кафедрою до роботи гуртка можуть бути залучені студенти інших факультетів та ВНЗ, та учні інших закладів, слухачі МАН тощо. Прийом здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви.

4.2. Члени студентського наукового гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів;

- за рекомендацією наукового керівника гуртка й клопотанням ректора Університету одержувати скерування для роботи в архівах і наукових організаціях;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи студентів;

- публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях ДВНЗ «ХДАУ»;

- студенти з високими результатами у науковій роботі можуть у першочерговому порядку рекомендуватися керівництвом університету для вступу в магістратуру й аспірантуру.

4.3. Члени студентського наукового гуртка зобов'язані:

- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання студентського наукового гуртка;

- виступати на засіданнях гуртка й наукових конференцій з науковими повідомленнями й доповідями;

- виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією наукової праці;

- розробляти обрану тему наукової роботи.

5. Документи про діяльність СНГ

5.1. Протоколи засідань СНГ зберігаються на кафедрі протягом усього навчального року.

5.2. Список членів СНГ оформляється на кафедрі.

5.3.Засідання СНГ проводяться відповідно до графіка, затвердженого на півріччя. Графік засідань СНГ складається старостою СНГ, підлягає узгодженню з керівником і затверджується завідувачем кафедри.

5.4. Затверджений графік засідань СНГ на 1-е півріччя поточного навчального року представляється в науковий відділ Університету через наукового керівника студентського наукового товариства факультету не пізніше 20 вересня, а на 2-е півріччя навчального року - не пізніше 1 лютого.

5.5. По закінченні засідання СНГ керівник СНГ складає протокол засідання СНГ, у якому вказуються:

- дата й місце проведення, порядок денний засідання;

- ПІП доповідача;

- тема наукової роботи, доповіді;

- питання до доповідача й відповіді на них;

- оцінка роботи.

5.6. Протокол підписують керівник студентського наукового гуртка і завідувач кафедри.

5.7. Звіт про роботу гуртка за навчальний рік представляється заступнику декана з наукової роботи не пізніше 1 червня.Проректор з наукової роботи, професор О.В. Аверчев
Каталог: files


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка